Příbalový Leták

Oxytocin Ferring-Léčiva 2 Iu

OZNAČENÍ NA OBALU


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNEJSÍM OBALU> <A> <VNITRNÍM OBALU> Papírová krabička_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OXYTOCIN FERRING - LÉČIVA 5 IU Oxytocinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

5 IU v 1 ml injekčního roztoku

3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Hemihydrát chlorbutanolu, kyselina octová 98%, voda na injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Injekční roztok 5 amp. po 1 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K intravenózní, intramuskulární, intrauterinní nebo intranazální aplikaci Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce při teplotě 2-8°C.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ferring - Léčiva,a.s.

Jesenice u Prahy Česká republika

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA 56/483/69-B/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU> Papírová krabička_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OXYTOCIN FERRING - LÉČIVA 2 IU Oxytocinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

2 IU ve 2 ml injekčního roztoku

3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Hemihydrát chlorbutanolu, kyselina octová 98%, voda na injekci


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Injekční roztok 5 amp. po 2 ml

5 ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K intravenózní, intramuskulární, intrauterinní nebo intranazální aplikaci Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v chladničce při teplotě 2-8°C.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ferring - Léčiva,a.s.

Jesenice u Prahy Česká republika

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA 56/483/69-A/C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ 16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Oxytocin Ferring - Léčiva 5 IU Injekční roztok

2 ZPŮSOB PODÁNÍ

K i.v., i.m., i.u. a i.n. aplikaci

3. POUŽITELNOST


EXP

4 ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.__

5. OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET

5x1ml ( 5IU v 1 ml) 6 JINÉ

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Oxytocin Ferring - Léčiva 2 IU Injekční roztok

2.    ZPŮSOB PODÁNÍ

K i.v., i.m., i.u. a i.n. aplikaci

3. POUŽITELNOST

EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE_

Č.š.__

5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET 5x

2ml ( 2IU oxytocinu ve 2 ml)

6. JINÉ