Příbalový Leták

Orfiril 600

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

(krabička)_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Orfiril 600

enterosolventní tablety natrii valproas

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK

Jedna enterosolventní tableta obsahuje natrii valproas 600 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Enterosolventní tablety 50 enterosolventních tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

Přípravek může ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu. Lahvičku vždy dobře uzavřete.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

H NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Desitin Arzneimittel GmbH,

Weg beim Jager 214, D-22335 Hamburg, Německo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační čislo: 21/142/92-C/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo

šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

orfiril 600

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Orfiril 600

enterosolventní tablety natrii valproas

2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK

Jedna enterosolventní tableta obsahuje natrii valproas 600 mg.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Enterosolventní tablety 50 enterosolventních tablet

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO

DOHLED A DOSAH DĚTÍ


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST

Použitelné do:

9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu. Lahvičku vždy dobře uzavřete.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Desitin Logo

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační čislo: 21/142/92-C/C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Číslo

šarže:

14.

KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.

NÁVOD K POUŽITÍ

16.

INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU