Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Original Schwedenbitter Kapky

zastaralé informace, vyhledat novější

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls35663/2013

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.    NÁZEV PŘÍPRAVKU

ORIGINÁL SCHWEDENBITTER KAPKY

2.    KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml přípravku obsahuje:

Herbarum extractum ex:

Absinthii herba......................0,5 g

Gentianae radix.....................1,8 g

Angelicae radix.....................1,7 g

Calami radix..........................4,8 g

Tormentillae rhizoma............0,5 g

Gummiresina myrrha.............3,4 g

Taraxaci radix........................2,6 g

Marrubii herba.......................0,32 g

Zedoariae radix......................2,4 g

Myristicae semen...................9,2 g

Myristicae flos.......................0,5 g

Juglandis fructus cortex.........2,6 g

Electuarium theriaca sine opio4,8 g

3.    LÉKOVÁ FORMA Tinktura

Popis přípravku: čirá až téměř čirá hnědá tekutina hořké chuti, charakteristického pachu.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1.    Terapeutické indikace

Pomocný lék při mírných žaludečních potížích, nechutenství a poruchách trávení (pocit plnosti žaludku, nadýmání apod.).

4.2.    Dávkování a způsob podání

2 až 3krát denně 1 čajovou lžičku (3-5 ml) do čaje, ovocné šťávy nebo vody.

Doporučuje se podávat půl hodiny před jídlem.

4.3.    Kontraindikace

Přecitlivělost na některou složku přípravku, těžké poruchy jaterních funkcí, žaludeční a dvanáctníkové vředy, epilepsie, alkoholismus, těžké poruchy mozkových funkcí. Přípravek není vhodný pro děti.

4.4Zvláštní upozornění a opatření pro použití Obsahuje 38% obj. ethanolu.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce Nejsou dosud známy.

4.6.    Těhotenství a kojení

Není dostatek údajů. Vzhledem k obsahu účinných látek drog Absinthii herba, Angelicae radix, Calami radix, Myristicae semen a Macis je podávání těhotným a kojícím ženám nevhodné.

4.7.    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek obsahuje 38% obj. ethanolu, 1 čajová lžička odpovídá cca 1,7 g alkoholu. Možnos t mírného ovlivnění pozornosti nelze vyloučit. Uvedené činnosti se doporučuje vykonávat nejdříve 2 hodiny po aplikaci přípravku.

4.8.    Nežádoucí účinky

Při dodržování doporučených dávek a způsobu užití nejsou dosud známy.

4.9.    Předávkování

Nebylo dosud zjištěno. Vzhledem k obsahu hořčinných drog nelze vyloučit možnost ojedinělého výskytu nauzey příp. i zvracení, které po vysazení přípravku zmizí. Jinak léčba symptomatická.

5.    FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1.    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: Fytofarmakum - digestivum, stomachikum.

ATC kód: V11

Přípravek je směsí 16 drog, obsahující hořčiny (Gentianae radix, Absinthii herba, Marrubii herba, Taraxaci radix), třísloviny (Juglandis fructus cortex) a silice (Absinthii herba, Angelicae radix, Calami radix, Zedoariae radix, Myristicae semen, Myristicae flos). Nejvýznamnější složkou jsou hořčiny, které reflektoricky přes nervus vagus zvyšují tvorbu žaludeční šťávy a stimulují exogenní sekreci pankreatu. Sekrece žaludeční šťávy není závislá na přítomnosti hořčiny v ústní dutině, nýbrž může přetrvávat i 3-4 hodiny, čímž zvyšuje chuť k jídlu. Proto se tyto drogy aplikují jako osvědčené prostředky při dyspepsiích, nechutenství, maldigesci, pocitu plnosti v epigastriu apod. Některé se vyznačují i účinkem cholagogním a choleretickým. Siličné drogy mají převážně účinek spasmolytický a karminativní, z části však i cholagogní a choleretický a zejména antiseptický. Proto má přípravek schopnost stimulovat činnost trávicích enzymů, ale i tlumit nadměrnou fermentaci ve střevech.

5.2.    Farmakokinetické vlastnosti

Obsahové látky drog mají biologicky i chemicky značně rozdílené vlastnosti, které neumožňují provést farmakokinetickou studii přípravku.

5.3.    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Podle údajů monografií ESCOP, komise E (fytofarmaka) Spolkového zdravotního úřadu SRN i další odborné literatury se žádná složka přípravku nepovažuje za toxickou. Při dodržování doporučených dávek a způsobu použití je možno považovat přípravek za bezpečný.

6.    FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1.    Seznam pomocných látek Bezvodý ethanol, čištěná voda, karamel.

6.2.    Inkompatibility

Přípravek určen k přímému užití, neuvádí se.

6.3.    Doba použitelnosti 3 roky.

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání Při teplotě do 25°C.

6.5.    Druh obalu a velikost balení

Lahvička z hnědého skla, PE nalévací vložka, PE šroubovací uzávěr, papírová krabička. Velikost balení: 100 ml, 250 ml a 500 ml.

Lahvička z hnědého skla, PE nalévací vložka, PE šroubovací uzávěr.

Velikost balení: 200 ml.

6.6.    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním Přípravek určen k vnitřnímu užití.

7.    DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI Riviera Handels GmbH Holzhackerstrasse 1

A-3430 Tulln Rakousko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO 94/250/00-C

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 26.4.2000 / 31.3.2010

10.    DATUM REVIZE TEXTU:

7.3.2013

3/3