Příbalový Leták

Oxalicum Acidum

sp.zn.sukls87704/2014

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA <VNĚJŠÍM OBALU> <A> <VNITŘNÍM OBALU>


{ETIKETA na dóze s granulemi}


1.

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OXALICUM ACIDUM

3CH-200CH, 3K-10MK

2.

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

ACIDUM OXALICUM

3.

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

4.

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

4 g granulí


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Jestliže příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Datum revize textu : 22.5.2014


8. POUŽITELNOST


EXP:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE

BOIRON, Messimy, Francie BOIRON, Ste-Foy-les-Lyon, Francie

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. číslo: 93/579/94-A/C


13. ČÍSLO SARZE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Homeopatický léčivý přípravek bez schválených léčebných indikací. 16 INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato.

2