Příbalový Leták

Rapoxol 10 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU A VNITŘNÍM OBALU KRABIČKA (pro blistr(y))


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rapoxol 10 mg Rapoxol 20 mg enterosolventní tablety rabeprazolum natricum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK_

Rapoxol 10 mg:

Jedna enterosolventní tableta obsahuje rabeprazolum natricum 10 mg. Rapoxol 20 mg:

Jedna enterosolventní tableta obsahuje rabeprazolum natricum 20 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ_

5,    7, 10, 14, 15, 20, 25, 28, 30, 37, 50, 56, 60, 75, 90, 98, 100, 120 enterosolventních tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST

Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ_

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním balení, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o., U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3, ČR


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Rapoxol 10 mg: 09/814/10-C Rapoxol 20 mg: 09/815/10-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ_

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

rapoxol 10 mg rapoxol 20 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Rapoxol 10 mg Rapoxol 20 mg enterosolventní tablety rabeprazolum natricum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz s.r.o.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

5. JINÉ


3/3