Příbalový Leták

Piramil 2,5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Piramil 1,25 mg Piramil 2,5 mg Piramil 5 mg Piramil 10 mg tablety ramiprilum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Piramil 1,25 mg

Léčivá látka: Jedna tableta obsahuje ramiprilum 1,25 mg. Piramil 2,5 mg

Léčivá látka: Jedna tableta obsahuje ramiprilum 2,5 mg. Piramil 5 mg

Léčivá látka: Jedna tableta obsahuje ramiprilum 5 mg. Piramil 10 mg

Léčivá látka: Jedna tableta obsahuje ramiprilum 10 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ_

Piramil 1,25 mg:

20, 28, 30, 50, 100, 250, 100x1 tablet Piramil 2,5 mg, 5 mg a 10 mg:

10, 20, 28, 30, 50, 60, 100, 250, 100x1 tablet

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ Před použitím si přečtěte příbalovou informaci!

Perorální podání.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci!

Léčivý přípravek může ovlivňovat pozornost!

8.    POUŽITELNOST Použitelné do:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu.

10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko Zastoupení v ČR: Sandoz s.r.o., Praha

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA Piramil 1,25 mg: 58/181/04-C Piramil 2,5 mg: 58/182/04-C Piramil 5 mg: 58/183/04-C Piramil 10 mg: 58/184/04-C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15 NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Piramil 1,25 mg Piramil 2,5 mg Piramil 5 mg Piramil 10 mg

BLISTR_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Piramil 1,25 mg Piramil 2,5 mg Piramil 5 mg Piramil 10 mg tablety ramiprilum

12.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz GmbH 3. POUŽITELNOST

EXP:

13.    ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

3/3