Příbalový Leták

Rabigen Mono


SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU


1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Rabigen Mono injekční suspenze


2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ


Léčivé látky v 1 dávce (1 ml):


Virus rabiei inactivatum (kmen VP 12) …………………………………..………… ≥ 1IU


Adjuvans:

3% suspenze algeldrátu ……………………………………………………10%


Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.


3. LÉKOVÁ FORMA


Injekční suspenze.


4. KLINICKÉ ÚDAJE


4.1 Cílové druhy zvířat


Psi a kočky.


4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat


Aktivní imunizace psů a koček od 12 týdnů věku proti vzteklině.

Nástup imunity byl prokázán 4 týdny po primovakcinaci.

Doba trvání imunity je jeden rok po primovakcinaci.


4.3 Kontraindikace


Nejsou.


Zvláštní upozornění


Nejsou.


4.5 Zvláštní opatření pro použití


Zvláštní opatření pro použití u zvířat


Vakcinovat lze pouze zdravá zvířata.

Doporučuje se provést odčervení alespoň 10 dnů před vakcinací.


Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům


V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.


4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)


Krátce po vakcinaci se může u psa a kočky objevit přechodná letargie nebo horečka a reakce v místě vpichu (bolest, mírný otok). Tyto příznaky spontánně vymizí za pár dnů bez jakékoliv léčby. Občas se může vyskytnout hypersenzitivní reakce. V případě anafylaktického šoku je třeba zahájit adekvátní symptomatickou léčbu.


4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky


Použití není doporučováno během březosti a laktace u koček.

Lze použít u březích fen.


4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce


Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma Feligenu CRP a Canigenu DHA2PPi. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.


4.9 Podávané množství a způsob podání


Podávejte jednu dávku Rabigenu Mono subkutánně dle následujícího schématu:


Primovakcinace:

Jednorázová injekce - u koťat a štěňat od 12 týdnů věku.


Revakcinace:

Jednou ročně.


4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné


Předávkování Rabigenem Mono nevykázalo žádné jiné nežádoucí účinky než ty uvedené v odstavci 4.6.


4.11 Ochranné lhůty


Není určeno pro potravinová zvířata.


5. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI


Farmakoterapeutická skupina: veterinaria immunopraeparata, ATCvet kód: QI07AA02


Aktivní imunizace psů a koček od 12 týdnů věku proti vzteklině.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE


6.1 Seznam pomocných látek


Suspenze algeldrátu

Sacharóza

Dihydrogenfosforečnan draselný

Hydrogenfosforečnan draselný

Pankreatinem hydrolyzovaný kasein

Voda na injekci


6.2 Inkompatibility


Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma Feligenu CRP a Canigenu DHA2PPi..


6.3 Doba použitelnosti


Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření: obsah lékovky spotřebujte ihned po otevření.


6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání


Uchovávejte a přepravujte chlazené (2C – 8C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.


6.5 Druh a složení vnitřního obalu


3 ml skleněná lékovka typu I s obsahem 1 ml suspenze. Lékovka je uzavřena pryžovou zátkou opatřenou hliníkovou pertlí.


Balení:

Plastová blistrová krabička obsahující:

10x1 dávka

50x1 dávka.


Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku


Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.


7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


VIRBAC S.A.

1ére Avenue – 2065m

L.I.D.

F-06516 Carros

FRANCIE


8. Registrační číslo


97/958/94-C

9. Datum registrace/ prodloužení registrace


09/09/1994 / 16/09/2004 / 12.11.2010


10. DATUM REVIZE TEXTU


Listopad 20105