Příbalový Leták

Ramizek 10 Mg/5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


RAMIZEK 2,5 mg / 5 mg; RAMIZEK 5 mg / 5 mg; RAMIZEK 10 mg /5 mg; RAMIZEK 5 mg /10 mg; RAMIZEK 10 mg/10 mg tvrdé tobolky

ramiprilum / amlodipinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tvrdá tobolka obsahuje ramiprilum 2,5 mg a amlodipini besilas jako amlodipinum 5 mg Jedna tvrdá tobolka obsahuje ramiprilum 5 mg a amlodipini besilas jako amlodipinum 5 mg Jedna tvrdá tobolka obsahuje ramiprilum 10 mg a amlodipini besilas jako amlodipinum 5 mg Jedna tvrdá tobolka obsahuje ramiprilum 5 mg a amlodipini besilas jako amlodipinum 10 mg Jedna tvrdá tobolka obsahuje ramiprilum 10 mg a amlodipini besilas jako amlodipinum 10 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Další údaje viz příbalová informace.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


tvrdá tobolka 28 tvrdých tobolek 30 tvrdých tobolek 32 tvrdých tobolek 56 tvrdých tobolek 60 tvrdých tobolek

90    tvrdých tobolek

91    tvrdých tobolek 96 tvrdých tobolek 98 tvrdých tobolek 100 tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


ADAMED SP. Z O.O.,

Pienków 149, CZOSNÓW, Polsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 58/377/14-C Reg.č.: 58/378/14-C Reg.č.: 58/380/14-C Reg.č.: 58/379/14-C Reg.č.: 58/381/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Ramizek 2,5 mg/5 mg, tvrdé tobolky Ramizek 5 mg/5 mg, tvrdé tobolky Ramizek 5 mg/10 mg, tvrdé tobolky Ramizek 10 mg/5 mg, tvrdé tobolky Ramizek 10 mg/10 mg, tvrdé tobolky


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH PA/Aluminium/PVC/Aluminium blistry na tobolky_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

RAMIZEK 2,5 mg/5 mg (RAMIZEK 5 mg/5 mg; RAMIZEK 10 mg/5 mg; RAMIZEK 5 mg/10 mg; RAMIZEK 10 mg/10 mg) tvrdé tobolky

ramiprilum / amlodipinum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

ADAMED SP. Z O.O.

3.    POUŽITELNOST

EXP:

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

"5    JINÉ

3