Příbalový Leták

Otrivin 0,5 Pm

Informace pro variantu: Nosní Sprej, Roztok (1x10ml+Dáv,0,5mg/Ml), zobrazit další 2 varianty

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Otrivin 0,5 %o

Nosní sprej s dávkovačem, roztok Xylometazolini hydrochloridum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Benzalkonium-chlorid, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dinatrium-edetátu, nekrystalizuj ící sorbitol 70%, hydroxypropylmethylcelulosa, čištěná voda.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Nosní sprej s dávkovačem, roztok 10 ml

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. Hvězdová 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

69/219/01-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ_

Pro děti od 1 do 11 let (pod dohledem dospělých)

Pro léčbu rýmy

Uvolní ucpaný nos

Zabrání vysoušení nosní sliznice

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

otrivin 0,5pm, sprej

17.    JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD

Neuplatňuje se.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM

Neuplatňuje se.

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Otrivin 0,5%o

Nosní sprej s dávkovačem, roztok Xylometazolini hydrochloridum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden ml roztoku obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Benzalkonium-chlorid, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, dihydrát dinatrium-edetátu, nekrystalizuj ící sorbitol 70%, hydroxypropylmethylcelulosa, čištěná voda.


4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ_

Nosní sprej s dávkovačem, roztok 10 ml

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Nosní podání

0 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


69/219/01-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ_

Pro děti od 1 do 11 let (pod dohledem dospělých)

Pro léčbu rýmy

Uvolní ucpaný nos

Zabrání vysoušení nosní sliznice

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU