Příbalový Leták

Ranisan 75 Mg

Informace pro variantu: Potahovaná Tableta (10,75mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


RANISAN 75 mg potahované tablety ranitidini hydrochloridum

~2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje ranitidini hydrochloridum 84 mg, což odpovídá ranitidinum 75,26 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


10 potahovaných tablet

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v suchu a temnu, při teplotě 15-25 °C.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 1, 110 00 Praha 4, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 09/132/01-C

13. ČÍSLO SARZE

Lot

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Ke krátkodobé léčbě pálení žáhy, překyselení žaludku a nevolnosti.

Dávkování: bez porady s lékařem mohou dospělí užívat 2* denně 1 tabletu po dobu nejdéle 5 dní.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Ranisan 75 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


RANISAN 75 mg potahované tablety ranitidini hydrochloridum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


PRO.MED.CS Praha as.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Číslo šarže bude vždy během balení přípravku vyraženo po straně blistru.


5. JINÉ


3/3