Příbalový Leták

Oxykodon Mylan 5 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU: KRABIČKA, HDPE LAHVIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oxykodon Mylan 5 mg Oxykodon Mylan 10 mg Oxykodon Mylan 20 mg Oxykodon Mylan 30 mg Oxykodon Mylan 40 mg Oxykodon Mylan 60 mg Oxykodon Mylan 80 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Oxycodoni hydrochloridum

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Oxykodon Mylan 5 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 5 mg, což odpovídá oxycodonum 4,5 mg.

Oxykodon Mylan 10 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 10 mg, což odpovídá oxycodonum 9 mg.

Oxykodon Mylan 20 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 20 mg, což odpovídá oxycodonum 17,9 mg.

Oxykodon Mylan 30 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 30 mg, což odpovídá oxycodonum 26,9 mg.

Oxykodon Mylan 40 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 40 mg, což odpovídá oxycodonum 36 mg.

Oxykodon Mylan 60 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 60 mg, což odpovídá oxycodonum 53,8 mg.

Oxykodon Mylan 80 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 80 mg, což odpovídá oxycodonum 72 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharosu. Více informací je uvedeno v příbalové informaci.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Tableta s prodlouženým uvolňováním.


[Blistr:]

10 x 1 tableta s prodlouženým uvolňováním 14 x 1 tableta s prodlouženým uvolňováním 20 x 1 tableta s prodlouženým uvolňováním 28 x 1 tableta s prodlouženým uvolňováním 30 x 1 tableta s prodlouženým uvolňováním 50 x 1 tableta s prodlouženým uvolňováním 56 x 1 tableta s prodlouženým uvolňováním 60 x 1 tableta s prodlouženým uvolňováním 98 x 1 tableta s prodlouženým uvolňováním 100 x 1 tableta s prodlouženým uvolňováním

[HDPE lahvička:]

10 tablet s prodlouženým uvolňováním 20 tablet s prodlouženým uvolňováním 30 tablet s prodlouženým uvolňováním 50 tablet s prodlouženým uvolňováním 100 tablet s prodlouženým uvolňováním


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Oxykodon Mylan 5 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Přípravek Oxykodon Mylan se nesmí při užívání dělit, lámat, žvýkat ani drtit.


Oxykodon Mylan 10 mg, tablety Oxykodon Mylan 20 mg, tablety Oxykodon Mylan 30 mg, tablety Oxykodon Mylan 40 mg, tablety Oxykodon Mylan 60 mg, tablety Oxykodon Mylan 80 mg, tablety

s prodlouženým uvolňováním s prodlouženým uvolňováním s prodlouženým uvolňováním s prodlouženým uvolňováním s prodlouženým uvolňováním s prodlouženým uvolňováním

Přípravek Oxykodon Mylan se nesmí při užívání lámat, žvýkat ani drtit.


Lahvička s dětským bezpečnostním uzávěrem. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Oxykodon Mylan 5 mg: 65/540/15-C

Oxykodon Mylan 10 mg

65/541/15-C

Oxykodon Mylan 20 mg Oxykodon Mylan 30 mg Oxykodon Mylan 40 mg Oxykodon Mylan 60 mg Oxykodon Mylan 80 mg

65/542/15-C

65/543/15-C

65/544/15-C

65/545/15-C

65/546/15-C

Č. šarže

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Pouze krabička oxykodon mylan 5 mg oxykodon mylan 10 mg oxykodon mylan 20 mg oxykodon mylan 30 mg oxykodon mylan 40 mg oxykodon mylan 60 mg oxykodon mylan 80 mg

13. ČÍSLO ŠARŽE


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH PVC/PE/PVDC-Al,


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oxykodon Mylan 5 mg Oxykodon Mylan 10 mg Oxykodon Mylan 20 mg Oxykodon Mylan 30 mg Oxykodon Mylan 40 mg Oxykodon Mylan 60 mg Oxykodon Mylan 80 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

oxycodoni hydrochloridum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


5. JINÉ


Dětský bezpečnostní blistr.

Více informací je uvedeno v příbalové informaci.


4