Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Osteod 0,25 Mikrogramů

zastaralé informace, vyhledat novější

OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDÉNÉ NA VNÉJSÍM OBALU papírová krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OsteoD 0,25 mikrogramů

měkké tobolky calcitriolum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje calcitriolum 0,25 mikrogramů..


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje nekrystalizující sorbitol 70%. Pro další informace si přečtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


20 měkkých tobolek 30 měkkých tobolek 100 měkkých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/ CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přečtěte si pozorně údaje na přiložené příbalové informaci.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 světlem a vlhkostí.


’C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1C, Praha, 150 00, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ ČÍSLA

86/331/02-C 13 ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis

15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


OsteoD 0,25 mikrogramů

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM OBALU Štítek na lahvičce


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OsteoD 0,25 mikrogramů

měkké tobolky calcitriolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje calcitriolum 0,25 mikrogramů.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Pomocná látka nekrystalizující sorbitol 70%


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


20 měkkých tobolek 30 měkkých tobolek 100 měkkých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


Přečtěte si pozorně údaje na přiložené příbalové informaci.


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny!


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Radlická 3185/1C, Praha, 150 00 Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO


86/331/02-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OsteoD 0,25 mikrogramů

měkké tobolky calcitriolum

2. POUŽITELNOST

Použitelné do:

3. ČÍSLO ŠARŽE c.s.:

4. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA

5/5