Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Ramipril-Lupin 2,5 Mg Tablety

zastaralé informace, vyhledat novější

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls120579/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ramipril-Lupin 1,25 mg tablety Ramipril-Lupin 2,5 mg tablety Ramipril-Lupin 5 mg tablety Ramipril-Lupin 10 mg tablety

Ramiprilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

-    Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1.    Co je Ramipril-Lupin a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ramipril-Lupin užívat

3.    Jak se Ramipril-Lupin užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak Ramipril-Lupin uchovávat

6.    Další informace

1.    CO JE RAMIPRIL-LUPIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ramipril-Lupin obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).

Ramipril-Lupin účinkuje takto:

•    snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak

•    uvolňuje a rozšiřuje Vám krevní cévy

•    ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.

Ramipril-Lupin se může používat:

•    k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze)

•    ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu

•    ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli máte cukrovku nebo ne)

•    k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání)

•    jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním selháním.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE RAMIPRIL-LUPIN UŽÍVAT

Neužívejte Ramipril-Lupin:

•    jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku přípravku Ramipril-Lupin uvedenou v bodě 6.

Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.

•    jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.

•    pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Ramipril-Lupin pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá.

•    pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. renální arteriální stenóza).

•    v období posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže “Těhotenství a kojení”).

•    pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, neužívejte Ramipril-Lupin. Nejste-li si jistý(á), zeptejte se

svého lékaře dříve, než začnete Ramipril-Lupin užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití Ramipril-Lupin je zapotřebí

Dříve než začnete užívat tento lék, ověřte si u svého lékaře:

•    jestli nemáte problém se srdcem, játry nebo ledvinami.

•    jestli nemáte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik (odvodňovací tablety) nebo dialýzou).

•    jestli nebudete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou (desenzibilizace).

•    zda Vám nebude v dohledné době podáváno anestetikum. Podává se kvůli operaci nebo zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Ramipril-Lupin jeden den předem -poraďte se proto se svým lékařem.

•    zda nemáte v krvi vysoké množství draslíku (prokazuje se krevními testy).

•    jestli nemáte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus erythematodes.

•    pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. Po dobu prvních tří měsíců těhotenství se užívání přípravku Ramipril-Lupin nedoporučuje a jeho užívání po 3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte, viz bod níže „Těhotenství a kojení“.

Děti

U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Ramipril-Lupin nedoporučuje vzhledem k tomu, že bezpečnost a účinnost přípravku Ramipril-Lupin nebyla u dětí dosud stanovena.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete Ramipril-Lupin užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně rostlinných přípravků). Je to kvůli tomu, že Ramipril-Lupin může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku Ramipril-Lupin.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit účinek přípravku Ramipril-Lupin.

• Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová).

•    Léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám zkontroluje krevní tlak.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při současném užívání s Ramipril-Lupin zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

•    Léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (tzv. NSAIDs), jako je ibuprofen nebo indometacin a kyselina acetylsalicylová).

•    Protinádorové léky (chemoterapie).

•    Léky, které brání organismu odmítat orgány po transplantaci, například cyklosporin.

•    Diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid.

•    Léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren, amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve).

•    Steroidní léky proti zánětu, jako je např. Prednisolon.

•    Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi).

•    Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem).

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Ramipril-Lupin může mít vliv na jejich účinek.

•    Léky na cukrovku, jako jsou například ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín. Ramipril-Lupin může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po dobu užívání léku Ramipril-Lupin.

•    Lithium (používá se při problémech s duševním zdravím). Ramipril-Lupin Vám může zvýšit množství lithia v krvi. Lékař Vám musí důkladně sledovat hladinu lithia v krvi.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než začnete Ramipril-Lupin užívat.

Přípravek Ramipril-Lupin s jídlem a alkoholem

•    Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Ramipril-Lupin může způsobit, že budete pociťovat závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v období, kdy užíváte Ramipril-Lupin, proberte to se svým lékařem, protože alkohol může znásobit účinek léků snižujících krevní tlak.

•    Ramipril-Lupin se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo byste mohla otěhotnět), musíte o tom informovat lékaře. Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se Ramipril-Lupin nemá užívat a po 13. týdnu těhotenství jej dokonce nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé. Otěhotníte-li během léčby přípravkem Ramipril-Lupin, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na jinou vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním.

Pokud kojíte, nesmíte Ramipril-Lupin užívat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny žádné studie o schopnosti řídit a obsluhovat stroje. Při léčbě přípravkem Ramipril-Lupin můžete pociťovat závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramipril-Lupin, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud se u Vás vyskytne závrať, neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ramipril-Lupin

Ramipril-Lupin obsahuje laktózu (viz bod 6 pro další informace). Pokud vám váš lékař řekl, že vaše tělo netoleruje některé cukry, obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete užívat tento lék.

3. JAK SE RAMIPRIL-LUPIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte Ramipril-Lupin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

•    Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.

•    Celé tablety/půl tablety spolkněte a zapijte je tekutinou.

•    Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

•    Pro rozdělení tablet na stejné poloviny umístěte nehet palce obou rukou na půlicí rýhu a tabletu rozlomte tak, jak ukazuje následující obrázek.

Jaké množství léku je třeba užívat

Léčba vysokého krevního tlaku

•    Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

•    Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak po kontrolou.

•    Maximální dávka je 10 mg jednou denně.

•    Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby přípravkem Ramipril-Lupin diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.

Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody

•    Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně.

•    Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.

•    Obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami

•    Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

•    Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

•    Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jedenkrát denně.

Léčba srdečního selhání

•    Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně.

Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

•    Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Léčba po srdečním záchvatu

•    Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.

•    Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

•    Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Starší pacienti

Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil(a) více Ramipril-Lupin, než jste měl(a)

Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do nemocnice neřiďte - požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ramipril-Lupin

•    Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.

•    Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Ramipril-Lupin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat Ramipril-Lupin a jděte rovnou k lékaři, pokud zpozorujete jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků - možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou pomoc:

•    Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na Ramipril-Lupin.

•    Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (jako je Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:

•    Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a cévní mozkové příhody.

•    Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.

•    Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např. krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.

•    Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět slinivky břišní).

•    Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky jsou:

Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Časté (projevují se u méně než 1 z 10 pacientů)

•    Bolest hlavy nebo pocit únavy

•    Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramipril-Lupin nebo když začnete užívat vyšší dávku.

•    Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si rychle sednete.

•    Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek (bronchitida), ztížené dýchání

•    Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení

•    Kožní vyrážka, která může i nemusí vyčnívat z kůže

•    Bolest na hrudníku

•    Křeče ve svalech nebo bolest svalů

•    Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.

Méně časté (projevují se u méně než 1 ze 100 pacientů)

•    Problémy s rovnováhou (vertigo)

•    Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na kůži (parestézie)

•    Ztráta chuti nebo změna vnímání chuti

•    Poruchy spánku

•    Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid

•    Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu

•    Otok střeva, tzv. “intestinální angioedém”, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a průjmem

•    Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech

•    Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé

•    Intenzivnější pocení než obvykle

•    Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie)

•    Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.

•    Zčervenání

•    Rozmazané vidění

•    Bolest kloubů

•    Horečka

•    Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen

•    Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), což se zjistí krevním testem

•    Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná krevním testem.

Vzácné (projevují se u méně než 1 z 1 000 pacientů)

•    Pocit nejistoty nebo zmatenosti

•    Červený a oteklý jazyk

•    Silné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka

•    Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka)

•    Kožní vyrážka nebo modřiny

•    Skvrny na kůži a studené končetiny

•    Červené, svědící, oteklé oči    nebo slzení

•    Porucha sluchu a zvonění v    uších

•    Pocit slabosti

•    Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství hemoglobinu - prokazuje se krevními testy.

Velmi vzácné (projevují se u méně než 1 z 10 000 pacientů)

•    Vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.

Další hlášené nežádoucí účinky:

Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

•    Problémy se soustředěním

•    Otok úst

•    Příliš málo krvinek v krvi -    prokázáno krevním testem

•    Méně sodíku v krvi než obvykle - prokázáno krevním testem

•    Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén)

•    Zvětšení prsů u mužů

•    Zpomalené nebo zhoršené reakce

•    Pocit pálení

•    Změny vnímání vůně

•    Vypadávání vlasů

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK RAMIPRIL-LUPIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte přípravek Ramipril-Lupin po uplynutí data použití, které je uvedeno na obalu a na blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ramipril-Lupin 1,25 mg obsahuje

Léčivá látka je ramiprilum 1,25 mg.

Dalšími složkami jsou monohydrát laktózy, kyselina mléčná, těžký oxid horečnatý, předbobtnalý kukuřičný škrob a natrium-stearyl-fumarát.

Co přípravek Ramipril-Lupin 2,5 mg obsahuje

Léčivá látka je ramiprilum 2,5 mg.

Dalšími složkami jsou monohydrát laktózy, kyselina mléčná, těžký oxid horečnatý, předbobtnalý kukuřičný škrob, natrium-stearyl-fumarát, žlutý a červený oxid železitý (E172).

Co přípravek Ramipril-Lupin 5 mg obsahuje

Léčivá látka je ramiprilum 5 mg.

Dalšími složkami jsou monohydrát laktózy, kyselina mléčná, těžký oxid horečnatý, předbobtnalý kukuřičný škrob, natrium-stearyl-fumarát a červený oxid železitý (E172).

Co přípravek Ramipril-Lupin 10 mg obsahuje

Léčivá látka je ramiprilum 10 mg.

Dalšími složkami jsou monohydrát laktózy, kyselina mléčná, těžký oxid horečnatý, předbobtnalý kukuřičný škrob, natrium-stearyl-fumarát a červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek Ramipril-Lupin 1,25 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety

Bílé až téměř bílé, podlouhlé, tablety s vyražením “1,25” na jedné straně a půlící rýhou na obou stranách. Půlicí rýha je pouze pro usnadnění dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení na stejné dávky.

Blistry (aluminium/PE/aluminiová fólie): 20, 28, 30, 50, 60, 90 a 100 tablet.

Jak přípravek Ramipril-Lupin 2,5 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety

Světle oranžové, podlouhlé, tablety s vyražením „2,5” na jedné straně a půlící rýhou na obou stranách. Tabletu je možné rozdělit na dvě stejné dávky.

Blistry (aluminium/PE/aluminiová fólie): 20, 28, 30, 50, 60, 90 a 100 tablet.

Jak přípravek Ramipril-Lupin 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety

Růžové podlouhlé tablety s vyražením „5” na jedné straně a půlící rýhou na obou stranách.

Tabletu je možné rozdělit na dvě stejné dávky.

Blistry (aluminium/PE/aluminiová fólie): 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90 a 100 tablet.

Jak přípravek Ramipril-Lupin 10 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety

Růžové podlouhlé tablety s vyražením „10” na jedné straně a půlící rýhou na obou stranách. Tabletu je možné rozdělit na dvě stejné dávky.

Blistry (aluminium/PE/aluminiová fólie): 20, 28, 30, 50, 60, 90 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Lupin (Europe) Ltd Victoria Court, Bexton Road Knutsford, Cheshire, WA16 0PF Velká Británie

Hormosan Pharma GmbH, Wilhelmshoher Strasse 106, 60389 Frankfurt, Německo (propouští pouze pro Německo)

Léčivý přípravek je schválen v členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) pod následujícími názvy:

Česká republika: Ramipril-Lupin tablety Německo: Ramipril-Hormosan Tabletten Maďarsko: Ramipril-Lupin tabletta Itálie: Ramipril Lupin compresse Polsko: Ramipril-Lupin tabletki Španělsko: Ramipril-Lupin comprimidos Velká Británie: Ramipril tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 24.8.2012.

Tato příbalová informace neobsahuje všechny údaje o Vašem léku. Pokud máte jakékoli otázky nebo si něčím nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

8