Příbalový Leták

Oxycodone Vitabalans 10 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oxycodone Vitabalans 10 mg potahované tablety oxycodoni hydrochloridum

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje 10 mg oxycodoni hydrochloridum. 3 SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 tablet 100 tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Vitabalans Oy, Varastokatu 8, FI-13500 Hameenlinna, Finsko


12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.č

: 65/566/12-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

-

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

OXYCODONE VITABALANS 10 MG

MINIMUM PARTICULARS TO APPEAR ON BLISTERS OR STRIPS


PVC/Al BLISTER


1. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT


Oxycodone Vitabalans 10 mg potahované tablety oxycodoni hydrochloridum


2. NAME OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER


Vitabalans Oy


3. EXPIRY DATE


EXP


4. BATCH NUMBER


Lot


5. OTHER