Příbalový Leták

Otipax

ÚDAJE UVADENE NA VNEJSIM OBALU Krabička


1.    NAZEV LECIVEHO PRIPRAVKU_

OTIPAX

Ušní kapky, roztok

phenazonum, lidocaini hydrochloridum monohydricum 2    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jeden gram ušních kapek, roztoku obsahuje: phenazonum 40 mg

lidocaini hydrochloridum monohydricum 10 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocné látky: thiosíran sodný, bezvodý ethanol, glycerol, čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


ušní kapky, roztok 16 g

1 g roztoku = 40 kapek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Ušní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Před použitím zahřejte na teplotu 37 oC (přibližně tělesná teplota). Toto ohřátí lze provést v dlaních.

Přípravek obsahuje 222 mg alkoholu v jednom gramu ušních kapek, roztoku.


8. POUŽITELNOST

Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 oC.

Po prvním otevření spotřebujte do 14 dnů!


10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTI O REGISTRACI


Biocodex, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly - Francie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 69/369/01-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Číslo šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


OTIPAX


ÚDAJE UVADENE NA VNITRNÍM OBALU

Etiketa lahvičky_

1 NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OTIPAX

ušní kapky, roztok

phenazonum, lidocaini hydrochloridum monohydricum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK


Jeden gram ušních kapek, roztoku obsahuje: phenazonum 40 mg

lidocaini hydrochloridum monohydricum 10 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


ušní kapky, roztok 16 g

1 g roztoku = 40 kapek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Ušní podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 oC.

Po prvním otevření spotřebujte do 14 dnů!


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 Gentilly, Francie 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg.č.: 69/369/01-C


13. ČISLO ŠARŽE

Číslo šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VYDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU