Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Ramipril-Lupin 1,25 Mg Tablety

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU

TEXT NA KARTONU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ramipril-Lupin 1,25 mg tablety Ramipril-Lupin 2,5 mg tablety Ramipril-Lupin 5 mg tablety Ramipril-Lupin 10 mg tablety

Ramiprilum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje 1,25 mg ramiprilum. Jedna tableta obsahuje 2,5 mg ramiprilum. Jedna tableta obsahuje 5 mg ramiprilum. Jedna tableta obsahuje 10 mg ramiprilum.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktózy. Přečtěte si prosím příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Tableta

14 tablet ( pouze u přípravku Ramipril-Lupin 5 mg tablety)

20 tablet

28 tablet

30 tablet

50 tablet

60 tablet

90 tablet

100 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávat mimo dosah a dohled dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LECIVYCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Lupin (Europe) Ltd Victoria Court, Bexton Road Knutsford, Cheshire, WA16 0PF Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Ramipril-Lupin 1,25 mg tablety : 58/116/12-C Ramipril-Lupin 2,5 mg tablety : 58/117/12-C Ramipril-Lupin 5 mg tablety : 58/118/12-C Ramipril-Lupin 10 mg tablet : 58/119/12-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Ramipril 1,25 mg tablety Ramipril-Lupin 2,5 mg tablety Ramipril-Lupin 5 mg tablety Ramipril-Lupin 10 mg tablety


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Ramipril-Lupin 1,25 mg tablety Ramipril-Lupin 2,5 mg tablety Ramipril-Lupin 5 mg tablety Ramipril-Lupin 10 mg tablety

Ramiprilum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Lupin (Europe) Ltd


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE

Šarže:


5. JINÉ