Příbalový Leták

Ramizek 5 Mg/10 Mg

sp. zn.sukls168357/2014 a k sp. zn.. sukls11521/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

RAMIZEK 2,5 mg/5 mg RAMIZEK 5 mg/5 mg RAMIZEK 5 mg/10 mg RAMIZEK 10 mg/5 mg RAMIZEK 10 mg/10 mg tvrdé tobolky ramiprilum / amlodipinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek RAMIZEK a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek RAMIZEK užívat

3.    Jak se přípravek RAMIZEK užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek RAMIZEK uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je přípravek Ramizek a k čemu se používá

Přípravek RAMIZEK obsahuje dvě léčivé látky, ramipril a amlodipin. Ramipril patří do skupiny léků nazývan ých inhibitory ACE (inhibitory enzymu konvertujícího angiotensin). Amlodipin patří do skupiny léků nazývaných antagonisté vápníku.

Ramipril účinkuje takto:

•    snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak;

•    uvolňuje a rozšiřuje krevní cévy;

•    usnadňuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.

Amlodipin účinkuje takto:

•    uvolňuje krevní cévy, takže krev jimi může snadněji procházet.

Přípravek RAMIZEK se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u pacientů, kteří jsou náležitě léčeni jednotlivými přípravky podávanými ve stejných dávkách současně jako u kombinovaného přípravku RAMIZEK, ale ve formě samostatných tablet.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ramizek užívat

Neužívejte přípravek RAMIZEK:

-    jestliže jste alergický(á) na ramipril, amlodipin (léčivé látky), na jiné ACE inhibitory nebo jiné antagonisty vápníku, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). To může zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním.

-    jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. "angioedém". Příznakem může být svědění, vyrážka (kopřivka), červené skvrny na rukou, nohou nebo na krku, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo polykáním.

-    jestliže chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem RAMIZEK nemusí být pro Vás vhodná v závislosti na přístroji používaném při dialýze.

-    jestliže máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální arteriální stenóza).

-    během posledních 6 měsíců těhotenství (viz níže část „Těhotenství a kojení").

-    pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

-    jestliže máte abnormálně nízký nebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit Váš lékař.

-    jestliže trpíte zúžením aortální chlopně (stenóza aorty) nebo se u Vás vyvinul tzv. kardiogenní (srdeční) šok (stav, kdy srdce není schopno do těla pumpovat dostatečné množství krve).

-    jestliže trpíte srdečním selháním po srdečním infarktu.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, neužívejte přípravek RAMIZEK. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete přípravek RAMIZEK užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku RAMIZEK se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká, nebo týkal některý z následujících stavů:

-    jestliže máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami;

-    jestliže máte velké ztráty solí nebo tělních tekutin (způsobené zvracením, průjmem, silnějším pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik (močopudné tablety) nebo dialýzou);

-    jestliže máte podstoupit léčbu ke snížení alergické reakce na štípnutí včelou nebo vosou (desenzibilizace);

-    jestliže Vám má být v dohledné době podáno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo zubnímu zákroku. Možná bude třeba přerušit léčbu přípravkem RAMIZEK jeden den předem; poraďte se proto se svým lékařem;

-    jestliže máte v krvi vysoké množství draslíku (ukáže se ve výsledcích krevních testů);

-    jestliže máte onemocnění pojivové tkáně (kolagenózu), jako jsou sklerodermie nebo systémový lupus erythematosus;

-    pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

■    blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem

■    aliskiren

-    jestliže trpíte závažným zvýšením krevního tlaku (hypertenzní krizí)

-    jestliže jste starší pacient a potřebujete dávku

-    jestliže máte dlouhodobě přetrvávající suchý kašel

-    jestliže Váš krevní tlak není snížen dostatečně. Léčiva z této skupiny jsou méně účinná u černošské populace

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi. Viz také část „Neužívejte přípravek RAMIZEK“.

Pokud trpíte náhlým otokem rtů a tváře, jazyka a hrdla, krku, eventuálně též rukou a nohou, máte potíže při polykání nebo dýchání, vyrážku nebo chrapot (angioedém); mohly by to být známky těžké alergické reakce. Může k tomu dojít v průběhu léčby kdykoli. Pacienti s černou pletí mohou mít vyšší riziko výskytu těchto příznaků. Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, měl(a) byste o tom svého lékaře okamžitě informovat.

Děti a dospívající

Užívání přípravku RAMIZEK u dětí a dospívajících do 18 let se nedoporučuje vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti u této populace.

Další léčivé přípravky a přípravky RAMIZEK

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užíval(a) v nedávné době nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků. Tyto léky mohou zeslabit účinek přípravku RAMIZEK:

-    Léčivé přípravky užívané k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), jako jsou ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová).

-    Léčivé přípravky užívané k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií, jako jsou efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Váš lékař Vám bude muset kontrolovat krevní tlak.

-    Rifampicin (antibiotikum k léčbě tuberkulózy).

-    Hypericum perforatum (Třezalka tečkovaná, přírodní lék k léčbě depresi).

Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z těchto léků. Tyto léky mohou při současném užívání s přípravkem RAMIZEK zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků:

-    léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé

léky (NSA) jako jsou ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová);

-    léčivé přípravky k léčbě nádorových onemocnění (chemoterapie);

-    léčivé přípravky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, jako je cyklosporin;

-    diuretika (močopudné tablety), jako je furosemid

-    léčivé přípravky, které mohou zvýšit množství draslíku v krvi, jako jsou spironolakton, triamteren, amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve);

-    steroidní léky proti zánětu, jako je prednisolon;

-    alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi);

-    prokainamid (při problémech se srdečním rytmem);

-    ketokonazol a itrakonazol (léky k léčbě plísňových infekcí);

-    ritonavir, indinavir, nelfinavir (tzv. inhibitory proteáz používané k léčbě pacientů nakažených virem HIV);

-    erythromycin, klarithromycin (antibiotika k léčbě bakteriálních infekcí);

-    verapamil, diltiazem (k léčbě srdečního onemocnění a vysokého krevního tlaku);

-    dantrolen (infúze pro léčbu závažných anomálií tělesné teploty).

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil dávku a/nebo udělal jiná opatření:

Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě:

„Neužívejte přípravek RAMlZEK" a „Upozornění a opatření").

Jestliže užíváte některý z následujících léčivých přípravků, oznamte to svému lékaři. Přípravek RAMIZEK může mít vliv na jejich účinek:

-    Léčivé přípravky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín. Přípravek RAMIZEK může snížit množství cukru v krvi. Po dobu užívání přípravku RAMIZEK bedlivě sledujte hladinu cukru v krvi.

-    Lithium (k léčbě duševních onemocnění). Přípravek RAMIZEK může zvýšit množství lithia v krvi. Váš lékař musí bedlivě sledovat hladinu lithia v krvi.

-    Simvastatin (lék na snížení hladiny cholesterolu). Přípravek RAMIZEK může zvýšit množství simvastatinu v krvi

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete přípravek RAMIZEK užívat.

Přípravek RAMIZEK s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek RAMIZEK se může užívat s jídlem i na bez jídla.

Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem RAMIZEK může způsobit, že budete pociťovat závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete konzumovat v období, kdy užíváte přípravek RAMIZEK, poraďte se se svým lékařem, protože léky na snížení krevního tlaku a alkohol mohou navzájem zesílit své účinky.

Pacienti užívající přípravek RAMIZEK nesmí konzumovat grapefruitovou šťávu a grapefruit, a to z důvodu, že grapefruitová šťáva a grapefruit mohou zvýšit množství léčivé látky amlodipinu v krvi a tím způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku RAMIZEK na snížení krevního tlaku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Během těhotenství nesmíte přípravek RAMIZEK užívat.

Otěhotníte-li během léčby přípravkem RAMIZEK, řekněte to ihned svému lékaři. Přechod na jinou vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním.

Kojení

Jestliže kojíte, nesmíte přípravek RAMIZEK užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Plodnost

Neexistují dostatečné údaje týkající se možného vlivu na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek RAMIZEK může ovlivnit Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Pokud cítíte nevolnost, závrať, únavu nebo máte bolest hlavy, neřiďte ani neobsluhujte stroje a ihned uvědomte svého lékaře. Může k tomu dojít zvláště při zahájení léčby nebo při přechodu z jiných léčivých přípravků.

3.    Jak se přípravek Ramizek užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se domníváte, že účinek přípravku RAMIZEK je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Tento přípravek užívejte ústy, každý den ve stejnou denní dobu, před jídlem nebo po jídle.

Tobolky spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.

Neužívejte přípravek RAMIZEK s grapefruitovou šťávou Přípravek RAMIZEK má být užíván jednou denně Lékař může dávku upravit v závislosti na léčebném účinku Nejvyšší denní dávka je jedna tobolka o síle 10 mg/10 mg

Starší pacienti

Lékař Vám navrhne nižší úvodní dávku a léčbu bude upravovat pomaleji.

Použití u dětí a dospívajících

Užívání přípravku RAMIZEK u dětí a dospívajících mladších 18 let se nedoporučuje vzhledem k chybějícím údajům o bezpečnosti a účinnosti u této populace.

Jestliže jste užil(a) více přípravku RAMIZEK, než jste měl(a)

Při požití většího množství tobolek Vám může krevní tlak významně až nebezpečně klesnout. Můžete cítit závrať, točení hlavy, mdloby nebo slabost. Při velkém poklesu tlaku se může dostavit šok. Můžete mít studenou a vlhkou kůži a ztratit vědomí. Při užití více tobolek vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Cestou do nemocnice neřiďte, požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek RAMIZEK

Pokud někdy zapomenete tobolku užít, tuto dávku již zcela vynechejte. Další dávku užijte v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek RAMIZEK

Váš lékař Vám doporučí, jak dlouho budete tento přípravek užívat. Vaše onemocnění se může vrátit, pokud ukončíte léčbu dříve.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat RAMIZEK a ihned vyhledejte lékaře, pokud zpozorujete kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků - může být nutné Vám poskytnout neodkladnou lékařskou pomoc:

•    Otok obličeje, rtů nebo hrdla, který může způsobit potíže s polykáním nebo s dýcháním, svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek RAMIZEK.

•    Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního onemocnění, zčervenání, puchýře nebo olupování kůže (například Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo erythema multiforme) nebo jiné alergické reakce.

Četnost výskytu výše uvedených nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit).

Informujte ihned svého lékaře, pokud zaznamenáte:

•    Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na hrudi nebo závažnější problémy včetně srdečního infarktu a mozkové příhody. Výskyt těchto nežádoucích účinků je častý (bolest na hrudi, tlak na hrudi, bušení srdce) nebo méně častý (zrychlený srdeční tep, srdeční infarkt nebo mozková příhoda).

•    Dušnost nebo kašel. Jedná se o časté nežádoucí účinky. Může jít o příznaky plicních problémů.

•    Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli známky krvácení (např. krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závratě nebo bledost pokožky. Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření. Jedná se o vzácné nežádoucí účinky.

•    Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak zánětu slinivky břišní (pankreatitidy). Jedná se o méně časté nežádoucí účinky.

• Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenku). Může jít o příznaky poruchy funkce jater, jakým je například zánět jater (hepatitida) nebo poškození jater. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků není známá (z dostupných údajů nelze určit)

Další nežádoucí účinky jsou:

Pokud se kterýkoli z následujících nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo trvá déle než několik dní, sdělte to svému lékaři.

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

-    Ospalost (zejména na počátku léčby).

-    Palpitace (uvědomování si bušení srdce), zčervenání v obličeji. Otok kotníků (edém).

-    Bolest hlavy nebo pocit únavy.

-    Pocit závratě. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem RAMIZEK, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku.

-    Mdloba, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zvláště po rychlém postavení nebo rychlém posazení.

-    Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek (bronchitida), dechová nedostatečnost.

-    Bolest břicha, žaludku nebo střev, průjem, porucha trávení, nevolnost nebo zvracení. Kožní vyrážka s nebo bez otoku.

-    Bolest na hrudi.

-    Křeče nebo bolest svalů.

-    Krevní testy vykazující vyšší hodnoty draslíku než je obvyklé.

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

-    Změny nálady, nespavost.

-    Třes, slabost, bolest, pocit nemoci

-    Poruchy zraku, dvojité vidění, rozmazané vidění, zvonění v uších.

-    Kýchání / rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida).

-    Změna činnosti střev (včetně průjmu a zácpy), pálení žáhy, sucho v ústech

-    Vypadávání vlasů, zvýšené pocení, svědící kůže červené skvrny na kůži, změny barvy kůže

-    Porucha spouštění močení, zvýšená potřeba močení, zejména v noci, častější močení.

-    Neschopnost dosažení erekce, mužská impotence, snížená sexuální touha u mužů i žen.

-    Nepříjemný pocit v prsou nebo zvětšení prsů u mužů.

-    Bolest kloubů nebo svalů, svalové křeče, bolest v zádech

-    Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti

-    Poruchy rovnováhy (vertigo).

-    Svědění nebo neobvyklé pocity na kůži, jako jsou necitlivost, brnění, píchání, pálení nebo husí kůže (parestézie), ztráta vnímání bolesti

-    Ztráta nebo změna vnímání chuti.

-    Poruchy spánku.

-    Pocit deprese, úzkosti, větší než obvyklá nervozita nebo neklid.

-    Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu.

-    Otok střev, označován jako "intestinální angioedém", projevující se bolestí břicha, zvracením a průjmem.

-    Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie).

-    Zrychlení nebo nepravidelný srdeční tep.

-    Oteklé paže a nohy. Může být příznakem většího zadržování vody než obvykle.

-    Horečka

-    Zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek (eozinofilie), zjištěná vyšetřením krve.

-    Změny funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázané krevním vyšetřením

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000)

-    Pocit nejistoty nebo zmatenosti.

-    Červený a oteklý jazyk.

-    Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá (beztvará) vyrážka.

-    Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka).

-    Kožní vyrážka nebo modřiny.

-    Kopřivka

-    Skvrny (podlitiny) na kůži a studené končetiny.

-    Červené, svědící, oteklé oči nebo slzení.

-    Porucha sluchu.

-    Krevní vyšetření prokazující pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek, krevních destiček anebo množství hemoglobinu.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000)

-    Vyšší než obvyklá citlivost na sluneční záření.

-    Zvýšená hladina cukru v krvi (hyperglykémie).

-    Otok dásní

-    Nadýmání (gastritida).

-    Neobvyklé výsledky jaterních testů, zánět jater (hepatitida), zežloutnutí kůže (žloutenka)

-    Zvýšené svalové napětí

-    Zánět cév, často s kožní vyrážkou

-    Citlivost na světlo.

-    Potíže kombinující rigiditu, třes a/nebo poruchy pohybu Další hlášené nežádoucí účinky:

Pokud se kterýkoli z následujících nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo trvá déle než několik dní, sdělte to svému lékaři.

-    Problémy se soustředěním se.

-    Krevní vyšetření prokazující příliš nízké množství krvinek

-    Krevní vyšetření prokazující nižší než obvyklou hladinu sodíku

-    Prsty rukou a nohou měnící barvu, pokud jsou chladné, když se posléze zahřejí, brní nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén).

-    Zpomalené nebo zhoršené reakce.

-    Změny vnímání vůní.

-    Lupénka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    Jak Ramizek uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    Obsah balení a další informace

Co RAMIZEK obsahuje

Léčivými látkami jsou:

2,5 mg/5 mg, tvrdá tobolka: 1 tobolka obsahuje ramiprilum 2,5 mg a amlodipinum 5 mg.

5 mg/5 mg, tvrdá tobolka: 1 tobolka obsahuje ramiprilum 5 mg a amlodipinum 5 mg.

5 mg/10 mg, tvrdá tobolka: 1 tobolka obsahuje ramiprilum 5 mg a amlodipinum 10 mg.

10 mg/5 mg, tvrdá tobolka: 1 tobolka obsahuje ramiprilum 10 mg a amlodipinum 5 mg.

10 mg/10 mg, tvrdá tobolka: 1 tobolka obsahuje ramiprilum 10 mg a amlodipinum 10 mg.

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza, hydrogenfosforečnan vápenatý, předbobtnalý kukuřiční škrob, sodná sůl karboxymetylškrobu (typ A), natrium-stearyl-fumarát, červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), želatina, žlutý oxid železitý (E172) (10mg/10mg), černý oxid železitý (E172) (10mg/10mg).

Jak přípravek RAMIZEK vypadá a co obsahuje toto balení

RAMIZEK 2,5 mg/5 mg: tvrdé želatinové tobolky, víčko: neprůhledné světle růžové, tělo: neprůhledné bílé, obsah tobolky: bílý až téměř bílý prášek.

RAMIZEK 5 mg/5 mg: tvrdé želatinové tobolky, víčko: neprůhledné růžové, tělo: neprůhledné bílé, obsah tobolky: bílý až téměř bílý prášek.

RAMIZEK 5 mg/10 mg: tvrdé želatinové tobolky, víčko: neprůhledné červeno-hnědé, tělo: neprůhledné bílé, obsah tobolky: bílý až téměř bílý prášek.

RAMIZEK 10 mg/5 mg: tvrdé želatinové tobolky, víčko: neprůhledné tmavě růžové, tělo: neprůhledné bílé, obsah tobolky: bílý až téměř bílý prášek.

RAMIZEK 10 mg/10 mg: tvrdé želatinové tobolky, víčko: neprůhledné hnědé, tělo: neprůhledné bílé, obsah tobolky: bílý až téměř bílý prášek.

Přípravek RAMIZEK je dostupný v blistrech obsahujících 28, 30, 32, 56, 60, 90, 91, 96, 98 nebo 100 tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

ADAMED SP. Z O.O.,

Pienków 149, CZOSNÓW, Polsko Výrobce

Zaklad Farmaceutyczny Adamed Pharma S.A., Szkolna 33 str., 95-054 Ksawerów, Polsko

Pabianickie Zaklady Farmaceuityczne Polfa S.A., Marszalka Jósefa Pilsudskiego 5 str,, 95-200 Pabianice, Polsko

Adamed Sp. z.o.o., Pienków 149, 05-152 Czosnów, Polsko

IASIS PHARMACEUTICALS HELLAS S.A., 137 Filis Avenue, 134 51 Athens, Řecko (pouze pro Kypr a Řecko)

Tento přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko: Česká republika: Kypr:

Itálie:

Polsko:

Rakousko:

Rumunsko:


UMnaKTMH flyo 5/5 mg; 10/5 mg; 5/10 mg; 10/10 mg KancynM

Ramizek 2,5mg/5mg; 5mg/5mg; 10mg/5mg; 5mg/10 mg; 10mg/10mg tvrdá tobolka

RAMI-AMLO

DUOTENS

Ramizek Combi

Ramipril/Amlodipin Genericon 2,5mg/5mg; 5mg/5mg; 10mg/5mg; 5mg/10 mg; 10mg/10mg Hartkapseln

Ramipril/Amlodipina Adamed 2,5mg/5mg; 5mg/5mg; 10mg/5mg; 5mg/10 mg; 10mg/10mg capsule

Řecko:    RAMI-AMLO

Slovenská republika:    Ramizek

Švédsko:    Ramipril/Amlodipin Adamed

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.03.2015

7/7