Příbalový Leták

Persen

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


PERSEN obalené tablety

Valerianae extractum siccum, Melissae folii extractum siccum, Menthae piperitae folii extractum siccum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Léčivé látky: Valerianae extractum siccum 4-7 : 1, extrahováno ethanolem 70% (V/V) 35 mg, Melissae folii extractum siccum 3-6 : 1, extrahováno ethanolem 50% (V/V) 17,5 mg, Menthae piperitae folii extractum siccum 3-6 : 1, extrahováno ethanolem 40% (V/V) 17,5 mg v 1 obalené tabletě.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: monohydrát laktosy, tekutá glukosa - suchý zbytek (součást Valerianae extractum siccum), sacharosa.

Úplný seznam pomocných látek viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


obalená tableta 20 obalených tablet 40 obalených tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko Zastoupení v ČR: Sandoz s.r.o., Praha


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


Reg. číslo: 94/431/93-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Směs suchých rostlinných extraktů s uklidňujícím účinkem; příznivě působí i při mírných poruchách usínání a spánku.

PERSEN se užívá při psychovegetativních poruchách nejrůznější povahy, projevujících se zvýšeným napětím, podrážděností, neklidem, rozladěností, strachem, úzkostí, poruchami koncentrace, poruchami usínání a spánku, pocitem únavy po probuzení nebo i minimální námaze, pocením dlaní a třesem rukou.


Dospělí užívají 1-2 obalené tablety 2-3 krát denně; při poruchách usínání a spánku se užívají 2 tablety 1krát denně, a to 1 hodinu před spaním.

Dospívající od 12 let užívají 1 obalenou tabletu 1-3 krát denně.

Mezi jednotlivými dávkami je třeba dodržet interval 4-5 hodin.


Obalené tablety se polykají celé, nerozkousané a zapíjejí se malým množstvím tekutiny.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

persen

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH

Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


PERSEN obalené tablety

Valerianae extractum siccum, Melissae folii extractum siccum, Menthae piperitae folii extractum siccum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


LEK Pharmaceuticals d.d.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


5. JINÉ


4/4