Příbalový Leták

Ospamox 750 Mg

sp.zn.sukls190548/2015

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Ospamox 250 mg/5ml prášek pro perorální suspenzi

Ospamox 500 mg Ospamox 750 mg Ospamox 1000 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Ospamox 250 mg/5ml

Po rekonstituci obsahuje 5 ml perorální suspenze amoxicillinum trihydricum v množství odpovídajícím amoxicillinum 250 mg (50 mg/ml).

Pomocné látky se známým účinkem

Obsahuje 8,5 mg aspartamu (E951) v 5 ml (1,7 mg /ml).

Obsahuje 7,1 mg natrium-benzoátu v 5 ml (1,4 mg /ml).

Ospamox 500 mg

Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum trihydricum v množství odpovídajícím amoxicillinum 500 mg.

Ospamox 750 mg

Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum trihydricum v množství odpovídajícím amoxicillinum 750 mg.

Ospamox l000 mg

Jedna potahovaná tableta obsahuje amoxicillinum trihydricum v množství odpovídajícím amoxicillinum 1000 mg.

Tablety lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Ospamox 250 mg/5 ml

Prášek pro perorální suspenzi

Bílý až slabě nažloutlý prášek ovocné vůně

Ospamox 500 mg,

Potahovaná tableta

Bílé až krémové, oválné, bikonvexní tablety s dělicí rýhou na obou stranách, velikosti 7 x 18 mm. Ospamox750 mg Potahovaná tableta

Bílé až krémové, elipsovité bikonvexní tablety s dělicí rýhou na obou stranách, velikosti 10 x 21 mm.

Ospamox 1000 mg Potahovaná tableta

Bílé až krémové, elipsovité bikonvexní tablety, s dělicí rýhou na obou stranách, velikosti 11 x 22,5 mm.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

Ospamox je indikován k léčbě následujících infekcí u dospělých a dětí (viz body 4.2, 4.4 a 5.1.):

•    Akutní bakteriální sinusitida

•    Akutní otitis media

•    Akutní streptokoková tonzilitida a faryngitida

•    Akutní exacerbace chronické bronchitidy

•    Komunitní pneumonie

•    Akutní cystitida

•    Asymptomatická bakteriurie v těhotenství

•    Akutní pyelonefritida

•    Tyfoidní a paratyfoidní horečka

•    Závažný dentální absces s šířící se celulitidou

•    Infekce v oblasti kloubní náhrady

•    Eradikace Helicobacter pylori

   Lymská nemoc

Ospamox je též indikován k profylaxi endokarditidy.

Je třeba vzít v úvahu oficiální doporučení pro vhodné používání antibakteriálních přípravků.

4.2.    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Při určování dávky Ospamoxu k léčbě individuální infekce je třeba vzít v úvahu:

•    Předpokládané patogeny a jejich pravděpodobnou citlivost k antibiotiku (viz bod 4.4)

•    Závažnost a místo infekce

•    Věk, tělesnou hmotnost a renální funkce pacienta tak, jak je uvedeno níže.

Délka trvání léčby má být stanovena podle typu infekce a podle odpovědi pacienta a má být co možná nejkratší. Některé infekce vyžadují delší léčbu (viz bod 4.4 týkající se prodloužené terapie).

Dospělí a děti > 40 kg

Indikace*


Dávka*


Akutní bakteriální sinusitida

250 mg až 500 mg každých 8 hodin nebo 750 mg až 1 g každých 12 hodin

Asymptomatická bakteriurie v těhotenství

U závažných infekcí 750 mg až 1 g každých 8 hodin

Akutní pyelonefritida

Závažný dentální absces s šířící se celulitidou

Akutní cystitida může být léčena 3 g dvakrát

Akutní cystitida

denně po dobu jednoho dne

Akutní otitis media

500 mg každých 8 hodin, 750 mg až 1 g každých 12 hodin

Akutní streptokoková tonzilitida a faryngitida

U závažných infekcí 750 mg až 1 g každých 8 hodin po dobu 10 dní

Akutní exacerbace chronické bronchitidy

Komunitní pneumonie

500 mg až 1 g každých 8 hodin

Tyfoidní a paratyfoidní horečka

500 mg až 2 g každých 8 hodin

Infekce v oblasti kloubní náhrady

500 mg až 1 g každých 8 hodin

Profylaxe endokarditidy

2 g perorálně, jedna dávka 30 až 60 minut před zákrokem

Eradikace Helicobacteru pylori

750 mg až 1 g dvakrát denně v kombinaci s inhibitorem protonové pumpy (např. omeprazol, lansoprazol) a dalším antibiotikem (např. klarithromycin, metronidazol) po dobu 7 dnů

Lymská nemoc (viz bod 4.4)

Časná fáze: 500 mg až 1 g každých 8 hodin až do maximálně 4g/den v dílčích dávkách po dobu 14 dnů (10 až 21 dnů)

Pozdní fáze (systémové zapojení): 500 mg až 2 g každých 8 hodin až do maxima 6 g/den v dílčích dávkách po dobu 10 až 30 dnů

Je třeba vzít v úvahu oficiální doporučení k léčbě pro každou indikaci.

Děti < 40 kg

Děti mohou být léčeny Ospamoxem potahovanými tabletami nebo perorální suspenzí. Dětem s tělesnou hmotností 40 kg a více má být předepsána dávka pro dospělé.

Doporučené dávkování:_

Indikacč

Dávka

Akutní bakteriální sinusitida

20 až 90 mg/kg/den v dílčích dávkách*

Akutní otitis media

Komunitní pneumonie

Akutní cystitida

Akutní pyelonefritida

Závažný dentální absces s šířící se celulitidou

Akutní streptokoková tonzilitida a faryngitida

40 až 90 mg/kg/den v dílčích dávkách*

Tyfoidní a paratyfoidní horečka

100 mg/kg/den ve třech dílčích dávkách

Profylaxe endokarditidy

50 mg/kg perorálně, jedna dávka 30 až 60 minut před chirurgickým výkonem

Lymská nemoc (viz bod 4.4)

Časná fáze: 25 až 50 mg/kg/den ve třech dílčích dávkách po dobu 10 až 21 dnů Pozdní fáze (systémové zapojení): 100 mg/kg/den ve třech dílčích dávkách po dobu 10 až 30 dnů

+ Je třeba vzít v úvahu oficiální doporučení k léčbě pro každou indikaci.

* Dávkování dvakrát denně má být uvažováno pouze v případě, že je dávka v horní části dávkovacího rozmezí.

Starší pacienti

Není nutná žádná úprava dávkování. Poruchy funkce ledvin

GFR (ml/min)

Dospělí a děti > 40 kg

Děti < 40 kg#

více než 30

není nutná úprava

není nutná žádná úprava

10 až 30

maximum 500 mg dvakrát denně

15 mg/kg podáno dvakrát denně (maximum 500 mg dvakrát denně)

méně než 10

maximum 500 mg/den

15 mg/kg podáno jako jedna denní dávka (maximum 500 mg)

# Ve většině případů je preferována parenterální terapie.

Pacienti na dialýze

Amoxicilin lze odstranit z oběhu dialýzou.

Hemodialýza

Dospělí a děti > 40 kg

15 mg/kg/den podáno v jedné denní dávce.

Před dialýzou má být podána jedna dodatečná dávka 15 mg/kg. Pro obnovení dávky léčiva v oběhu má být po hemodialýze podána další dávka 15 mg/kg.

Pacienti na peritoneální dialýze Maximální dávka je 500 mg amoxicilinu/den.

Poruchy funkce jater

Dávkujte s opatrností a v pravidelných intervalech monitorujte jatemí funkce (viz body 4.4 a 4.8). Způsob podání

Ospamox je určen pro perorální podání.

Absorpce Ospamoxu není ovlivněna jídlem.

Potahované tablety

Spolknout nerozkousané s dostatečným množstvím tekutin (např. se sklenicí vody).

Prášek pro perorální suspenzi

Instrukce k rekonstituci léčivého přípravku před podáním viz bod 6.6.

Přípravek se užívá perorálně pomocí odměrky. Odměrka je součástí balení. Připravenou suspenzi je třeba užít se sklenicí vody.

Podání dětem: předepsaná dávka se má podat neředěná; poté je třeba podat mléko nebo čaj.

4.3.    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, na peniciliny nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Anamnéza závažné okamžité hypersenzitivní reakce (např. anafylaxe) na další beta-laktamová antibiotika (např. cefalosporin, karbapenem nebo monobaktam).

4.4.    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hypersenzitivní reakce

Před zahájením léčby amoxicilinem je nutné získat podrobnou anamnézu zejména s ohledem na předchozí hypersenzitivní reakce na peniciliny, cefalosporiny nebo další beta-laktamová antibiotika (viz body 4.3 a 4.8).

U pacientů léčených peniciliny byly hlášeny závažné a v ojedinělých případech fatální hypersenzitivní (anafylaktoidní) reakce. Uvedené reakce se vyskytují spíše u osob s hypersenzitivitou v anamnéze, které udávají hypersenzitivitu na penicilin nebo trpí atopickým ekzémem. Dojde-li k alergické reakci, musí se léčba amoxicilinem ihned přerušit a zahájí se vhodná alternativní léčba.

Necitlivé mikroorganismy

Amoxicilin není vhodný k léčbě některých typů infekcí s výjimkou případů kdy je prokázáno, že patogen je susceptibilní a je velká pravděpodobnost že patogen bude vhodný k léčbě amoxicilinem (viz bod 5.1). Toto platí obzvláště v případě léčby pacientů s infekcemi močových cest a závažnými infekcemi ucha a nosu a krku.

Křeče

Ke křečím může dojít u pacientů s poruchou renálních funkcí nebo u těch, kteří užívající vysoké dávky nebo u pacientů s predispozicemi (např. anamnéza křečí, léčená epilepsie nebo meningeálním onemocněním (viz bod 4.8).

Poruchy funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin má být dávka upravena podle stupně poškození (viz bod 4.2.). Kožní reakce

Výskyt horečnatého generalizovaného erytému s tvorbou pustul na začátku léčby může být příznakem akutní generalizované exantematózní pustulózy (AEGP, viz bod 4.8). Tato reakce vyžaduje ukončení léčby amoxicilinem a kontraindikuje následné podání.

Amoxicilinu je třeba se vyhnout při podezření na infekční mononukleózu, neboť po léčbě amoxicilinem byla u pacientů s touto diagnózou pozorována morbiliformní vyrážka.

Jarisch-Herxheimerova reakce

Jarisch-Herxheimerova reakce byla pozorována po léčbě Lymské nemoci amoxicilinem (viz bod 4.8). Vyplývá to přímo z baktericidní aktivity amoxicilinu na původce Lymské nemoci, spirochetu Borrelia burgdorferi. Pacienti mají být ujištěni, že se jedná o běžný jev, který obvykle sám odezní důsledkem antibiotické léčby Lymské boreliózy.

Přerůstání necitlivých mikroorganismů Dlouhodobé užívání může v některých případech vést k přerůstání necitlivých mikroorganismů.

Kolitida související s podáváním antibiotik byla hlášena téměř u všech antibakteriálních agens a závažnost se může pohybovat od mírné až po život ohrožující (viz bod 4.8). Proto je důležité zvážit tuto diagnózu u pacientů s průjmem, který se vyskytne během nebo následně po podání jakýchkoliv antibiotik. Pokud by došlo ke vzniku kolitidy související s podáváním antibiotik, léčba amoxicilinem má být okamžitě přerušena. Má být konzultován lékař a zahájena odpovídající léčba. Antiperistaltické léčivé přípravky jsou v této situaci kontraindikovány.

Dlouhodobá léčba

Pravidelné hodnocení funkcí orgánových systémů; včetně funkce ledvin, jater a krvetvorné funkce je vhodné v průběhu dlouhodobé léčby. Byly hlášeny zvýšené hladiny jaterních enzymů a změny krevního obrazu (viz bod 4.8).

Antikoagulancia

Prodloužení protrombinového času bylo vzácně hlášeno u pacientů užívajících amoxicilin. Pokud jsou současně předepisována antikoagulancia, mají být provedena vhodná monitorování. Úprava dávkování perorálních antikoagulancií může být nezbytná k udržení požadované úrovně antikoagulace (viz body 4.5 a 4.8).

Krystalurie

U pacientů se sníženou tvorbou moči byla velmi vzácně pozorována krystalurie, převážně při parenterální léčbě. Při podávání vysokých dávek amoxicilinu, je vhodné udržovat dostatečný příjem tekutin a výdej moči, aby se snížila možnost amoxicilinové krystalurie. U pacientů s katetry v močovém měchýři má být pravidelně kontrolována průchodnost (viz body 4.8 a 4.9).

Interference s diagnostickými testy

Zvýšené sérové a močové hladiny amoxicilinu mohou mít vliv na určité laboratorní testy. Vzhledem k vysoké koncentraci amoxicilinu v moči, jsou běžné falešně pozitivní výsledky chemických metod.

Doporučuje se, aby při testování na přítomnost glukózy v moči v průběhu léčby amoxicilinem byly použity enzymatické glukózooxidázové metody.

Přítomnost amoxicilinu může zkreslit výsledky testu estriolu u těhotných žen.

Důležité informace o pomocných látkách

Perorální suspenze

Tento léčivý přípravek obsahuje aspartam, zdroj fenylalaninu. Tento lék má být používán s opatrností u pacientů s fenylketonurií.

Tento léčivý přípravek obsahuje natrium-benzoát (E211), který mírně dráždí oči, kůži a sliznice. Může zvýšit riziko žloutenky u novorozenců.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Probenecid

Současné podávání probenecidu se nedoporučuje. Probenecid snižuje renální tubulární sekreci amoxicilinu. Současné užití probenecidu může vést ke zvýšeným krevním hladinám amoxicilinu.

Alopurinol

Současné podávání alopurinolu při léčbě amoxicilinem může zvýšit pravděpodobnost výskytu alergické reakce.

Tetracykliny

Tetracykliny a jiné bakteriostatické léky mohou interferovat s baktericidními účinky amoxicilinu.

Perorální antikoagulancia

Perorální antikoagulancia a penicilinová antibiotika jsou široce užívána v klinické praxi, aniž by byly hlášeny interakce. V odborné literatuře však nicméně byly popsány případy zvýšení mezinárodního normalizovaného poměru u pacientů dlouhodobě užívajících acenokumarol nebo warfarin a zároveň užívajících amoxicilin. Pokud je současné užívání nezbytné, musí být při současném podávání nebo po ukončení léčby amoxicilinem pečlivě monitorován protrombinový čas nebo mezinárodní normalizovaný poměr. Dále může být nezbytná úprava dávek perorálních antikoagulancií (viz bod 4.4 a 4.8).

Methotrexát

Peniciliny mohou snižovat vylučování methotrexátu, což může vést k potenciálnímu zvýšení jeho toxicity.

4.6. Fertlita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukční toxicitu. Omezené údaje týkající se použití amoxicilinu v době těhotenství nenaznačují zvýšené riziko kongenitálních malformací. Amoxicilin může být použit v těhotenství, pokud potenciální přínos převáží potenciální rizika spojená s léčbou.

Kojení

Amoxicilin je v malých množstvích vylučován do mateřského mléka s možným rizikem senzibilizace. Důsledkem může být výskyt průjmu a mykotických infekcí sliznic u kojenců, což někdy může vést k nutnosti přerušení kojení. Amoxicilin má být užíván v době kojení pouze po zvážení poměru rizika a prospěchu ošetřujícím lékařem.

Fertilita

Nejsou k dispozici žádné údaje o účincích amoxicilinu na fertilitu u lidí. Reprodukční studie na zvířatech neprokázaly žádné účinky na fertilitu.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Žádné studie účinků na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Mohou se však objevit nežádoucí účinky (např. alergické reakce, závratě, křeče), které mohou ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje (viz bod 4.8).

4.8. Nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou průjem, nauzea a kožní vyrážka.

Nežádoucí účinky přípravku zaznamenané v průběhu klinických studií a po uvedení přípravku na trh seřazené podle MedDRA systémově-orgánové klasifikace jsou uvedeny níže.

Pro určování četnosti nežádoucích účinků se používá následující terminologie:


Velmi časté Časté

Méně časté Vzácné Velmi vzácné


>1/10

>1/100 až <1/10 >1/1 000 až <1/100 >1/10 000 až < 1/1 000 <1/10 000

Není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Infekce a infestace

Velmi vzácné

Mukokutánní kandidóza

Poruchy krve a lvmfatického systému

Velmi vzácné

Reverzibilní leukopenie (včetně neutropenie nebo agranulocytózy), reverzibilní trombocytopenie a hemolytická anémie.

Prodloužení doby krvácení a protrombinového času (viz bod 4.4).

Poruchy imunitního systému

Velmi vzácné

Závažné alergické reakce, včetně angioneurotického edému, anafylaxe, sérové nemoci a hypersenzitivní vaskulitidy (viz bod 4.4).

Není známo

Jarisch-Herxheimerova reakce (viz bod 4.4).

Poruchy nervového systému

Velmi vzácné

Hyperkineze, závratě a křeče (viz bod 4.4).

Gastrointestinální poruchy

Údaje z klinických studií

*Časté

Průjem a nauzea

*Méně časté

Zvracení

Postmarketingová data

Velmi vzácné

S antibiotiky související kolitida (včetně pseudomembranózní kolitidy a hemoragické kolitidy viz bod 4.4).

Černé zabarvení jazyka, který se zdá být ochlupený

Povrchové zbarvení zubů (pouze u perorální suspenze)

Poruchy jater a žlučových cest

Velmi vzácné

Hepatitida a cholestatická žloutenka. Mírné zvýšení AST a/nebo ALT.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Údaje z klinických studií

*Časté

Kožní vyrážka

*Méně časté

Urtikarie a svědění

- Postmarketingová data

Velmi vzácné

Kožní reakce jako erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, bulózního a exfoliativní dermatitida a akutní generalizovaná exantematózní pustulóza (AGEP) (viz bod 4.4).

Poruchy ledvin a močových cest

Velmi vzácné

Intersticiální nefritida

Krystalurie (viz body 4.4 a 4.9 Předávkování)

* Výskyt těchto nežádoucích účinků byl odvozen z klinických studií zahrnujících celkem asi 6000 dospělých a dětských pacientů užívajících amoxicilin.

Pouze pro perorální suspenzi

Povrchové zbarvení zubů bylo hlášeno u dětí. Dobrá ústní hygiena může pomoci zabránit vzniku zubního

zabarvení, protože ho lze obvykle odstranit čištěním zubů.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování Příznaky předávkování

Mohou se objevit gastrointestinální příznaky (jako je nauzea, zvracení a průjem) a poruchy elektrolytové nerovnováhy. Byla zaznamenána krystalurie amoxicilinu způsobující v některých případech až renální selhání. U pacientů s poruchou renálních funkcí nebo u pacientů užívajících vysoké dávky se mohou objevit křeče (viz body 4.4 a 4.8).

Léčba intoxikace

Gastrointestinální příznaky se léčí symptomaticky s důrazem na vodní a elektrolytovou rovnováhu. Amoxicilin může být odstraněn z oběhu hemodialýzou.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Peniciliny se širokým spektrem, ATC kód: J01CA04. Mechanismus účinku

Amoxicilin je polosyntetický penicilin (beta-laktamové antibiotikum) inhibující jeden nebo více enzymů (často označovaných jako proteiny vážící penicilin, PBPs) účastnících se biosyntetické tvorby bakteriálního peptidoglykanu, který je nedílnou strukturální součástí bakteriální buněčné stěny. Inhibice syntézy peptidoglykanu vede k oslabení buněčné stěny, obvykle následované buněčným rozpadem a bakteriální smrtí.

Amoxicilin je citlivý na degradaci pomocí beta-laktamáz produkovanými rezistentními bakteriemi a z tohoto důvodu spektrum aktivity samotného amoxicilinu neobsahuje organismy produkující tyto enzymy.

Vztah mezi farmakokinetikou/farmakodvnamikou

Čas nad minimální inhibiční koncentrací (T>MIC) je považován za nejdůležitější parametr účinnosti amoxicilinu.

Mechanismy rezistence

Hlavními mechanismy rezistence na amoxicilin jsou:

•    Inaktivace bakteriálními beta-laktamázami.

•    Změny v proteinech vážících penicilin vedoucí ke snížení afinity antibiotika k cíli.

Neprůchodnost bakteriální stěnou nebo mechanismus effluxní pumpy j sou mechanismy, které mohou způsobit nebo se podílet na bakteriální rezistenci, zejména u gramnegativních bakterií.

Hraniční koncentrace

Hraniční koncentrace MIC pro amoxicilin je určena Evropským výborem pro testování antimikrobiální citlivosti (EUCAST) verze 5.0.

Patogen

Hraniční hodnoty citlivosti MIC (mg/l)

Citlivé <

Rezistentní >

Enterobacteriaceae

81

8

Staphylococcus spp.

Poznámka

Poznámka

Enterococcus spp.3

4

8

Streptococcus skupina A, B, C a G

Poznámka

Poznámka

Streptococcus pneumoniae

Poznámka

Poznámka

Viridující streptokoky

0,5

2

Haemophilus influenzae

26

26

Moraxella catarrhalis

Poznámka

Poznámka

Neisseria meningitidis

0,125

1

Grampozitivní anaerobní mikroorganismy kromě

Clostridium difficile

4

8

Gramnegativní anaerobní mikroorganismy

0,5

2

Helicobacter pylori

0,1259

0,1259

Pasteurella multocida

1

1

Hraniční hodnoty nevztahující se k třídám"0

2

8

Enterobacteriaceae divokého typu jsou charakterizovány jako susceptibilní k aminopenicilinům. Některé země preferují kategorizaci divokého typu izolátu E. coli a P. mirabilis jako střední. Pokud se jedná o tento případ, je třeba použít MIC hraniční hodnotu S < 0,5 mg/l

Většina stafylokoků produkuje penicilinázu, jsou tedy rezistentní k amoxicilinu. Methicilin-rezistentní izoláty jsou, až na několik výjimek, rezistentní ke všem beta-laktamovým agens.

3

Susceptibilita k amoxicilinu může být odvozena od ampicilinu.

Susceptibilita streptokoků skupin A, B, C a G k penicilinům je odvozena od susceptibility k benzylpenicilinu.

Hraniční hodnoty se týkají pouze nemeningitidových izolátů. U izolátů kategorizovaných jako střední k ampicilinu je třeba se vyhnout léčbě amoxicilinem. Susceptibilita byla odvozena od MIC ampicilinu.

Hraniční hodnoty jsou založeny na intravenózním podání. Beta-laktamáza- pozitivní izoláty mají být hlášeny jako rezistentní.

Mikroorganismy produkující beta-laktamázu mají být hlášeny jako rezistentní.

Susceptibilita k amoxicilinu může být odvozena od benzylpenicilinu.

Hraniční hodnoty jsou založeny na epidemiologických limitních hodnotách (ECOFFs), které rozlišují mezi izoláty divokého typu a těmi se sníženou susceptibilitou.

Hraniční hodnoty nevztahující se k druhu jsou založeny na dávkách nejméně 0,5 g x 3 nebo 4 dávky denně (1,5 až 2 g/den).

Prevalence rezistence se může lišit geograficky a s časem pro vybrané druhy a lokální informace o rezistenci je proto žádoucí, zejména při léčbě závažných infekcí. V případě nutnosti má být vyhledána

odborná porada, pokud je místní prevalence rezistence taková, že prospěšnost látky je přinejmenším u některých typů infekcí sporná.


In vitro susceptibilita mikroorganismů k amoxicilinu


Obvykle citlivé druhy


Aerobní grampozitivní mikroorganismy:

Enterococcus faecalis

Beta-hemolytické streptokoky (skupiny A, B, C a G)

Listeria monocytogenes


Druhy, u kterých může být získaná rezistence problémem

Aerobní gramnegativní mikroorganismy:

Escherichia coli Haemophilus influenzae Helicobacter pylori Proteus mirabilis Salmonella typhi Salmonella paratyphi Pasteurella multocida

Aerobní grampozitivní mikroorganismy:

Koaguláza-negativní stafylokok

Staphylococcus aureus Streptococcus pneumoniae Viridující streptokoky


Anaerobní grampozitivní mikroorganismy:

Clostridium spp.


Anaerobní gramnegativní mikroorganismy:

Fusobacterium spp.


Další:

Borrelia burgdorferi_

Přirozeně rezistentní organismy f


Aerobní grampozitivní mikroorganismy:

Enterococcus faeciumf


Aerobní gramnegativní mikroorganismy: Acinetobacter spp.

Enterobacter spp.

Klebsiella spp.

Pseudomonas spp._


Anaerobní gramnegativní mikroorganismy:

Bacteroides spp. (mnoho kmenů Bacteroides fragilis je rezistentních).


Další:

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp._

f Přirozená střední citlivost v nepřítomnosti získaných mechanismů rezistence.

£ Téměř všechny S.aureus jsou rezistentní k amoxicilinu kvůli produkci penicilinázy. Navíc, všechny kmeny rezistentní k methicilinu jsou rezistentní k amoxicilinu._


5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Amoxicilin je při fyziologickém pH zcela rozpustný ve vodě. Po perorálním podání se rychle a dobře vstřebává. Po perorálním podání je biologická dostupnost amoxicilinu přibližně 70 %. Čas k dosažení nejvyšších plazmatických koncentrací (T ) je přibližně jedna hodina.

Výsledky farmakokinetické studie, kdy byl zdravým dobrovolníkům nalačno podáván amoxicilin v dávce 250 mg třikrát denně, jsou shrnuty v následující tabulce:

C

T *

AUC

T /

(0-24h)

(pg/ml)

(hod)

((pg.hod/ml)

(hod)

3,3 ± 1,12

1,5 (1,0-2,0)

26,7 ± 4,56

1,36 ± 0,56

*Medián (rozmezí)

V rozmezí 250 až 3000 mg je bioavailabilita lineární k dávce (měřeno jako C and AUC). Absorpce není ovlivněna současným podáním s jídlem.

Amoxicilin může být odstraněn z oběhu hemodialýzou.

Distribuce

Asi 18 % celkového plazmatického množství amoxicilinu se váže na bílkoviny. Zjevný distribuční objem je přibližně 0,3 - 0,4 l/kg.

Po intravenózním podání byl amoxicilin nalezen ve žlučníku, abdominální tkáni, kůži, tuku, svalovině, synoviální a peritoneální tekutině, žluči a hnisu. Amoxicilin není adekvátně distribuován do cerebrospinální tekutiny.

Ve studiích na zvířatech nebyla prokázána významná tkáňová retence metabolitů.

Amoxicilin, jako většina penicilinů, může být detekován v mateřském mléce (viz bod 4.6).

Amoxicilin prochází placentární bariérou (viz bod 4.6).

Biotransformace

Amoxicilin je částečně vylučován močí ve formě neaktivní kyseliny peniciloové, a to v množství odpovídajícím 10-25 % podané počáteční dávky.

Amoxicilin se vylučuje převážně ledvinami.

Amoxicilin má u zdravých osob průměrný eliminační poločas přibližně 1 hodinu a průměrnou celkovou clearance přibližně 25 l/hodinu. Asi 60-70 % amoxicilinu se vyloučí v nezměněné formě močí během prvních 6 hodin po podání jedné dávky 250 mg nebo 500 mg amoxicilinu. Na základě různých studií činilo ledvinné vylučování v průběhu 24 hodin 50-85 % amoxicilinu.

Současné podání probenecidu prodlužuje vylučování amoxicilinu (viz bod 4.5).

Věk

Eliminační poločas amoxicilinu je u dětí ve věku od přibližně 3 měsíců do 2 let podobný a srovnatelný s eliminačním poločasem zaznamenaným u starších dětí a dospělých. U velmi malých dětí (včetně nedonošených novorozenců) nemá v prvním měsíci života interval podávání překročit dvě dávky denně vzhledem k nezralosti renální cesty vylučování. Vzhledem k tomu, že u starších pacientů je větší pravděpodobnost snížené renální funkce, je třeba určovat dávku s opatrností a může být užitečné sledovat renální funkce.

Pohlaví

Při perorálním podávání amoxicilinu zdravým mužům a ženám nemělo pohlaví významný vliv na farmakokinetiku amoxicilinu.

Porucha funkce ledvin

Celková sérová clearance amoxicilinu se snižuje proporcionálně se snižující se renální funkcí (viz body 4.2 a 4.4).

Porucha funkce jater

Pacienti s poruchou jaterních funkcí musí být léčeni s opatrností a jaterní funkce mají být monitorovány v pravidelných intervalech.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Předklinické údaje získané na základě farmakologických studií bezpečnosti , studií po opakovaném podávání a studií genotoxocity a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie kancerogenity nebyly s amoxicilinem prováděny.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Ospamox 250 mg/5 ml:

- citronové aroma v prášku, broskvovo-meruňkové aroma, monohydrát kyseliny citronové, natrium-benzoát, aspartam, mastek, natrium-citrát, pomerančové aroma, guar, srážený oxid křemičitý.

Ospamox 500 mg, Ospamox 750 mg, Ospamox 1000 mg:

- magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon, mikrokrystalická celulóza, oxid titaničitý, mastek, hypromelóza.

6.2.    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3.    Doba použitelnosti

Ospamox 250 mg/5ml, prášek pro perorální suspenzi: 3 roky

Ospamox 500 mg, Ospamox 750 mg, Ospamox 1000 mg, potahované tablety: 4 roky

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

Ospamox 250 mg/5ml, prášek pro perorální suspenzi:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Rekonstituovanou suspenzi uchovávejte v chladničce (2 °C - 8 °C), spotřebujte do 14 dní.

Ospamox 500 mg, Ospamox 750 mg, Ospamox 1000 mg, potahované tablety:

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

6.5.    Druh obalu a velikost balení

Ospamox 250 mg/5ml, prášek pro perorální suspenzi:

Hnědá skleněná lahvička s dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem a těsnící membránou, odměrná lžička, krabička Balení: 60 ml

Ospamox 500 mg, Ospamox 750 mg, Ospamox 1000 mg, potahované tablety Čirý bezbarvý PVC/PVDC/Al blistr. Blistry jsou baleny v krabičkách.

Balení: l2 a l4 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6.    Návod k použití přípravku a zacházení s ním

Ospamox 250 mg/5ml, prášek pro perorální suspenzi Příprava suspenze:

Před použitím zkontrolujte, zda je uzávěr neporušený.

Obraťte lahvičku a zatřeste s ní, aby se uvolnil prášek.

Naplňte lahvičku vodou těsně pod rysku na etiketě lahvičky.

Obraťte lahvičku a zatřeste s ní, poté doplňte vodu po rysku. Obraťte lahvičku a opět zatřeste.

Dobře zamíchejte před podáním každé dávky.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky

Ospamox 500 mg, Ospamox 750 mg, Ospamox 1000 mg, potahované tablety

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

Ospamox 250 mg/5 ml, prášek pro perorální suspenzi15/731/94-B /C Ospamox 500 mg,potahované tablety.: 15/863/94-A/C Ospamox 750 mg, potahované tablety: 15/863/94-B/C Ospamox 1000 mg, potahované tablety: 15/863/94-C/C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Ospamox 250 mg/5ml, prášek pro perorální suspenzi:

Datum první registrace: 1.6. 1994 Datum posledního prodloužení: 5.6.2013

Ospamox 500 mg, Ospamox 750 mg, Ospamox 1000 mg, potahované tablety: Datum první registrace 10.8. 1994 Datum posledního prodloužení: 5.6.2013

1O. DATUM REVIZE TEXTU

19.11.2015

16/16