Příbalový Leták

Rabakir 75 Mg Tvrdé Tobolky

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Rabakir 75 mg tvrdé tobolky Pregabalinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tvrdá tobolka obsahuje pregabalinum 75 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Také obsahuje monohydrát laktosy.

Viz příbalová informace pro další údaje.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


14 tvrdých tobolek 28 tvrdých tobolek 56 tvrdých tobolek 84 tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: Gedeon Richter Plc.

Gyomroi út 19-21.

1103 Budapešť,

Maďarsko

((RG logo))


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. číslo: 21/466/15-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


rabakir 75 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Rabakir 75 mg tvrdé tobolky Pregabalinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Gedeon Richter Plc.

((RG emblem))


3. POUŽITELNOST


EXP:


4. ČÍSLO ŠARŽE


č. š.:


5. JINÉ


3