Příbalový Leták

Ospen 750

sp.zn.sukls213353/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

OSPEN 750

perorální suspenze phenoxymethylpenicillinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Ospen 750 a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen 750 užívat

3.    Jak se přípravek Ospen 750 užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Ospen 750 uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ospen 750    a k čemu se používá

Přípravek Ospen 750 je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce. Léčivou látkou přípravku Ospen 750 je fenoxymethylpenicilin. Fenoxymethylpenicilin je penicilin se silným antibakteriálním účinkem. Usmrcuje citlivé, rozmnožující se mikroorganizmy tím, že potlačuje výstavbu jejich buněčných stěn.

Ospen 750 se užívá:

•    k léčbě zánětu krčních mandlí a hltanu způsobeného streptokoky

•    k léčbě infekce v oblasti dutiny ústní a stomatologických infekcí

•    k léčbě Lymské borreliózy (erythema chronicum migrans) u dětí

•    k dokončení parenterální (injekční) aplikace benzylpenicilinu, případně prokain-benzylpenicilinu

•    jako alternativa prokain-benzylpenicilinu u profylaxe (prevence) revmatické horečky a léčby středně těžkých streptokokových infekcí měkkých tkání.

Přípravek mohou užívat děti od 3 měsíců, dospívající i dospělí.

v

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen 750 užívat Neužívejte přípravek Ospen 750:

-    jestliže jste alergický(á) na fenoxymethylpenicilin, jiný penicilin nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

-    jestliže jste v minulosti měl(a) alergickou reakci na nějaké jiné antibiotikum.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře, pokud u Vás (nebo u Vašeho dítěte) byla diagnostikována alergie (přecitlivělost), alergické astma nebo senná rýma. Pokud se objeví příznaky alergie, zejména svědění, třes, tvorba ohraničených pupenů, dýchací obtíže, pocit úzkosti, průjem nebo bolest břicha, poraďte se s lékařem.

U pacientů se závažnými žaludečními a střevními obtížemi, jako jsou trvalé průjmy nebo zvracení, může být vstřebávání fenoxymethylpenicilinu sníženo. Proto o těchto obtížích okamžitě informujte svého lékaře.

Během dlouhodobé léčby se doporučuje monitorování krevního obrazu, funkce jater a funkce ledvin. Těžký, přetrvávající průjem může být příznakem zánětu tlustého střeva. V takových případech léčbu přerušte a poraďte se s lékařem. Před užitím přípravku Ospen 750 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Ospen 750

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které pacient (Vy nebo Vaše dítě) užívá, užíval v nedávné době nebo které možná bude užívat.

Zeptejte se proto svého lékaře, které z těchto léků se mohou společně s přípravkem Ospen 750 bezpečně užívat.

Přípravek Ospen 750 se nesmí užívat společně s jinými antibiotiky, pokud to ošetřující lékař výslovně nenařídil, protože některá jiná antibiotika by mohla účinnost přípravku Ospen 750 snížit (tetracykliny, chloramfenikol, erythromycin, neomycin).

Vzájemné ovlivnění se může projevit i mezi účinky přípravku Ospen 750 a účinky dalších léčiv, jde např. o protizánětlivá léčiva, léčiva proti horečce a látky používané proti revmatizmu a dně.

Ospen 750 může ovlivnit účinek léků na snížení srážlivosti krve (např. warfarin).

Pokud se Ospen 750 užívá během podávání methotrexátu (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob), může dojít ke zvýšení rizika toxicity.

Probenecid (lék na dnu) může snížit vylučování přípravku Ospen 750.

Současné podávání guar galaktomannanu (klovatiny guar), vlákniny podávané diabetikům, může snížit vstřebávání přípravku Ospen 750.

U pacientů užívajících přípravek Ospen 750 se mohou objevit chybné výsledky některých laboratorních testů.

Přípravek Ospen 750 s jídlem a pitím

Přípravek se má podávat nejlépe 1 hodinu před jídlem. V případě výskytu nežádoucích účinků v oblasti trávicího traktu je možné podání s jídlem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Jste-li těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Pokud je nezbytná antibiotická léčba, je možno podávat Ospen 750 v průběhu celého těhotenství. Přípravek se vylučuje do mateřského mléka ve velmi malém množství. Jako u každého antibiotika, i po minimálních dávkách fenoxymethylpenicilinu v mléce může u kojeného dítěte nastat střevní dysmikrobie s průjmy nebo alergická reakce. Vzhledem k minimální toxicitě penicilinových antibiotik patří fenoxymethylpenicilin mezi léky první volby, je-li u kojící matky nezbytná antibiotická léčba. Možné riziko ovlivnění dítěte se zvyšuje s vyššími dávkami a délkou trvání léčby. U dítěte je třeba sledovat rozvoj průjmu nebo alergie.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ospen 750 neovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje.

Přípravek Ospen 750 obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Ospen 750 obsahuje methylparaben a propylparaben. Ty mohou vyvolat alergické reakce (i zpožděné).

3. Jak se přípravek Ospen 750 užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování určí vždy lékař podle charakteru a závažnosti onemocnění.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí:

Obvyklá dávka je 5,3 ml (0,8 MIU) každých 6 hodin nebo 8 -10 ml (1,2 - 1,5 MIU) každých 8 hodin.

Indikace

Dávkování

Délka léčby

Streptokoková faryngitida Infekce ústní dutiny a stomatologické infekce

3 x denně 8 -10 ml, tj. 8 až 10 ml po 8 hodinách

10 dnů

Dokončení parenterální (injekční) léčby

3 x denně 10 ml, tj. 10 ml po 8 hodinách nebo 4 x denně 5,3 ml, tj. 5,3 ml po 6 hodinách

dlouhodobě

Profylaxe (prevence) revmatické horečky

2 x denně 5 ml, tj. 5 ml po 12 hodinách

dlouhodobě

Středně těžké streptokokové infekce měkkých tkání

3x denně 8-10 ml, tj. 8 až 10 ml po 8 hodinách nebo 4 x denně 5,3 ml, tj. 5,3 ml po 6 hodinách.

Děti a dospívající:

Obvyklá dávka je 0,13 ml/kg (20 KIU/kg) tělesné hmotnosti každých 6 hodin nebo 0,17 ml - 0,2 ml/kg (25-30 KIU/kg) tělesné hmotnosti každých 8 hodin.

Indikace

Věk

(tělesná hmotnost)

Dávkování

Délka léčby

Děti starší 12 let

10 ml

10 dnů

(s hmotností nad 49

3x denně

Streptokoková

kg)

faryngitida

6 až 12 let

5 ml

Infekce ústní dutiny a

(22 až 49 kg)

3x denně

stomatologické infekce

1 až 6 let

2,5 ml

(10 až 22 kg)

3x denně

3 až 12 měsíců

1,25 ml

(6 až 10 kg)

3x denně

Lymská borrelióza (erythema migrans)

Děti starší 12 let (s hmotností nad 49 kg)

10 ml 3x denně

3 týdny

6 až 12 let (22 až 49 kg)

5 ml

3x denně

1 až 6 let (10 až 22 kg)

2,5 ml 3x denně

3 až 12 měsíců (6 až 10 kg)

1,25 ml 3x denně

Profylaxe (prevence) revmatické horečky

Děti starší 12 let

5 ml

2x denně

dlouhodobě

1 až 12 let

2,5 ml 2x denně

3 až 12 měsíců

1,25 ml 2x denně

Středně těžké

0,13 ml/kg každých 6

streptokokové infekce

hodin nebo 0,17 ml -

měkkých tkání

0,2 ml/kg každých 8

hodin

Dokončení

0,13 ml/kg každých 6

parenterální (injekční)

hodin

dlouhodobě

léčby

Obvykle není třeba snížení dávkování u pacientů s poruchami činnosti jater a/nebo ledvin, protože přípravek Ospen 750 bývá dobře snášen. Musíte však oznámit svému lékaři, jestliže je Vám známo, že pacient (Vy nebo Vaše dítě) takovou poruchou trpí, aby průběh léčby mohl lépe individuálně sledovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ospen 750, než jste měl(a)

Výrazné perorální předávkování fenoxymethylpenicilinem může způsobit pocit na zvracení, zvracení, bolest žaludku, průjem a vzácně záchvaty křečí. Pokud jsou přítomny další příznaky, zvažte možnost alergické reakce. Předávkování může vést ke zvýšení hladin draslíku, zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ospen 750

Přípravek je nutné užívat pravidelně. Nevezme-li se dávka v předepsaném čase, je nutné ji vzít hned, jakmile si pacient vzpomene a dále pokračovat podle časového plánu. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ospen 750

O délce léčby přípravkem rozhodne vždy ošetřující lékař. Nemocný musí toto

rozhodnutí dodržet. V žádném případě nesmí léčbu samovolně ukončit, jakmile dojde ke zlepšení

zdravotního stavu, neboť může dojít k návratu onemocnění a k různým komplikacím.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Ospen 750 je obvykle dobře snášen.

Při případném výskytu nežádoucích účinků, nebo jiných neobvyklých reakcí okamžitě vyhledejte lékaře.

I když nežádoucí účinky byly po perorální léčbě hlášeny sporadičtěji, než po léčbě parenterální, je nutno mít na paměti, že u perorálního fenoxymethylpenicilinu byly pozorovány všechny formy alergických reakcí, včetně fatální anafylaxe (nadměrná reakce imunitního systému).

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 z 10 pacientů)

Alergická reakce jako kožní vyrážka, kopřivka.

Pocit na zvracení, zvracení, bolest v horní části břicha (epigastrická bolest), průjem a černý chlupatý jazyk.

Vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 1000 pacientů)

Exfoliativní dermatitida (zánět kůže spojený s olupováním kůže), nefropatie (onemocnění ledvin), které obvykle souvisí s vysokými dávkami parenterálního (injekčního) penicilinu.

Neuropatie (poruchy periferních nervů), které obvykle souvisí s vysokými dávkami parenterálního (injekčního) penicilinu.

Velmi vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 10 000 pacientů)

Angioedém (otok); zánět tlustého střeva související s antibiotiky; reakce připomínající sérovou nemoc včetně intersticiální nefritidy (zánět ledvin), neutropenie (nedostatek určitého typu bílých krvinek v krvi), zimnice, horečka, edém (otok), bolest kloubů a extrémní vyčerpanost; otok hrtanu a anafylaxe (nadměrná reakce imunitního systému). V mnoha případech mohou být jedinými pozorovanými nežádoucími účinky horečka a eozinofilie (zvýšený počet určitého typu bílých krvinek v krvi).

Změny krevního obrazu (hemolytická anémie, leukopenie, trombocytopenie), které obvykle souvisí s vysokými dávkami parenterálního (injekčního) penicilinu; poruchy srážení krve.

Hepatitida, cholestatická žloutenka, zvýšení jaterních enzymů.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Toxicita vůči centrálnímu nervovému systému včetně záchvatů křečí (zvláště při vysokých dávkách nebo při závažném poškození ledvin); brnění nebo mravenčení při dlouhodobém podávání.

CDAD (Clostridium difficile associated diarrhea) - těžký a setrvávající průjem charekterizovaný krvavou, hlenovitou a vodnatou stolicí, tupou, rozptýlenou a kolikovitou bolestí břicha, horečkou, případně křečemi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48,    100 41 Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ospen 750 uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C), lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Ospen 750 obsahuje

-    Léčivou látkou je phenoxymethylpenicillinum . Jedna odměrka (5 ml) obsahuje phenoxymethylpenicillinum 750 000 IU (jako benzathini phenoxymethylpenicillinum).

-    Pomocnými látkami jsou lecithin, dihydrát sodné soli sacharinu, simetikon, monohydrát kyseliny citronové, sodná sůl karmelosy, křemičitan hořečnato-hlinitý, natrium - cyklamát, dihydrát natrium-citrátu, krystalizující sorbitol 70% (E420), tekuté ovocné aroma, žlutý oxid železitý (E172), čištěná voda, methylparaben (E218), propylparaben (E216).

Jak přípravek Ospen 750 vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ospen 750 je žlutooranžová homogenní suspenze sladké až mírně hořké chuti a ovocné vůně. Dodává se v lahvičce z hnědého skla s bílým pojistným uzávěrem z LDPE o velikosti 60 ml. Součástí balení je odměrná lžička s ryskami 2,5 a 1,25 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko

Výrobce

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.8.2016

6/6