Příbalový Leták

Rapiscan 400 Mikrogramů

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

Rapiscan 400 mikrogramů injekční roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 5 ml injekční lahvička obsahuje regadenosonum 400 mikrogramů (80 mikrogramů/ml). Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Injekční roztok Čirý, bezbarvý roztok.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Rapiscan je selektivní koronární vazodilatátor pro použití jako farmakologická zátěžová látka pro radionuklidovou perfuzní scintigrafii myokardu (myocardial perfusion imaging, MPI) u dospělých pacientů, kteří nejsou schopni podstoupit adekvátní fyzickou zátěž.

4.2    Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Rapiscan j e omezena na použití ve zdravotnickém zařízení, kde je k dispozici vybavení pro kardiologické monitorování a resuscitaci.

Dávkování

Doporučená dávka je jedna injekce 400 mikrogramů regadenosonu (5 ml) do periferní žíly, bez nutnosti úpravy dávkování podle tělesné hmotnosti.

Pacienti nesmí alespoň 12 hodin před podáním přípravku Rapiscan konzumovat žádné produkty obsahující metylxantiny (např. kofein) ani žádné léčivé přípravky obsahující teofylin (viz bod 4.5).

Pokud je to možné, měl by se alespoň dva dny před podáním přípravku Rapiscan vysadit dipyridamol (viz bod 4.5).

K zmírnění závažných a/nebo perzistentních nežádoucích účinků regadenosonu se může použít aminofylin, ale neměl by se používat výhradně k ukončení záchvatu křečí způsobených přípravkem Rapiscan (viz bod 4.4).

Regadenoson způsobuje rychlé zvýšení srdečního tepu (viz body 4.4 a 5.1). Pacienti musí zůstat sedět nebo ležet a musí se sledovat v častých intervalech po podání injekce až do doby, kdy se parametry EKG, srdeční tep a krevní tlak vrátí zpět na hodnoty před podáním dávky.

Opakované použití

Tento přípravek se smí podávat pouze jednou za 24 hodin. Bezpečnost a snášenlivost při opakovaném použití tohoto přípravku během 24 hodin nebyla zkoumána.

Pediatrická _ populace

Bezpečnost a účinnost regadenosonu u dětí mladších 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Starší _ pacienti

Není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha _ funkce _ jater

Není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha _ funkce ledvin

Není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Způsob podání Intravenózní podání.

•    Přípravek Rapiscan se má podat jako rychlá, 10sekundová injekce do periferní žíly za použití katétru či jehly o velikosti 22 G nebo větších.

•    Ihned po injekci přípravku Rapiscan je třeba podat 5 ml injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%).

•    Radiofarmakum pro perfuzní scintigrafii myokardu má být podáno během 10-20 sekund po podání injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%). Radiofarmakum je možné podat přímo do stejného katétru jako přípravek Rapiscan.

4.3    Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

•    Atrioventrikulární (AV) blokáda druhého nebo třetího stupně nebo dysfunkce sinusového uzlu, pokud nemají tito pacienti funkční umělý kardiostimulátor.

•    Nestabilní angína, která nebyla stabilizovaná medikamentózní terapií.

•    Závažná hypotenze.

•    Dekompenzované srdeční selhání.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Přípravek Rapiscan může způsobovat závažné a život ohrožující reakce, včetně těch uvedených níže (viz také bod 4.8). Nepřetržitě se musí sledovat EKG a životní funkce se musí sledovat v častých intervalech až do doby, kdy se parametry EKG, srdeční tep a krevní tlak vrátí zpět na hodnoty před podáním dávky. Přípravek Rapiscan se musí používat s opatrností a smí se podávat pouze ve zdravotnickém zařízení, kde je k dispozici vybavení pro kardiologické monitorování a resuscitaci. K zmírnění závažných nebo perzistentních nežádoucích účinků přípravku Rapiscan je možné podat aminofylin v dávkách v rozsahu od 50 mg do 250 mg pomalou intravenózní injekcí (50 mg až 100 mg po dobu 30-60 sekund), ale neměl by se používat výhradně k ukončení záchvatu křečí způsobených přípravkem Rapiscan.

Ischémie myokardu

Fatální srdeční zástava, život ohrožující ventrikulární arytmie a infarkt myokardu mohou být následkem ischémie způsobené farmakologickými zátěžovými látkami jako je přípravek Rapiscan.

Rapiscan je třeba používat s opatrností u pacientů s nedávným infarktem myokardu. Pacienti s nedávným (v průběhu 3 měsíců) infarktem myokardu byli vyloučeni z klinických studií prováděných s regadenosonem.

Blokáda sinoatriálního a atrioventrikulárního uzlu

Antagonisté adenosinových receptorů včetně regadenosonu mohou způsobit ochabnutí sinoatriálních (SA) a AV uzlů a způsobit tím AV blokádu prvního, druhého nebo třetího stupně nebo sinusovou bradykardii.

Hypotenze

Agonisté adenosinových receptorů včetně regadenosonu způsobují arteriální vazodilataci a hypotenzi. Riziko závažné hypotenze může být vyšší u pacientů s autonomní dysfunkcí, hypovolemií, stenózou kmene levé koronární tepny, valvulární stenózou srdce, perikarditidou nebo perikardiální efuzí nebo stenózou karotické tepny s cerebrovaskulární insuficiencí.

Zvýšený krevní tlak

Rapiscan může způsobit klinicky významné zvýšení krevního tlaku, které u některých pacientů může vést k hypertenzní krizi (viz bod 4.8). Riziko významného zvýšení krevního tlaku může být vyšší u pacientů s neléčenou hypertenzí. Je třeba zvážit oddálení podávání přípravku Rapiscan do té doby, než bude krevní tlak dobře upraven.

Kombinace s fyzickou zátěží

Použití přípravku Rapiscan s fýzickou zátěži je spojováno se závažnými nežádoucími účinky včetně hypotenze, hypertenze, synkopy a srdeční zástavy. Pacienti, u kterých se vyskytly jakékoli příznaky nebo známky ukazující na akutní ischemii myokardu během zátěže nebo zotavení, mají pravděpodobně zvláště vysoké riziko závažných nežádoucích účinků.

Transitorní ischemické ataky a cerebrovaskulární příhoda

Rapiscan může způsobit transitorní ischemickou ataku (viz bod 4.8). Na základě post-marketingových zkušeností se vyskytly zprávy o cerebrovaskulární příhodě (CMP).

Riziko epileptického záchvatu

Opatrnosti je zapotřebí při podávání přípravku Rapiscan pacientům s epileptickými záchvaty v anamnéze nebo s jinými rizikovými faktory pro výskyt křečí včetně současného podávání léčivých přípravků, snižujících záchvatový práh (jako jsou např. antipsychotika, antidepresiva, theofyliny, tramadol, systémové steroidy a chinolony).

Aminofylin může prodloužit křeče nebo způsobit opakované křeče kvůli svým prokřečovým účinkům. Proto se podávání aminofylinu výhradně k ukončení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan nedoporučuje.

Fibrilace nebo flutter síní

Přípravek Rapiscan je třeba používat s opatrností u pacientů s fibrilací nebo flutterem síní v anamnéze. V rámci zkušeností po uvedení přípravku na trh se vyskytly případy zhoršení nebo recidivy fibrilace síní po podání přípravku Rapiscan.

Bronchokonstrikce

Agonisté adenosinových receptorů včetně přípravku Rapiscan mohou způsobit bronchokonstrikci a zástavu respirační funkce (viz bod 4.8), zejména u pacientů se známým bronchokonstriktivním onemocněním, nebo s podezřením na bronchokonstriktivní onemocnění, chronickou obstruktivní plicní nemocí (chronic obstructive pulmonary disease, COPD) nebo astmatem. Vhodná bronchodilatační terapie a resuscitační opatření by měly být před podáním přípravku Rapiscan k dispozici.

Syndrom dlouhého intevalu QT

Regadenoson stimuluje sympatickou aktivitu a může zvýšit riziko ventrikulárních tachyarytmií u pacientů se syndromem dlouhého intervalu QT.

Upozornění týkající se pomocných látek

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce. Injekce roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) podávaná po přípravku Rapiscan však obsahuje 45 mg sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí s dalšími léčivými přípravky.

Metylxantiny

Metylxantiny (např. kofein a teofylin) jsou nespecifičtí antagonisté adenosinových receptorů a mohou interferovat s vazodilatační aktivitou regadenosonu (viz bod 5.1). Pacienti nesmí alespoň 12 hodin před podáním přípravku Rapiscan konzumovat žádné léčivé přípravky obsahující metylxantiny ani žádne léčivé přípravky obsajující teofylin (viz bod 4.2).

Aminofylin (100 mg, podáno pomalou intravenózní injekcí po dobu 60 sekund) podán 1 minutu po 400 mikrogramech regadenosonu u pacientů podstupujících srdeční katetrizaci, zkrátil dobu odezvy koronárního krevního průtoku na regadenoson, jak bylo měřeno dopplerovskou ultrasonografií s impulzně modulovanou nosnou vlnou (pulsed-wave). Aminofylin se používá k zmírnění nežádoucích účinků přípravku Rapiscan (viz bod 4.4).

Dipyridamol

Dipyridamol zvyšuje hladinu adenosinu v krvi a odezva na regadenoson se může změnit, když se zvýší hladina adenosinu v krvi. Pokud je to možné, měl by se alespoň dva dny před podáním přípravku Rapiscan vysadit dipyridamol (viz bod 4.2).

Kardioaktivní léčivé přípravky

V klinických studiích byl přípravek Rapiscan podáván pacientům užívajícím jiné kardioaktivní léčivé přípravky (tj. P-blokátory, blokátory kalciového kanálu, inhibitory ACE, nitráty, srdeční glykosidy a blokátory angiotensinových receptorů) bez zjevných účinků na profil bezpečnosti nebo účinnosti přípravku Rapiscan.

Další interakce

Regadenoson neinhibuje metabolizmus substrátů pro CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 nebo CYP3A4 v mikrozómech lidských jater, což naznačuje, že je nepravděpodobné, aby měnil farmakokinetické vlastnosti léčivých přípravků metabolizovaných těmito enzymy cytochromu P450.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání přípravku Rapiscan těhotným ženám nejsou k dispozici. Nebyly provedeny studie na zvířatech ohledně pre- a postnatálního vývoje. Ve studiích embryo-fetálního vývoje byla zaznamenána fetotoxicita, ne však teratogenita (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Přípravek Rapiscan lze v těhotenství použít pouze v případě, že je to nevyhnutelně nutné.

Kojení

Není známo, zda se regadenoson vylučuje do lidského mateřského mléka. Vylučování regadenosonu do mléka nebylo u zvířat studováno. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku Rapiscan. Jestliže je přípravek Rapiscan podáván, žena by neměla kojit po dobu alespoň 10 hodin (to je nejméně 5násobek poločasu plazmatické eleminace) po podání přípravku Rapiscan.

Fertilita

Studie fertility s přípravkem Rapiscan nebyly provedeny (viz bod 5.3).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Podávání přípravku Rapiscan může způsobovat brzy po podání nežádoucí účinky, jako například závratě, bolest hlavy a dyspnoe (viz bod 4.8). Většina nežádoucích účinků je však mírná a přechodné povahy a během 30 minut po podání přípravku Rapiscan odezní. Proto je přípravek Rapiscan považován, po dokončení léčby a odeznění nežádoucích účinků, za přípravek, který nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Souhrn bezpečnostního profilu

Nežádoucí účinky u většiny pacientů léčených přípravkem Rapiscan v klinických studiích byly mírné, přechodné povahy (obvykle odezněly během 30 minut po podání přípravku Rapiscan) a nevyžadovaly zásah lékaře. Nežádoucí účinky se objevily u asi 80% pacientů. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky během klinických studií u celkem 1 651 pacientů/dobrovolníků byly: dyspnoe (29%), bolest hlavy (27%), zarudnutí (23%), bolest na hrudi (19%), změny ST úseků v elektrokardiogramu (18%), gastrointestinální diskomfort (15%) a závratě (11%).

Přípravek Rapiscan může způsobit ischemii myokardu (potenciálně spojenou s fatální srdeční zástavou, život ohrožující ventrikulární arytmií a infarktem myokardu), hypotenzi vedoucí k synkopě a přechodným ischemickým záchvatům, zvýšení krevního tlaku vedoucí k hypertenzi a hypertenzním krizím, a blokádu SA/AV uzlu vedoucí k AV blokádě prvního, druhého nebo třetího stupně nebo sinusovou bradykardii vyžadující lékařský zásah (viz bod 4.4). Příznaky hypersenzitivity (vyrážka, kopřivka, angioedém, anafylaxe a/nebo stažení hrdla) se mohou objevit okamžitě nebo opožděně. K zmírnění závažných nebo perzistentních nežádoucích účinků přípravku Rapiscan se může použít aminofylin, ale neměl by se používat výhradně k ukončení záchvatu křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan (viz bod 4.4).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Hodnocení nežádoucích účinků v souvislosti s regadenosonem je založeno na údajích o bezpečnosti z klinických studií a na postmarketingových zkušenostech. Všechny nežádoucí účinky jsou představeny v tabulce níže a jsou uvedeny podle tříd orgánových systémů a četnosti výskytu. Četnosti výskytu jsou vyjádřeny jako velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1000 až < 1/100) a vzácné (> 1/10000 až < 1/1000). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Poruchy imunitního systému:

Méně časté

Hypersenzitivní reakce zahrnující: vyrážku, kopřivku, angioedém, anafylaxi

Psychiatrické poruchy:

Méně časté

úzkost, insomnie

Poruchy nervového systému:

Velmi časté

bolest hlavy, závratě

Časté

parestezie, hypestezie, dysgeuzie

Méně časté

křeče, synkopa, přechodný ischemický záchvat, nereagování na podněty, snížená úroveň vědomí, tremor, somnolence

Vzácné

Cévní mozková příhoda

Poruchy oka:

Méně časté

rozostřené vidění, bolest očí

Poruchy ucha a labyrintu

Méně časté

tinitus

Srdeční poruchy

Velmi časté

změny ST úseků v elektrokardiogramu

Časté

angína pectoris, atrioventrikulární blokáda, tachykardie, palpitace, další abnormality na EKG včetně prodlouženého upraveného intervalu QT na elektrokardiogramu

Méně časté

srdeční zástava, infarkt myokardu, celková AV blokáda, bradykardie, flutter síní, nově vzniklá fibrilace síní, zhoršení nebo recidiva fibrilace síní

Cévní poruchy:

Velmi časté

zarudnutí

Časté

hypotenze

Méně časté

hypertenze, bledost, studené končetiny

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy:

Velmi časté dyspnoe

Časté

svírání v krku, dráždění v krku, kašel

Méně časté

Tachypnoe, sípání

Není známo

Bronchospasmus, zástava dýchání

Gastrointestinální poruchy:

Velmi časté

gastrointestinální diskomfort

Časté

zvracení, nauzea, diskomfort v ústech

Méně časté

abdominální distenze, průjem, fekální inkontinence

Poruchy kůže a podkoží tkáně:

Časté

hyperhidróza

Méně časté

erytém

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně:

Časté

bolest zad, šíje nebo čelisti, bolest v končetinách, muskuloskeletální diskomfort

Méně časté

artralgie

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

bolest na hrudi

Časté

malátnost, astenie

Méně časté

bolest v místě vpichu injekce, celková bolest těla

Popis vybraných nežádoucích účinků

Fatální srdeční zástava, život ohrožující ventrikulámí arytmie a infarkt myokardu mohou být následkem ischémie způsobené farmakologickými zátěžovými látkami. Před podáním přípravku Rapiscan musí být k dispozici vybavení pro kardiologickou resuscitaci a školený personál (viz bod 4.4).

Sinoatriální a atrioventrikulární nodální blokáda

Agonisté adenosinových receptorů, včetně přípravku Rapiscan, mohou způsobit ochabnutí SA a AV uzlů, a způsobit tím AV blokádu prvního, druhého nebo třetího stupně nebo sinusovou bradykardii vyžadující lékařský zásah. V klinických studiích se během 2 hodin po podání přípravku Rapiscan vyvinula AV blokáda prvního stupně (PR prodloužení > 220 ms) u 3 % pacientů; u jednoho pacienta se po podání přípravku Rapiscan objevila přechodná AV blokáda druhého stupně s jedním vynechaným stahem. Z postmarketingových zkušeností byla hlášena srdeční blokáda třetího stupně a asystola během několika minut po podání přípravku Rapiscan.

Hypotenze

Agonisté adenosinových receptorů včetně přípravku Rapiscan způsobují arteriální vazodilataci a hypotenzi. V klinických studiích byl během 45 minut po podání přípravku Rapiscan pozorován snížený systolický krevní tlak (> 35 mm Hg) u 7% pacientů a snížený diastolický krevní tlak (> 25 mm Hg) u 4% pacientů. Riziko závažné hypotenze může být vyšší u pacientů s autonomní dysfunkcí, hypovolemií, stenózou kmene levé koronární tepny, valvulární stenózou srdce, perikarditidou nebo perikardiální efuzí nebo stenózou karotické tepny s cerebrovaskulární insuficiencí. Z postmarketingových zkušeností byla hlášena synkopa a přechodný ischemický záchvat.

Zvýšený krevní tlak

V klinických studiích bylo pozorováno zvýšení systolického krevního tlaku (> 50 mm Hg) u 0,7% pacientů a zvýšení diastolického krevního tlaku (> 30 mm Hg) u 0,5% pacientů. U většiny případů ustoupilo zvýšení během 10 až 15 minut, ale v některých případech bylo zvýšení pozorováno po 45 minutách po podání.

Syndrom _prodlouženého QT

Regadenoson zvyšuje sympatický nervový tonus, což způsobuje zvýšení srdečního tepu a zkrácení intervalu QT. U pacientů se syndromem dlouhého intervalu QT může sympatická stimulace vest k menšímu zkrácení intervalu QT než obvykle a může dokonce způsobit paradoxní vzrůst intervalu QT. U těchto pacientů se může objevit syndrom R na T, kdy extrasystola přerušuje T vlnu předchozího stahu a zvyšuje se tak riziko ventrikulámí tachyarytmie.

Bolesti hlavy

Bolest hlavy byla hlášena u 27% pacientů v klinických studiích po podání přípravku Rapiscan. Bolest hlavy byla u 3% pacientů považována za závažnou.

Populace starších pacientů

Starší pacienti (> 75 let; n = 321) měli podobný profil nežádoucích účinků v porovnání s mladšími pacienty (< 65 let; n = 1 016), byl však u nich vyšší výskyt hypotenze (2 % oproti < 1 %).

4.9 Předávkování

Ve studii zdravých dobrovolníků se příznaky zarudnutí, závratě a zvýšeného srdečního tepu hodnotily jako nesnesitelné při dávce regadenosonu větší než 0,02 mg/kg.

Léčba

K zmírnění závažných nebo perzistentních nežádoucích účinků přípravku Rapiscan se může použít aminofylin (viz bod 4.4).

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Kardiaka, jiná kardiaka, ATC kód: C01EB21 Mechanizmus účinku

Regadenoson je nízkoafinitní agonista (Ki ~ 1,3 pM) pro adenosinový receptor A2A, s nejméně 10krát nižší afinitou pro adenosinový receptor A1 (Ki > 16,5 pM) a velmi nízkou, pokud vůbec nějakou, afinitou pro adenosinové receptory A2B a A3. Aktivace adenosinového receptoru A2A způsobuje koronární vazodilataci a zvyšuje koronární krevní průtok (coronary bloodflow, CBF). Přes nízkou afinitu pro adenosinový receptor A2A má regadenoson vysokou schopnost k zvýšení koronární kondukce v izolovaných srdcích potkanů a morčat, s EC50 hodnotami 6,4 nM, resp. 6,7-18,6 nM. Regadenoson vykazuje selektivitu (> 215krát) k zvýšení koronární kondukce (odezva zprostředkovaná A2A) v porovnání k zpomalení srdeční kondukce AV uzlů (odezva zprostředkovaná A1), což bylo měřeno jako čas AV kondukce (srdce potkana) nebo interval S-H (srdce morčete). Regadenoson přednostně zvyšoval krevní průtok v koronárním ve srovnání s periferním (přední končetiny, mozek, plíce) arteriálním řečištěm u anestetizovaných psů.

Farmakodynamické účinky

Koronární krevní _průtok

Regadenoson způsobuje rychlý nárůst CBF, který trvá krátkou dobu. U pacientů podstupujících koronární katetrizaci byla použita metoda dopplerovské ultrasonografie s impulzně modulovanou nosnou vlnou (pulsed-wave) k měření průměrné maximální rychlosti (average peak velocity, APV)

CBF před podáním a až po dobu 30 minut po podání přípravku Rapiscan (400 mikrogramů, intravenózně). Průměrná hodnota APV vzrostla více než dvojnásobně po 30 sekundách a snížila se na méně než polovinu maximálního účinku během 10 minut (viz bod 5.2).

Resorpce radiofarmaka v myokardu je úměrná CBF. Jelikož regadenoson zvyšuje krevní tok v normálních koronárních artériích s malým nebo žádným nárůstem v stenotických artériích, regadenoson způsobuje relativně menší resorpci radiofarmaka ve vaskulárních oblastech zásobených stenotickými artériemi. Resorpce radiofarmaka v myokardu po podání přípravku Rapiscan je proto větší v oblastech prokrvovaných normálními artériemi ve srovnání se stenotickými artériemi.

Hemodynamické účinky

Většina pacientů zaznamenává rychlé zvýšení srdečního tepu. Největší průměrná změna od počáteční hodnoty (21 tepů/min) se objevuje asi 1 minutu po podání přípravku Rapiscan. Srdeční tep se vrátí do původního stavu během10 minut. Změny systolického a diastolického krevního tlaku byly různé, s největší průměrnou změnou v systolickém tlaku -3 mm Hg a v diastolickém tlaku -4 mm Hg asi 1 minutu po podání přípravku Rapiscan. U některých pacientů bylo pozorováno zvýšení krevního tlaku (maximální systolický krevní tlak 240 mm Hg a maximální diastolický krevní tlak 138 mm Hg).

Respirační účinky

Adenosinové receptory A2B a A3 byly prokázány jako účinné v patofyziologii bronchokonstrikce u citlivých osob (t.j. astmatiků). V in vitro studiích bylo prokázáno, že regadenoson má pro adenosinové receptory A2B a A3 nízkou vazebnou afinitu. Výskyt redukce FEV1 > 15% od počáteční hodnoty po podání přípravku Rapiscan byl hodnocen ve třech randomizovaných kontrolovaných klinických studiích. V první studii s 49 pacienty se středně závažnou až závažnou COPD byla po podání dávky přípravku Rapiscan nebo placeba míra výskytu redukce FEV 1 > 15% od počáteční hodnoty 12%, resp. 6% (p = 0,31). Ve druhé studii s 48 pacienty s mírným až středně závažným astmatem, u kterých byly dřívě prokázány bronchokonstriktivní reakce na adenosin monofosát, byla po podání dávky přípravku Rapiscan i po podání placeba míra výskytu redukce FEV 1 > 15% od počáteční hodnoty stejná (4%). Ve třetí studii s 1009 pacienty s mírným až středně závažným astmatem (n = 537) a středně závažnou až závažnou COPD (n = 472) byla po podání dávky přípravku Rapiscan nebo placeba míra výskytu redukce FEV 1 > 15% od počáteční hodnoty 1,1%, resp. 2,9% u pacientů s astmatem (p = 0,15) a 4,2%, resp. 5,4% u pacientů s COPD (p = 0,58). V první a druhé studii byla hlášena dyspnoe jako nežádoucí účinek po podání dávky přípravku Rapiscan (61% u pacientů s COPD; 34% u pacientů s astmatem) zatímco u žádného z pacientů užívajících placebo se dyspnoe nevyskytla. Ve třetí studii byla dyspnoe hlášena mnohem častěji po podání přípravku Rapiscan (18% u pacientů s COPD; 11% u pacientů s astmatem) než po podání placeba, ale v menší míře než během klinických studií (viz bod 4.8). Souvislost mezi rostoucí závažností onemocnění a vyšším výskytem dyspnoe byla zjevná u pacientů s astmatem, ale nikoli u pacientů s COPD. Využití bronchodilatační terapie k léčbě symptomů se u podávání přípravku Rapiscan a placeba nelišila. Dyspnoe nekorelovala se snížením FEV 1.

Klinická účinnost a bezpečnost

Klinické studie prokázaly účinnost a bezpečnost přípravku Rapiscan u pacientů indikovaných pro farmakologickou zátěžovou radionuklidovou MPI.

Účinnost a bezpečnost přípravku Rapiscan byly stanoveny ve vztahu k adenosinu ve dvou randomizovaných, dvojitě zaslepených studiích (ADVANCE MPI 1 a ADVANCE MPI 2) s 2 015 pacienty s prokázaným onemocněním koronárních tepen nebo s podezřením na toto onemocnění, u kterých byla doporučena klinicky indikovaná farmakologická zátěžová MPI. Celkem 1 871 z těchto pacientů měli scintigrafické snímky validované pro hodnocení primární účinnosti, což zahrnovalo 1 294 (69%) mužů a 577 (31%) žen s mediánem věku 66 let (rozsah 26-93 let). Každý pacient podstoupil počáteční zátěžovou scintigrafii za použití adenosinu (6minutová infuze použitím dávky 0,14 mg/kg/min, bez zátěže) s protokolem radionuklidové scintigrafie metodou hradlované (gated) SPECT (single photon emission computed tomography, jednofotonová emisní výpočetní tomografie). Po počátečním skenování byli pacienti randomizováni do skupin s přípravkem Rapiscan nebo adenosinem a podstoupili druhý zátěžový sken se stejným protokolem radionuklidové scintigrafie jako u prvního skenu. Medián času mezi skeny byl 7 dní (rozsah 1-104 dnů).

Nejčastěji se vyskytující kardiovaskulární anamnézou byla hypertenze (81%), aortokoronární bypass (coronary artery bypass graft, CABG), perkutánní transluminální koronární angioplastika (percutaneous transluminal coronary angioplasty, PTCA) nebo stenting (51%), angína (63%) a anamnéza infarktu myokardu (41%) nebo arytmie (33%); jiné lékařské anamnézy zahrnovaly diabetes (32%) a COPD (5%). Pacienti se stávající anamnézou závažné nekontrolované ventrikulární arytmie, infarktem myokardu nebo nestabilní angínou a anamnézou AV blokády vyššího než prvního stupně nebo se symptomatickou bradykardií, syndromem nemocného sinu nebo s transplantací srdce byli ze studie vyřazeni. Rada pacientů užila v den skenování kardioaktivní léčivé přípravky, včetně P-blokátorů (18%), blokátorů kalciového kanálu (9%) a nitrátů (6%).

Shoda snímků

Porovnání snímků získaných použitím přípravku Rapiscan se snímky získanými použitím adenosinu bylo provedeno následujícím způsobem. Za použití 17segmentového modelu byl vypočten počet segmentů zobrazujících reverzibilní perfuzní defekt pro zahajovací studii s adenosinem a pro randomizovanou studii s přípravkem Rapiscan nebo adenosinem. Ve sdružené populaci studie mělo 68% pacientů 0-1 segment ukazující reverzibilní defekt na prvním skenu, u 24% pacientů to byly 2-4 segmenty a u 9% > 5 segmentů. Míra shody snímku získaného použitím přípravku Rapiscan nebo adenosinu v porovnání s prvním snímkem za použití adenosinu se vypočítala na základě stanovení frekvence pacientů přiřazených do každé kategorie zahajovací studie s adenosinem (0-1, 2-4, 5-17 reverzibilních segmentů) a umístění do stejné kategorie s randomizovaným skenem. Míry shody přípravku Rapiscan a adenosinu se vypočítaly jako průměrné míry shod v rámci všech tří kategorií stanovených zahajovacím skenem. Studie ADVANCE MPI 1 a ADVANCE MPI 2, samostatně i v kombinaci, prokázaly, že přípravek Rapiscan je v hodnocení rozsahu reverzibilních perfuzních abnormalit srovnatelný s adenosinem:

ADVANCE

ADVANCE

Kombinace

MPI 1

MPI 2

studií

(n = 1 113)

(n = 758)

(n = 1 871)

Míra shody adenosin - adenosin (± SE)

61 ± 3%

64 ± 4%

62 ± 3%

Počet pacientů (n)

372

259

631

Míra shody adenosin - Rapiscan (± SE)

62 ± 2%

63 ± 3%

63 ± 2%

Počet pacientů (n)

741

499

1 240

Míra rozdílu (Rapiscan - adenosin) (± SE)

1 ± 4%

-1 ± 5%

0 ± 3%

95% interval spolehlivosti

-7,5; 9,2%

-11,2; 8,7%

-6,2; 6,8%

Ve studiích ADVANCE MPI 1 a ADVANCE MPI 2 byly koeficienty kappa mediánu skóre vážené metodou Cicchetti-Allison a Fleiss-Cohen pro kategorii závažnosti ischémie hodnoceného třemi zaslepenými hodnotiteli (bez započítání segmentů s normální resorpcí v klidu a mírným/nejasným snížením resorpce při zátěži jako ischemických segmentů) u kombinace studií s regadenosonem a adenosinem středně významné, s hodnotami 0,53 resp. 0,61 stejně tak i vážené koeficienty kappa pro dva po sobě následující skeny za použití adenosinu, s hodnotami 0,50 resp. 0,55.

Účinek kofeinu

V randomizované, placebem kontrolované (n = 66), studii účinků kofeinu (200 mg, n=70, nebo 400 mg, n=71) podávaného 90 minut před testem, která byla provedena na dospělých pacientech podstupujících farmakologickou zátěžovou radionuklidovou MPI s přípravkem Rapiscan, kofein snižoval diagnostickou přesnost detekce reverzibilních perfuzních defektů (p<0,001). Mezi 200 mg a 400 mg kofeinu s přípravkem Rapiscan nebyl zaznamenán žádný statistický rozdíl. Rovněž nebyl zjištěn žádný zjevný účinek 200 či 400 mg kofeinu na plazmatické koncentrace regadenosonu.

Testování bezpečnosti a snášenlivosti

Ve studiích ADVANCE MPI 1 a ADVANCE MPI 2 dosáhly následující předem stanovené cílové hodnoty týkající se bezpečnosti a snášenlivosti přípravku Rapiscan v porovnání s adenosinem statistický význam : (1) souhrnné skóre výskytu a závažnosti skupin příznaků zarudnutí, bolest na hrudi a dyspnoe bylo nižší s přípravkem Rapiscan (0,9 ± 0,03) než s adenosinem (1,3 ± 0,05); a (2) skupiny příznaků zarudnutí (21% oproti 32%), bolest na hrudi (28 % oproti 40 %) a bolest v krku, šíje a čelisti (7% oproti 13%) byly méně častější s přípravkem Rapiscan; výskyt bolesti hlavy (25% oproti 16%) byl častější s přípravkem Rapiscan.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Rapiscan u jedné nebo více podskupin pediatrické populace s perfuzními poruchami myokardu (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Přípravek Rapiscan se podává intravenózní injekcí. Profil plazmatické koncentrace regadenosonu v čase je u zdravých dobrovolníků multiexponenciální a nejlépe ho vyjadřuje 3kompartmentový model. Maximální plazmatické koncentrace regadenosonu se dosáhne během 1 až 4 minut po podání injekce přípravku Rapiscan a současně odpovídá začátku farmakodynamické odezvy (viz bod 5.1). Poločas této počáteční fáze je přibližně 2 až 4 minuty. Následuje střední fáze s poločasem v průměru 30 minut, která se kryje s klesáním farmakodynamických účinků. Terminální fáze se skládá z poklesu plazmatické koncentrace s poločasem přibližně 2 hodiny. V rozsahu dávek 0,003-0,02 mg/kg (nebo přibližně 0,18-1,2 mg) se u zdravých dobrovolníků clearance, terminální poločas nebo objem distribuce nejeví být závislý na dávce.

Distribuce

Regadenoson se mírně váže na lidské plazmatické proteiny (25-30%).

Biotransformace

Metabolizmus regadenosonu u lidí není znám. Inkubace s potkaními, psími a lidskými mikrozomy jater a též s lidskými hepatocyty neměla za následek žádné detekovatelné metabolity regadenosonu. Po

intravenózním podání regadenosonu značeném 14C potkanům a psům byla většina radioaktivity (85-96%) vyloučena ve formě nezměněného regadenosonu. Tyto nálezy naznačují, že metabolizmus regadenosonu nehraje hlavní roli ve vylučování regadenosonu.

Eliminace

U zdravých dobrovolníků se 57% dávky regadenosonu vyloučilo v nezměněné formě močí (rozsah 19-77%), s průměrnou plazmatickou renální clearance kolem 450 ml/min, tj. přesahující rychlost glomerulární filtrace. To naznačuje, že renální tubulární sekrece je pro vylučování regadenosonu důležitá.

Zvláštní populace

Populační farmakokinetická analýza včetně údajů od dobrovolníků a pacientů prokázala, že clearance regadenosonu se snižuje paralelně s redukcí clearance kreatininu (CLcr) a zvyšuje se zvyšující se tělesnou hmotností. Věk, pohlaví a rasa mají na farmakokinetické vlastnosti regadenosonu minimální vliv.

Porucha funkce ledvin

Povaha regadenosonu byla studována u 18 dobrovolníků s poruchou funkce ledvin různého stupně a u 6 zdravých dobrovolníků. Se zvyšujícím se stupněm poruchy funkce ledvin od mírné (CLcr 50 až < 80 ml/min) po středně závažnou (CLcr 30 až < 50 ml/min) až po závažnou poruchu funkce ledvin (CLcr < 30 ml/min) se frakce regadenosonu vyloučeného v nezměněné formě močí a renální clearance snižovaly, což vedlo ke zvýšení poločasů eliminace a hodnot AUC v porovnání se zdravými dobrovolníky (CLcr > 80 ml/min). Maximální pozorované plazmatické koncentrace a také odhady objemů distribuce byly však podobné ve všech skupinách. Profily plazmatické koncentrace v čase se výrazně neměnily v časných fázích po podání dávky, kdy bývají pozorovány největší farmakologické účinky. U pacientů s poruchami funkce ledvin není nutná úprava dávky.

Farmakokinetické vlastnosti regadenosonu u pacientů na dialýze nebyly hodnoceny.

Porucha funkce jater

Více než 55 % dávky regadenosonu se vyloučí v nezměněné formě močí a faktory, které snižují clearance, nemají vliv na plazmatickou koncentraci v časných fázích po podání dávky, kdy bývají pozorovány klinicky významné farmakologické účinky. Farmakokinetické parametry regadenosonu nebyly hodnoceny zvlášť u osob s různými stupni poruch funkce jater. Post-hoc analýza údajů ze dvou klinických studií fáze 3 však prokázala, že farmakokinetické vlastnosti regadenosonu nebyly ovlivněny v malé podskupině pacientů, jejichž laboratorní hodnoty naznačovaly poruchu funkce jater (2,5násobné zvýšení transamináz nebo 1,5násobné zvýšení sérového poločasu bilirubinu nebo protrombinu). U pacientů s poruchami funkce jater není nutná úprava dávky.

Starší pacienti

Na základě populační farmakokinetické analýzy má věk pouze malý vliv na farmakokinetické vlastnosti regadenosonu. U starších pacientů není nutná úprava dávky.

Pediatrická populace

U pediatrické populace (< 18 let) nebyly farmakokinetické parametry regadenosonu dosud studovány.

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po jednorázovém a opakovaném podání, genotoxicity a embryofetálního vývoje neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Známky maternální a fetální toxicity byly pozorovány u potkanů a králíků (snížená hmotnost plodů, zpoždění v osifikaci [u potkanů], menší vrhy a menší počet živých plodů [u králíků]), známky teratogenity ale nebyly pozorovány. Fetální toxicita byla zaznamenána po opakovaném denním podávání regadenosonu, jednalo se však o dávky mnohem vyšší, než jsou dávky doporučené pro lidi. Studie fertility a pre- a postnatální studie nebyly provedeny.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného

Monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného

Propylenglykol

Dinatrium-edetát

Voda pro injekci

6.2    Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti

4    roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

5    ml roztoku v jednorázové injekční lahvičce ze skla typu 1 s (butyl) kaučukovou zátkou a hliníkovým krytem.

Velikost balení: 1.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Tento léčivý přípravek se před podáním musí pohledem zkontrolovat, zda neobsahuje pevné částice nebo není zabarvený.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Rapidscan Pharma Solutions EU Ltd.

Regent’s Place 338 Euston Road London NW1 3BT Velká Británie

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

8.


EU/1/10/643/001

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 06/09/2010

Datum posledního prodloužení registrace: 24/04/2015 10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

A.    VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

AndersonBrecon ( UK ) Limited Wye Valley Business Park Hay-on-Wye, Hereford HR3 5PG Velká Británie

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o přípravku, bod 4.2).

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE • Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

   Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

•    při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného RMP, je možné je předložit současně.

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Rapiscan 400 mikrogramů injekční roztok regadenosonum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna 5 ml injekční lahvička obsahuje regadenosonum 400 mikrogramů (80 mikrogramů/ml).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, propylenglykol, dinatrium-edetát, voda pro injekci

Viz příbalová informace.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Injekční roztok 1 injekční lahvička


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Intravenózní podání.

Pouze pro jednorázové použití.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přípravek používejte pouze ve zdravotnickém zařízení, kde je k dispozici vybavení pro kardiologické monitorování a resuscitaci.

Pouze pro diagnostické použití.


8. POUŽITELNOST


EXP


9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Rapidscan Pharma Solutions EU Ltd. Regenťs Place 338 Euston Road London NW1 3BT Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/10/643/001


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTEK INJEKČNÍ LAHVIČKY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Rapiscan 400 mikrogramů injekční roztok

Regadenosonum

Intravenózní podání


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET


400 mikrogramů


6. JINÉ


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Rapiscan 400 mikrogramů injekční roztok

Regadenosonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než Vám začne být tento přípravek podáván, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Rapiscan a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude podán přípravek Rapiscan

3.    Jak se přípravek Rapiscan podává

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Rapiscan uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Rapiscan a k čemu se používá

Přípravek Rapiscan obsahuje léčivou látku regadenoson. Náleží do skupiny léčivých přípravků nazývaných ‘koronární vazodilatátory ’. Roztahuje srdeční tepny a zvyšuje srdeční tep. To má za následek vyšší přítok krve do svalů srdce.

Tento lék je určen pouze k diagnostickým účelům.

Přípravek Rapiscan se používá při typu skenování srdce u dospělých zvaném ‘perfuzní scintigrafie myokardu ’.

K vytváření snímků se při tomto skenování používá radioaktivní látka zvaná , ‘radiofarmakum ’. Tyto snímky zobrazují, jak krev vtéká do svalů srdce. Pro zatížení srdce před skenováním se obvykle používá běhání na běžícím pásu. Při běhání se do těla vstřikuje malé množství radiofarmaka, většinou do žíly na ruce. Potom se pořizují snímky srdce. Lékař si potom může prohlédnout, zda srdečními svaly prochází při zátěži dostatečné množství krve.

Používá se u pacientů, kteří nejsou schopní dostatečně cvičit pro provedení skenu.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než vám bude podán přípravek Rapiscan Neužívejte přípravek Rapiscan:

•    jestliže máte pomalý srdeční tep (srdeční blokáda vysokého stupně nebo onemocnění sinusového uzlu) a nemáte zavedený kardiostimulátor.

   jestliže trpíte bolestí na hrudi, která se objevuje nepředvídatelně (nestabilní angína) a která se po léčbě nezlepšila.

•    jestliže máte nízký krevní tlak (hypotenze).

•    jestliže trpíte srdečním selháním.

•    jestliže jste alergický(á) na regadenoson nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Před užitím přípravku Rapiscan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

Dříve než je Vám přípravek Rapiscan podán, Váš lékař musí vědět:

•    jestli máte v současnosti závažný problém se srdcem (například srdeční infarkt nebo

neobvyklý srdeční rytmus).

   jestli máte srdeční rytmus, při kterém je Váš srdeční tep velmi rychlý nebo nepravidelný (fibrilace síní nebo flutter síní)

•    jestli máte vysoký krevní tlak, který není upraven léčbou

•    , zejména pokud je doprovázen nedávnými epizodami krvácení z nosu, bolestí hlavy nebo rozmazaným nebo dvojitým viděním.

•    jestli se u vás vyskytly epizody malé mrtvice (označovaná jako transitorní ischemická ataka)

•    jestli máte poruchu srdečního rytmu zvanou syndrom dlouhého intervalu QT.

•    jestli se u Vás vyskytly případy srdeční blokády (která může zpomalovat činnost srdce) nebo máte velmi pomalý srdeční tep.

•    jestli máte jakýkoli problém se srdcem nebo s krevními cévami, zejména takový, který se zhorší, když se Váš krevní tlak sníží. To může zahrnovat nízký objem krve (způsobený například závažným průjmem nebo dehydratací nebo užíváním odvodňovacích pilulek), zánět kolem srdce (perikarditidu) a některé formy onemocnění srdeční chlopně nebo tepny (jako například zúžení srdeční tepny nebo chlopně).

   jestliže máte onemocnění, které způsobuje záchvaty (křeče), jako je např. epilepsie, nebo jestliže jste někdy měl(a) záchvaty.

•    jestli máte astma nebo plicní onemocnění.

Před podáním injekce informujte svého lékaře, pokud se Vás týká něco z výše uvedeného.

Děti a dospívající

Přípravek Rapiscan by neměl být používán u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Rapiscan

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zvláštní péče se musí věnovat u následujících léčivých přípravků:

   teofylin, léčivý přípravek používaný k léčbě astmatu a jiných plicních chorob, se nesmí použít alespoň 12 hodin předtím, než je Vám podán přípravek Rapiscan, protože by mohl blokovat účinek přípravku Rapiscan.

   dipyridamol, léčivý přípravek používaný k prevenci krevních sraženin, se nesmí použít alespoň 2 dny předtím, než je Vám podán přípravek Rapiscan, protože by mohl změnit účinek přípravku Rapiscan.

Přípravek Rapiscan s jídlem a pitím

Nejezte jídlo a nepijte nápoje s obsahem kofeinu (například čaj, kávu, kakao, colu nebo čokoládu) alespoň 12 hodin předtím, než je Vám podán přípravek Rapiscan, a to z toho důvodu, že kofein může ovlivnit účinek přípravku Rapiscan.

Těhotenství a kojení

Dříve než je Vám podán přípravek Rapiscan, informujte svého lékaře:

•    Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět. Neexistují adekvátní údaje o používání přípravku Rapiscan u těhotných žen. Ve studiích na zvířatech byly pozorovány škodlivé účinky, není však známo, zda existuje riziko pro lidi. Váš lékař Vám podá přípravek Rapiscan pouze v případě, že je to nevyhnutelně nutné.

•    Pokud kojíte. Není známo, zda je přípravek Rapiscan vylučován do lidského mléka a bude Vám podán pouze tehdy, když je Váš lékař přesvědčený, že je to nutné. Kojení musíte přerušit na dobu alespoň 10 hodin po podání přípravku Rapiscan.

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete používat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Rapiscan Vám může způsobit závratě. Může způsobovat další příznaky (bolest hlavy nebo dušnost), které by mohly ovlivňovat Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Tyto účinky obvykle netrvají déle než 30 minut. Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, dokud se tyto účinky nezlepší.

Přípravek Rapiscan obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce. Po podání přípravku Rapiscan Vám bude podána injekce s roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%), která obsahuje 45 mg sodíku. Nutno vzít v úvahu jestliže jste na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3.    Jak se přípravek Rapiscan podává

Přípravek Rapiscan je podáván injekcí zdravotnickým pracovníkem (lékařem, zdravotní sestrou nebo zdravotním technikem) ve zdravotnickém zařízení, kde je možné sledovat Vaše srdce a krevní tlak. Je podán přímo do žíly jako jedna dávka 400 mikrogramů v 5 ml roztoku. Podání injekce trvá asi 10 sekund. Podaná dávka nezávisí na Vaší hmotnosti.

Dostanete rovněž injekci s roztokem chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) (5 ml) a injekci s malým množstvím radioaktivní látky (radiofarmaka).

Po podání injekce přípravku Rapiscan se Váš srdeční tep rychle zvýší. Váš srdeční tep a krevní tlak bude sledován.

Po podání injekce přípravku Rapiscan musíte zůstat sedět nebo ležet tak dlouho, až se Váš srdeční tep a krevní tlak vrátí na Vaše normální hodnoty. Lékař, zdravotní sestra nebo zdravotní technik Vám řeknou, kdy můžete vstát.

Po uplynutí dostatečného času na to, aby se radiofarmakum dostalo do srdečního svalu, Vám bude pořízen snímek srdce.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Rapiscan, než mělo být

Po podání příliš velkého množství přípravku Rapiscan se u některých osob objevilo zarudnutí, závratě a zvýšený srdeční tep. Jestliže se Váš lékař domnívá, že máte závažné nežádoucí účinky, nebo že účinky přípravku Rapiscan trvají příliš dlouho, může Vám podat injekci léčivého přípravku zvaného aminofylin, který tyto účinky zmírňuje.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Rapiscan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné. Obyčejně se objevují brzy po podání injekce přípravku Rapiscan a obvykle odezní během 30 minut. Obvykle není potřebná jejich léčba.

Závažnější nežádoucí účinky zahrnuji:

•    náhlé zastavení srdce nebo poškození srdce, srdeční blokáda (porucha srdečního elektrického signálu, kdy signál nemůže projít z horní do spodní komory), zrychlený srdeční tep

•    nízký krevní tlak, který může vést k mdlobám nebo „malé mrtvici“ (zahrnující ochablost svalů obličeje nebo neschopnost mluvení). Vzácně může přípravek Rapiscan způsobit mrtvici (známá také jako cévní mozková příhoda).

•    alergická reakce, která může způsobit vyrážku, pupeny, otok pod kůží v okolí očí nebo hrdla, stažení hrdla a dýchací potíže a která se může objevit okamžitě nebo s odstupem po injekci přípravku Rapiscan

Pokud se domníváte, že máte závažné nežádoucí účinky, ihned informujte svého lékaře. Váš lékař Vám může podat injekci léčivého přípravku zvaného aminofylin, který tyto účinky zmírňuje.

Velmi časté nežádoucí účinky

(vyskytují se u více než 1 pacienta z 10)

   bolest hlavy, závratě

•    dušnost

•    bolest na hrudi

•    změny v testech sledování srdeční činnosti (elektrokardiogram)

•    zarudnutí

•    nepříjemné pocity v oblasti žaludku

Časté nežádoucí účinky

(vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100)

   bolest srdce (angína), neobvyklý srdeční rytmus, zrychlený srdeční tep, pocit vynechání srdečního tepu, chvění srdce, nebo příliš silný nebo rychlý tep (palpitace)

•    nízký krevní tlak

•    svírání v krku, dráždění v krku, kašel

•    zvracení, nevolnost

•    pocit nevolnosti nebo slabosti

•    nadměrné pocení

•    bolest zad, rukou a nohou, šíje nebo čelisti

•    nepříjemný pocit v oblasti kostí a svalů

•    mravenčení, snížená citlivost, změny chuti

•    nepříjemný pocit v ústech

Méně časté nežádoucí účinky

(vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000)

•    náhlé zastavení srdce nebo poškození srdce, srdeční blokáda (porucha srdečního elektrického signálu, kdy signál nemůže projít z horní do spodní komory), pomalý srdeční tep

   křeče, mdloba, „malá mrtvice“ (zahrnující ochablost svalů obličeje nebo neschopnost mluvení), snížená vnímavost (která může zahrnovat komatózní stav), třes, ospalost

•    alergická reakce, která může způsobit vyrážku, pupeny, otok pod kůží v okolí očí nebo hrdla, stažení hrdla, dýchací potíže

•    sípání

•    zrychlený dech

•    vysoký krevní tlak, bledost, studené ruce a nohy

•    rozostřené vidění, bolest očí

•    úzkost, potíže se spánkem

•    zvonění v uších

•    plynatost, průjem, bezděčná ztráta stolice

•    zarudnutí pokožky

•    bolest v kloubech

•    bolest nebo nepříjemné pocity v oblasti vpichu injekce, celková bolest těla Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

   potíže s dýcháním (bronchospasmus)

•    zástava dýchání

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Rapiscan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku injekční lahvičky a krabičce za EXP.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Přípravek Rapiscan se nesmí používat, jestliže je roztok zabarvený nebo obsahuje pevné částice.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. Zdravotníci budou odpovědní za uchovávání a likvidaci tohoto léčivého přípravku.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Rapiscan obsahuje

Léčivou látkou v přípravku Rapiscan je regadenosonum. Jedna 5 ml injekční lahvička přípravku Rapiscan obsahuje regadenosonum 400 mikrogramů.

Dalšími složkami jsou: dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, propylenglykol, dinatrium-edetát, voda pro injekci.

Jak přípravek Rapiscan vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční roztok Rapiscan je čirý, bezbarvý roztok bez viditelných částic. Přípravek Rapiscan se dodává v krabičce obsahující jednorázovou skleněnou 5 ml injekční lahvičku s kaučukovou zátkou a hliníkovým krytem.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Rapidscan Pharma Solutions EU Ltd.

Regent’s Place 338 Euston Road London NW1 3BT Velká Británie

Výrobce:

AndersonBrecon ( UK ) Limited Wye Valley Business Park Hay-on-Wye, Hereford HR3 5PG Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Přípravek Rapiscan se má podat jako rychlá, 10sekundová injekce do periferní žíly za použití katétru či jehly o velikosti 22 G nebo větších.

Ihned po injekci přípravku Rapiscan je třeba podat 5 ml injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%).

Radiofarmakum pro perfuzní scintigrafii myokardu má být podáno během 10-20 sekund po podání injekčního roztoku chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%). Radiofarmakum je možné podat přímo do stejného katétru jako přípravek Rapiscan.

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

Tento léčivý přípravek se před podáním musí pohledem zkontrolovat, zda neobsahuje pevné částice nebo není zabarvený.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. Pro další informace viz úplný Souhrn údajů o přípravku, který je přiložen k balení.

PŘÍLOHA IV

VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ DOPORUČUJÍCÍ ZMĚNU PODMÍNEK

ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR) pro regadenoson dospěl výbor CHMP k těmto vědeckým závěrům:

Držitel rozhodnutí o registraci (MAH) provedl analýzu všech případů dechové zástavy, aby určil, zda se nežádoucí účinky vyskytly nezávisle na reakci z přecitlivělosti nebo srdeční zástavě (známá rizika regadenosonu). Současně byla provedena kumulativní analýza bronchokonstrikce.

Vyskytlo se sedm případů, kde k dechové zástavě došlo bez známek srdeční zástavy nebo reakce z přecitlivělosti. V 5 z těchto případů měli pacienti anamnézu chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) nebo astmatu. Vyskytl se jeden fatální případ, i když byl špatně dokumentovaný.

Na základě těchto údajů je výbor PRAC toho názoru, že je nutné aktualizovat současná varování v bodě 4.4 souhrnu údajů o přípravku (SmPC) pro objasnění, že se dechová zástava může objevit a přidat tuto příhodu do bodu 4.8 souhrnu údajů o přípravku s frekvencí "není známo", protože v klinických studiích nebyly zjištěny žádné případy.

Kumulativní analýza bronchokonstrikce identifikovala 45 hodnotitelných případů po podání regadenosonu, které neměly charakteristiky reakce z přecitlivělosti. Z 35 případů, kde byla poskytnuta zdravotní anamnéza, bylo u 25 přítomno onemocnění s bronchokonstrikcí (astma,

CHOPN nebo bronchospasmus) a u 10 nebyla dokumentována anamnéza onemocnění s bronchokonstrikcí včetně 3 případů, kde reportér přímo uvedl, že nebyla žádná anamnéza astmatu/bronchospasmu/CHOPN.

Na podkladě nálezu kumulativní analýzy je výbor PRAC toho názoru, že by současná varování v bodě 4.4 týkající se bronchokonstrikce měla být aktualizována tak, aby bylo jasné, že se u regadenosonu může objevit bronchokonstrikce. Dále je třeba aktualizovat bod 4.8 v souhrnu údajů o přípravku, aby zahrnoval preferované termíny, které odrážejí bronchokonstrikci, tzn. „bronchospasmus“ s frekvencí „není známo“, „sípání" s frekvencí „méně časté".

Bod 4.4 Varování v souhrnu údajů o přípravku týkající se bronchokonstrikce by měl být také upraven tak, aby objasnil, že jsou k dispozici odpovídající bronchodilatační terapie a resuscitační opatření pro všechny pacienty před podáním regadenosonu (nikoliv jen pro ty, kteří mají onemocnění spojené s bronchokonstrikcí v anamnéze).

Proto s ohledem na dostupné údaje týkající se přípravku regadenoson je výbor PRAC toho názoru, že změny produktové informace jsou oprávněné.

Výbor CHMP souhlasí s vědeckými závěry provedenými výborem PRAC.

Zdůvodnění doporučující změnu podmínek rozhodnutí o registraci

Na základě vědeckých závěrů týkajících se regadenosonu nezastává výbor CHMP stanovisko, že poměr přínosu a rizik léčivého přípravku obsahujícího účinnou regadenoson je příznivý pod podmínkou, že v údajích o přípravku budou provedeny navržené změny.

Výbor CHMP doporučuje změnit podmínky rozhodnutí o registraci.

29