Příbalový Leták

Oslif Breezhaler 300 Mikrogramů

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

Oslif Breezhaler 150 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje indacateroli maleas odpovídající indacaterolum 150 mikrogramů.

Uvolněná dávka indacateroli maleas, která opouští ústí inhalátoru, odpovídá indacaterolum 120 mikrogramům.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna tobolka obsahuje 24,8 mg laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

Průhledné (bezbarvé) tobolky obsahující bílý prášek, s černě vytištěným IDL 150" nad a s černě vytištěným logem společnosti (tf>) pod černým pruhem.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Přípravek Oslif Breezhaler je indikován k udržovací bronchodilatační léčbě obstrukce dýchacích cest u dospělých pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je inhalace obsahu jedné 150mikrogramové tobolky jednou denně s použitím inhalátoru Oslif Breezhaler. Dávku lze zvýšit pouze po poradě s lékařem.

Ukázalo se, že inhalace obsahu jedné 300mikrogramové tobolky jednou denně s použitím inhalátoru Oslif Breezhaler přináší dodatečný klinický prospěch týkající se dušnosti, zejména u pacientů s těžkou CHOPN. Maximální dávka je 300 mikrogramů jednou denně.

Přípravek Oslif Breezhaler by měl být podán každý den ve stejnou dobu.

Pokud dojde k vynechání dávky, další dávka by měla být užita příští den v obvyklou dobu.

Zvláštní populace Starší osoby

Maximální plazmatická koncentrace a celková systémová expozice s věkem rostou, úprava dávky u starších osob však není nutná.

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou a středně závažnou poruchou funkce jater není nutná úprava dávky. Údaje o užití přípravku Oslif Breezhaler u pacientů se závažnou poruchou funkce jater nejsou k dispozici.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky.

Pediatrická _ populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Oslif Breezhaler u pediatrické populace (ve věku do 18 let).

Způsob podání

Pouze k inhalačnímu podání. Tobolky přípravku Oslif Breezhaler se nesmí polykat.

Tobolky smí být vyjmuty z blistru teprve bezprostředně před použitím.

Tobolky musí být podány pouze s použitím inhalátoru Oslif Breezhaler (viz bod 6.6). Pro každé nové balení přípravku použijte přiložený inhalátor Oslif Breezhaler.

Pacienty je nutné poučit, jak správně přípravek používat. Pacientů, u nichž nedochází ke zlepšení dýchání, je zapotřebí se zeptat, zda přípravek namísto inhalace nepolykají.

Návod k použití tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Astma

Přípravek Oslif Breezhaler je dlouhodobě působící beta2-adrenergní agonista, který je indikován pouze k léčbě CHOPN a neměl by být používán u astmatu vzhledem k absenci dlouhodobých dat u astmatu.

Pokud se dlouhodobě působící beta2-adrenergní agonisté používají k léčbě astmatu, mohou zvyšovat riziko závažných nežádoucích příhod spojených s atmatem, včetně úmrtí spojeného s astmatem.

Hypersenzitivita

Po podání přípravku Oslif Breezhaler byly hlášeny okamžité reakce z přecitlivělosti. Pokud se objeví příznaky svědčící o alergických reakcích (zejména obtíže při dýchání nebo polykání, otoky jazyka, rtů a tváře, kopřivka, kožní vyrážka), je nutné okamžitě přerušit podávání přípravku Oslif Breezhaler a nahradit ho alternativní léčbou.

Paradoxní bronchospasmus

Podobně jako u jiných inhalačních přípravků může podání přípravku Oslif Breezhaler vyvolat paradoxní bronchospasmus, který může být život ohrožující. Pokud se objeví paradoxní bronchospasmus, je nutné okamžitě přerušit podávání přípravku Oslif Breezhaler a nahradit ho alternativní léčbou.

Zhoršení choroby

Přípravek Oslif Breezhaler není určen k léčbě akutních epizod bronchospasmů, tzn. nepředstavuje záchrannou léčbu. V případě zhoršení CHOPN během léčby přípravkem Oslif Breezhaler je nutné znovu zhodnotit stav pacienta a léčebný režim CHOPN. Zvýšení denní dávky přípravku Oslif Breezhaler nad maximální dávku 300 mikrogramů není vhodné.

Systémové účinky

Ačkoliv po podání přípravku Oslif Breezhaler v doporučených dávkách není obvykle pozorován klinicky relevantní účinek na kardiovaskulární systém, je při podávání indakaterolu, podobně jako u jiných beta2-adrenergních agonistů, nutná obezřetnost u pacientů s kardiovaskulárními poruchami (onemocnění koronárních tepen, akutní infarkt myokardu, srdeční arytmie, hypertenze), u pacientů s konvulzívními poruchami nebo thyreotoxikózou a u pacientů s neobvyklou odpovědí na beta2-adrenergní agonisty.

Kardiovaskulární účinky

Podobně jako jiní beta2-adrenergní agonisté může indakaterol u některých pacientů vyvolat klinicky významné kardiovaskulární účinky měřitelné jako zrychlený puls, zvýšený krevní tlak a/nebo jiné příznaky. Pokud se takové účinky objeví, může být nutné léčbu přerušit. Kromě toho byly hlášeny změny elektrokardiogramu (EKG) vyvolané beta-adrenergními agonisty, jako jsou oploštění vlny T, prodloužení QT intervalu a deprese úseku ST, i když klinický význam těchto pozorování není znám. Dlouhodobě působící beta2-adrenergní agonisté jako Oslif Breezhaler se proto mají používat s opatrností u pacientů se známým nebo suspektním prodloužením QT intervalu nebo u pacientů léčených léčivými přípravky ovlivňujícími QT interval.

V klinických studiích s přípravkem Oslif Breezhaler v doporučených terapeutických dávkách nebyl pozorován klinicky významný vliv na prodloužení QTc-intervalu (viz bod 5.1).

Hypokalémie

Beta2-adrenergní agonisté mohou u některých pacientů způsobit významnou hypokalemii, která je schopna vyvolat nežádoucí kardiovaskulární účinky. Pokles sérového draslíku je obvykle přechodný, nevyžadující jeho suplementaci. U pacientů s těžkou CHOPN může být hypokalémie potencována hypoxií a současnou léčbou (viz bod 4.5), což může zvýšit náchylnost k srdečním arytmiím.

Hyperglykémie

Inhalace vysokých dávek beta2-adrenergních agonistů může zvýšit hladiny glukózy v plazmě. U diabetických pacientů je nutné po zahájení léčby přípravkem Oslif Breezhaler mnohem bedlivěji monitorovat glukózu v plazmě.

Během klinických studií byly klinicky pozorovatelné změny krevní glukózy u skupiny s doporučenými dávkami přípravku Oslif Breezhaler v porovnání s placebem obvykle častěj ší o 1-2 %. Přípravek Oslif Breezhaler nebyl studován u pacientů se špatně kontrolovaným diabetes mellitus.

Pomocné látky

Tobolky obsahují laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli používat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Sympatomimetika

Souběžné podávání jiných sympatomimetik (samotných nebo jako součást kombinované léčby) může potencovat nežádoucí účinky přípravku Oslif Breezhaler.

Přípravek Oslif Breezhaler nesmí být používán souběžně s jinými beta2-adrenergními agonisty s dlouhodobým účinkem nebo léčivými přípravky s obsahem beta2-adrenergních agonistů s dlouhodobým účinkem.

Hypokalemická léčba

Souběžná hypokalemická léčba metylxanthinovými deriváty, steroidy nebo diuretiky nešetřícími draslík může potencovat hypokalemický účinek beta2-adrenergních agonistů, je tedy nutná obezřetnost (viz bod 4.4).

Beta-adrenergní blokátorv

Beta-adrenergní blokátory a beta2-adrenergní agonisté mohou při současném podání navzájem zeslabovat nebo antagonizovat účinek. Proto nesmí být indakaterol podáván společně s beta2-adrenergními agonisty (včetně očních kapek), pokud pro jejich podání nejsou závažné důvody. Kde je to zapotřebí, je nutné dát přednost kardioselektivním beta-adrenergním blokátorům, ačkoliv i ty je nutno podávat s obezřetností.

Interakce založené na metabolizmu nebo transportu

Inhibice klíčových součástí eliminace indakaterolu, CYP3A4 a P-glykoproteinu (P-gp) zvyšuje systémovou expozici indakaterolu až na dvojnásobek. Velikost nárůstu expozice díky interakcím nevyvolává obavy ohledně bezpečnosti vzhledem k poznatkům o bezpečnosti získaných během klinických studií s přípravkem Oslif Breezhaler v délce až jeden rok a s dávkami činícími až dvojnásobek maximální doporučené terapeutické dávky.

Neprokázalo se, že by indakaterol vyvolával interakce se souběžně podávánými léčivým přípravky. In vitro studie prokázaly, že indakaterol má zanedbatelný potenciál vyvolávat metabolické interakce s léčivými přípravky při systémových expozicích dosažitelných v klinické praxi.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání indakaterolu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky při klinicky relevantních expozicích (viz bod 5.3). Jako jiní beta2-adrenergní agonisté může indakaterol zpomalovat porod díky relaxačnímu účinku na hladkou svalovinu dělohy. Přípravek Oslif Breezhaler smí být použit během těhotenství pouze tehdy, pokud očekávaný prospěch vyvážní možná rizika.

Kojení

Není známo, zda se indakaterol/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Dostupné farmakokinetické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování indakaterolu/metabolitů do mléka (viz bod 5.3). Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku Oslif Breezhaler.

Fertilita

U potkanů byl pozorován snížený počet zabřeznutí. Přesto se považuje za nepravděpodobné, že by indakaterol po inhalaci maximální doporučené dávky ovlivňoval reprodukci nebo fertilitu u člověka (viz bod 5.3).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Oslif Breezhaler nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastějšími nežádoucími účinky v doporučených dávkách byly nasofaryngitida (14,3 %), infekce horních cest dýchacích (14,2 %), kašel (8,2 %), bolest hlavy (3,7 %) a svalové křeče (3,5 %). Byly převážně mírné nebo středně silné intenzity a s pokračováním léčby jejich četnost klesala.

Profil nežádoucích účinků přípravku Oslif Breezhaler v doporučených dávkách ukazoval na klinicky nevýznamnou systémovou beta2-adrenergní stimulaci. Průměrná změna srdečního rytmu byla méně než jeden tep za minutu a tachykardie nebyla četná a byla hlášena v podobné míře jako u placeba.

V porovnání s placebem nebylo nalezeno významné prodloužení QTcF. Četnost významných QTcF intervalů [tj. >450 ms (muži) a >470 ms (ženy)] a zprávy o hypokalemii byly podobné placebu. Průměr maximálních změn hodnot krevní glukózy byl u přípravku Oslif Breezhaler podobný placebu.

Tabelární souhrn nežádoucích účinků

Klinický vývojový program fáze III přípravku Oslif Breezhaler zahrnoval pacienty s klinickou diagnózou středně těžké až těžké CHOPN. Indakaterolu bylo exponováno 4764 pacientů po dobu až 1 roku v dávkách činících až dvojnásobek maximální doporučené dávky. Z těchto pacientů bylo 2611 léčeno dávkou 150 mikrogramů jednou denně a 1157 dávkou 300 mikrogramů jednou denně.

Přibližně 41 % pacientů mělo těžkou formu CHOPN. Průměrný věk pacientů byl 64 let, přičemž 48 % pacientů bylo ve věku 65 let nebo starších, a většina (80 %) byla bílé rasy.

Nežádoucí účinky v tabulce 1 získané z CHOPN bezpečnostní databáze jsou uvedeny podle třídy orgánových systémů MedDRA. V rámci třídy orgánových systémů jsou nežádoucí účinky řazeny podle četnosti výskytu v sestupném pořadí podle následující konvence: Velmi časté (>1/10); časté (>1/100 až <1/10); méně časté (>1/1000 až <1/100); vzácné (>1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky

Četnost

Infekce a infestace

Infekce horních cest dýchacích

Časté

Nasofaryngitida

Časté

Sinusitida

Časté

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita1

Méně časté

Poruchy metabolismu a výživy

Diabetes mellitus a hyperglykémie

Méně časté

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Časté

Závratě

Časté

Parestézie

Méně časté

Srdeční poruchy

Ischemická choroba srdeční

Méně časté

Fibrilace síní

Méně časté

Palpitace

Méně časté

Tachykardie

Méně časté

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Kašel

Časté

Orofaryngeální bolest včetně podráždění hrdla

Časté

Výtok z nosu

Časté

Paradoxní bronchospasmus

Méně časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Pruritus/vyrážka

Méně časté

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové křeče

Časté

Myalgie

Méně časté

Muskuloskeletární bolest

Méně časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolest na hrudi

Časté

Periferní edém

Časté

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Přípravky k léčbě obstrukčních chorob dýchacích cest, selektivní agonisté beta2-adrenergních receptorů, ATC kód: R03AC18

Mechanizmus účinku

Farmakologické účinky beta2-adrenergních agonistů se alespoň zčásti připisují stimulaci nitrobuněčné adenylcyklázy, enzymu, který katalyzuje konverzi adenosin trifosfátu (ATP) na cyklický 3’, 5’-adenosin monofosfát (cyklický monofosfát). Zvýšené hladiny cyklického AMP působí relaxaci bronchiální hladké svaloviny. In vitro studie ukázaly, že indakaterol, beta2-adrenergní agonista s dlouhodobým účinkem, vykazuje více než 24krát větší agonistickou aktivitu vůči beta2-receptorům v porovnání s beta1-receptory a 20krát větší agonistickou aktivitu v porovnání s beta3-receptory.

Pokud je inhalován, působí indakaterol lokálně v plicích jako bronchodilatans. Indakaterol je částečný agonista humánních beta2-adrenergních receptorů účinkující v nanomolárním množství. Na izolovaném lidském bronchu vykazuje indakaterol rychlý nástup a dlouhé trvání účinku.

Ačkoliv jsou beta2-receptory predominantní v bronchiální hladké svalovině a beta1-receptory jsou predominantní v lidském srdci, beta2-adrenergní receptory se vyskytují i v lidském srdci a představují 10-50 % celkového množství adrenergních receptorů. Přesná funkce beta2-adrenergních receptorů v srdci není známa, nicméně jejich přítomnost zvyšuje pravděpodobnost, že i vysoce selektivní beta2-adrenergní agonisté mohou působit na srdce.

Farmakodynamické účinky

Přípravek Oslif Breezhaler podávaný jednou denně v dávkách 150 a 300 mikrogramů poskytoval po dobu 24 hodin konzistentně klinicky významné zlepšení funkce plic (měřeno jako usilovně vydechnutý objem za 1 sekundu - FEV1) napříč řadou klinických studií farmakodynamiky a účinnosti. Rychlý nástup účinku během 5 minut po inhalaci, s nárůstem FEV1 o 110-160 ml oproti výchozím hodnotám, byl srovnatelný s účinkem krátkodobě působícího beta2-agonisty salbutamolu v dávce 200 mikrogramů a statisticky významně rychlejší v porovnání s kombinací salmeterol/flutikazon 50/500 mikrogramů. Průměrné zlepšení FEVi v ustáleném stavu činilo v porovnání s výchozími hodnotami 250-330 ml.

Bronchodilatační účinek nezávisel na době podání (ráno nebo večer).

Přípravek Oslif Breezhaler snižoval plicní hyperinflaci, což znamenalo zvýšenou inspirační kapacitu při fyzické námaze a v klidu v porovnání s placebem.

Účinky na elektrofyziologii srdce

Dvojitě zaslepená, placebem a aktivním komparátorem (moxifloxacin) kontrolovaná studie o délce 14 dnů prokázala u 404 zdravých dobrovolníků nejvyšší průměrné (90% interval spolehlivosti) prodloužení QTcF intervalu (v milisekundách) o 2,66 (0,55; 4,77), 2,98 (1,02; 4,93) a 3,34 (0,86; 5,82) po opakovaných dávkách 150 mikrogramů, 300 mikrogramů, resp. 600 mikrogramů. Z tohoto důvodu se neprokázaly obavy z pro-arytmogenního potenciálu ve vztahu k prodloužení QT-intervalu v doporučených terapeutických dávkách nebo v dávce do dvojnásobku maximální doporučené dávky.

V    rozmezí hodnocených dávek nebyl prokázán vztah mezi koncentrací a změnou QTc. 2

Klinická účinnost a bezpečnost

Program klinického vývoje zahrnoval jednu 12týdenní, dvě šestiměsíční (z nichž jedna byla kvůli vyhodnocení bezpečnosti a snášenlivosti prodloužena na jeden rok) a jednu roční randomizovanou kontrolovanou studii u pacientů s klinickou diagnózou CHOPN. Tyto studie zahrnovaly parametry funkce plic a ukazatele zdravotního stavu jako dušnost, exacerbace a kvalita života odvíjející se od zdravotního stavu.

Funkce _ plic

Přípravek Oslif Breezhaler podávaný jednou denně v dávkách 150 mikrogramů a 300 mikrogramů vykazoval klinicky významné zlepšení funkce plic. Co se týče primárního cílového parametru (24hodinová trough FEVi) po 12 týdnech, dávka 150 mikrogramů vyvolala v porovnání s placebem jeho nárůst o 130-180 ml (p<0,001) a nárůst o 60 ml v porovnání se salmeterolem 50 mikrogramů dvakrát denně (p<0,001). Dávka 300 mikrogramů vyvolala v porovnání s placebem nárůst o 170-180 ml (p<0,001) a nárůst o 100 ml v porovnání s formoterolem 12 mikrogramů dvakrát denně (p<0,001). Obě dávky vyvolaly nárůst o 40-50 ml v porovnání s tiotropiem 18 mikrogramů jednou denně podaným v otevřené části studie (150 mikrogramů, p=0,004; 300 mikrogramů, p=0,01). 24hodinový bronchodilatační účinek přípravku Oslif Breezhaler přetrvával od první dávky po celou dobu roční léčby bez známek ztráty účinnosti (tachyfylaxe).

Symptomatický _ prospěch

Obě dávky prokázaly statisticky významné zlepšení úlevy od příznaků v případě dušnosti a zdravotního stavu (hodnoceného prostřednictvím indexu přechodné dušnosti [TDI], případně Dotazníku kvality života Nemocnice Sv. Jiří [SGRQ]). Síla odpovědi byla obecně větší než u aktivního komparátoru (tabulka 2).Navíc pacienti léčení přípravkem Oslif Breezhaler vyžadovali významně méně úlevové medikace, v porovnání s placebem měli více dní, kdy úlevové medikace nebylo vůbec zapotřebí a měli významně zvýšené procento dní bez denních příznaků.

Souhrná analýza účinnosti 6měsíční léčby prokázala, že podíl exacerbací CHOPN byl statisticky významně nižší než u placeba. Porovnání léčby s placebem ukázalo poměr podílů 0,68 (95% interval spolehlivosti [0,47; 0,98]; p-hodnota 0,036) a 0,74 (95% interval spolehlivosti [0,56; 0,96]; p-hodnota 0,026) u 150 mikrogramů, respektive 300 mikrogramů.

S léčbou osob afrického původu jsou omezené zkušenosti.

Tabulka 2 Symptomatická úleva po 6 měsících trvání léčby

Léčebná

Indakaterol

Indakaterol

Tiotropium

Salmeterol

Formoterol

Placebo

dávka

150

300

18

50

12

(mikrogramů)

jednou

jednou

jednou

dvakrát

dvakrát

denně

denně

denně

denně

denně

Procento

57 a

54 a

45 a

pacientů s dosaženým MCID TDI1'

62 b

71 b

59 c

57 b

54 c

47 b 41 c

Procento

53 a

49 a

38 a

pacientů s dosaženým MCID SGRQ1

58 b

53 b 55 c

47 b

51 c

46 b 40 c

Design studie a: indakaterol 150 mikrogramů, salmeterol a placebo; b: indakaterol 150 a 300 mikrogramů, tiotropium a placebo; c: indakaterol 300 mikrogramů, formoterol a placebo ^ MCID = minimální klinicky významná změna (změna TDI >1 bod, změna SGRQ >4 body) n/e= po 6 měsících nehodnoceno

Snížení počtu

dávek/dní

úlevové

medikace

v porovnání s

výchozími

hodnotami

1,3 a 1,5 b

1,6 b

1,0 b

1,2 a

n/e

0,3 a

0,4 b

Procento dní bez použití úlevové medikace

60 a 57 b

58 b

46 b

55 a

n/e

42 a 42 b


Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Oslif Breezhaler u všech podskupin pediatrické populace s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Indakaterol je chirální molekula s R-konfigurací.

Farmakokinetická data byla získána z řady klinických studií na zdravých dobrovolnících a pacientech s CHOPN.

Absorpce

Střední čas potřebný k dosažení maximální sérové koncentrace indakaterolu byl přibližně 15 minut po jednotlivé nebo opakované inhalované dávce. Systémová expozice indakaterolu rostla proporcionálně s rostoucí dávkou (150 mikrogramů až 600 mikrogramů). Absolutní biologická dostupnost indakaterolu po inhalaci byla v průměru 43 % až 45 %. K systémové expozici přispívají společně plicní a gastrointestinální absorpce; přibližně 75 % systémové expozice pocházelo z plicní absorpce a přibližně 25 % z gastrointestinální absorpce.

Sérová koncentrace indakaterolu rostla po opakovaném podávání jednou denně. Rovnovážného stavu bylo dosaženo do 12 až 14 dnů. Průměrná míra akumulace indakaterolu, tj. AUC0-24 v Den 14 v porovnání s Dnem 1, byla v rozmezí 2,9-3,5 pro jednou denně inhalované dávky mezi 150 mikrogramy a 600 mikrogramy.

Distribuce

Po intravenózní infuzi byl distribuční objem indakaterolu během terminální fáze eliminace 2557 litrů, což naznačuje značnou distribuci. Vazba na lidské sérové a plazmatické bílkoviny byla 94,1-95,3%, respektive 95,1-96,2%.

Biotransformace

Po perorálním podání indakaterolu lidem ve studii ADME (absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece) byl nezměněný indakaterol hlavní komponentou v séru, tvořil zhruba třetinu celkové AUC0-24 léku. Nejvýznamnějším metabolitem v séru byl hydroxylovaný derivát. Dalšími významnými metabolity byly fenolické O-glukuronidy indakaterolu a hydroxylovaný indakaterol. Diastereomer hydoxylovaného derivátu, N-glukuronidu indakaterolu, a C- a N-dealkylované produkty byly dalšími nalezenými metabolity.

In vitro zkoušky prokázaly, že UGT1A1 je jedinou izoformou UGT metabolizující indakaterol na fenolický O-glukuronid. Oxidativní metabolity byly nalezeny v násadách s rekombinantním CYP1A1, CYP2D6 a CYP3A4. CYP3A4 je považován za hlavní izoenzym zodpovědný za hydroxylaci indakaterolu. In vitro zkoušky dále prokázaly, že indakaterol je substrátem s nízkou afinitou vůči efluxní pumpě P-gp.

Eliminace

V    klinických studiích, které zahrnovaly sběr moči, bylo množství indakaterolu vyloučeného

v nezměněné formě močí obecně nižší než 2 % podané dávky. Renální clearance indakaterolu byla v průměru mezi 0,46 a 1,20 l/hod. Při porovnání se sérovou clearance indakaterolu 23,3 l/hod je zřejmé, že renální clearance hraje v eliminaci systémově dostupného indakaterolu pouze malou roli (kolem 2 až 5 % systémové clearance).

V    lidské ADME studii, kde byl indakaterol podáván perorálně, převažovalo vylučování stolicí nad vylučováním ledvinami. Indakaterol byl stolicí vylučován převážně jako nezměněná mateřská látka (54 % dávky) a v menším rozsahu jako hydroxylované metabolity indakaterolu (23 % dávky). Bilance vylučování byla kompletní s >90 % dávky objevené ve stolici.

Sérové koncentrace indakaterolu klesaly vícefázově s průměrným terminálním poločasem v rozmezí od 45,5 do 126 hodin. Efektivní poločas vypočtený z akumulace indakaterolu po opakovaných dávkách byl v rozmezí od 40 do 52 hodin, což je ve shodě s pozorovaným ustáleným stavem po přibližně 12-14 dnech.

Zvláštní populace

Farmakokinetická analýza populace neprokázala klinicky relevantní vliv věku (dospělí do 88 let), pohlaví, tělesné hmotnosti (32-168 kg) nebo rasy na farmakokinetiku indakaterolu. Nenaznačila jakékoliv rozdíly mezi etnickými podskupinami této populace.

Pacienti s mírnou nebo středně závažnou poruchou funkce jater nevykazovali relevantní změny Cmax nebo AUC indakaterolu, ani se nelišila vazba na bílkoviny mezi subjekty s mírnou nebo středně závažnou poruchou funkce jater a zdravými kontrolními subjekty. Studie u subjektů se závažnou poruchou funkce jater nebyly provedeny.

Vzhledem k velmi nízkému příspěvku vylučování ledvinami k celkové eliminaci z těla nebyly studie u subjektů s poruchou funkce ledvin provedeny.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Účinky na kardiovaskulární systém, které lze přičíst beta2-agonistickým vlastnostem indakaterolu, zahrnovaly tachykardii, arytmie a léze myokardu u psů. Mírné podráždění dutiny nosní a hrtanu bylo pozorováno u hlodavců. Všechny tyto nálezy se objevily po expozicích dostatečně vyšších, než jsou předpokládané expozice u člověka.

Ačkoliv indakaterol neovlivňoval celkovou reprodukční výkonnost ve fertilitní studii u potkanů, bylo v před- a povývojových studiích u potkanů pozorováno snížení počtu březích potomků první generace při expozici 14krát vyšší než u lidí léčených přípravkem Oslif Breezhaler. Indakaterol nebyl embryotoxický nebo teratogenní u potkanů nebo králíků.

Studie genotoxicity neprokázaly mutagenní nebo klastogenní potenciál. Karcinogenita byla posuzována v dvouleté studii na potkanech a šestiměsíční studii na transgenních myších. Zvýšený výskyt benigního ovariálního leiomyomu a místní hyperplazie hladké svaloviny ovarií u potkanů byl v souladu s podobnými nálezy hlášenými u jiných beta2-adrenergních agonistů. U myší nebyla karcinogenita prokázána. Systémová expozice (AUC) u myší a potkanů na hladinách bez pozorovaných nežádoucích účinků byla v těchto studiích byla nejméně 7krát, respektive 49krát vyšší než u člověka léčeného přípravkem Oslif Breezhaler jednou denně v dávce 300 mikrogramů.

6.1    Seznam pomocných látek

Obsah tobolky Monohydrát laktózy

Tělo tobolky Želatina

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a vyjměte teprve bezprostředně před použitím.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Oslif Breezhaler je jednodávkové zařízení k inhalaci. Tělo inhalátoru a čepička jsou vyrobeny z akrylonitril-butadien-styrenu, tlačítka jsou vyrobena z metylmetakrylát- akrylonitril-butadien-styrenu. Jehly a pružiny jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.

PA/Al/PVC-Al blistr, obsahující 10 tvrdých tobolek.

Krabička obsahující 10 tobolek a jeden Oslif Breezhaler inhalátor.

Krabička obsahující 30 tobolek a jeden Oslif Breezhaler inhalátor.

Multipack skládající se ze 2 balení (každé obsahující 30 tobolek a 1 inhalátor).

Multipack skládající se ze 3 balení (každé obsahující 30 tobolek a 1 inhalátor).

Multipack skládající se ze 30 balení (každé obsahující 10 tobolek a 1 inhalátor).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Po 30 dnech používání musí být inhalátor zlikvidován.


Návod a způsob použití

Sejměte čepičku.


Otevřete inhalátor:

Držte pevně tělo inhalátoru a odklopte náustek. Tím inhalátor otevřete.


Připravte tobolku:

Bezprostředně před použitím vyjměte suchýma rukama jednu tobolku z blistru.


Vložte tobolku:

Vložte tobolku do komůrky pro tobolky.

Nikdy nevkládejte tobolku přímo do náustku.


V.Uzavřete inhalátor:

Uzavřete inhalátor, dokud neuslyšíte “cvaknutí”.


Propíchněte tobolku:

•    Držte inhalátor ve vzpřímené poloze s náustkem nahoru.

•    Propíchněte tobolku současným pevným stiskem obou postranních tlačítek. Udělejte to pouze jednou.

•    Při propichování tobolky byste měl (a) slyšet “cvaknutí”.


Uvolněte zcela postranní tlačítka.


Vydechněte:

Před vložením náustku do úst zhluboka vydechněte.

Do náustku nefoukejte.Inhalujte lék

K vdechnutí léku hluboko do dýchacích cest:

•    Držte inhalátor tak jako na obrázku. Postranní tlačítka by měla směřovat vlevo a vpravo. Postranní tlačítka nemačkejte.

•    Vložte náustek do úst a pevně kolem něho stiskněte rty.

•    Vdechujte rychle, ale stejně silně a co nejhlouběji můžete.


Poznámka:

Jak vdechujete přes inhalátor, tobolka se v komůrce otáčí kolem dokola a měl(a) byste slyšet hrčení. Pocítíte sladkou příchuť, jak lék vstupuje do plic.

Doplňující informace

Občas mohou velmi malé úlomky tobolky projít přes sítko a dostat se do úst. Pokud k tomu dojde, můžete tyto úlomky cítit na jazyku. Spolknutí nebo inhalace těchto úlomků nepoškozuje zdraví. Možnost roztříštění tobolky se zvyšuje, pokud je tobolka náhodně propíchnuta více než jednou (krok 6).


Pokud neslyšíte hrčení:

Tobolka se mohla v komůrce vzpříčit. Pokud k tomu dojde:

•    Otevřete inhalátor a opatrně uvolněte tobolku poklepáváním na tělo inhalátoru. Nemačkejte postranní tlačítka.

•    Opakujte kroky 8 a 9 a znovu inhalujte lék.


1

0 1 '

Zadržte dech:

Poté, co j ste inhaloval(a) lék:

•    Zadržte dech na nejméně 5-10 sekund nebo co nejdéle je to pro Vás pohodlné a současně vyjměte náustek z úst.

•    Potom vydechněte.

•    Otevřete inhalátor a zjistěte, zda nějaký prášek nezůstal v tobolce.

Pokud v tobolce zůstal nějaký prášek:

•    Uzavřete inhalátor.

•    Opakujte kroky 8, 9, 10 a 11.

Většina lidí je schopna vyprázdnit tobolku jednou nebo dvěma inhalacemi.

Doplňující informace

Občas mohou některé osoby záhy po inhalaci krátce kašlat. Pokud k tomu dojde, není se čeho obávat. Pokud je tobolka prázdná, přijal(a) jste dostatek léku.

1

o 4J-

L J

Poté co ukončíte podávání léku:

•    Odklopte opět náustek a vyjměte prázdnou tobolku jejím vyklepnutím z komůrky. Prázdnou tobolku odložte do domovního odpadu.

•    Uzavřete inhalátor a nasaďte čepičku.

Neuchovávejte tobolky v inhalátoru Oslif Breezhaler.

Q

>

L J

Označte záznamník denních dávek:

Uvnitř balení se nachází záznamník denních dávek. Označte políčko dnešního dne, pokud Vám to pomůže připomenout Vaši následující dávku.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/586/001-005

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 30. listopadu 2009

Datum posledního prodloužení registrace: 2. prosince 2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

NÁZEV PŘÍPRAVKU

1.


Oslif Breezhaler 300 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje indacateroli maleas odpovídající indacaterolum 300 mikrogramů.

Uvolněná dávka indacateroli maleas, která opouští ústí inhalátoru , odpovídá indacaterolum 240 mikrogramům.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna tobolka obsahuje 24,6 mg laktózy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

Průhledné (bezbarvé) tobolky obsahující bílý prášek, s modře vytištěným IDL 300" nad a s modře vytištěným logem společnosti (tf>) pod modrým pruhem.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Přípravek Oslif Breezhaler je indikován k udržovací bronchodilatační léčbě obstrukce dýchacích cest u dospělých pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka je inhalace obsahu jedné 150mikrogramové tobolky jednou denně s použitím inhalátoru Oslif Breezhaler. Dávku lze zvýšit pouze po poradě s lékařem.

Ukázalo se, že inhalace obsahu jedné 300mikrogramové tobolky jednou denně s použitím inhalátoru Oslif Breezhaler přináší dodatečný klinický prospěch týkající se dušnosti, zejména u pacientů s těžkou CHOPN. Maximální dávka je 300 mikrogramů jednou denně.

Přípravek Oslif Breezhaler by měl být podán každý den ve stejnou dobu.

Pokud dojde k vynechání dávky, další dávka by měla být užita příští den v obvyklou dobu.

Zvláštní populace Starší osoby

Maximální plazmatická koncentrace a celková systémová expozice s věkem rostou, úprava dávky u starších osob však není nutná.

Porucha funkce jater

U pacientů s mírnou a středně závažnou poruchou funkce jater není nutná úprava dávky. Údaje o užití přípravku Oslif Breezhaler u pacientů se závažnou poruchou funkce jater nejsou k dispozici.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin není nutná úprava dávky.

Pediatrická _ populace

Neexistuje žádné relevantní použití přípravku Oslif Breezhaler u pediatrické populace (ve věku do 18 let).

Způsob podání

Pouze k inhalačnímu podání. Tobolky přípravku Oslif Breezhaler se nesmí polykat.

Tobolky smí být vyjmuty z blistru teprve bezprostředně před použitím.

Tobolky musí být podány pouze s použitím inhalátoru Oslif Breezhaler (viz bod 6.6). Pro každé nové balení přípravku použijte přiložený inhalátor Oslif Breezhaler.

Pacienty je nutné poučit, jak správně přípravek používat. Pacientů, u nichž nedochází ke zlepšení dýchání, je zapotřebí se zeptat, zda přípravek namísto inhalace nepolykají.

Návod k použití tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Astma

Přípravek Oslif Breezhaler je dlouhodobě působící beta2-adrenergní agonista, který je indikován pouze k léčbě CHOPN a neměl by být používán u astmatu vzhledem k absenci dlouhodobých dat u astmatu.

Pokud se dlouhodobě působící beta2-adrenergní agonisté používají k léčbě astmatu, mohou zvyšovat riziko závažných nežádoucích příhod spojených s atmatem, včetně úmrtí spojeného s astmatem.

Hypersenzitivita

Po podání přípravku Oslif Breezhaler byly hlášeny okamžité reakce z přecitlivělosti. Pokud se objeví příznaky svědčící o alergických reakcích (zejména obtíže při dýchání nebo polykání, otoky jazyka, rtů a tváře, kopřivka, kožní vyrážka), je nutné okamžitě přerušit podávání přípravku Oslif Breezhaler a nahradit ho alternativní léčbou.

Paradoxní bronchospasmus

Podobně jako u jiných inhalačních přípravků může podání přípravku Oslif Breezhaler vyvolat paradoxní bronchospasmus, který může být život ohrožující. Pokud se objeví paradoxní bronchospasmus, je nutné okamžitě přerušit podávání přípravku Oslif Breezhaler a nahradit ho alternativní léčbou.

Zhoršení choroby

Přípravek Oslif Breezhaler není určen k léčbě akutních epizod bronchospasmů, tzn. nepředstavuje záchrannou léčbu. V případě zhoršení CHOPN během léčby přípravkem Oslif Breezhaler je nutné znovu zhodnotit stav pacienta a léčebný režim CHOPN. Zvýšení denní dávky přípravku Oslif Breezhaler nad maximální dávku 300 mikrogramů není vhodné.

Systémové účinky

Ačkoliv po podání přípravku Oslif Breezhaler v doporučených dávkách není obvykle pozorován klinicky relevantní účinek na kardiovaskulární systém, je při podávání indakaterolu, podobně jako u jiných beta2-adrenergních agonistů, nutná obezřetnost u pacientů s kardiovaskulárními poruchami (onemocnění koronárních tepen, akutní infarkt myokardu, srdeční arytmie, hypertenze), u pacientů s konvulzívními poruchami nebo thyreotoxikózou a u pacientů s neobvyklou odpovědí na beta2-adrenergní agonisty.

Kardiovaskulární účinky

Podobně jako jiní beta2-adrenergní agonisté může indakaterol u některých pacientů vyvolat klinicky významné kardiovaskulární účinky měřitelné jako zrychlený puls, zvýšený krevní tlak a/nebo jiné příznaky. Pokud se takové účinky objeví, může být nutné léčbu přerušit. Kromě toho byly hlášeny změny elektrokardiogramu (EKG) vyvolané beta-adrenergními agonisty, jako jsou oploštění vlny T, prodloužení QT intervalu a deprese úseku ST, i když klinický význam těchto pozorování není znám. Dlouhodobě působící beta2-adrenergní agonisté jako Oslif Breezhaler se proto mají používat s opatrností u pacientů se známým nebo suspektním prodloužením QT intervalu nebo u pacientů léčených léčivými přípravky ovlivňujícími QT interval.

V klinických studiích s přípravkem Oslif Breezhaler v doporučených terapeutických dávkách nebyl pozorován klinicky významný vliv na prodloužení QTc-intervalu (viz bod 5.1).

Hypokalémie

Beta2-adrenergní agonisté mohou u některých pacientů způsobit významnou hypokalemii, která je schopna vyvolat nežádoucí kardiovaskulární účinky. Pokles sérového draslíku je obvykle přechodný, nevyžadující jeho suplementaci. U pacientů s těžkou CHOPN může být hypokalémie potencována hypoxií a současnou léčbou (viz bod 4.5), což může zvýšit náchylnost k srdečním arytmiím.

Hyperglykémie

Inhalace vysokých dávek beta2-adrenergních agonistů může zvýšit hladiny glukózy v plazmě. U diabetických pacientů je nutné po zahájení léčby přípravkem Oslif Breezhaler mnohem bedlivěji monitorovat glukózu v plazmě.

Během klinických studií byly klinicky pozorovatelné změny krevní glukózy u skupiny s doporučenými dávkami přípravku Oslif Breezhaler v porovnání s placebem obvykle častější o 1-2 %. Přípravek Oslif Breezhaler nebyl studován u pacientů se špatně kontrolovaným diabetes mellitus.

Pomocné látky

Tobolky obsahují laktózu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, vrozeným deficitem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli používat.

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Sympatomimetika

Souběžné podávání jiných sympatomimetik (samotných nebo jako součást kombinované léčby) může potencovat nežádoucí účinky přípravku Oslif Breezhaler.

Přípravek Oslif Breezhaler nesmí být používán souběžně s jinými beta2-adrenergními agonisty s dlouhodobým účinkem nebo léčivými přípravky s obsahem beta2-adrenergních agonistů s dlouhodobým účinkem.

Hypokalemická léčba

Souběžná hypokalemická léčba metylxanthinovými deriváty, steroidy nebo diuretiky nešetřícími draslík může potencovat hypokalemický účinek beta2-adrenergních agonistů, je tedy nutná obezřetnost (viz bod 4.4).

Beta-adrenergní blokátorv

Beta-adrenergní blokátory a beta2-adrenergní agonisté mohou při současném podání navzájem zeslabovat nebo antagonizovat účinek. Proto nesmí být indakaterol podáván společně s beta2-adrenergními agonisty (včetně očních kapek), pokud pro jejich podání nejsou závažné důvody. Kde je to zapotřebí, je nutné dát přednost kardioselektivním beta-adrenergním blokátorům, ačkoliv i ty je nutno podávat s obezřetností.

Interakce založené na metabolizmu nebo transportu

Inhibice klíčových součástí eliminace indakaterolu, CYP3A4 a P-glykoproteinu (P-gp) zvyšuje systémovou expozici indakaterolu až na dvojnásobek. Velikost nárůstu expozice díky interakcím nevyvolává obavy ohledně bezpečnosti vzhledem k poznatkům o bezpečnosti získaných během klinických studií s přípravkem Oslif Breezhaler v délce až jeden rok a s dávkami činícími až dvojnásobek maximální doporučené terapeutické dávky.

Neprokázalo se, že by indakaterol vyvolával interakce se souběžně podávánými léčivým přípravky. In vitro studie prokázaly, že indakaterol má zanedbatelný potenciál vyvolávat metabolické interakce s léčivými přípravky při systémových expozicích dosažitelných v klinické praxi.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání indakaterolu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie reprodukční toxicity na zvířatech nenaznačují přímé nebo nepřímé škodlivé účinky při klinicky relevantních expozicích (viz bod 5.3). Jako jiní beta2-adrenergní agonisté může indakaterol zpomalovat porod díky relaxačnímu účinku na hladkou svalovinu dělohy. Přípravek Oslif Breezhaler smí být použit během těhotenství pouze tehdy, pokud očekávaný prospěch vyvážní možná rizika.

Kojení

Není známo, zda se indakaterol/metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Dostupné farmakokinetické/toxikologické údaje u zvířat prokázaly vylučování indakaterolu/metabolitů do mléka (viz bod 5.3). Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Na základě posouzení prospěšnosti kojení pro dítě a prospěšnosti léčby pro matku je nutno rozhodnout, zda přerušit kojení nebo ukončit/přerušit podávání přípravku Oslif Breezhaler.

Fertilita

U potkanů byl pozorován snížený počet zabřeznutí. Přesto se považuje za nepravděpodobné, že by indakaterol po inhalaci maximální doporučené dávky ovlivňoval reprodukci nebo fertilitu u člověka (viz bod 5.3).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Oslif Breezhaler nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastějšími nežádoucími účinky v doporučených dávkách byly nasofaryngitida (14,3%), infekce horních cest dýchacích (14,2%), kašel (8,2%), bolest hlavy (3,7%) a svalové křeče (3,5%). Byly převážně mírné nebo středně silné intenzity a s pokračováním léčby jejich četnost klesala.

Profil nežádoucích účinků přípravku Oslif Breezhaler v doporučených dávkách ukazoval na klinicky nevýznamnou systémovou beta2-adrenergní stimulaci. Průměrná změna srdečního rytmu byla méně než jeden tep za minutu a tachykardie nebyla četná a byla hlášena v podobné míře jako u placeba.

V porovnání s placebem nebylo nalezeno významné prodloužení QTcF. Četnost významných QTcF intervalů [tj. >450 ms (muži) a >470 ms (ženy)] a zprávy o hypokalemii byly podobné placebu. Průměr maximálních změn hodnot krevní glukózy byl u přípravku Oslif Breezhaler podobný placebu.

Tabelární souhrn nežádoucích účinků

Klinický vývojový program fáze III přípravku Oslif Breezhaler zahrnoval pacienty s klinickou diagnózou středně těžké až těžké CHOPN. Indakaterolu bylo exponováno 4764 pacientů po dobu až 1 roku v dávkách činících až dvojnásobek maximální doporučené dávky. Z těchto pacientů bylo 2611 léčeno dávkou 150 mikrogramů jednou denně a 1157 dávkou 300 mikrogramů jednou denně. Přibližně 41% pacientů mělo těžkou formu CHOPN. Průměrný věk pacientů byl 64 let, přičemž 48% pacientů bylo ve věku 65 let nebo starších, a většina (80%) byla bílé rasy.

Nežádoucí účinky v tabulce 1 získané z CHOPN bezpečnostní databáze jsou uvedeny podle třídy orgánových systémů MedDRA. V rámci třídy orgánových systémů jsou nežádoucí účinky řazeny podle četnosti výskytu v sestupném pořadí podle následující konvence: Velmi časté (>1/10); časté (>1/100 až<1/10); méně časté (>1/1000 až <1/100); vzácné (>1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1 Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky

Četnost

Infekce a infestace

Nasofaryngitida

Velmi časté

Infekce horních cest dýchacích

Velmi časté

Sinusitida

Časté

Poruchy imunitního systému

Hypersenzitivita3

Méně časté

Poruchy metabolismu a výživy

Diabetes mellitus a hyperglykémie

Časté

Poruchy nervového systému

Bolest hlavy

Časté

Závratě

Časté

Parestézie

Méně časté

Srdeční poruchy

Ischemická choroba srdeční

Časté

Palpitace

Časté

Fibrilace síní

Méně časté

Tachykardie

Méně časté

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Kašel

Časté

Orofaryngeální bolest včetně podráždění hrdla

Časté

Výtok z nosu

Časté

Paradoxní bronchospasmus

Méně časté

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Pruritus/vyrážka

Časté

Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně

Svalové křeče

Časté

Muskuloskeletární bolest

Časté

Myalgie

Méně časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolest na hrudi

Časté

Periferní edém

Časté

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Přípravky k léčbě obstrukčních chorob dýchacích cest, selektivní agonisté beta2-adrenergních receptorů, ATC kód: R03AC18

Mechanizmus účinku

Farmakologické účinky beta2-adrenergních agonistů se alespoň zčásti připisují stimulaci nitrobuněčné adenylcyklázy, enzymu, který katalyzuje konverzi adenosin trifosfátu (ATP) na cyklický 3’, 5’-adenosin monofosfát (cyklický monofosfát). Zvýšené hladiny cyklického AMP působí relaxaci bronchiální hladké svaloviny. In vitro studie ukázaly, že indakaterol, beta2-adrenergní agonista s dlouhodobým účinkem, vykazuje více než 24krát větší agonistickou aktivitu vůči beta2-receptorům v porovnání s beta1-receptory a 20krát větší agonistickou aktivitu v porovnání s beta3-receptory.

Pokud je inhalován, působí indakaterol lokálně v plicích jako bronchodilatans. Indakaterol je částečný agonista humánních beta2-adrenergních receptorů účinkující v nanomolárním množství. Na izolovaném lidském bronchu vykazuje indakaterol rychlý nástup a dlouhé trvání účinku.

Ačkoliv jsou beta2-receptory predominantní v bronchiální hladké svalovině a beta1-receptory jsou predominantní v lidském srdci, beta2-adrenergní receptory se vyskytují i v lidském srdci a představují 10-50 % celkového množství adrenergních receptorů. Přesná funkce beta2-adrenergních receptorů v srdci není známa, nicméně jejich přítomnost zvyšuje pravděpodobnost, že i vysoce selektivní beta2-adrenergní agonisté mohou působit na srdce.

Farmakodynamické účinky

Přípravek Oslif Breezhaler podávaný jednou denně v dávkách 150 a 300 mikrogramů poskytoval po dobu 24 hodin konzistentně klinicky významné zlepšení funkce plic (měřeno jako usilovně vydechnutý objem za 1 sekundu - FEV1) napříč řadou klinických studií farmakodynamiky a účinnosti. Rychlý nástup účinku během 5 minut po inhalaci, s nárůstem FEV1 o 110-160 ml oproti výchozím hodnotám, byl srovnatelný s účinkem krátkodobě působícího beta2-agonisty salbutamolu v dávce 200 mikrogramů a statisticky významně rychlejší v porovnání s kombinací salmeterol/flutikazon 50/500 mikrogramů. Průměrné zlepšení FEVi v ustáleném stavu činilo v porovnání s výchozími hodnotami 250-330 ml.

Bronchodilatační účinek nezávisel na době podání (ráno nebo večer).

Přípravek Oslif Breezhaler snižoval plicní hyperinflaci, což znamenalo zvýšenou inspirační kapacitu při fyzické námaze a v klidu v porovnání s placebem.

Účinky na elektrofyziologii srdce

Dvojitě zaslepená, placebem a aktivním komparátorem (moxifloxacin) kontrolovaná studie o délce 14 dnů prokázala u 404 zdravých dobrovolníků nejvyšší průměrné (90% interval spolehlivosti) prodloužení QTcF intervalu (v milisekundách) o 2,66 (0,55; 4,77), 2,98 (1,02; 4,93) a 3,34 (0,86; 5,82) po opakovaných dávkách 150 mikrogramů, 300 mikrogramů, resp. 600 mikrogramů. Z tohoto důvodu se neprokázaly obavy z pro-arytmogenního potenciálu ve vztahu k prodloužení QT-intervalu v doporučených terapeutických dávkách nebo v dávce do dvojnásobku maximální doporučené dávky.

V    rozmezí hodnocených dávek nebyl prokázán vztah mezi koncentrací a změnou QTc. 4

Klinická účinnost a bezpečnost

Program klinického vývoje zahrnoval jednu 12týdenní, dvě šestiměsíční (z nichž jedna byla kvůli vyhodnocení bezpečnosti a snášenlivosti prodloužena na jeden rok) a jednu roční randomizovanou kontrolovanou studii u pacientů s klinickou diagnózou CHOPN. Tyto studie zahrnovaly parametry funkce plic a ukazatele zdravotního stavu jako dušnost, exacerbace a kvalita života odvíjející se od zdravotního stavu.

Funkce _ plic

Přípravek Oslif Breezhaler podávaný jednou denně v dávkách 150 mikrogramů a 300 mikrogramů vykazoval klinicky významné zlepšení funkce plic. Co se týče primárního cílového parametru (24hodinová trough FEVi) po 12 týdnech, dávka 150 mikrogramů vyvolala v porovnání s placebem jeho nárůst o 130-180 ml (p<0,001) a nárůst o 60 ml v porovnání se salmeterolem 50 mikrogramů dvakrát denně (p<0,001). Dávka 300 mikrogramů vyvolala v porovnání s placebem nárůst o 170-180 ml (p<0,001) a nárůst o 100 ml v porovnání s formoterolem 12 mikrogramů dvakrát denně (p<0,001). Obě dávky vyvolaly nárůst o 40-50 ml v porovnání s tiotropiem 18 mikrogramů jednou denně podaným v otevřené části studie (150 mikrogramů, p=0,004; 300 mikrogramů, p=0,01). 24hodinový bronchodilatační účinek přípravku Oslif Breezhaler přetrvával od první dávky po celou dobu roční léčby bez známek ztráty účinnosti (tachyfylaxe).

Symptomatický _ prospěch

Obě dávky prokázaly statisticky významné zlepšení úlevy od příznaků v případě dušnosti a zdravotního stavu (hodnoceného prostřednictvím indexu přechodné dušnosti [TDI], případně Dotazníku kvality života Nemocnice Sv. Jiří [SGRQ]). Síla odpovědi byla obecně větší než u aktivního komparátoru (tabulka 2).Navíc pacienti léčení přípravkem Oslif Breezhaler vyžadovali významně méně úlevové medikace, v porovnání s placebem měli více dní, kdy úlevové medikace nebylo vůbec zapotřebí a měli významně zvýšené procento dní bez denních příznaků.

Souhrná analýza účinnosti 6měsíční léčby prokázala, že podíl exacerbací CHOPN byl statisticky významně nižší než u placeba. Porovnání léčby s placebem ukázalo poměr podílů 0,68 (95% interval spolehlivosti [0,47; 0,98]; p-hodnota 0,036) a 0,74 (95% interval spolehlivosti [0,56; 0,96]; p-hodnota 0,026) u 150 mikrogramů, respektive 300 mikrogramů.

S léčbou osob afrického původu jsou omezené zkušenosti.

Tabulka 2 Symptomatická úleva po 6 měsících trvání léčby

Léčebná

Indakaterol

Indakaterol

Tiotropium

Salmeterol

Formoterol

Placebo

dávka

150

300

18

50

12

(mikrogramů)

jednou

jednou

jednou

dvakrát

dvakrát

denně

denně

denně

denně

denně

Procento

57 a

54 a

45 a

pacientů s dosaženým MCID TDI1'

62 b

71 b

59 c

57 b

54 c

47 b 41 c

Procento

53 a

49 a

38 a

pacientů s dosaženým MCID SGRQ1

58 b

53 b 55 c

47 b

51 c

46 b 40 c

Design studie a: indakaterol 150 mikrogramů, salmeterol a placebo; b: indakaterol 150 a 300 mikrogramů, tiotropium a placebo; c: indakaterol 300 mikrogramů, formoterol a placebo ^ MCID = minimální klinicky významná změna (změna TDI > 1 bod, změna SGRQ >4 body) n/e= po 6 měsících nehodnoceno

Snížení počtu

dávek/dní

úlevové

medikace

v porovnání s

výchozími

hodnotami

1,3 a 1,5 b

1,6 b

1,0 b

1,2 a

n/e

0,3 a

0,4 b

Procento dní bez použití úlevové medikace

60 a 57 b

58 b

46 b

55 a

n/e

42 a 42 b


Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla o zproštění povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Oslif Breezhaler u všech podskupin pediatrické populace s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Indakaterol je chirální molekula s R-konfigurací.

Farmakokinetická data byla získána z řady klinických studií na zdravých dobrovolnících a pacientech s CHOPN.

Absorpce

Střední čas potřebný k dosažení maximální sérové koncentrace indakaterolu byl přibližně 15 minut po jednotlivé nebo opakované inhalované dávce. Systémová expozice indakaterolu rostla proporcionálně s rostoucí dávkou (150 mikrogramů až 600 mikrogramů). Absolutní biologická dostupnost indakaterolu po inhalaci byla v průměru 43 % až 45 %. K systémové expozici přispívají společně plicní a gastrointestinální absorpce; přibližně 75 % systémové expozice pocházelo z plicní absorpce a přibližně 25 % z gastrointestinální absorpce.

Sérová koncentrace indakaterolu rostla po opakovaném podávání jednou denně. Rovnovážného stavu bylo dosaženo do 12 až 14 dnů. Průměrná míra akumulace indakaterolu, tj. AUC0-24 v Den 14 v porovnání s Dnem 1, byla v rozmezí 2,9-3,5 pro jednou denně inhalované dávky mezi 150 mikrogramy a 600 mikrogramy.

Distribuce

Po intravenózní infuzi byl distribuční objem indakaterolu během terminální fáze eliminace 2557 litrů, což naznačuje značnou distribuci. Vazba na lidské sérové a plazmatické bílkoviny byla 94,1-95,3%, respektive 95,1-96,2%.

Biotransformace

Po perorálním podání indakaterolu lidem ve studii ADME (absorpce, distribuce, metabolismus, exkrece) byl nezměněný indakaterol hlavní komponentou v séru, tvořil zhruba třetinu celkové AUC0-24 léku. Nejvýznamnějším metabolitem v séru byl hydroxylovaný derivát. Dalšími významnými metabolity byly fenolické O-glukuronidy indakaterolu a hydroxylovaný indakaterol. Diastereomer hydoxylovaného derivátu, N-glukuronidu indakaterolu, a C- a N-dealkylované produkty byly dalšími nalezenými metabolity.

In vitro zkoušky prokázaly, že UGT1A1 je jedinou izoformou UGT metabolizující indakaterol na fenolický O-glukuronid. Oxidativní metabolity byly nalezeny v násadách s rekombinantním CYP1A1, CYP2D6 a CYP3A4. CYP3A4 je považován za hlavní izoenzym zodpovědný za hydroxylaci indakaterolu. In vitro zkoušky dále prokázaly, že indakaterol je substrátem s nízkou afinitou vůči efluxní pumpě P-gp.

Eliminace

V    klinických studiích, které zahrnovaly sběr moči, bylo množství indakaterolu vyloučeného

v nezměněné formě močí obecně nižší než 2 % podané dávky. Renální clearance indakaterolu byla v průměru mezi 0,46 a 1,20 l/hod. Při porovnání se sérovou clearance indakaterolu 23,3 l/hod je zřejmé, že renální clearance hraje v eliminaci systémově dostupného indakaterolu pouze malou roli (kolem 2 až 5 % systémové clearance).

V    lidské ADME studii, kde byl indakaterol podáván perorálně, převažovalo vylučování stolicí nad vylučováním ledvinami. Indakaterol byl stolicí vylučován převážně jako nezměněná mateřská látka (54 % dávky) a v menším rozsahu jako hydroxylované metabolity indakaterolu (23 % dávky). Bilance vylučování byla kompletní s >90 % dávky objevené ve stolici.

Sérové koncentrace indakaterolu klesaly vícefázově s průměrným terminálním poločasem v rozmezí od 45,5 do 126 hodin. Efektivní poločas vypočtený z akumulace indakaterolu po opakovaných dávkách byl v rozmezí od 40 do 52 hodin, což je ve shodě s pozorovaným ustáleným stavem po přibližně 12-14 dnech.

Zvláštní populace

Farmakokinetická analýza populace neprokázala klinicky relevantní vliv věku (dospělí do 88 let), pohlaví, tělesné hmotnosti (32-168 kg) nebo rasy na farmakokinetiku indakaterolu. Nenaznačila jakékoliv rozdíly mezi etnickými podskupinami této populace.

Pacienti s mírnou nebo středně závažnou poruchou funkce jater nevykazovali relevantní změny Cmax nebo AUC indakaterolu, ani se nelišila vazba na bílkoviny mezi subjekty s mírnou nebo středně závažnou poruchou funkce jater a zdravými kontrolními subjekty. Studie u subjektů se závažnou poruchou funkce jater nebyly provedeny.

Vzhledem k velmi nízkému příspěvku vylučování ledvinami k celkové eliminaci z těla nebyly studie u subjektů s poruchou funkce ledvin provedeny.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Účinky na kardiovaskulární systém, které lze přičíst beta2-agonistickým vlastnostem indakaterolu, zahrnovaly tachykardii, arytmie a léze myokardu u psů. Mírné podráždění dutiny nosní a hrtanu bylo pozorováno u hlodavců. Všechny tyto nálezy se objevily po expozicích dostatečně vyšších, než jsou předpokládané expozice u člověka.

Ačkoliv indakaterol neovlivňoval celkovou reprodukční výkonnost ve fertilitní studii u potkanů, bylo v před- a povývojových studiích u potkanů pozorováno snížení počtu březích potomků první generace při expozici 14krát vyšší než u lidí léčených přípravkem Oslif Breezhaler. Indakaterol nebyl embryotoxický nebo teratogenní u potkanů nebo králíků.

Studie genotoxicity neprokázaly mutagenní nebo klastogenní potenciál. Karcinogenita byla posuzována v dvouleté studii na potkanech a šestiměsíční studii na transgenních myších. Zvýšený výskyt benigního ovariálního leiomyomu a místní hyperplazie hladké svaloviny ovarií u potkanů byl v souladu s podobnými nálezy hlášenými u jiných beta2-adrenergních agonistů. U myší nebyla karcinogenita prokázána. Systémová expozice (AUC) u myší a potkanů na hladinách bez pozorovaných nežádoucích účinků byla v těchto studiích byla nejméně 7krát, respektive 49krát vyšší než u člověka léčeného přípravkem Oslif Breezhaler jednou denně v dávce 300 mikrogramů.

6.1    Seznam pomocných látek

Obsah tobolky Monohydrát laktózy

Tělo tobolky Želatina

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

2 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a vyjměte teprve bezprostředně před použitím.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Oslif Breezhaler je jednodávkové zařízení k inhalaci. Tělo inhalátoru a čepička jsou vyrobeny z akrylonitril-butadien-styrenu, tlačítka jsou vyrobena z metylmetakrylát- akrylonitril-butadien-styrenu. Jehly a pružiny jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.

PA/Al/PVC-Al blistr, obsahující 10 tvrdých tobolek.

Krabička obsahující 10 tobolek a jeden Oslif Breezhaler inhalátor.

Krabička obsahující 30 tobolek a jeden Oslif Breezhaler inhalátor.

Multipack skládající se ze 2 balení (každé obsahující 30 tobolek a 1 inhalátor).

Multipack skládající se ze 3 balení (každé obsahující 30 tobolek a 1 inhalátor).

Multipack skládající se ze 30 balení (každé obsahující 10 tobolek a 1 inhalátor).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Po 30 dnech používání musí být inhalátor zlikvidován.


Návod a způsob použití

Sejměte čepičku.


Otevřete inhalátor:

Držte pevně tělo inhalátoru a odklopte náustek. Tím inhalátor otevřete.


Připravte tobolku:

Bezprostředně před použitím vyjměte suchýma rukama jednu tobolku z blistru.


Vložte tobolku:

Vložte tobolku do komůrky pro tobolky.

Nikdy nevkládejte tobolku přímo do náustku.


V.Uzavřete inhalátor:

Uzavřete inhalátor, dokud neuslyšíte “cvaknutí”.


Propíchněte tobolku:

•    Držte inhalátor ve vzpřímené poloze s náustkem nahoru.

•    Propíchněte tobolku současným pevným stiskem obou postranních tlačítek. Udělejte to pouze jednou.

•    Při propichování tobolky byste měl(a) slyšet “cvaknutí”.


Uvolněte zcela postranní tlačítka.


Vydechněte:

Před vložením náustku do úst zhluboka vydechněte.

Do náustku nefoukejte.Inhalujte lék

K vdechnutí léku hluboko do dýchacích cest:

•    Držte inhalátor tak jako na obrázku. Postranní tlačítka by měla směřovat vlevo a vpravo. Postranní tlačítka nemačkejte.

•    Vložte náustek do úst a pevně kolem něho stiskněte rty.

•    Vdechujte rychle, ale stejně silně a co nejhlouběji můžete.


Poznámka:

Jak vdechujete přes inhalátor, tobolka se v komůrce otáčí kolem dokola a měl(a) byste slyšet hrčení. Pocítíte sladkou příchuť, jak lék vstupuje do plic.

Doplňující informace

Občas mohou velmi malé úlomky tobolky projít přes sítko a dostat se do úst. Pokud k tomu dojde, můžete tyto úlomky cítit na jazyku. Spolknutí nebo inhalace těchto úlomků nepoškozuje zdraví. Možnost roztříštění tobolky se zvyšuje, pokud je tobolka náhodně propíchnuta více než jednou (krok 6).


Pokud neslyšíte hrčení:

Tobolka se mohla v komůrce vzpříčit. Pokud k tomu dojde:

•    Otevřete inhalátor a opatrně uvolněte tobolku poklepáváním na tělo inhalátoru. Nemačkejte postranní tlačítka.

•    Opakujte kroky 8 a 9 a znovu inhalujte lék.


1

0 1 '

Zadržte dech:

Poté, co jste inhaloval(a) lék:

•    Zadržte dech na nejméně 5-10 sekund nebo co nejdéle je to pro Vás pohodlné a současně vyjměte náustek z úst.

•    Potom vydechněte.

•    Otevřete inhalátor a zjistěte, zda nějaký prášek nezůstal v tobolce.

Pokud v tobolce zůstal nějaký prášek:

•    Uzavřete inhalátor.

•    Opakujte kroky 8, 9, 10 a 11.

Většina lidí je schopna vyprázdnit tobolku jednou nebo dvěma inhalacemi.

Doplňující informace

Občas mohou některé osoby záhy po inhalaci krátce kašlat. Pokud k tomu dojde, není se čeho obávat. Pokud je tobolka prázdná, přijal(a) jste dostatek léku.

1

o 4J-

L J

Poté co ukončíte podávání léku:

•    Odklopte opět náustek a vyjměte prázdnou tobolku jejím vyklepnutím z komůrky. Prázdnou tobolku odložte do domovního odpadu.

•    Uzavřete inhalátor a nasaďte čepičku.

Neuchovávejte tobolky v inhalátoru Oslif Breezhaler.

Q

>

L J

Označte záznamník denních dávek:

Uvnitř balení se nachází záznamník denních dávek. Označte políčko dnešního dne, pokud Vám to pomůže připomenout Vaši následující dávku.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/586/006-010

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 30. listopadu 2009

Datum posledního prodloužení registrace: 2. prosince 2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

A.    VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 D-90429 Norimberk Německo

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE • Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

   Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky.

•    při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného RMP, je možné je předložit současně.

   Další opatření k minimalizaci rizik

Držitel rozhodnutí o registraci (MAH) zajistí, aby před uvedením na trh všichni lékaři, u nichž se předpokládá, že budou předepisovat/podávat přípravek Oslif Breezhaler, a lékárnící obdrželi informační kartičku obsahující následující:

-    Indikací je udržovací bronchodilatační léčba obstrukce dýchacích cest u dospělých pacientů s CHOPN.

-    Přípravek Oslif Breezhaler by neměl být užit u astmatu kvůli absenci dlouhodobých zkušeností s přípravkem Oslif Breezhaler u astmatu.

-    Doporučená dávka je inhalace obsahu jedné 150 mikrogramové tobolky jednou denně s použitím inhalátoru Oslif Breezhaler. Dávku lze zvýšit pouze po poradě s lékařem.

Všechny materiály budou pro úplnou preskripční informaci odkazovat na Souhrn údajů o přípravku.

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU JEDNOTLIVÉ BALENÍ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oslif Breezhaler 150 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce Indacaterolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje indacateroli maleas odpovídající indacaterolum 150 mikrogramů.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu (další informace najdete v příbalové informaci) a želatinu.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

10 tobolek + 1 inhalátor 30 tobolek + 1 inhalátor


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Inhalační podání.

Tobolky nepolykejte.

Používejte pouze inhalátor, který je součástí balení. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Zde otevřít.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a nevyjímejte dříve než bezprostředně před použitím.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/09/586/001    10 tobolek + 1 inhalátor

EU/1/09/586/002    30 tobolek + 1 inhalátor


13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Oslif Breezhaler 150


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

VNĚJŠÍ OBAL MULTIPACKU (VČETNĚ BLUE BOX)


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oslif Breezhaler 150 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce Indacaterolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje indacateroli maleas odpovídající indacaterolum 150 mikrogramů.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu (další informace najdete v příbalové informaci) a želatinu.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

Multipack: 60 (2 balení, každé obsahující 30 tobolek a 1 inhalátor). Multipack: 90 (3 balení, každé obsahující 30 tobolek a 1 inhalátor). Multipack: 300 (30 balení, každé obsahující 10 tobolek a 1 inhalátor).


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Inhalační podání Tobolky nepolykejte.

Používejte pouze inhalátor, který je součástí balení. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Zde otevřít.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a nevyjímejte dříve než bezprostředně před použitím.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/09/586/003

EU/1/09/586/004

EU/1/09/586/005


60 tobolek + 2 inhalátory 90 tobolek + 3 inhalátory 300 tobolek + 30 inhalátorů

13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Oslif Breezhaler 150

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNITŘNÍ OBAL MULTIPACKU (BEZ BLUE BOX)


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oslif Breezhaler 150 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce Indacaterolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje indacateroli maleas odpovídající indacaterolum 150 mikrogramů.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu (další informace najdete v příbalové informaci) a želatinu.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

10 tobolek a 1 inhalátor. Součást multipacku. Nesmí se prodávat samostatně. 30 tobolek a 1 inhalátor. Součást multipacku. Nesmí se prodávat samostatně.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Inhalační podání Tobolky nepolykejte.

Používejte pouze inhalátor, který je součástí balení. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Zde otevřít.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a nevyjímejte dříve než bezprostředně před použitím.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/09/586/003

EU/1/09/586/004

EU/1/09/586/005


60 tobolek + 2 inhalátory 90 tobolek + 3 inhalátory 300 tobolek + 30 inhalátorů

13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Oslif Breezhaler 150

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU

VNITŘNÍ VÍČKO JEDNOTLIVÉHO BALENÍ A VNITŘNÍHO OBALU MULTIPACKU


1. JINÉ


Informace o užití tohoto přípravku najdete v příbalové informaci. Datum zahájení:Oslif Breezhaler 150 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce Indacaterolum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Novartis Europharm Limited

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ


Pouze k inhalačnímu podání. Nepolykejte.

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU JEDNOTLIVÉ BALENÍ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oslif Breezhaler 300 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce Indacaterolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje indacateroli maleas odpovídající indacaterolum 300 mikrogramů.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu (další informace najdete v příbalové informaci) a želatinu.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

10 tobolek + 1 inhalátor 30 tobolek + 1 inhalátor


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Inhalační podání.

Tobolky nepolykejte.

Používejte pouze inhalátor, který je součástí balení. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Zde otevřít.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a nevyjímejte dříve než bezprostředně před použitím.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/09/586/006    10 tobolek + 1 inhalátor

EU/1/09/586/007    30 tobolek + 1 inhalátor


13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Oslif Breezhaler 300


VNĚJŠÍ OBAL MULTIPACKU (VČETNĚ BLUE BOX)


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oslif Breezhaler 300 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce Indacaterolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje indacateroli maleas odpovídající indacaterolum 300 mikrogramů.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu (další informace najdete v příbalové informaci) a želatinu.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

Multipack: 60 (2 balení, každé obsahující 30 tobolek a 1 inhalátor). Multipack: 90 (3 balení, každé obsahující 30 tobolek a 1 inhalátor). Multipack: 300 (30 balení, každé obsahující 10 tobolek a 1 inhalátor).


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Inhalační podání Tobolky nepolykejte.

Používejte pouze inhalátor, který je součástí balení. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Zde otevřít.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a nevyjímejte dříve než bezprostředně před použitím.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/09/586/008

EU/1/09/586/009

EU/1/09/586/010


60 tobolek + 2 inhalátory 90 tobolek + 3 inhalátory 300 tobolek + 30 inhalátorů

13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Oslif Breezhaler 300

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNITŘNÍ OBAL MULTIPACKU (BEZ BLUE BOX)


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Oslif Breezhaler 300 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce Indacaterolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje indacateroli maleas odpovídající indacaterolum 300 mikrogramů.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktózu (další informace najdete v příbalové informaci) a želatinu.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

10 tobolek a 1 inhalátor. Součást multipacku. Nesmí se prodávat samostatně. 30 tobolek a 1 inhalátor. Součást multipacku. Nesmí se prodávat samostatně.


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Inhalační podání Tobolky nepolykejte.

Používejte pouze inhalátor, který je součástí balení. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Zde otevřít.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a nevyjímejte dříve než bezprostředně před použitím.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Velká Británie

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/09/586/008

EU/1/09/586/009

EU/1/09/586/010


60 tobolek + 2 inhalátory 90 tobolek + 3 inhalátory 300 tobolek + 30 inhalátorů

13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Oslif Breezhaler 300

VNITŘNÍ VÍČKO JEDNOTLIVÉHO BALENÍ A VNITŘNÍHO OBALU MULTIPACKU


1. JINÉ


Informace o užití tohoto přípravku najdete v příbalové informaci. Datum zahájení:Oslif Breezhaler 300 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce Indacaterolum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Novartis Europharm Limited

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ


Pouze k inhalačnímu podání. Nepolykejte.

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Oslif Breezhaler 150 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce Oslif Breezhaler 300 mikrogramů, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

Indacaterolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.    Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Oslif Breezhaler a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oslif Breezhaler používat

3.    Jak se přípravek Oslif Breezhaler používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Oslif Breezhaler uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Oslif Breezhaler a a k čemu se používá Co je přípravek Oslif Breezhaler

Přípravek Oslif Breezhaler obsahuje léčivou látku indakaterol, která patří do skupiny léků nazývaných bronchodilatancia. Pokud ho inhalujete, uvolňuje svalovinu ve stěně malých dýchacích cest v plicích. To pomáhá otevřít dýchací cesty a usnadní vdechování a vydechování vzduchu.

K čemu se přípravek Oslif Breezhaler používá

Přípravek Oslif Breezhaler se používá k usnadnění dýchání u dospělých, kteří mají potíže s dýcháním kvůli plicní chorobě zvané chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). U CHOPN se svaly kolem dýchacích cest stahují. To ztěžuje dýchání. Tento přípravek uvolňuje stažení těchto svalů v plicích, což usnadňuje proudění vzduchu do plic a z plic.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Oslif Breezhaler používat Nepoužívejte přípravek Oslif Breezhaler

-    jestliže jste alergický(á) na indakaterol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Oslif Breezhaler se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

-    pokud máte astma (v takovém případě nesmíte přípravek Oslif Breezhaler používat).

-    pokud máte    problémy    se    srdcem.

-    pokud máte    epilepsii.

-    pokud máte    problémy    se    štítnou    žlázou (thyreotoxikóza).

-    pokud máte    cukrovku.

Během léčby přípravkem Oslif Breezhaler

-    přerušte používání přípravku a neprodleně informujte lékaře, pokud se u Vás objeví sevření hrudi, kašel, sípot nebo dušnost bezprostředně po užití léku. Může se jednat o příznaky stavu zvaného bronchospasmus.

-    neprodleně informujte lékaře, pokud se příznaky CHOPN (dušnost, sípot, kašel) nelepší nebo zhoršují.

Děti a dospívající

Přípravek Oslif Breezhaler nesmí být podáván dětem nebo dospívajícím do 18 let věku.

Další léčivé přípravky a přípravek Oslif Breezhaler

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte prosím lékaře, zvláště pokud užíváte:

-    léky na potíže s dýcháním podobné přípravku Oslif Breezhaler (např. léky obsahující salmeterol a formoterol). Mohou se u Vás častěji objevit nežádoucí účinky.

-    léky nazývané betablokátory užívané na vysoký krevní tlak nebo jiné potíže se srdcem (jako je propranolol) nebo oční chorobu zvanou glaukom (jako je timolol).

-    léky snižující množství draslíku v krvi. Ty zahrnují: o kortikosteroidy (např. prednison),

o diuretika (tablety na odvodnění) užívané na vysoký krevní tlak jako je hydrochlorothiazid,

o léky na potíže s dýcháním jako je teofylin.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že jste těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékarníkem dříve, než začnete tento přípravek používat .

Pokud Vám to lékař nenařídil, neměla byste přípravek Oslif Breezhaler používat.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by přípravek Oslif Breezhaler ovlivnil Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Oslif Breezhaler obsahuje latózu

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se s lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat.

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jaké množství přípravku Oslif Breezhaler používat

-    Obvyklou dávkou je inhalace obsahu jedné tobolky denně. Váš lékař Vám může nařídit používat tobolky 150 mikrogramů nebo tobolky 300 mikrogramů v závislosti na Vašem zdravotním stavu a podle Vaší odpovědi na léčbu. Nepoužívejte větší množství, než Vám předepsal Váš lékař.

-    Používvejte inhalátor každý den ve stejnou dobu, účinek trvá 24 hodin. To zaručuje, že máte v těle vždy dostatek léku, které Vám usnadní dýchání během dne i noci. Rovněž Vám to pomůže připomenout užít lék.

Jak používat přípravek Oslif Breezhaler

-    V tomto balení najdete inhalátor a tobolky (v blistrech), které obsahují lék ve formě prášku k inhalaci. Inhalátor Oslif Breezhaler Vám umožní inhalaci léku obsaženého v tobolce.

-    Tobolky používejte pouze s inhalátorem obsaženým v tomto balení (inhalátor Oslif Breezhaler). Tobolky musí až do doby užití zůstat v blistru.

-    Když načínáte nové balení, použijte nový inhalátor Oslif Breezhaler obsažený v balení.

-    Po 30 dnech používání vyhoďte každý inhalátor do odpadu.

-    T obolky nepolykej te.

-    Přečtěte si prosím návod na konci této příbalové informace, který obsahuje další informace o použití inhalátoru.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Oslif Breezhaler než jste měl(a)

Pokud jste inhaloval(a) příliš mnoho přípravku Oslif Breezhaler nebo pokud někdo jiný užil Vaše tobolky, informujte neprodleně lékaře nebo navštivte nejbližší lékařskou pohotovostní službu. Vezměte s sebou balení přípravku Oslif Breezhaler. Může být nutný lékařský dohled. Můžete pozorovat, že Vaše srdce bije rychleji než obvykle nebo můžete mít bolest hlavy, cítit se ospalý(á), mít pocit na zvracení nebo můžete zvracet.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Oslif Breezhaler

Pokud zapomenete inhalovat dávku, inhalujte právě jednu dávku příští den v obvyklou dobu. Nezdvojujte následující inhalaci, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jak dlouho používat přípravek Oslif Breezhaler

-    Používejte přípravek Oslif Breezhaler tak dlouho, jak Vám doporučil lékař.

-    COPD je chronická nemoc a Vy musíte přípravek Oslif Breezhaler používat každý den a ne pouze tehdy, pokud máte potíže s dechem nebo jiné příznaky COPD.

Máte-li jakékoli otázky, týkající se délky trvání léčby přípravkem Oslif Breezhaler, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné. Informujte neprodleně lékaře

•    pokud se objeví silná bolest na hrudi (časté).

•    pokud máte vysoké hladiny cukru v krvi (diabetes). Budete se cítit unavený(á), velmi žíznivý(á) a hladový(á) (bez nárůstu tělesné hmotnosti) a budete močit častěji než obvykle (časté).

•    Pokud se objeví nepravidelný srdeční tep (méně časté).

•    pokud se objeví příznaky alergické reakce jako vyrážka, svědění, kopřivka, obtížné dýchání nebo polykání, závratě (méně časté).

•    pokud obtížně dýcháte se sípáním nebo kašlem (méně časté).

Další nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

•    příznaky podobné nachlazení. Může se objevit vše nebo většina z následujícího: bolest v krku, rýma, ucpaný nos, kýchání, kašel, bolest hlavy.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10)

•    pocit tlaku nebo bolesti ve tvářích nebo na čele (zánět vedlejších dutin nosních)

•    rýma

•    kašel

•    bolest v krku

•    bolest hlavy

•    závratě

•    bušení srdce

•    svalové křeče

•    oteklé ruce, kotníky a nohy (edém)

•    svědění/vyrážka

•    bolest na hrudi

•    bolest ve svalech, kostech nebo kloubech

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

•    rychlý srdeční puls

•    brnění nebo necitlivost

•    bolest svalů

Občas některé osoby záhy po inhalaci léku začnou kašlat. Kašel je častým příznakem CHOPN. Pokud začnete kašlat krátce po inhalaci léku, neznepokojujte se. Zkontrolujte inhalátor, abyste se přesvědčil(a) zda je tobolka prázdná a že jste inhaloval(a) úplnou dávku. Pokud je tobolka prázdná, není důvod k obavám. Pokud tobolka není prázdná, inhalujte opět podle pokynů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru po „Použitelné do:“ nebo „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a nevyjímejte dříve než bezprostředně před použitím.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že je balení poškozeno nebo vykazuje známky nepovolené manipulace.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Oslif Breezhaler obsahuje

-    Jedna tobolka přípravku Oslif Breezhaler 150 mikrogramů obsahuje indacateroli maleas odpovídající indacaterolum 150 mikrogramů. Další složkou je laktóza a tobolky jsou vyrobeny ze želatiny.

-    Jedna tobolka přípravku Oslif Breezhaler 300 mikrogramů obsahuje indacateroli maleas odpovídající indacaterolum 300 mikrogramů. Další složkou je laktóza a tobolky jsou vyrobeny ze želatiny.

Jak přípravek Oslif Breezhaler vypadá a co obsahuje toto balení

V tomto balení najdete inhalátor spolu s tobolkami v blistrech. Tobolky jsou průhledné (bezbarvé) a obsahují bílý prášek.

-    Tobolky přípravku Oslif Breezhaler 150 mikrogramů mají černě vytištěný kód přípravku

IDL 150 nad a černě vytištěné logo společnosti (&) pod černým pruhem.

-    Tobolky přípravku Oslif Breezhaler 300 mikrogramů mají modře vytištěný kód přípravku "IDL 300 nad a modře vytištěné logo společnosti (&) pod modrým pruhem.

Dostupné jsou následující velikosti balení:

Krabička obsahující 10 tobolek a 1 inhalátor.

Krabička obsahující 30 tobolek a 1 inhalátor.

Multipack skládající se ze 2 balení (každé obsahující 30 tobolek a 1 inhalátor).

Multipack skládající se ze 3 balení (každé obsahující 30 tobolek a 1 inhalátor).

Multipack skládající se ze 30 balení (každé obsahující 10 tobolek a 1 inhalátor).

Na trhu ve Vaší zemi nemusí být všechny velikosti balení nebo síly.

Držitel rozhodnutí o registraci

Novartis Europharm Limited Frimley Business Park Camberley GU16 7SR Velká Británie

Výrobce

Novartis Pharma GmbH RoonstraBe 25 D-90429 Norimberk Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Belgie/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +370 5 269 16 50

Btarapna

Novartis Pharma Services Inc. Tea.: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00

EXXáSa

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Tqk: +30 210 281 17 12

Osterreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570

Espaňa

Ferrer International, S.A. Tel: +34 93 600 37 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888

France

Pierre Fabre Médicament Tél: +33 1 49 10 96 18

Portugal

Laboratório Medinfar - Produtos Farmaceuticos, S.A.

Tel: +351 21 499 7400

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220

Románia

Novartis Pharma Services Romania SRL Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Kúrcpog

Novartis Pharma Services Inc. Tr(k: +357 22 690 690

Latvija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +371 67 887 070


Suomi/Finland

Novartis Finland Oy Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. Tel: +44 1276 698370


Tato příbalová informace byla naposledy revidována Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si prosím pečlivě následující instrukce, abyste věděl(a), jak používat a pečovat o inhalátor Oslif Breezhaler.

   Používejte výhradně inhalátor Oslif Breezhaler obsažený v tomto balení. Nepoužívejte tobolky přípravku Oslif Breezhaler s žádným jiným inhalátorem a nepoužívejte inhalátor Oslif Breezhaler k podání žádných jiných léků v tobolkách.

•    Když načínáte nové balení, použijte vždy nový inhalátor Oslif Breezhaler obsažený v balení.

•    Po 30 dnech používání vyhoďte každý inhalátor do odpadu.

•    Poraďte se s lékárníkem, jak zlikvidovat léky a inhalátory, které již nepotřebujete.

   Tobolky nepolykejte. Prášek v tobolách je určen k inhalaci.

Vaše balení přípravku Oslif Breezhaler:

Každé balení přípravku Oslif Breezhaler obsahuje:

-    jeden inhalátor Oslif Breezhaler

-    jeden nebo více blistrů s tobolkami přípravku Oslif Breezhaler k užití v inhalátoru.

Inhalátor Oslif Breezhaler Vám umožňuje inhalovat lék obsažený v tobolce přípravku Oslif Breezhaler.

Náustek

Čepička

Sítko

Tlačítko

Komůrka pro tobolky

Tělo inhalátoru

Blistry


Tělo inhalátoru


Inhalátor Oslif Breezhaler    Blistr

Sejměte čepičku.

Otevřete inhalátor:

Držte pevně tělo inhalátoru a odklopte náustek. Tím inhalátor otevřete.

Připravte tobolku:

Bezprostředně před použitím vyjměte suchýma rukama jednu tobolku z blistru.

Vložte tobolku:

Vložte tobolku do komůrky pro tobolky.

Nikdy nevkládejte tobolku přímo do náustku.Uzavřete inhalátor:

Uzavřete inhalátor, dokud neuslyšíte “cvaknutí”.


Propíchněte tobolku:

•    Držte inhalátor ve vzpřímené poloze s náustkem nahoru.

•    Propíchněte tobolku současným pevným stiskem obou postranních tlačítek. Udělejte to pouze jednou.

•    Při propichování tobolky byste měl(a) slyšet “cvaknutí”.

Uvolněte zcela postranní tlačítka.

Vydechněte:

Před vložením náustku do úst zhluboka vydechněte. Do náustku nefoukejte.
Inhalujte lék:

K vdechnutí léku hluboko do dýchacích cest:

•    Držte inhalátor tak j ako na obrázku. Postranní tlačítka by měla směřovat vlevo a vpravo. Postranní tlačítka nemačkejte.

•    Vložte náustek do úst a pevně kolem něho stiskněte rty.

•    Vdechujte rychle, ale stejně silně a co nejhlouběji můžete.

Poznámka:

Jak vdechujete přes inhalátor, tobolka se v komůrce otáčí kolem dokola a měl(a) byste slyšet hrčení. Pocítíte sladkou příchuť, jak lék vstupuje do plic.

Doplňující informace

Občas mohou velmi malé úlomky tobolky projít přes sítko a dostat se do úst. Pokud k tomu dojde, můžete tyto úlomky cítit na jazyku. Spolknutí nebo inhalace těchto úlomků nepoškozuje zdraví. Možnost roztříštění tobolky se zvyšuje, pokud je tobolka náhodně propíchnuta více než jednou (krok 6).

Pokud neslyšíte hrčení:

Tobolka se mohla v komůrce vzpříčit. Pokud k tomu dojde:

•    Otevřete inhalátor a opatrně uvolněte tobolku poklepáváním na tělo inhalátoru. Nemačkejte postranní tlačítka.

•    Opakujte kroky 8 a 9 a znovu inhalujte lék.

Zadržte dech:

Poté, co jste inhaloval(a) lék:

•    Zadržte dech na nejméně 5-10 sekund nebo co nejdéle je to pro Vás pohodlné a současně vyjměte náustek

z úst.

•    Potom vydechněte.

•    Otevřete inhalátor a zjistěte,    zda nějaký prášek

nezůstal v tobolce.

Pokud v tobolce zůstal nějaký prášek:

•    Uzavřete inhalátor.

•    Opakujte kroky 8, 9,    10    a 11.

Většina lidí je schopna vyprázdnit tobolku jednou nebo dvěma inhalacemi.

Doplňující informace

Občas mohou některé osoby záhy po inhalaci krátce kašlat. Pokud k tomu dojde, není se čeho obávat. Pokud je tobolka prázdná, přijal(a) jste dostatek léku.

Poté co ukončíte podávání léku:•    Odklopte opět náustek a vyjměte prázdnou tobolku jejím vyklepnutím z komůrky. Prázdnou tobolku odložte do domovního odpadu.

•    Uzavřete inhalátor a nasaďte čepičku.

Neuchovávejte tobolky v inhalátoru Oslif Breezhaler.

Označte záznamník denních dávek:

Uvnitř balení se nachází záznamník denních dávek. Označte políčko dnešního dne, pokud Vám to pomůže připomenout Vaši následující dávku.

PAMATUJTE:

-    Nepolykejte tobolky přípravku Oslif Breezhaler.

-    Používejte výhradně inhalátor Oslif Breezhaler obsažený v tomto balení.

-    Tobolky přípravku Oslif Breezhaler musí být vždy uchovávány v blistru a vyjmuty teprve bezprostředně před užitím.

-    Nikdy nedávejte tobolku přípravku Oslif Breezhaler přímo do náustku inhalátoru Oslif Breezhaler.

-    Nemačkejte postranní tlačítka více než jednou.

-    Nikdy nefoukejte do náustku inhalátoru Oslif Breezhaler.

-    Vždy uvolněte tlačítka před inhalací.

-    Nikdy nemyjte inhalátor Oslif Breezhaler vodou. Uchovávejte ho suchý. Viz “Jak čistit Váš inhalátor”.

-    Nikdy inhalátor Oslif Breezhaler nerozebírejte.

-    Vždy použijte nový inhalátor Oslif Breezhaler, který obdržíte s novým balením. Po 30 dnech používání vyhoďte každý inhalátor do odpadu.

-    Tobolky neuchovávejte v inhalátoru Oslif Breezhaler.

-    Vždy uchovávejte inhalátor Oslif Breezhaler a tobolky na suchém místě.

Jak čistit Váš inhalátor

Inhalátor čistěte jednou týdně.

-    Vytřete náustek zevnitř a zvenku čistou látkou neuvolňující vlákna, abyste odstranil(a) ulpěný prášek.

-    Nemyjte inhalátor vodou. Udržujte ho suchý.

-    Inhalátor nerozebírejte.

66

1

Hlášení o hypersenzitivitě byly získány z post-marketingových zkušeností v souvislosti s použitím přípravku Oslif Breezhaler. Tyto pochází ze spontánních hlášení z populace neznámé velikosti, a proto není vždy možné spolehlivě určit četnost nebo stanovit příčinnou souvislost s expozicí léčivému přípravku. Proto byla četnost vypočtena z údajů z klinických hodnocení.

2

   26týdenní, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii fáze III s 605 pacienty s CHOPN nebyl prokázán klinicky významný rozdíl v rozvoji arytmických příhod monitorovaných po dobu 24 hodin na začátku léčby a až třikrát během 26 týdnů léčby mezi pacienty léčenými doporučenými dávkami přípravku Oslif Breezhaler a pacienty s placebem nebo léčenými tiotropiem.

3

Hlášení o hypersenzitivitě byly získány z post- marketingových zkušeností v souvislosti s použitím přípravku Oslif Breezhaler. Tyto pochází ze spontánních hlášení z populace neznámé velikosti, a proto není vždy možné spolehlivě určit četnost nebo stanovit příčinnou souvislost s expozicí léčivému přípravku. Proto byla četnost vypočtena z údajů z klinických hodnocení.

4

   26týdenní, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studii fáze III s 605 pacienty s CHOPN nebyl prokázán klinicky významný rozdíl v rozvoji arytmických příhod monitorovaných po dobu 24 hodin na začátku léčby a až třikrát během 26 týdnů léčby mezi pacienty léčenými doporučenými dávkami přípravku Oslif Breezhaler a pacienty s placebem nebo léčenými tiotropiem.