Příbalový Leták

Oxycodon Sandoz Retard 40 Mg

Sp.zn.sukls121922/2014

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Oxycodon Sandoz Retard 20 mg Oxycodon Sandoz Retard 40 mg Oxycodon Sandoz Retard 80 mg

tablety s prodlouženým uvolňováním

oxycodoni hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Oxycodon Sandoz Retard a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oxycodon Sandoz Retard užívat

3.    Jak se přípravek Oxycodon Sandoz Retard užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Oxycodon Sandoz Retard uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    CO JE PŘÍPRAVEK OXYCODON SANDOZ RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg je centrálně působící, silné analgetikum ze skupiny opiátů.

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg se používá k léčbě silných bolestí, které lze odpovídajícím způsobem zvládat pouze pomocí opiátových analgetik.

2.    ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OXYCODON SANDOZ RETARD UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg

-    jestliže jste alergický/á na oxykodon-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

-    jestliže trpíte silným útlumem dechu (respirační depresí) s příliš nízkým obsahem kyslíku v krvi (hypoxie) a/nebo příliš velkým množstvím oxidu uhličitého v krvi (hyperkapnie),

-    jestliže trpíte těžkou chronickou obstrukční plicní nemocí, cor pulmonale (srdeční změny v důsledku chronického přetížení plicního oběhu) nebo akutním, těžkým bronchiálním astmatem,

-    jestliže trpíte zastavením pohybu a vyprazdňování střev (paralytický ileus),

-    při akutní břišní příhodě (bolest, teplota, nutnost návštěvy lékaře), nebo pokud trpíte zpomaleným vyprazdňováním žaludku,

-    jestliže trpíte zvýšeným množstvím oxidu uhličitého.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Oxycodon Sandoz Retard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

-    jestliže jste vyššího věku nebo při oslabení organizmu,

-    jestliže jsou Vaše plicní, jatemí nebo ledvinové funkce silně poškozeny,

-    jestliže si léčíte myxedém (choroba štítné žlázy), zhoršenou funkci štítné žlázy,

-    jestliže trpíte Addisonovou chorobou,

-    jestliže trpíte nedostatečností nadledvinek,

-    jestliže máte zvětšení prostaty (hypertrofii prostaty),

-    při onemocnění alkoholismem, nebo při protialkoholní léčbě,

-    jestliže máte prokázanou závislost na opiátech,

-    máte-li zánět střev nebo slinivky břišní (pankreatitida),

-    při stavech se zvýšeným nitrolebním tlakem,

-    při poruše oběhové regulace (např. nízký krevní tlak, snížení objemu krve),

-    pokud míváte koliku (náhlé bolestivé stavy) žlučovodu a močovodu,

-    pokud máte epilepsii nebo máte sklon k záchvatům,

-    užíváte inhibitory MAO (k léčbě deprese),

-    jestliže jste nedávno podstoupil/a operaci střev.

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg má předpoklad ke vzniku závislosti. Pokud se používá delší dobu, objevuje se zvýšená snášenlivost k množství přípravku na potlačení bolesti a k udržení kontroly nad bolestí.

Dlouhodobé používání přípravku Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg může vést k tělesné závislosti, přičemž při náhlém vysazení se mohou vyskytnout příznaky z náhlého vysazení. Pokud již pacient léčbu hydrochloridem oxykodonu nevyžaduje, doporučuje se snižovat dávku postupně, aby se zabránilo vzniku příznaků z náhlého vysazení.

Velmi vzácně, a to zejména ve vysokých dávkách, se může objevit zvýšený práh bolesti, při níž pacient nebude reagovat na další zvýšení dávky oxykodonu. Může být vyžadováno snížení dávky nebo změna na jiný opiát.

Pokud se přípravek u pacientů s chronickou bolestí používá podle předpisu, je riziko vzniku tělesné nebo psychické závislosti výrazně sníženo a musí být zváženo proti potenciálním přínosům. Proberte to, prosím, se svým lékařem.

Požívání alkoholu v průběhu užívání přípravku Oxycodon Sandoz Retard u Vás může zvýšit pocit ospalosti nebo zvýšit riziko závažných nežádoucích účinků, například mělkého dýchání s rizikem dechové zástavy a ztráty vědomí. V průběhu užívání přípravku Oxycodon Sandoz Retard se nedoporučuje pít alkohol.

Je třeba se vyvarovat užívání oxykodon-hydrochloridu u pacientů zneužívajících alkohol a/nebo léky nebo u pacientů s takovým zneužíváním v anamnéze.

-    Děti.

Vliv oxykodon-hydrochloridu nebyl u dětí a mladistvých do 18 let věku studován. Bezpečnost a účinnost nebyla stanovena, použití u dětí a mladistvých do 18 let věku se nedoporučuje.

-    Starší pacienti.

U starších pacientů je třeba podat nejnižší dávku a opatrně titrovat k dosažení přiměřené kontroly bolesti. Další léčivé přípravky a přípravek Oxycodon Sandoz Retard

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Jestliže užijete tyto tablety s jinými léčivými přípravky, může být účinek těchto tablet nebo jiných léčivých přípravků změněn.

-    Léky, které tlumí aktivitu centrálního nervového systému např. prášky na spaní (hypnotika) nebo sedativa (léčiva na uklidnění) a další léky, které působí na nervový systém, fenothiaziny, neuroleptika (léky ovlivňující náladu), léky používané k léčbě alergií nebo zvracení (antihistaminika, antiemetika), stejně jako jiné opiáty (léčiva tlumící bolest), nebo alkohol mohou vedlejší účinky oxykodonu zesilovat, zejména útlum dechu (respirační depresi).

-    Léky s anticholinergním účinkem (např. další léčiva, která působí proti parasympatickým a cholinergním nervovým vláknům centrálního nervového systému (psychotropní léky), léky používané k léčbě alergií (antihistaminika) nebo zvracení (antiemetika), léky používané k léčbě Parkinsonovy choroby) mohou některé nežádoucí účinky oxykodonu zesilovat (např. zácpu, sucho v ústech nebo poruchy močení).

Řekněte svému lékaři nebo lékárníkovi, pokud užíváte:

-    Cimetidin (léčivo užívané u vředů, při špatném trávení nebo při pálení žáhy).

-    Antibiotika (např. klarithromycin, rifampicin, erythromycin a telithromycin).

-    Protiplísňové léky (např. ketokonazol, vorikonazol, itrakonazol a posakonazol).

-    Protikřečové léky (např. karbamazepin, fenytoin).

-    Léky k léčbě deprese (např. paroxetin, třezalka tečkovaná).

-    Léky k léčbě HIV infekce (např. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir a sachinavir).

-    Chinidin (lék užívaný k léčbě rychlého srdečního tepu).

-    Inhibitory monoaminooxidázy (IMAO a léky k léčbě deprese) mohou nežádoucí účinky oxykodonu zesilovat. Oxykodon by měl být užíván s opatrností, pokud užíváte současně inhibitory MAO nebo jste je užíval/a v posledních 2 týdnech.

-    U jednotlivců bylo pozorováno klinicky významné snížení nebo zvýšení srážlivosti krve, pokud byla spolu s přípravkem Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg podávána antikoagulancia kumarinového typu (léky proti srážení krve).

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard s jídlem, pitím a alkoholem

Alkohol zesiluje zhoršení pozornosti a reaktivity a může zesílit možné nežádoucí účinky, jako je ospalost a útlum dechu.

Pití grapefruitového džusu současně s užíváním oxykodonu může zvýšit riziko nežádoucích účinků. Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Neužívejte přípravek Oxycodon Sandoz Retard v těhotenství. Jsou k dispozici jen omezené údaje o používání oxykodonu u těhotných žen.

Oxykodon prostupuje placentou do krevního oběhu plodu.

Dlouhodobé užívání oxykodonu během těhotenství může u novorozence vést k příznakům z vysazení. Používání oxykodonu během porodu může způsobit útlum dechu novorozence.

Kojení

Neužívejte přípravek Oxycodon Sandoz Retard během kojení, protože oxykodon může prostupovat do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Oxykodon může snížit pozornost a schopnost reagovat do takové míry, že schopnost řídit a obsluhovat stroje je ovlivněna nebo zcela zaniká. Možné nežádoucí účinky ovlivňující řidičské schopnosti a koncentraci jsou uvedeny v bodu 4 (Možné nežádoucí účinky).

Při stabilní léčbě nemusí být obecný zákaz řízení vozidel nezbytný. Ošetřující lékař musí vyhodnotit situaci individuálně. Proberte, prosím, se svým lékařem zda nebo za jakých podmínek můžete řídit dopravní prostředky.

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20, mg 40 mg, 80 mg obsahuje sacharózu.

Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, obraťte se předtím, než začnete užívat tento přípravek, na svého lékaře.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OXYCODON SANDOZ RETARD UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg:

Doporučená dávka je:

Dospělí (starší 18 let)

Obvyklá zahajovací dávka je 10 mg oxykodon-hydrochloridu ve 12hodinových intervalech. K tomuto účelu lze nízkodávkové tablety přípravku Oxycodon Sandoz Retard 20 mg dělit, což podávání 10 mg oxykodon-hydrochloridu umožňuje. Váš lékař Vám předepíše dávku potřebnou k léčbě bolesti.

Další stanovení denní dávky, její rozdělení do jednotlivých dávek a jakoukoli úpravu dávky v průběhu léčby provede ošetřující lékař v závislosti na předchozí dávce.

Pacienti, kteří již opiáty užívali, mohou vzhledem ke své zkušenosti s opiáty zahájit léčbu s vyššími dávkami.

Někteří pacienti, kteří užívají přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg podle pevného schématu potřebují rychle působící analgetika jako záchranné léky ke zvládání průlomové bolesti. Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním není určen k léčbě průlomové bolesti.

K léčbě nerakovinné bolesti je obvykle postačující denní dávka 2 tablet s prodlouženým uvolňováním (dvakrát denně 20 mg oxykodon-hydrochloridu), ale mohou být nezbytné i dávky vyšší. Pacienti s bolestí vyvolanou rakovinou mohou vyžadovat dávky 80 až 120 mg oxykodon-hydrochloridu, které lze v individuálních případech zvýšit až na 400 mg. Pro léčbu těmito dávkami jsou k dispozici přípravky Oxycodon Sandoz Retard 40 mg a Oxycodon Sandoz Retard 80 mg.

Léčba vyžaduje pravidelnou kontrolu pokud jde o úlevu od bolesti a jiné účinky, aby se dosáhlo nejlepší možné léčby bolesti, stejně jako aby bylo možno léčit objevující se nežádoucí účinky ve správný čas a rozhodnout o tom, zda v léčbě pokračovat.

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 40 mg: Doporučená dávka je:

Dospělí (starší 18 let)

Obvyklá zahajovací dávka je 10 mg oxykodon-hydrochloridu ve 12hodinových intervalech. Váš lékař Vám předepíše dávku potřebnou k léčbě bolesti.

Další stanovení denní dávky, její rozdělení do jednotlivých dávek a jakoukoli úpravu dávky v průběhu léčby provede ošetřující lékař v závislosti na předchozí dávce.

Pacienti, kteří již opiáty užívali, mohou vzhledem ke své zkušenosti s opiáty zahájit léčbu s vyššími dávkami.

Někteří pacienti, kteří užívají přípravek Oxycodon Sandoz Retard 40 mg podle pevného schématu potřebují rychle působící analgetika jako záchranné léky ke zvládání průlomové bolesti. Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 40 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním není určen k léčbě průlomové bolesti.

K léčbě nerakovinné bolesti je obvykle postačující denní dávka 1/2 tablety s prodlouženým uvolňováním (dvakrát denně 20 mg oxykodon-hydrochloridu), nicméně mohou být nezbytné i dávky vyšší. Pacienti s bolestí vyvolanou rakovinou mohou vyžadovat dávky od dvakrát denně 1 tableta s prodlouženým uvolňováním (dvakrát denně 40 mg oxykodon-hydrochloridu) až dvakrát denně 1 1/2 tablety s prodlouženým uvolňováním (dvakrát denně 60 mg oxykodon-hydrochloridu), které lze v individuálních případech zvýšit až na 400 mg. Pro léčbu vyššími nebo nižšími dávkami jsou k dispozici přípravky Oxycodon Sandoz Retard 20 mg a Oxycodon Sandoz Retard 80 mg.

Léčba vyžaduje pravidelnou kontrolu pokud jde o úlevu od bolesti a jiné účinky, aby se dosáhlo nejlepší možné léčby bolesti, stejně jako aby bylo možno léčit objevující se nežádoucí účinky ve správný čas a rozhodnout o tom, zda v léčbě pokračovat.

Pro dávky, které nelze provést/které nejsou praktické za použití této síly, lze použít jiných sil.

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 80 mg:

Doporučená dávka je:

Dospělí (starší 18 let)

Obvyklá zahajovací dávka je 10 mg oxykodon-hydrochloridu ve 12hodinových intervalech. Váš lékař Vám předepíše dávku potřebnou k léčbě bolesti.

Další stanovení denní dávky, její rozdělení do jednotlivých dávek a jakoukoli úpravu dávky v průběhu léčby provede ošetřující lékař v závislosti na předchozí dávce.

Pacienti, kteří již opiáty užívali, mohou vzhledem ke své zkušenosti s opiáty zahájit léčbu s vyššími dávkami.

Někteří pacienti, kteří užívají přípravek Oxycodon Sandoz Retard 80 mg podle pevného schématu potřebují rychle působící analgetika jako záchranné léky ke zvládání průlomové bolesti. Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 80 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním není určen k léčbě průlomové bolesti.

K léčbě nerakovinné bolesti je obvykle postačující denní dávka 40 mg oxykodon-hydrochloridu, nicméně mohou být nezbytné i dávky vyšší. Pacienti s bolestí vyvolanou rakovinou mohou vyžadovat dávky od dvakrát denně 1/2 tablety s prodlouženým uvolňováním (dvakrát denně 40 mg oxykodon-hydrochloridu) až 120 mg oxykodon-hydrochloridu (dvakrát denně 1 1/2 tablety přípravku Oxycodon Sandoz Retard 40 mg), které lze v individuálních případech zvýšit až na dvakrát denně 2 tá tablety s prodlouženým uvolňováním (dvakrát denně 200 mg oxykodon-hydrochloridu).

Pro léčbu nižšími dávkami j sou k dispozici přípravky Oxycodon Sandoz Retard 20 mg a Oxycodon Sandoz Retard 40 mg.

Léčba vyžaduje pravidelnou kontrolu pokud jde o úlevu od bolesti a jiné účinky, k tomu aby se dosáhlo nejlepší možné léčby bolesti, stejně tak, aby bylo možno léčit objevující se nežádoucí účinky ve správný čas a rozhodnout o tom, zda v léčbě pokračovat.

Pacienti s poruchou funkce ledvin a jater

Váš lékař Vám předepíše nižší zahajovací dávku.

Další rizikoví pacienti

Pokud máte nízkou tělesnou hmotnost, může Vám lékař předepsat nižší zahajovací dávku.

Způsob a doba podání

Tablety s prodlouženým uvolňováním polykejte (celé nebo rozpůlené) s dostatečným množstvím tekutiny (/ sklenice vody) s jídlem nebo bez jídla ráno a večer podle pevného schématu (např. v 8 ráno a v 8 večer).

Tablety se nesmí drtit ani žvýkat, protože to vede k rychlému uvolňování oxykodonu. Podávání rozžvýkaného nebo rozdrceného přípravku Oxycodon Sandoz Retard vede k rychlému uvolnění a vstřebání potenciálně smrtelné dávky oxykodonu (viz bod “Jestliže jste užil/a více přípravku Oxycodon Sandoz Retard, než jste měl/a”). Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg je určen pouze k užití ústy (perorální podání). V případě zneužívání a použití tablet do injekcí (injekce do žíly) mohou vést pomocné látky v tabletě (zvláště mastek) k rozrušení (nekróze) místní tkáně, změnám tkáně plic (granulomy plic) nebo k jiným závažným, potenciálně smrtícím příhodám.

Váš lékař Vám dávku upraví v závislosti na intenzitě bolesti a na tom, jak reagujete na léčbu. Užívejte Vaším lékařem stanovený počet tablet s prodlouženým uvolňováním dvakrát denně.

Přerušení užívání

Pokud již léčbu oxykodonem nepotřebujete, doporučuje se dávku snižovat postupně, aby se zabránilo vzniku příznaků z vysazení.

Jestliže jste užil/a více přípravku Oxycodon Sandoz Retard, než jste měl/a

Jestliže jste užil/a více přípravku Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg, než jste měl/a, informujte o tom ihned svého lékaře nebo místní toxikologické středisko. Mohou se vyskytnout následující symptomy: zúžené zorničky (mióza), útlum dechu (respirační deprese), ochablost kosterního svalstva a pokles krevního tlaku. V závažných případech oběhové selhání, duševní a pohybová inaktivita (strnulost), bezvědomí (kóma), může se vyskytnout zpomalení srdečního tepu a hromadění vody v plicích (nekardiogenní plicní edém); zneužívání vysokých dávek silných opiátů jako je oxykodon může být smrtelné. V žádném případě byste se neměl/a vystavovat situacím vyžadujícím zvýšené soustředění, např. řízení automobilu nebo obsluha strojů.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Oxycodon Sandoz Retard

Jestliže používáte nižší dávky přípravku Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg, než je předepsáno nebo pokud budete užívání tablet vynechávat, úleva od bolesti v důsledku toho nebude dostačující nebo zcela vymizí.

Můžete doplnit zapomenutou tabletu, pokud příští pravidelná dávka nemá být užita po dobu dalších alespoň 8 hodin. Poté můžete v užívání tablet pokračovat podle předpisu.

Rovněž můžete užít tablety s prodlouženým uvolňováním, pokud je doba do další pravidelné dávky kratší, ale příjem další dávky odložte o 8 hodin. V zásadě nesmíte přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg užívat více než jednou za 8 hodin.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Oxycodon Sandoz Retard

Léčbu bez porady s lékařem neukončujte.

Pokud pacient již léčbu přípravkem Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg nepotřebuje, doporučuje se dávku snižovat postupně, aby se zabránilo vzniku příznaků z vysazení.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Oxycodon Sandoz Retard nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Významné nežádoucí účinky nebo projevy, o kterých je nutno uvažovat a opatření, která je nutno přijmout, pokud se tyto nežádoucí účinky nebo projevy objeví:

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, přestaňte přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg užívat a ihned se obraťte na svého lékaře.

Útlum dechu je nejvýznamnějším rizikem navozeným opiáty a je nejpravděpodobnější u starších nebo oslabených pacientů. V důsledku toho mohou u predisponovaných pacientů opiáty způsobit závažné poklesy krevního tlaku.

Kromě toho oxykodon může způsobit zúžení zorniček, spasmus bronchů a spasmus hladké svaloviny a potlačit kašlací reflex.

Další možné nežádoucí účinky

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 léčených pacientů):

Útlum (únava až ospalost); závrať; bolesti hlavy; zácpa; nevolnost; zvracení, svědění.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 léčených pacientů):

Pocit slabosti (astenický stav); úzkost, zmatenost, deprese, nervozita, poruchy spánku, poruchy myšlenkového procesu, třes (tremor), útlum dechu (dušnost), bronchospasmus (potíže s dechem nebo sípání), sucho v ústech, bolest břicha; průjem; podrážděný žaludek (dyspepsie); snížení chuti k jídlu, kožní poruchy jako je vyrážka, vzácně zvýšená citlivost na světlo (fotosenzitivita), v ojedinělých případech olupující se vyrážka (exfoliativní dermatitida), zvýšené pocení, časté močení.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 léčených pacientů):

Neklid, emoční labilita, euforie, halucinace, změny vnímání chuti, poruchy vidění, zúžení oční zornice, abnormálně silné vnímání zvuku (hyperakuze); zvýšené i snížené napětí svalů; tiky; mimovolní stahy svalů, snížený pocit čití (hypestézie); poruchy koordinace pohybů; pocit nevolnosti, zrychlený tep; bušení srdce, rozšíření cév (vazodilatace), útlum dechu, zesílený kašel; faryngitida; výtok z nosu; změny hlasu, vředy v ústech; zánět dásní, zánět v ústech (stomatitida); plynatost, snížení libida, poruchy erekce, úrazy v důsledku nehod; bolest (např. bolest na hrudi); nadměrné množství tekutin v tkáních (otok); migréna; alergické reakce; nedostatek vody v těle (dehydratace), léková závislost; léková tolerance; ztráta paměti; poruchy řeči; záchvaty, mdloby; mravenčení (parestézie), potíže při polykání; říhání; ileus (neprůchodnost střev), zvýšení jaterních enzymů, suchá kůže, herpes simplex (porucha kůže a sliznic); zadržování moče; zimnice; příznaky z vysazení; žízeň.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 léčených pacientů):

Nemoc mízních uzlin (lymfadenopatie), svalové spasmy, nízký krevní tlak, náhlý pokles krevního tlaku při vstávání; krvácení z dásní; zvýšená chuť k jídlu; tmavá stolice; zbarvení a poškození zubů, suchá kůže; svědivá vyrážka, krev v moči (hematurie), změny tělesné hmotnosti (pokles nebo vzestup); celulitida.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

Těžké alergické reakce (anafylaktický šok); agresivita; zvýšený práh bolesti (hyperalgezie); zubní kazy; přerušované vylučování žluče; žlučníkové koliky; nepřítomnost menstruačního krvácení (amenorea).

Protiopatření

Jestliže zpozorujete kterýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků, přijme Váš lékař obvykle příslušná opatření.

Vedlejšímu účinku zácpě lze zabránit dietou obohacenou o vlákninu a zvýšeným příjmem tekutin.

Trpíte-li pocitem nevolnosti nebo zvracením, předepíše Vám lékař vhodný lék.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.    JAK PŘÍPRAVEK OXYCODON SANDOZ RETARD UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za „Použitelné do:“/„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.    OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg obsahuje

-    Léčivou látkou je oxycodoni hydrochloridum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 20 mg, což odpovídá oxycodonum 17,9 mg.

-    Pomocnými látkami jsou:

Jádro    tablety: zrněný    cukr    (sacharosa, kukuřičný škrob),    hypromelosa,    makrogol 6000,    mastek,

ethylcelulosa, hyprolosa, propylenglykol, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Potahová vrstva tablety: hypromelosa, mastek, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172).

Co přípravek Oxycodon Sandoz Retard 40 mg obsahuje

-    Léčivou látkou je oxycodoni hydrochloridum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 40 mg, což odpovídá oxycodonum 35,9 mg.

-    Pomocnými látkami jsou:

Jádro    tablety: zrněný    cukr    (sacharosa, kukuřičný škrob),    hypromelosa,    makrogol 6000,    mastek,

ethylcelulosa, hyprolosa, propylenglykol, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Potah tablety: hypromelosa, mastek, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172).

Co přípravek Oxycodon Sandoz Retard 80 mg obsahuje:

-    Léčivou látkou je oxycodoni hydrochloridum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje oxycodoni hydrochloridum 80 mg, což odpovídá oxycodonum 71,7 mg.

-    Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: zrněný cukr (sacharosa, kukuřičný škrob), hypromelosa, makrogol 6000, mastek, ethylcelulosa, hyprolosa, propylenglykol, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Potah tablety: hypromelosa, mastek, makrogol 6000, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg jsou podlouhlé bikonvexní tablety růžové barvy s půlicí rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 20 mg je k dispozici v blistrových baleních po 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 100 a 112 tabletách a v HDPE lékovkách se šroubovacím uzávěrem z PP s 50, 100 a 250 tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Jak přípravek Oxycodon Sandoz Retard 40 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 40 mg j sou podlouhlé bikonvexní tablety oranžové barvy s půlicí rýhou na obou stranách. Tablety lze dělit na dvě stejné poloviny.

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 40 mg je k dispozici v blistrových baleních po 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 100 a 112 tabletách a v HDPE lékovkách se šroubovacím uzávěrem z PP s 50, 100 a 250 tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Jak přípravek Oxycodon Sandoz Retard 80 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 80 mg jsou podlouhlé bikonvexní tablety žluté barvy s půlicí rýhou na obou stranách.

Přípravek Oxycodon Sandoz Retard 80 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním je k dispozici v blistrových baleních po 10, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 100 a 112 tabletách a v HDPE lékovkách se šroubovacím uzávěrem z PP s 50, 100 a 250 tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP pod následujícími názvy:

Česká republika:    Oxycodon Sandoz Retard 20 mg, 40 mg, 80 mg

Dánsko:    Oxycodonhydrochlorid Hexal

Finsko:

Německo:

Irsko:

Nizozemí:

Norsko:

Slovenská republika:

Slovinsko:

Španělsko:

EFG

Oxacodone Hexal

Oxycodon-HCL Sandoz 20 mg, 40 mg, 80 mg Retardtabletten Oxycodon 20 mg, 40 mg, 80 mg Prolongen Release Tablets Oxycodon HCl Sandoz 20 mg, 40 mg, 80 mg tabletten met verlengde afgifte Oxycodon Hexal

Oxykodon Sandoz 20 mg, 40 mg, 80 mg tablety s predíženým uvoíňovaním Oksikodon Lek 20 mg, 40 mg, 80 mg tablete s podaljšanim sproščanjem Oxicodona Hexal 20 mg, 40 mg, 80 mg comprimidos de liberación prolongada

Švédsko:

Velká Británie:

Oxycodone Depot Hexal

Contiroxin 20 mg, 40 mg, 80 mg prolonged-release tablets

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 08/2014

10