Příbalový Leták

Sabal Serrulata

sp.zn.sukls168593/2013


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALU {ETIKETA na dóze s granulemi}


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


SABAL SERRULATA    2CH-200CH, 3K-10MK

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


SERENOA REPENS


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

4 LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


4 g granulí


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ_

Perorální podání.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem.

Datum revize textu : 19.9.2013

8.    POUŽITELNOST EXP:

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE


BOIRON, Messimy, Francie


BOIRON, Ste-Foy-lěs-Lyon, Francie 12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

Reg. číslo: 93/593/92-A/C 13 ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU    ~

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

2/2