Příbalový Leták

Salmovac 440



B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:


SALMOVAC 440

Lyofilizát pro podání v pitné vodě


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Německo


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


SALMOVAC 440

Lyofilizát pro podání v pitné vodě


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Každá dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Salmonella Enteritidis, mutant, kmen 441/014 1 - 8 x 108 CFU*

dvojitá atenuace (adenin-histidine auxotropic)

* CFU = kolonie tvořící jednotky


Excipiens: q.s. 1 dávka


Lyofilizát pro podání v pitné vodě.

Světle béžový až světle hnědošedý lyofilizát.


4. INDIKACE


Aktivní imunizace kuřat ke snížení kolonizace, persistence a invaze střev a vnitřních orgánů Salmonellou Enteritidis a Salmonellou Typhimurium.

Nástup imunity do 6 dnů po prvé vakcinaci.


Délka imunity proti Salmonella Enteritidis je 35 týdnů po druhé vakcinaci a 63 týdnů po třetí vakcinaci podle doporučeného vakcinačního programu.


Délka imunity proti Salmonella Typhimurium je 60 týdnů po třetí vakcinaci podle doporučeného vakcinačního programu.


5. KONTRAINDIKACE


Nevakcinujte nemocná kuřata nebo kuřata chovaná za nepříznivých, stresujících podmínek. Nepoužívat ve výkrmu kuřat.


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Kur domácí od prvého dne věku (chovné a nosné kuřice).


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Podánív pitné vodě.


Vakcínu rozpusťte nejdříve v malém objemu pitné vody přímo v lékovce. Ujistěte se, že došlo k úplnému rozpuštění lyofilizátu, potom přidejte rozředěnou vakcínu do dostatečného množství vody.


Imunizace proti Salmonella Enteritidis


Doporučené vakcinační schéma u drůbeže na farmách s neznámou evidencí salmonely nebo s pozitivním průkazem Salmonella Enteritidis:

Primovakcinace prvý den věku, druhá dávka po dvou týdnech a třetí dávka ne později než tři týdny před nástupem snášky. Mezi druhou a třetí vakcinací by měl být odstup delší než dva týdny.


Doporučené vakcinační schéma u drůbeže na farmách s monitoringem a prokázanou nepřítomností SalmonellaEnteritidis podle rutinního bakteriologického monitorování:

Primovakcinace prvý den věku následovaná druhou dávkou o dva týdny později. Účinnější hladina ochrany s ohledem na přetrvávání imunity je získána při aplikačním schématu o třech vakcinacích po sobě.


Imunizace proti Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium (v jakémkoli stádiu salmonely)


První dávka od prvního dne věku, druhá dávka o šest týdnů později a třetí dávka okolo třinácti týdnů věku.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Potřebné množství dávek se naředí v příslušném objemu vody, která bude zkonzumována během 4 hodin.

Před vakcinací ponechte drůbež 1 až 2 hodiny žíznit.


Orientační množství vody k aplikaci – nejméně 2 litry pitné vody na 1000 kuřat pro primovakcinaci, nejméně 5 litrů pitné vody na 1000 kuřat při druhé vakcinaci o dva týdny později. Pokud se podává třetí dávka, použijte nejméně 10-20 litrů pitné vody na 1000 kuřat. Tato třetí dávka by se neměla podávat později než tři týdny před nástupem snášky.



10. OCHRANNÁ LHŮTA


Maso: 6 týdnů po poslední vakcinaci

Vejce: Po dvou prvních vakcinacích: 6 týdnů

Po třetí vakcinaci: 3 týdny


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2C – 8C). Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 4 hodiny.


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:


Vakcinovaná drůbež šíří vakcinační kmen až do 6 týdnů po vakcinaci. Proto může dojít k infikaci vnímavých zvířat, která se dostanou s vakcinovanou drůbeží nebo jejich podestýlkou do styku.


Zvláštní opatření pro použití u zvířat:



Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:



Snáška:



Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:



Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):


Předávkování vakcíny (10 dávek) může občas zastavit vylučování faeces a způsobit přechodný úbytek hmotnosti, avšak bez následků na konečnou užitkovost.


Inkompatibility:


Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.


O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.


Původní obaly pro vakcíny (otevřené i vyprázdněné) a veškeré zařízení, které bylo použito při vakcinaci, musí být desinfikováno po použití (desinfekční prostředky - mimo kvarterní soli na bázi amonia – v obvykle používané koncentraci).


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Leden 2016


15. DALŠÍ INFORMACE


Balení:

Krabička s 10 lahvičkami lyofilizátu (1000 dávek).

Krabička s 1 lahvičkou lyofilizátu (5000 dávek).

Krabička s 12 lahvičkami lyofilizátu (5000 dávek).


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Pro aktivní imunizaci kuřat proti Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium.

Antigen po vpravení do organismu stimuluje imunitu na buněčné úrovni (prokázáno u myší) a dále navozuje tvorbu protilátek proti Salmonella Enteritidis a Salmonella Typhimurium. Vytvořené protilátky neinterferují s testy na Salmonella Gallinarum (rychlá sérumaglutinace).

Vakcinační kmen je resistentní proti sulfamerazinu. Kmen byl prokázán jako geneticky stabilní.


Dovoz, prodej, výdej a/nebo použití přípravku jsou nebo mohou být zakázány v některých členských státech, na celém jejich území nebo jeho části, v souladu s národní politikou ochrany zdraví zvířat. Osoba, která má v úmyslu dovážet, prodávat, vydávat a/nebo používat přípravku se musí před dovozem, prodejem, výdejem a/nebo použitím informovat u příslušného úřadu členského státu o aktuálních vakcinačních postupech.


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.




6