Příbalový Leták

Oxycodon Lannacher 80 Mg Tablety S Prodlouženým Uvolňováním

sp. zn. sukls65207/2013, sukls65136/2013, sukls65234/2013, suksl65246/2013,

sukls65261/2013

a k sp. zn. sukls61147/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

OXYCODON LANNACHER 5 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM OXYCODON LANNACHER 10 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM OXYCODON LANNACHER 20 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM OXYCODON LANNACHER 40 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM OXYCODON LANNACHER 80 MG TABLETY S PRODLOUŽENÝM UVOLŇOVÁNÍM

oxycodoni hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Oxycodon Lannacher a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oxycodon Lannacher užívat

3.    Jak se přípravek Oxycodon Lannacher užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Oxycodon Lannacher uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek OXYCODON LANNACHER a k čemu se používá

Přípravek Oxycodon Lannacher je silný lék proti bolesti ze skupiny opioidů.

Přípravek Oxycodon Lannacher se používá k léčbě silných bolestí, které lze zvládat pouze pomocí opioidních analgetik, protože ostatní léky proti bolesti nejsou účinné.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OXYCODON LANNACHER užívat

Neužívejte přípravek Oxycodon Lannacher

•    jestliže jste alergický(á) na oxykodon-hydrochlorid, sóju, burské ořechy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    jestliže máte problémy s dechem, jako je např. zpomalené nebo oslabené dýchání (útlum dechu).

•    jestliže máte velké množství oxidu uhličitého v krvi.

•    jestliže trpíte těžkým chronickým onemocněním plic spojeným se zúžením dýchacích cest (CHOPN = chronická obstrukční plicní nemoc),

•    jestliže trpíte určitým onemocněním srdce známým jako cor purmonale.

•    jestliže máte astma.

•    jestliže trpíte zastavením pohybu a vyprazdňování střev nazývaným střevní neprůchodnost (paralytický ileus).

•    jestliže trpíte akutní těžkou bolestí žaludku, nebo pokud trpíte zpomaleným vyprazdňováním žaludku.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Oxycodon Lannacher se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

•    jestliže jste starší pacient/ka nebo při oslabení organizmu.

•    jestliže jsou Vaše plicní, jaterní nebo ledvinové funkce silně poškozeny.

•    jestliže trpíte určitých druhem onemocnění štítné žlázy (myxedémem) nebo pokud Vaše štítná žláza neprodukuje dostatečné množství hormonu (snížená funkce štítné žlázy).

•    jestliže Vaše nadledviny neprodukují dostatečné množství hormonů (Addisonova choroba

•    nebo adrenální nedostatečnost).

•    jestliže máte abnormálně zvětšenou prostatu (hypertrofie prostaty).

•    jestliže jste závislý(á) na alkoholu nebo podstupujete odvykací léčbu závislosti na alkoholu

•    jestliže máte nebo jste měl prokázanou závislost na silných lécích proti bolesti (opioidech).

•    jestliže máte zánět slinivky břišní (pankreatitida) nebo pokud máte problémy se žlučníkem.

•    jestliže máte potíže nebo bolesti při močení.

•    jestliže máte zvýšený nitrolební tlak.

•    jestliže máte nízký krevní tlak nebo trpíte závratí při zvedání do stoje.

•    jestliže máte epilepsii nebo máte sklon k epileptickým záchvatům.

•    jestliže užíváte určitý druh léků známý jako inhibitory MAO (obvykle užívané k léčbě deprese

• nebo Parkinsonovy choroby).

Závislost a tolerance

Pokud je přípravek Oxycodon Lannacher užíván k dlouhodobé léčbě, může se objevit tolerance k tomuto léku, což znamená, že může být nutné podávat stále vyšší dávky k dosažení požadované úlevy od bolesti.

U přípravku Oxycodon Lannacher může dojít ke vzniku závislosti. Pokud je léčba ukončena náhle, mohou se objevit abstinenční příznaky, jako je např. pocit na zvracení (nevolnost), zvracení, třes, závratě, průjem, pocení nebo zimnice, křeče, zrychlený puls a vysoký krevní tlak. Pokud již není nutné nadále pokračovat v léčbě, lékař bude Vaši denní dávku postupně snižovat.

Pokud se přípravek u pacientů s chronickou bolestí používá tak, jak bylo předepsáno, je riziko vzniku tělesné nebo psychické závislosti nízké. Váš lékař zváží možné riziko oproti očekávanému přínosu. Máte-li jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře.

Antidopingové upozornění

Užití přípravku Oxycodon Lannacher může vést k pozitivním výsledkům při dopingových kontrolách. Užití přípravku Oxycodon Lannacher jako dopingu může vést ke zdravotním komplikacím.

Další léčivé přípravky a přípravek Oxycodon Lannacher

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Riziko nežádoucích účinků stoupá, pokud přípravek Oxycodon Lannacher užíváte ve stejnou dobu, jako další léčivé přípravky, které ovlivňují aktivitu mozku. Můžete se cítit např. velmi ospalý/á nebo může dojít ke zhoršení dýchacích obtíží.

Léky, které ovlivňují aktivitu mozku, jsou:

•    další silné léky proti bolesti (opioidy),

•    léky na spaní nebo sedativa (léky na uklidnění),

•    antidepresiva,

•    léky užívané k léčbě alergií, nevolností při cestování nebo pocitu na zvracení (antihistiminika nebo antiemetika),

•    další léky, které působí na nervový systém (fenothiaziny, neuroleptika),

•    léky užívané k léčbě Parkinsonovy choroby (tzv. inhibitory MAO, viz také bod „Upozornění a opatření“).

Další lékové interakce se mohou objevit u následujících léků

•    cimetidin (užívaný k léčbě překyselení žaludku). Cimetidin může prodlužovat trvání účinku přípravku Oxycodon Lannacher v těle.

•    léky na ředění krve (např. warfarin). Přípravek Oxycodon Lannacher může ovlivňovat jejich účinky.

•    určitá antibiotika, protiplísňové léčivé přípravky a léky obsahující třezalku tečkovanou. Přípravek Oxycodon Lannacher s jídlem a pitím a alkoholem

Požívání alkoholu v průběhu užívání přípravku Oxycodon Lannacher u Vás může zvýšit pocit ospalosti nebo zvýšit riziko závažných nežádoucích účinků, jako je mělké dýchání s rizikem dechové zástavy a ztráty vědomí. V průběhu užívání přípravku Oxycodon Lannacher se nedoporučuje pít alkohol.

Pacienti se závislostí na alkoholu a drogách nebo pacienti, kteří takovou závislostí trpěli v minulosti, by se měli těmto tabletám vyhnout.

Pití grepového džusu může zvýšit hladiny přípravku Oxycodon Lannacher v krvi. Pokud pijete pravidelně grepový džus, poraďte se s lékařem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Během těhotenství by se přípravek Oxycodon Lannacher neměl užívat. Dostatečné údaje o používání oxykodonu u těhotných žen nej sou k dispozici.

Dlouhodobé užívání oxykodonu během těhotenství může u novorozence vést k příznakům z vysazení. U novorozenců, jejichž matky užívali oxycodon během posledních 3 - 4 týdnů před porodem, se mohou vyskytnout závažné potíže s dýcháním.

Přípravek Oxycodon Lannacher se může v těhotenství používat pouze pokud přínos převáží možná rizika pro dítě.

Kojení

Oxycodon může přecházet do mateřského mléka a může způsobit dechové potíže u kojence. Oxycodon Lannacher by se z tohoto důvodu neměl během kojení používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Oxycodon Lannacher může ovlivnit schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Přípravek Oxykodon Lannacher může snižovat pozornost a schopnost reagovat do takové míry, že schopnost řídit a obsluhovat stroje zcela zaniká.

Zeptejte se svého lékaře, zda můžete řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Oxycodon Lannacher obsahuje lecithin (sóju)

Jestliže jste alergický(á) na burské oříšky nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

3. Jak se přípravek OXYCODON LANNACHER užívá

Vždy užívej te tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

DÁVKOVÁNÍ

Pro dávky, které nelze užívat pomocí této síly, jsou dostupné další síly tohoto léčivého přípravku.

Váš lékař upraví dávku podle intenzity bolesti a podle Vaší individuální snášenlivosti.

Pokud si myslíte, že účinek přípravku Oxycodon Lannacher je příliš slabý nebo příliš silný, sdělte to svému lékaři.

Pokud lékař nepředepíše jinak, doporučená dávka je

dospělí a mladiství (starší 12 let):

Obvyklá zahajovací dávka je 10 mg oxykodon-hydrochloridu každých 12 hodin.

•    děti (mladší 12 let):

Užití u dětí mladších 12let se nedoporučuje, protože bezpečnost a účinnost přípravku Oxycodon Lannacher nebyla v této věkové skupině hodnocena.

•    starší pacienti (65 let a starší):

Starší pacienti, kteří mají normální funkce jater a/nebo ledvin, mohou užívat stejné dávky, jak bylo popsáno výše u dospělých pacientů.

•    pacienti s poruchou ledvin a/nebo jater, nebo s nízkou tělesnou hmotností:

Lékař Vám může předepsat nižší zahajovací dávku.

Pacientům, kteří již byli léčeni jinými silnými léky proti bolesti (opioidy), může lékař předepsat vyšší úvodní dávku.

Váš lékař rozhodne, jakou pak dávku přípravku budete užívat a jak si celkovou denní dávku rozdělíte mezi ranní a večerní dávku. Lékař Vám rovněž doporučí různé úpravy dávkování, které mohou být nutné v průběhu léčby.

Pacienti s bolestí, která má původ v nádorovém onemocnění, obvykle vyžadují dávkování mezi 80 a 120 mg oxykodon-hydrochloridu denně. V individuálních případech může lékař zvýšit dávku až na 400 mg denně.

Při léčbě nenádorové bolesti je obvykle dostatečná dávka 40 mg oxykodon-hydrochloridu, ale v některých případech mohou být nutné i vyšší dávky.

Pokud se u Vás objevuje bolest mezi dávkami přípravku Oxycodon Lannacher, může být nutné podat doplňkový rychle účinkující lék proti bolesti. V tomto případě (k léčbě průlomové bolesti) není užití přípravku Oxycodon Lannacher vhodné. Poraďte se se svým lékařem, pokud se u Vás takový problém objeví.

Lékař bude Vaši léčbu pravidelně kontrolovat.

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ

Tablety s prodlouženým uvolňováním polykejte celé s dostatečným množstvím tekutiny (např. 1/2 sklenice vody) ráno a večer každých 12 hodin (např. jedna tableta v 8 hodin ráno a jedna tableta v 8 hodin večer). Tablety můžete užívat s jídlem i nalačno.

Tablety se nesmí lámat, žvýkat ani drtit. Pokud byste to udělal(a), došlo by k uvolnění celého obsahu do těla zároveň, což by vedlo k riziku předávkování a dokonce až k možnosti následného úmrtí (viz bod "Jestliže jste užil(a) více přípravku Oxycodon Lannacher, než jste měl(a)" níže).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Oxycodon Lannacher, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Oxycodon Lannacher, než jste měl(a), kontaktujte ihned svého lékaře.

Příznaky předávkováníjsou: zúžené zorničky (mióza), dýchací potíže, pocit svalové slabosti (snížení svalového napětí, hypotonie) a pokles krevního tlaku. V závažných případech se může vyskytnout ospalost nebo omdlévání z důvodu oběhového selhání (cirkulační kolaps), porucha myšlení a pohybu, ztráta vědomí (kóma), zpomalení srdečního tepu a hromadění vody v plicích (jehož příznaky jsou obtíže s dýcháním, zvláště v poloze vleže a vykašlávání zpěněného sputa (hlenu), které může být růžové nebo krvavé, zvýšené pocení, úzkosti a bledé zbarvení kůže).

Užití vysokých dávek přípravku Oxycodon Lannacher může být smrtelné.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Oxycodon Lannacher

Jestliže užíváte nižší dávky přípravku Oxycodon Lannacher, než je předepsáno, nebo pokud při užívání vynecháte dávku, pravděpodobně nebude dosaženo adekvátní úlevy od bolesti.

Pokud zapomenete užít jednu dávku, můžete si zapomenutou dávku vzít okamžitě, jakmile si vzpomenete. Pamatujte, že se předpokládá, že užíváte tablety ve 12hodinových intervalech (2x denně).

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Oxycodon Lannacher

Léčbu bez porady s lékařem neukončujte, protože by se mohly objevit abstinenční příznaky (příznaky z vysazení).

Pokud již léčbu přípravkem Oxycodon Lannacher nepotřebujete, Váš lékař Vám poradí, jak dávku postupně snížit, aby se zabránilo vzniku příznaků z vysazení.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků, kontaktujte neprodleně svého lékaře:

   velmi pomalé nebo slabé dýchání (útlum dechu). Toto je nejzávažnější riziko, které se může objevit v souvislosti s léky, jako je přípravek Oxycodon Lannacher (opioidy) a může být ve vyšších dávkách dokonce i smrtelné.

DALŠÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)

•    ospalost, závratě, bolest hlavy.

•    zácpa, pocit nevolnosti nebo na zvracení, zvracení. Lékař Vám předepíše vhodný lék k léčbě těchto příznaků.

•    svědění.

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)

•    změny nálady (úzkost, zmatenost, deprese, nervozita, poruchy spánku, abnormální myšlenky.

•    nekontrolovatelný třes nebo chvění jedné nebo více částí těla, pocit slabosti.

•    pokles krevního tlaku, vzácně doprovázený příznaky jako je cítění srdečního tepu nebo mdloby.

•    potíže s dechem nebo sípání.

•    sucho v ústech, vzácně doprovázené žízní a potížemi s polykáním, obecné trávicí poruchy jako je bolest žaludku, průjem, pálení žáhy.

•    vyrážka, silné pocení.

•    pocení, slabost.

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

•    alergické reakce.

•    zvýšení množství určitého hormonu (ADH = antidiuretický hormon) v krvi s příznaky jako je bolest hlavy, podrážděnost, letargie, nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, zmatenost a poruchy vědomí.

•    nedostatek vody v těle (dehydratace)

•    neklid, nestálá nálada, halucinace, euforie, pokles libida.

•    ztráta paměti, brnění nebo necitlivost (např. v rukách nebo nohou), křeče, zvýšené i snížené napětí svalů, tiky, snížená citlivost na bolest nebo dotek, poruchy chuti.

•    poruchy vidění, zmenšení velikosti zornice.

•    pocit točení nebo motání se (závratě)

•    nepříjemné pocity nepravidlého a/nebo silného tepu srdce, zrychlený srdeční tep.

•    rozšíření krevních cév, které vede ke snížení krevního tlaku.

•    dusnost, zesílený kašel, bolest v krku, rýma, změny hlasu.

•    potíže s polykáním, vředy v ústech, zánět dásní, plynatost (zvýšená přítomnost plynu v žaludku nebo ve střevech), říhání, neprůchodnost střev (ileus).

•    zvýšení hladin určitých jatemích enzymů v krvi.

•    suchá kůže.

•    pokles sexuální touhy a neschopnost mít nebo udržet erekci během sexuálního styku.

•    zimnice, zvracení, úrazy v důsledku nehod, které plynou ze snížené bdělosti, bolest (např. bolestná hrudi), nadměrné množství tekutin v tkáních (otok), migréna, žízeň, tělesná závislost s příznaky z vysazení, tolerance k léku.

Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů)

•    onemocnění mízních uzlin.

•    svalové spasmy (křeče), epileptické záchvaty, zejména u pacientů trpících epilepsií nebo se sklonem ke křečím.

•    nízký krevní tlak.

•    krvácení z dásní, zvýšená chuť k jídlu, tmavá stolice.

•    svědivá vyrážka, puchýře na kůži a sliznicích, (opary nebo herpes), zvýšená citlivost na světlo.

•    krev v moči (hematurie).

•    změny tělesné hmotnosti (pokles nebo vzestup), zánět kůže.

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů)

•    poruchy řeči.

•    šupinatá vyrážka.

•    alergická reakce způsobená sój ovým lecithinem.

Není známo tz dostupných údajů nelze určit)

•    vážné alergické reakce

•    zvýšená citlivost na bolest

•    zubní kaz nebo poškození zubu.

•    omezení sekrece žluči, žlučníková kolika (která způsobuje bolesti žaludku).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek OXYCODON LANNACHER uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za „Použitelné do“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek OXYCODON LANNACHER obsahuje Oxycodon Lannacher 5 mg tablety sprodlouženým uvolňováním

Léčivou látkou je oxycodoni hydrochloridum. 1 potahovaná tableta obsahuje oxycodoni hydrochloridum 5 mg, což odpovídá oxycodonum 4,48 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety:

Povidon SR (složený z polyvinylacetátu, povidonu (K=27,0 - 32,4), bezvodého koloidního kysličníku křemičitého a natrium-lauryl-sulfátu), mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, rostlinný

Potahová vrstva:

Polyvinylalkohol, mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, sójový lecithin (E322), žlutý oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172), hlinitý lak indogokarmínu (E132)

Oxycodon Lannacher 10 mg tablety sprodlouženým uvolňováním

Léčivou látkou je oxycodoni hydrochloridum. 1 potahovaná tableta obsahuje oxycodoni

hydrochloridum 10 mg, což odpovídá oxycodonum 8,97 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety:

Povidon SR (složený z polyvinylacetátu, povidonu (K=27,0 - 32,4), bezvodého koloidního kysličníku křemičitého a natrium-lauryl-sulfátu), mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, rostlinný Potahová vrstva:

Polyvinylalkohol, mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, sójový lecithin (E322)

Oxycodon Lannacher 20 mg tablety sprodlouženým uvolňováním

Léčivou látkou je oxycodoni hydrochloridum. 1 potahovaná tableta obsahuje oxycodoni

hydrochloridum 20 mg, což odpovídá oxycodonum 17,93 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety:

Povidon SR (složený z polyvinylacetátu, povidonu (K=27,0 - 32,4), bezvodého koloidního kysličníku křemičitého a natrium-lauryl-sulfátu), mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, rostlinný Potahová vrstva:

Polyvinylalkohol, mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, sójový lecithin (E322), žlutý oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)

Oxycodon Lannacher40 mg tablety sprodlouženým uvolňováním

Léčivou látkou je oxycodoni hydrochloridum. 1 potahovaná tableta obsahuje oxycodoni

hydrochloridum 40 mg, což odpovídá oxycodonum 35,86 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety:

Povidon SR (složený z polyvinylacetátu, povidonu (K=27,0 - 32,4), bezvodého koloidního kysličníku křemičitého a natrium-lauryl-sulfátu), mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, rostlinný Potahová vrstva:

Polyvinylalkohol, mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, sójový lecithin (E322), žlutý oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)

Oxycodon Lannacher 80 mg tablety sprodlouženým uvolňováním

Léčivou látkou je oxycodoni hydrochloridum. 1 potahovaná tableta obsahuje oxycodoni

hydrochloridum 80 mg, což odpovídá oxycodonum 71,72 mg.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety:

Povidon SR (složený z polyvinylacetátu, povidonu (K=27,0 - 32,4), bezvodého koloidního kysličníku křemičitého a natrium-lauryl-sulfátu), mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, rostlinný Potahová vrstva:

Polyvinylalkohol, mastek (E553b), oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, sójový lecithin (E322), žlutý oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172), hlinitý lak indogokarmínu (E132)

Jak přípravek OXYCODON LANNACHER vypadá a co obsahuje toto balení

Oxycodon Lannacher 5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním

Oxycodon Lannacher 5 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou světle šedé, kulaté, bikonvexní potahované tablety.

Oxycodon Lannacher 5 mg je dostupný v blistrech obsahujících 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním nebo v jednodávkovém blistru obsahujícím 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 a 100x1 tabletu s prodlouženým uvolňováním.

Oxycodon Lannacher 10 mg tablety sprodlouženým uvolňováním

Oxycodon Lannacher 10 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety.

Oxycodon Lannacher 10 mg je dostupný v blistrech obsahujících 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním nebo v jednodávkovém blistru obsahujícím 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 a 100x1 tabletu s prodlouženým uvolňováním.

Oxycodon Lannacher 20 mg tablety sprodlouženým uvolňováním

Oxycodon Lannacher 20 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou světle růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety.

Oxycodon Lannacher 20 mg je dostupný v blistrech obsahujících 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním nebo v jednodávkovém blistru obsahujícím 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 a 100x1 tabletu s prodlouženým uvolňováním.

Oxycodon Lannacher 40 mg tablety sprodlouženým uvolňováním

Oxycodon Lannacher 40 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou béžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety.

Oxycodon Lannacher 40 mg je dostupný v blistrech obsahujících 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním nebo v jednodávkovém blistru obsahujícím 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 a 100x1 tabletu s prodlouženým uvolňováním.

Oxycodon Lannacher 80 mg tablety sprodlouženým uvolňováním

Oxycodon Lannacher 80 mg tablety s prodlouženým uvolňováním jsou světle zelené, kulaté, bikonvexní potahované tablety.

Oxycodon Lannacher 80 mg je dostupný v blistrech obsahujících 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 72, 98 a 100 tablet s prodlouženým uvolňováním nebo v jednodávkovém blistru obsahujícím 30x1, 50x1, 56x1, 60x1, 72x1, 98x1 a 100x1 tabletu s prodlouženým uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko

Výrobce

G.L. Pharma GmbH, Lannach, Rakousko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko: Oxygerolan 5/10/20/40/80 mg-Retardtabletten

Bulharsko: Oxylan 5/10/20/40/80 mg ^HnMHpaHH TadneTKH c ygun^eHO ocBodo^gaBaHe Česká republika: Oxycodon Lannacher 5/10/20/40/80 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Dánsko: Oxycodonhydrochlorid Lannacher 5/10/20/40/80 mg depottabletter Estonsko: Oxycodone Lannacher 5/10/20/40/80 mg (toimeainet prolongeeritult vabastavad

tabletid) Finsko: Oxycodon HCl Lannacher 5/10/20/40/80 mg depottabletti

Německo: Oxycodon HCl Lannacher 5/10/20/40/80 mg Retardtabletten

Maďarsko: Codoxy 5/10/20/40/80 mg retard tabletta

Island: Oxycodon HCl Lannacher 5/10/20/40/80 mg foróatoflur

Lotyšsko: Oxycodon HCl Lannacher 5/10/20/40/80 mg ilgstošas darbibas tabletes

Litva: Oxycodone Lannacher 5/10/20/40/80 mg pailginto atpalaidavimo tabletes

Norsko: Oxycodon Lannacher 5/10/20/40/80 mg depottablett

Polsko: Oxydolor (5/10/20/40/80 mg tabletki uwalnianiu) oprzedlužonym

Rumunsko: Oxidolor 5/10/20/40/80 mg, comprimate cu eliberare prelungita

Slovenská republika: Oxypro 5/10/20/40/80 mg tablety s predíženým uvoMovamm

Švédsko: Oxycodone Depot Lannacher 5/10/20/40/80 mg depottablett

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 2.7.2014