Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Ramipril Js Partner 10 Mg

zastaralé informace, vyhledat novější
Informace pro variantu: Ramipril Js Partner 10 Mg, zobrazit další variantu

sp. zn. sukls167889/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Ramipril JS Partner 1,25 mg Ramipril JS Partner 2,5 mg Ramipril JS Partner 5 mg Ramipril JS Partner 10 mg tablety

ramiprilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se    svého    lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně    Vám.    Nedávejte jej    žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je Ramipril JS Partner a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ramipril JS Partner užívat

3.    Jak se Ramipril JS Partner užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak Ramipril J S Partner uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je Ramipril JS Partner a k čemu se používá

Ramipril JS Partner obsahuje léčivou látku, která se nazývá ramipril. Patří do skupiny léků nazývaných ACE inhibitory (inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin).

Ramipril JS Partner účinkuje takto:

-    snižuje ve Vašem těle tvorbu látek, které Vám mohou zvyšovat krevní tlak,

-    uvolňuje a rozšiřuje Vaše krevní cévy,

-    ulehčuje Vašemu srdci udržování krevního oběhu v těle.

Ramipril JS Partner se může používat:

-    k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze),

-    ke snížení rizika, že dostanete srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu,

-    ke snížení rizika nebo zpomalení zhoršujících se problémů s ledvinami (bez ohledu na to, jestli máte cukrovku nebo ne),

-    k léčbě srdce, pokud nemůže pumpovat dostatečné množství krve do těla (srdeční selhání),

-    jako léčba následující po srdečním záchvatu (infarkt myokardu) komplikovaném srdečním selháním.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ramipril JS Partner užívat Neužívejte přípravek Ramipril JS Partner:

-    jestliže jste alergický(á) na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka.

-    jestliže jste někdy měl(a) závažnou alergickou reakci, tzv. „angioedém“. Příznakem může být svědění, kopřivka (urtikarie), červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla

a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním.

-    pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh filtrace krve. Léčba přípravkem Ramipril JS Partner pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá.

-    pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví (tzv. stenóza renální arterie).

-    v období posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže „Těhotenství a kojení“).

-    pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař.

-    pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ramipril JS Partner se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

-    jestliže máte problémy se srdcem, játry nebo ledvinami,

-    jestliže jste ztratil(a) větší množství solí nebo tekutin (zvracením, průjmem, neobvyklým pocením, dietou s nízkým obsahem soli, užíváním diuretik (odvodňovací tablety) po dlouhou dobu nebo dialýzou),

-    jestliže se máte podrobit léčbě pro snížení alergie na bodnutí včelou nebo vosou (desenzibilizace),

-    jestliže Vám má být podáno anestetikum (znecitlivující prostředek). Podává se kvůli operaci nebo zubnímu zákroku. Může být zapotřebí přerušit léčbu přípravkem Ramipril JS Partner jeden den předem, poraďte se proto se svým lékařem,

-    jestliže máte vysoké hladiny draslíku v krvi (patrné z vyšetření krve),

-    jestliže máte kolagenní onemocnění cév, jako je sklerodermie nebo systémový lupus erythematodes,

-    pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

-    blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem.

-    aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Ramipril JS Partner“.

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná. Užívání přípravku Ramipril JS Partner se nedoporučuje po dobu prvních tří měsíců těhotenství a jeho užívání po 3. měsíci těhotenství může způsobit závažné poškození Vašeho dítěte (viz bod níže „Těhotenství a kojení“).

Děti a dospívající

U dětí a dospívajících ve věku do 18 let se užívání přípravku Ramipril JS Partner nedoporučuje, protože bezpečnost a účinnost používání přípravku Ramipril JS Partner u dětí nebyla dosud stanovena.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného nebo si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře dříve, než začnete přípravek Ramipril JS Partner užívat.

Další léčivé přípravky a přípravek Ramipril JS Partner

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (včetně rostlinných přípravků). Je to kvůli tomu, že přípravek Ramipril JS Partner může ovlivnit způsob účinku jiných léků a současně některé léky mohou ovlivnit způsob účinku přípravku Ramipril JS Partner.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou zeslabit účinek přípravku Ramipril JS Partner:

-    léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (tzv. NSA), jako je ibuprofen nebo indometacin a acetylsalicylová kyselina (aspirin)),

-    léčivé přípravky, které se užívají k léčbě nízkého krevního tlaku, šoku, srdečního selhání, astmatu nebo alergií, jako je například efedrin, noradrenalin nebo adrenalin. Lékař Vám bude kontrolovat krevní tlak.

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Tyto léky mohou při současném užívání s přípravkem Ramipril JS Partner zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků:

-    léčivé přípravky, které se užívají k úlevě od bolesti a proti zánětu (např. nesteroidní protizánětlivé léky (tzv. NSA), jako je ibuprofen nebo indometacin a aspirin),

-    protinádorové léky (chemoterapie),

-    léky, které brání organismu odmítat (odhojit) orgány po transplantaci, například cyklosporin,

-    diuretika (odvodňovací tablety), jako je například furosemid,

-    léky, které Vám mohou zvýšit množství draslíku v krvi, například spironolakton, triamteren, amilorid, draselné soli a heparin (na ředění krve),

-    steroidní léky proti zánětu, jako je např. prednisolon,

-    alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi),

-    prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem).

Jestliže užíváte některý z následujících léků, oznamte to, prosím, svému lékaři. Ramipril JS Partner může mít vliv na jejich účinek.

-    léky na cukrovku, jako j sou ústy podávané léky snižující hladinu cukru v krvi a inzulín.

Ramipril JS Partner může snížit množství cukru v krvi. Pečlivě si sledujte hladinu cukru v krvi po dobu užívání přípravku Ramipril JS Partner,

-    lithium (používá se při některých problémech s duševním zdravím). Ramipril JS Partner Vám může zvýšit množství lithia v krvi. Lékař Vám bude muset často kontrolovat hladinu lithia

v krvi.

Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného (nebo si nejste jistý(á)), řekněte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek Ramipril JS Partner užívat.

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

-    Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Ramipril JS Partner“ a „Upozornění a opatření“).

Přípravek Ramipril JS Partner s jídlem, pitím a alkoholem

-    Konzumace alkoholu při léčbě přípravkem Ramipril JS Partner může způsobit, že budete pociťovat závrať nebo se Vám bude točit hlava. Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v období, kdy užíváte Ramipril JS Partner, proberte to se svým lékařem, protože léky používané pro snížení krevního tlaku a alkohol mohou mít aditivní účinky (jejich účinky se mohou sčítat).

-    Přípravek Ramipril JS Partner se může užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste (nebo byste mohla být) těhotná.

Po dobu prvních 12 týdnů těhotenství se přípravek Ramipril JS Partner nemá užívat a po 13. týdnu těhotenství jej dokonce nesmíte užívat vůbec, protože jeho užívání v těhotenství může být pro Vaše dítě škodlivé.

Otěhotníte-li během léčby přípravkem Ramipril JS Partner, okamžitě to řekněte svému lékaři. Přechod na jinou vhodnou alternativní léčbu se má uskutečnit ještě před plánovaným otěhotněním.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Kojení

Nesmíte užívat přípravek Ramipril JS Partner, pokud kojíte.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při léčbě přípravkem Ramipril JS Partner můžete pociťovat ospalost nebo závrať. Je to pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramipril JS Partner, nebo pokud začínáte užívat vyšší dávku. Pokud k tomu dojde, neřiďte vozidla ani neobsluhujte žádné nástroje či stroje.

Přípravek Ramipril JS Partner obsahuje laktosu

Jestliže Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se na svého lékaře dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Ramipril JS Partner užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

-    Lék užívejte ústy každý den ve stejnou denní dobu.

-    Tablety spolkněte vcelku a zapijte je tekutinou.

-    Tablety nedrťte ani nežvýkejte.

Jaké množství léku je třeba užívat

Léčba vysokého krevního tlaku

-    Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

-    Lékař Vám bude denní dávku upravovat, dokud nebude Váš krevní tlak pod kontrolou.

-    Maximální dávka je 10 mg jednou denně.

-    Jestliže už užíváte diuretika (odvodňovací tablety), může Vám lékař před zahájením léčby přípravkem Ramipril JS Partner diuretika vysadit anebo snížit jejich množství, které budete užívat.

Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody

-    Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jednou denně.

-    Lékař může posléze rozhodnout o zvýšení množství léku, které budete užívat.

-    Obvyklá dávka je 10 mg j ednou denně.

Léčba na snížení nebo oddálení zhoršení problémů s ledvinami

-    Úvodní dávka může být 1,25 mg nebo 2,5 mg jednou denně.

-    Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

-    Obvyklá dávka je 5 mg nebo 10 mg jednou denně.

Léčba srdečního selhání

-    Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jedenkrát denně.

-    Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

-    Maximální dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Léčba po srdečním záchvatu

-    Obvyklá úvodní dávka je 1,25 mg jednou denně až 2,5 mg dvakrát denně.

-    Lékař Vám postupně upraví množství, které budete užívat.

-    Obvyklá dávka je 10 mg denně. Je lépe užít ji ve dvou dílčích dávkách.

Starší pacienti

-    Lékař Vám sníží úvodní dávku a léčbu Vám bude upravovat pomaleji.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ramipril JS Partner, než jste měl(a)

Informujte svého lékaře nebo se odeberte rovnou na pohotovost do nejbližší nemocnice. Cestou do nemocnice neřiďte, požádejte někoho o odvoz, nebo si zavolejte sanitku. Vezměte si s sebou balení léku, aby lékař věděl, co jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ramipril JS Partner

-    Jestliže vynecháte dávku, užijte až dávku, která má následovat, a to v obvyklém čase.

-    Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ramipril JS Partner

Pokračujte v užívání svého léku, dokud Vám lékař neřekne, abyste přestal(a). Nepřestávejte užívat přípravek Ramipril JS Partner jen proto, že se cítíte lépe. Pokud přestanete s užíváním, může se Vaše nemoc vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat přípravek Ramipril JS Partner a vyhledejte neprodleně lékaře, pokud zpozorujete jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků - možná bude nutné poskytnout Vám neodkladnou lékařskou pomoc:

-    Otok tváře, rtů nebo hrdla, což může způsobit obtíže s polykáním nebo s dýcháním, stejně jako svědění a vyrážka. Může se jednat o příznaky těžké alergické reakce na přípravek Ramipril JS Partner.

-    Závažné kožní reakce, ke kterým patří vyrážka, vředy v ústech, zhoršení stávajícího kožního onemocnění, zčervenání, puchýře anebo olupování kůže (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza nebo multiformní erytém).

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte:

-    Zrychlený srdeční tep, nepravidelný nebo zesílený srdeční tep (palpitace), bolest na hrudi, tlak na hrudníku nebo těžší problémy včetně srdečního záchvatu a cévní mozkové příhody.

-    Ztížené dýchání nebo kašel. Může jít o příznaky plicních problémů.

-    Snadno se tvořící modřiny, krvácení trvající delší dobu než obvykle, jakékoli krvácení (např. krvácení z dásní), skvrny na kůži skládající se z červených teček nebo častější výskyt infekcí než obvykle, bolest v krku a horečku, pocit únavy, mdloby, závrať nebo bledost pokožky. Může jít o příznaky problémů s krví nebo kostní dření.

-    Silnou bolest žaludku, která může vystřelovat do zad. Může to být příznak pankreatitidy (zánět slinivky břišní).

-    Horečku, zimnici, únavu, ztrátu chuti k jídlu, bolest žaludku, pocit na zvracení, zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka). Může jít o příznaky problémů s játry, jako je např. hepatitida (zánět jater) nebo poškození jater.

Další nežádoucí účinky jsou:

Pokud některý nežádoucí účinek přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

Nežádoucí účinky jsou klasifikovány do následujících skupin podle jejich výskytu:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob) - Bolest hlavy nebo pocit únavy.

-    Pocit závrati. Výskyt je pravděpodobnější na začátku léčby přípravkem Ramipril JS Partner nebo když začnete užívat vyšší dávku.

-    Mdloby, hypotenze (abnormálně nízký krevní tlak), zejména pokud se rychle postavíte anebo si rychle sednete.

-    Suchý, dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida) nebo zánět průdušek (bronchitida), ztížené dýchání.

-    Bolest žaludku nebo střev, průjem, špatné trávení, pocit na zvracení nebo zvracení.

-    Kožní vyrážka, která může i nemusí vystupovat nad povrch kůže.

-    Bolest na hrudi.

-    Křeče ve svalech nebo bolest svalů.

-    Více draslíku v krvi (prokázané krevními testy) než obvykle.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

-    Problémy s rovnováhou (vertigo).

-    Svědění nebo neobvyklý pocit na kůži, jako např. necitlivost, brnění, píchání nebo pálení na kůži (parestézie).

-    Ztráta chuti nebo změna vnímání    chuti.

-    Poruchy spánku.

-    Pocit deprese, úzkosti, větší nervozita než obvykle nebo neklid.

-    Ucpaný nos, potíže s dýcháním nebo zhoršení astmatu.

-    Otok střeva, tzv. „intestinální angioedém“, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a průjmem.

-    Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech.

-    Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé.

-    Intenzivnější pocení než obvykle.

-    Ztráta nebo snížení chuti k jídlu (anorexie).

-    Zrychlený nebo nepravidelný srdeční tep. Oteklé ruce a nohy. Může jít o příznak toho, že Vaše tělo zadržuje více vody než obvykle.

-    Zčervenání.

-    Rozmazané vidění.

-    Bolest kloubů.

-    Horečka.

-    Impotence u mužů, snížená sexuální touha u mužů i žen.

-    Zvýšený počet určitého druhu bílých krvinek (tzv. eozinofilie), zjištěný vyšetřením krve.

-    Změna funkce jater, slinivky nebo ledvin prokázaná vyšetřením krve.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

-    Pocit roztřesenosti nebo    zmatenosti.

-    Červený a oteklý jazyk.

-    Závažné popraskání nebo odlupování kůže, svědící, boulovitá vyrážka.

-    Problémy s nehty (například uvolňování nebo odlučování nehtů z nehtového lůžka).

-    Kožní vyrážka nebo modřiny.

-    Skvrny na kůži a studené končetiny.

-    Červené, svědící, oteklé    oči nebo slzení.

-    Porucha sluchu a zvonění v uších.

-    Pocit slabosti.

-    Pokles počtu červených krvinek, bílých krvinek nebo krevních destiček nebo množství hemoglobinu - prokazuje se vyšetřením krve.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob)

-    Vyšší citlivost na sluneční záření než obvykle.

Další hlášené nežádoucí účinky:

Pokud některý z následujících nežádoucích účinků přechází do těžší formy nebo trvá déle než několik dní, řekněte to, prosím, svému lékaři.

-    Problémy se soustředěním.

-    Otok úst.

-    Příliš málo krvinek v krvi - prokázáno vyšetřením krve.

-    Méně sodíku v krvi než obvykle - prokázáno vyšetřením krve.

-    Prsty na rukou a nohou mění barvu, pokud jsou studené, a když se posléze opět zahřejí, brní nebo jsou bolestivé (Raynaudův fenomén).

-    Zvětšení prsů u mužů.

-    Zpomalené nebo zhoršené reakce.

-    Pocit pálení.

-    Změny vnímání vůně.

-    Vypadávání vlasů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Ramipril JS Partner uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Ramipril JS Partner obsahuje

-    Léčivou látkou je ramiprilum. Jedna tableta obsahuje ramiprilum 1,25 mg; 2,5 mg; 5 mg nebo 10 mg.

-    Pomocnými látkami jsou hydrogenuhličitan sodný, monohydrát laktosy, sodná sůl kroskarmelosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, natrium-stearyl-fumarát, žlutý oxid železitý -pouze v tabletách o síle 2,5 mg a 5 mg a červený oxid železitý - pouze v tabletách o síle 5 mg.

Jak přípravek Ramipril JS Partner vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety 1,25 mg: bílé až téměř bílé, podlouhlé, nepotahované, ploché tablety (8,0 x 4,0 mm).

Tablety 2,5 mg: žluté, podlouhlé, nepotahované, ploché tablety (10,0 x 5,0 mm).

Tablety 5 mg: růžové, podlouhlé, nepotahované, ploché tablety (8,8 x 4,4 mm).

Tablety 10 mg: bílé až téměř bílé, podlouhlé, nepotahované, ploché tablety (11,0 x 5,5 mm).

Tablety Ramipril JS Partner jsou dostupné v krabičkách po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 90, 100 tabletách v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

JS Partner s.r.o., Upolínová 280/7, 15000 Praha 5, Česká republika Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, Slovinsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17.1.2015

8