Příbalový Leták

Oxykodon Mylan 20 Mg

Sp.zn.sukls61880/2016 a sp.zn.sukls97112/2016

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Oxykodon Mylan 5 mg Oxykodon Mylan 10 mg Oxykodon Mylan 20 mg Oxykodon Mylan 30 mg Oxykodon Mylan 40 mg Oxykodon Mylan 60 mg Oxykodon Mylan 80 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Oxykodon Mylan 5 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 5 mg, což odpovídá oxycodonum 4,5 mg.

Oxykodon Mylan 10 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 10 mg, což odpovídá oxycodonum 9 mg.

Oxykodon Mylan 20 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 20 mg, což odpovídá oxycodonum 17,9 mg.

Oxykodon Mylan 30 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 30 mg, což odpovídá oxycodonum 26,9 mg.

Oxykodon Mylan 40 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 40 mg, což odpovídá oxycodonum 36 mg.

Oxykodon Mylan 60 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 60 mg, což odpovídá oxycodonum 53,8 mg.

Oxykodon Mylan 80 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 80 mg, což odpovídá oxycodonum 72 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Oxykodon Mylan 5 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje maximálně 15 mg sacharosy.

Oxykodon Mylan 10 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje maximálně 30 mg sacharosy.

Oxykodon Mylan 20 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje maximálně 12 mg sacharosy.

Oxykodon Mylan 30 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje maximálně 18 mg sacharosy.

Oxykodon Mylan 40 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje maximálně 24 mg sacharosy.

Oxykodon Mylan 60 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje maximálně 36 mg sacharosy.

Oxykodon Mylan 80 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje maximálně 48 mg sacharosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta s prodlouženým uvolňováním.

Oxykodon Mylan 5 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, potahované tablety. Výška tablety se pohybuje mezi

3,3 a 4,3 mm, průměr je 5,2 mm.

Oxykodon Mylan 10 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Růžové, podlouhlé, bikonvexní, potahované tablety s půlicími rýhami na obou stranách. Výška tablety se pohybuje mezi 4 a 5 mm, šířka je 4,8 mm a délka je 10,3 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Oxykodon Mylan 20 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Bílé až téměř bílé, podlouhlé, bikonvexní, potahované tablety s půlicími rýhami na obou stranách. Výška tablety se pohybuje mezi 3,3 a 4,3 mm, šířka je 4,8 mm a délka je 10,3 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Oxykodon Mylan 30 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Žluté, podlouhlé, bikonvexní, potahované tablety s půlicími rýhami na obou stranách. Výška tablety se pohybuje mezi 3,8 a 4,8 mm, šířka je 5,3 mm a délka je 11,3 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Oxykodon Mylan 40 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Růžové, podlouhlé, bikonvexní, potahované tablety s půlicími rýhami na obou stranách. Výška tablety se pohybuje mezi 4,8 a 5,8 mm, šířka je 5,8 mm a délka je 12,4 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Oxykodon Mylan 60 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Tmavě žluté, podlouhlé, bikonvexní, potahované tablety s půlicími rýhami na obou stranách. Výška tablety se pohybuje mezi 5 a 6 mm, šířka je 6,8 mm a délka je 14,5 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Oxykodon Mylan 80 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Červené, podlouhlé, bikonvexní, potahované tablety s půlicími rýhami na obou stranách. Výška tablety se pohybuje mezi 5,8 a 6,8 mm, šířka je 7,4 mm a délka je 15,5 mm.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Silná bolest, kterou lze odpovídajícím způsobem zvládnout pouze pomocí opioidních analgetik. Přípravek Oxykodon Mylan je určen pro dospělé a dospívající ve věku 12 let a starší.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávkování závisí na intenzitě bolesti a individuální citlivosti pacienta na léčbu.

Platí následující obecná doporučení týkající se dávkování:

Dospělí a dospívající (> 12 let)

Titrace dávky

Obecně platí, že počáteční dávka u pacientů, kterým nikdy nebyly podávány opioidy, je 10 mg oxykodon-hydrochloridu podávaných v 12hodinových intervalech. U některých pacientů může být přínosná počáteční dávka 5 mg, aby se minimalizoval výskyt nežádoucích účinků.

U pacientů, kteří již opioidy užívali, je možné zahájit léčbu vyššími dávkami s ohledem na jejich zkušenosti s dřívější léčbou opioidy.

Pro dávky, které nelze s tímto léčivým přípravkem realizovat/provést, jsou k dispozici jiné síly a léčivé přípravky.

Podle kontrolovaných klinických studií odpovídá 10 -13 mg oxykodon-hydrochloridu přibližně 20 mg morfin-sulfátu, oba podávané v lékové formě s prodlouženým uvolňováním.

Vzhledem k individuálním rozdílům v citlivosti na různé opioidy se doporučuje, aby pacienti po přechodu z jiných opioidů začali léčbu přípravkem Oxykodon Mylan s 50-75 % vypočtené dávky oxykodonu.

Úprava dávky

Někteří pacienti, kteří užívají oxykodon- hydrochlorid podle pevně stanoveného léčebného schématu, potřebují analgetika s rychlým uvolňováním jako záchrannou medikaci ke kontrole průlomové bolesti. Přípravek Oxykodon Mylan není indikován k léčbě akutní bolesti a/nebo průlomové bolesti.

Jednotlivá dávka záchranné medikace by neměla být vyšší než 1/6 ekvianalgetické denní dávky přípravku Oxykodon Mylan. Použití záchranné medikace více než dvakrát denně naznačuje, že dávku přípravku Oxykodon Mylan je nutné zvýšit. Dávka se nemá upravovat častěji než jednou za 1-2 dny, dokud nebude dosaženo stabilního podávání dvakrát denně.

Zvyšování dávky z 10 mg na 20 mg užívaných každých 12 hodin se má provádět v krocích po přibližně jedné třetině denní dávky. Cílem je dávka specifická pro pacienta, která při podávání dvakrát denně umožňuje adekvátní analgezii s tolerovatelnými nežádoucími účinky a co nejmenší potřebou záchranné medikace a tuto dávku je možné používat tak dlouho, dokud je tato léčba potřebná.

Rovnoměrné rozdělení (stejná dávka ráno a večer) podle pevně stanoveného léčebného schématu (každých 12 hodin) je vhodné pro většinu pacientů. U některých pacientů může být prospěšné rozložit dávky nerovnoměrně. Obecně platí, že se má vybrat co možná nejnižší účinná analgetická dávka. K léčbě nemaligní bolesti je zpravidla dostačující denní dávka 40 mg; mohou však být nutné i vyšší dávky. U pacientů s bolestí související s nádorovým onemocněním mohou být zapotřebí dávky 80 až 120 mg, které mohou být v individuálních případech zvýšené až na 400 mg. Jestliže jsou nutné ještě vyšší dávky, musí se o dávce rozhodnout individuálně, přičemž je nutné pečlivě zvážit poměr mezi účinností a tolerancí a rizikem nežádoucích účinků.

Starší pacienti

U starších pacientů obvykle není nutná úprava dávky.

Délka podávání

Přípravek Oxykodon Mylan se nemá používat déle, než je nezbytné. Jestliže je vzhledem k typu a závažnosti onemocnění nutná dlouhodobá léčba, je nutné provádět důkladné a pravidelné sledování, aby bylo možné určit, zda a do jaké míry má léčba pokračovat.

Ukončení léčby

Pokud již pacient nepotřebuje léčbu oxykodonem, doporučuje se snižovat dávku postupně, aby se předešlo vzniku příznaků z vysazení.

Pacienti s poruchou funkce ledvin nebo jater

U těchto pacientů má být počáteční dávka stanovena konzervativním způsobem. Doporučená úvodní dávka pro dospělé má být snížena o 50 % (například celková denní perorální dávka 10 mg u pacientů dosud neléčených opioidy) a dávka má být titrována tak, aby odpovídajícím způsobem vedla ke kontrole bolesti podle klinického stavu každého pacienta.

Pediatrická populace Děti do 12 let

Z důvodu obav ohledně bezpečnosti a účinnosti se přípravek Oxykodon Mylan nemá používat u dětí do 12 let.

Způsob podání Perorální podání.

Přípravek Oxykodon Mylan se má užívat podle pevně stanoveného léčebného schématu dvakrát denně.

Tablety s prodlouženým uvolňováním lze užívat s jídlem nebo nezávisle na jídle, s dostatečným množstvím tekutiny (% sklenice vody).

Oxykodon Mylan 5 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Přípravek Oxykodon Mylan se nesmí při užívání dělit, lámat, žvýkat ani drtit.

Oxykodon Mylan 10 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním Oxykodon Mylan 20 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním Oxykodon Mylan 30 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním Oxykodon Mylan 40 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním Oxykodon Mylan 60 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním Oxykodon Mylan 80 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním Přípravek Oxykodon Mylan se nesmí při užívání lámat, žvýkat ani drtit.

Přípravek Oxykodon Mylan se nemá užívat s alkoholickými nápoji.

4.3    Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 Oxykodon se nesmí používat v případech, kde jsou opioidy kontraindikovány:

•    Závažná chronická obstrukční plicní nemoc

•    Cor pulmonale

•    Závažné bronchiální astma

•    Závažná respirační deprese s hypoxií

•    Zvýšená hladina oxidu uhličitého v krvi

•    Paralytický ileus

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Při podávání oxykodonu starším oslabeným pacientům, pacientům se závažnou poruchou funkce plic, s poruchou funkce jater nebo ledvin, pacientům s myxedémem, hypotyreózou, Addisonovou chorobou, toxickou psychózou (např. alkohol), hypertrofií prostaty, alkoholismem, známou závislostí na opioidech, delirium tremens, onemocněním žlučových cest, pankreatitidou, zánětlivým střevním onemocněním, hypotenzí, hypovolemií, poraněním hlavy (kvůli riziku zvýšeného intrakraniálního tlaku), epilepsií nebo tendencí k epileptickým záchvatům a u pacientů užívajících inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) je zapotřebí dbát opatrnosti.

V případě prokázaného paralytického ileu nebo při podezření na něj je nutné podávání přípravku Oxykodon Mylan okamžitě přerušit.

Chirurgické zákroky

Přípravky obsahující oxykodon se mají, stejně jako všechny přípravky obsahujících opioidy, používat s opatrností po břišních operacích, protože je známo, že opioidy narušují střevní motilitu, a nemají se používat, dokud se lékař neujistí, že funkce střeva je normální.

Před operací ani v průběhu prvních 12-24 hodin po operaci se použití přípravku Oxykodon Mylan nedoporučuje.

Respirační a kardiovaskulární deprese

Hlavním rizikem předávkování opioidů je respirační deprese. S největší pravděpodobností se objevuje u starších nebo oslabených pacientů. Účinek oxykodonu v podobě respirační deprese může vést ke zvýšené koncentraci oxidu uhličitého v krvi a tím i v mozkomíšním moku. U predisponovaných pacientů mohou opioidy způsobit závažné snížení krevního tlaku.

Tolerance a závislost

Při dlouhodobém užívání se u pacienta může rozvinout tolerance k léku a je nutné postupně zvyšovat dávky, aby byla zajištěna kontrola bolesti. Existuje zkřížená tolerance k jiným opioidům. Chronické užívání oxykodonu může způsobit fyzickou závislost a při náhlém ukončení léčby se může objevit syndrom z vysazení. Pokud stav pacienta léčbu oxykodonem již nevyžaduje, doporučuje se postupně snižovat dávku, aby se zabránilo vzniku příznaků z vysazení. Příznaky z vysazení mohou zahrnovat zívání, mydriázu, slzení, rinoreu, tremor, hyperhidrózu, úzkost, agitovanost, křeče a nespavost.

Velmi vzácně, obzvlášť při vysokých dávkách oxykodonu, se může objevit hyperalgezie, která neodpovídá na další zvýšení dávky. Může být nutné snížení dávky oxykodonu nebo přechod na jiný opioid.

Zneužívání

Oxykodon má podobný profil zneužívání jako jiní silní opioidní agonisté. Oxykodon mohou vyhledávat a zneužívat lidé s latentní nebo manifestní závislostí. Existuje možnost vzniku psychické závislosti (adikce) na opioidní analgetika, včetně oxykodonu. Přípravek Oxykodon Mylan se má používat se zvláštní opatrností u pacientů se zneužíváním alkoholu a drog v anamnéze.

Lze očekávat, že zneužití perorálních forem parenterální cestou povede k závažným nežádoucím účinkům. Pomocné látky v tabletách mohou způsobit nekrózu tkáně v místě podání, granulomy plic nebo jiné závažné příhody s potenciálně fatálními následky.

Oxykodon Mylan 5 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Aby se zabránilo porušení vlastností řízeného prodlouženého uvolňování, musí se tablety polykat vcelku a nesmí se dělit, lámat, žvýkat ani drtit. Podání rozdělených, rozlomených, rozžvýkaných nebo rozdrcených tablet s řízeným uvolňováním obsahujících oxykodon vede k rychlému uvolnění a absorpci potenciálně smrtelné dávky oxykodonu (viz bod 4.9).

Oxykodon Mylan 10 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním Oxykodon Mylan 20 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním Oxykodon Mylan 30 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním Oxykodon Mylan 40 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním Oxykodon Mylan 60 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním Oxykodon Mylan 80 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním

Aby se zabránilo porušení vlastností řízeného prodlouženého uvolňování, nesmí se tablety polykat rozlomené, rozžvýkané ani rozdrcené. Podání rozlomených, rozžvýkaných nebo rozdrcených tablet s řízeným uvolňováním obsahujících oxykodon vede k rychlému uvolnění a absorpci potenciálně smrtelné dávky oxykodonu (viz bod 4.9).

Alkohol

Souběžné užívání alkoholu a přípravku Oxykodon Mylan může zhoršit nežádoucí účinky přípravku Oxykodon Mylan; souběžnému podávání je nutné se vyhnout.

Zvláštní skupiny pacientů

Porucha funkce jater

Pacienti s těžkou poruchou funkce jater se mají pečlivě sledovat.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost oxykodonu u dětí do 12 let věku nebyla stanovena. Z důvodu obav ohledně bezpečnosti a účinnosti se přípravek Oxykodon Mylan nemá používat u dětí do 1 2 let.

Upozornění týkající se dopingu

Sportovci si musí být vědomi toho, že tento přípravek může způsobit pozitivní reakci při dopingové kontrole. Použití přípravku Oxykodon Mylan jako dopingové látky může vést k ohrožení zdraví.

Pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje sacharosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí fruktosy, malabsorpcí glukosy a galaktosy nebo sacharázo-izomaltázovou deficiencí by tento přípravek neměli užívat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

-    Při souběžné terapii léčivými přípravky, které ovlivňují centrální nervovou soustavu (CNS), např. sedativy, hypnotiky, fenothiaziny, neuroleptiky, anestetiky, antidepresivy, myorelaxancii a jinými opioidy nebo alkoholem může být umocněný depresivní účinek na CNS, zejména respirační deprese.

-    Anticholinergika (např. neuroleptika, antihistaminika, antiemetika, antiparkinsonika) mohou zvýšit anticholinergní nežádoucí účinky oxykodonu (např. zácpu, sucho v ústech nebo poruchy močení).

-    Inhibitory MAO jsou známy svou interakcí s opioidními analgetiky. Inhibitory MAO způsobují excitaci CNS nebo depresi spojenou s hypertenzní nebo hypotenzní krizí (viz bod 4.4).

Oxykodon se má používat s opatrností u pacientů, kteří užívají inhibitory MAO nebo kterým byly inhibitory MAO podány během posledních dvou týdnů (viz bod 4.4).

Oxykodon je metabolizován převážně pomocí CYP3A4 a částečně přes CYP2D6. Aktivity těchto metabolických procesů mohou být inhibovány nebo indukovány společným podáváním různých léčivých přípravků nebo potravinových doplňků.

-    Inhibitory CYP3A4, jako např. makrolidová antibiotika (např. klarithromycin, erythromycin a telithromycin), azolová antimykotika (např. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol

a posakonazol), inhibitory proteáz (např. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir a sachinavir), cimetidin a grapefruitová šťáva mohou způsobit snížení clearance oxykodonu, což může vyvolat zvýšení plazmatických koncentrací oxykodonu. Proto může být nutné dávku oxykodonu odpovídajícím způsobem upravit.

Některé konkrétní příklady jsou uvedeny níže:

-    itrakonazol, silný inhibitor CYP3A4, v dávce 200 mg perorálně po dobu pěti dnů zvýšil AUC perorálně podávaného oxykodonu. AUC byla v průměru přibližně 2,4krát vyšší (rozmezí 1,53,4).

-    vorikonazol, inhibitor CYP3A4, v dávce 200 mg dvakrát denně po dobu čtyř dnů (400 mg podáno v prvních dvou dávkách), zvýšil AUC perorálně podávaného oxykodonu. AUC byla v průměru přibližně 3,6krát vyšší (rozmezí 2,7-5,6).

-    telithromycin, inhibitor CYP3A4, v dávce 800 mg perorálně po dobu čtyř dnů, zvýšil AUC perorálně podávaného oxykodonu. AUC byla v průměru přibližně 1,8krát vyšší (rozmezí 1,32,3).

-    grapefruitová šťáva inhibitor CYP3A4, v dávce 200 ml třikrát denně po dobu pěti dnů zvýšila AUC perorálně podávaného oxykodonu. AUC byla v průměru přibližně 1,7krát vyšší (rozmezí 1,1—2,1).

-    Silné inhibitory CYP2D6 mohou mít vliv na eliminaci oxykodonu. Účinek jiných relevantních inhibitorů izoenzymu na metabolismus oxykodonu není znám. Je nutné vzít v úvahu možné interakce. Léčivé přípravky, které inhibují aktivitu CYP2D6, např. paroxetin a chinidin, mohou způsobit snížení clearance oxykodonu, což může vést ke zvýšení plazmatické koncentrace oxykodonu.

-    U jednotlivých pacientů byly při současném podání oxykodonu a kumarinových antikoagulancií pozorovány klinicky relevantní změny v mezinárodním normalizovaném poměru (INR) v obou směrech.

-    Alkohol může zvýšit farmakodynamické účinky přípravku Oxykodon Mylan; je nutné vyhnout se souběžnému použití.

-    Studie zabývající vlivem oxykodonu na metabolismus jiných léčivých látek katalyzovaných CYP nejsou k dispozici.

-    Induktory CYP3A4, např. rifampicin, karbamazepin, fenytoin a třezalka tečkovaná, mohou indukovat metabolismus oxykodonu a způsobit zvýšení clearance oxykodonu, což může vést ke snížení plazmatické koncentrace oxykodonu. Může být nutné odpovídajícím způsobem upravit dávku oxykodonu.

Některé konkrétní příklady jsou uvedeny níže:

-    třezalka tečkovaná, induktor CYP3A4, v dávce 300 mg třikrát denně po dobu patnácti dnů snížila AUC perorálně podávaného oxykodonu. AUC byla v průměru přibližně o 50 % nižší (rozmezí 37-57 %).

-    rifampicin, induktor CYP3A4, v dávce 600 mg jednou denně po dobu sedmi dnů snížil AUC perorálně podávaného oxykodonu. AUC byla v průměru přibližně o 86 % nižší.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Pacientky, které jsou těhotné nebo kojí, se mají použití tohoto léčivého přípravku v maximální možné míře vyhnout.

Těhotenství

K dispozici jsou pouze omezené údaje o podávání oxykodonu těhotným ženám.

Děti narozené matkám, kterým byly podávány opioidy během posledních 3 až 4 týdnů před porodem, je třeba sledovat vzhledem k riziku respirační deprese.

U novorozenců matek léčených oxykodonem, je možné pozorovat příznaky z vysazení.

Kojení

Oxykodon přechází do mateřského mléka a může u novorozence způsobit útlum dýchání. Proto se oxykodon nemá podávat kojícím matkám.

Fertilita

Údaje pro člověka nejsou k dispozici. Ve studiích na zvířatech neměl oxykodon žádné nežádoucí účinky na fertilitu (viz bod 5.3).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Oxykodon může narušit schopnost řídit a obsluhovat stroje. V takovém případě má přípravek Oxykodon Mylan středně výrazný až výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

U pacientů stabilizovaných léčbou není obecně nutný zákaz řízení vozidla. V takovém případě má přípravek Oxykodon Mylan malý nebo zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Individuální situaci musí posoudit ošetřující lékař.

4.8 Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Oxykodon může způsobit respirační depresi, miózu, bronchospasmy, křeče hladkých svalů a může potlačit kašlací reflex. Může se objevit tolerance a závislost (viz níže).

Nežádoucí účinky, u kterých je alespoň možná souvislost s léčbou, jsou uvedeny níže podle třídy orgánových systémů a absolutní frekvence výskytu. Frekvence jsou definovány následujícím způsobem:

Velmi časté (>1/10)

Časté (>1/100 až <1/10)

Méně časté (>1/1000 až <1/100)

Vzácné (>1/10 000 až <1/1000)

Velmi vzácné (<1/10 000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

V rámci každé skupiny frekvence jsou nežádoucí účinky uvedeny podle klesající závažnosti.

Poruchy imunitního systému:

Méně časté: hypersenzitivita Velmi vzácné: anafylaktické reakce

Poruchy metabolismu a výživy Časté:    snížená chuť k j ídlu

Méně časté:    dehydratace

Psychiatrické poruchy

Časté:    úzkost, zmatenost, deprese, insomnie, nervozita, abnormální myšlení

Méně časté: agitovanost, emoční labilita, euforická nálada, halucinace, snížení libida, léková závislost (viz bod 4.4)

Frekvence není známa: agrese

Poruchy nervového systému:

Velmi časté:    somnolence, závrať,    bolest hlavy

Časté:    třes

Méně časté: amnézie, záchvaty, hypertonie, hypestezie, mimovolní svalové kontrakce, porucha řeči, synkopa, parestezie, dysgeuzie Frekvence není známa: hyperalgezie

Poruchy oka

Méně časté:    poruchy zraku, mióza

Poruchy ucha a labyrintu:

Méně časté:    vertigo

Srdeční poruchy

Méně časté: palpitace (ve spojení se syndromem z vysazení)

Cévní poruchy

Méně časté:    vazodilatace

Vzácné:    hypotenze,    ortostatická    hypotenze

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté:    dyspnoe

Méně časté:    respirační deprese

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:    zácpa, nauzea, zvracení

Časté:    bolest břicha, průjem, sucho v ústech, dyspepsie

Méně časté: dysfagie, flatulence, eruktace, ileus Četnost není známa: zubní kaz

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté:    zvýšení hodnot jaterních enzymů

Frekvence není známa: cholestáza, biliární kolika

Poruchy kůže a Velmi časté: Časté:

Méně časté: Vzácné:


podkožní tkáně pruritus

vyrážka, hyperhidróza suchá kůže kopřivka

Poruchy ledvin a močových cest Méně časté: retence moči

Poruchy reprodukčního systému a prsu Méně časté:    erektilní dysfunkce

Frekvence není známa: amenorea

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Časté:    astenické stavy

Méně časté:    zimnice, syndrom z vysazení, malátnost, edém, periferní otok, léková tolerance, žízeň

Popis vybraných nežádoucích účinků

Při dlouhodobém užívání tohoto přípravku se mohou rozvinout tolerance a závislost a při náhlém ukončení terapie se může objevit syndrom z vysazení. Abstinenční syndrom z vysazení je charakterizován některými nebo všemi následujícími příznaky: neklidem, slzením, rinoreou, zíváním, pocením, zimnicí, myalgií, mydriázou a palpitacemi. Mohou se rozvinout také další příznaky, které zahrnují: podrážděnost, úzkost, bolest zad, bolest kloubů, slabost, křeče v břiše, insomnii, nauzeu, anorexii, zvracení, průjem nebo zvýšený krevní tlak, zvýšenou dechovou frekvenci nebo zvýšenou srdeční frekvenci.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10,

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

4.9 Předávkování

Příznaky

Akutní předávkování oxykodonem se může projevit respirační depresí, somnolencí progredující do stuporu nebo kómatu, hypertonií, miózou, bradykardií, hypotenzí a smrtí. V závažných případech může dojít k cirkulačnímu kolapsu a nekardiogennímu plicnímu edému; zneužití vysokých dávek silných opioidů, např. oxykodonu, může být fatální.

Léčba

Musí být zachována průchodnost dýchacích cest.

Při příznacích předávkování opioidy jsou specifickými antidoty čistí antagonisté opioidů, např. naloxon.

Podle potřeby je nutné přijmout další podpůrná opatření.

5. FARMAKOLOGICKÉ ÚDAJE

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Analgetika; Opioidní analgetika (anodyna); Přírodní opiové alkaloidy ATC kód: N02AA05

Mechanismus účinku

Oxykodon vykazuje afinitu ke kappa, mí a delta opioidním receptorům v mozku a míše. Na těchto receptorech působí jako opioidní agonista bez antagonistického účinku. Terapeutický účinek je hlavně analgetický a sedativní. Ve srovnání s oxykodonem s rychlým uvolňováním poskytují tablety s prodlouženým uvolňováním úlevu od bolesti trvající výrazně delší dobu bez zvýšeného výskytu nežádoucích účinků, ať již jsou podávány samostatně nebo v kombinaci s jinými látkami.

Endokrinní systém

Opioidy mohou ovlivnit osu hypotalamus-hypofýza-nadledviny nebo osu hypotalamus-hypofýza-gonády. Mezi některé změny, které je možné zaznamenat, patří zvýšení hladiny prolaktinu v séru a snížení hladin kortizolu a testosteronu v plazmě. Od těchto hormonálních změn se mohou odvíjet projevy klinických příznaků.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Relativní biologická dostupnost tablet oxykodonu s prodlouženým uvolňováním je srovnatelná s relativní biologickou dostupností oxykodonu s rychlým uvolňováním. Maximální plazmatická koncentrace je dosažena přibližně za 3-5 hodin po užití tablet s prodlouženým uvolňováním ve srovnání s 1-1,5 hodiny po užití oxykodonu s rychlým uvolňováním. Maximální plazmatické koncentrace a výkyvy koncentrací oxykodonu při podání lékových forem s prodlouženým a rychlým uvolňováním jsou při podání stejné denní dávky v intervalu 12, resp. 6 hodin srovnatelné.

Jídlo s vysokým obsahem tuku před užitím tablety neovlivňuje maximální koncentraci ani míru absorpce oxykodonu.

Tablety se nesmí drtit ani žvýkat, protože to vede k rychlému uvolnění oxykodonu z důvodu porušení vlastností prodlouženého uvolňování.

Distribuce

Absolutní biologická dostupnost oxykodonu je přibližně dvě třetiny ve srovnání s parenterálním podáním. V ustáleném stavu činí distribuční objem oxykodonu 2,6 l/kg; vazba na plazmatické bílkoviny 38-45 %; eliminační poločas 4-6 hodin a plazmatická clearance 0,8 l/min. Eliminační poločas oxykodonu ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním je 4-5 hodin, přičemž hodnot ustáleného stavu je dosaženo v průměru za 1 den.

Biotransformace

Oxykodon se metabolizuje ve střevě a játrech prostřednictvím systému cytochromu P450 na noroxykodon a oxymorfon, a také na několik glukuronidových konjugátů. In vitro studie naznačují, že terapeutické dávky cimetidinu pravděpodobně nemají žádný relevantní vliv na tvorbu noroxykodonu. Chinidin u člověka snižuje tvorbu oxymorfonu, zatímco farmakodynamické vlastnosti oxykodonu zůstávají do značné míry nedotčené. Přispění metabolitů k celkovému farmakodynamickému účinku není relevantní.

Eliminace

Oxykodon a jeho metabolity se vylučují močí a stolicí. Oxykodon prochází placentou a vyskytuje se

v mateřském mléce.

Linearita/nelinearita

Při podávání oxykodonu ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním byla v rozmezí dávek 5-80 mg prokázána linearita plazmatických koncentrací z hlediska rychlosti a míry absorpce.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve studiích na potkanech neměl oxykodon žádný vliv na fertilitu a embryonální vývoj. U králíků však byl při dávkách vyvolávajících maternální toxicitu pozorován na dávce závislý nárůst vývojových odchylek (zvýšený počet presakrálních obratlů, další páry žeber). Ve studii na potkanech zabývající se prenatálním a postnatálním vývojem nebyly zaznamenány účinky na fyzické a senzorické vývojové parametry, vývojové parametry reflexů, ani na behaviorální a reprodukční ukazatele.

Údaje ze studií genotoxicity s oxykodonem neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka. Dlouhodobé studie kancerogenity nebyly provedeny.

V některých in vitro výzkumech vykazoval oxykodon klastogenní potenciál. V podmínkách in vivo však takové nálezy nebyly pozorovány, ani při toxických dávkách. Výsledky naznačují, že mutagenní riziko oxykodonu pro člověka při terapeutických koncentracích může být s dostatečnou jistotou vyloučeno.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety:

Zrněný cukr (sacharosa, kukuřičný škrob) Hypromelosa Mastek Ethylcelulosa Hyprolosa Propylenglykol Sodná sůl karmelosy Mikrokrystalická celulosa Magnesium-stearát (Ph. Eur.)

Koloidní bezvodý oxid křemičitý

Potahová vrstva tablety:

Oxykodon Mylan 5 mg:

Polyvinylalkohol Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350 Mastek

Oxykodon Mylan 10 mg: Polyvinylalkohol Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Červený oxid železitý (E172)

Mastek

Oxykodon Mylan 20 mg: Polyvinylalkohol Oxid titaničitý (E171)

Makrogol 3350

Mastek

Oxykodon Mylan 30 mg:

Polyvinylalkohol Oxid titaničitý (E171)

Žlutý oxid železitý (E172)

Makrogol 3350 Mastek

Oxykodon Mylan 40 mg:

Polyvinylalkohol Makrogol 3350 Oxid titaničitý (E171)

Červený oxid železitý (E172)

Mastek

Oxykodon Mylan 60 mg:

Polyvinylalkohol

Makrogol 3350

Žlutý oxid železitý (E172)

Mastek

Oxykodon Mylan 80 mg:

Polyvinylalkohol Červený oxid železitý (E172)

Makrogol 3350 Mastek

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Dětské bezpečnostní bílé, neprůhledné PVC/PE/PVDC-Al perforované jednodávkové blistry.

HDPE lahvičky s dětským bezpečnostním PP uzávěrem.

Velikosti balení:

10 x 1, 14 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 98 x 1, 100 x 1 tableta s prodlouženým uvolňováním v blistru.

10, 20, 30, 50, 100 tablet s prodlouženým uvolňováním v HDPE lahvičkách s dětským bezpečnostním uzávěrem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

65/540/15-C

65/541/15-C

65/542/15-C

65/543/15-C

65/544/15-C

65/545/15-C

65/546/15-C


Oxykodon Mylan 5 mg: Oxykodon Mylan 10 mg: Oxykodon Mylan 20 mg: Oxykodon Mylan 30 mg: Oxykodon Mylan 40 mg: Oxykodon Mylan 60 mg: Oxykodon Mylan 80 mg:

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

18.11.2015

10.    DATUM REVIZE TEXTU

22.4.2016

13