Příbalový Leták

Orbenin Dry Cow 500 Mg

SOUHRN ÚDAJů O PŘÍPRAVKU


1. Název přípravku

ORBENIN DRY COW susp. a.u.v.

2. Kvalitativní a kvantitativní složení

Cloxacillinum (ut benzathini cloxacillinum) 500 mg v jednom intramamárním aplikátoru.

Pomocné látky:Paraffinum liquidum.

3. Léková forma

Suspenze pro intramamární aplikaci.

4. Farmakologické vlastnosti

Přípravek působí proti grampozitivním mikroorganismům způsobujícím mastitidy.
Je účinný proti
Streptococcus agalactiaea dalším streptokokům, stafylokokům (penicillin rezistentním a senzitivním kmenům) a proti Corynebacterium pyogenes. Orbenin DC susp má baktericidní účinek a udržuje účinnou hladinu v mléčné žláze 3 až 4 týdny. Působí i proti bakteriálním kmenům produkujícím -laktamázy.

5. Klinické údaje

5.0 Cílový druh
Skot - dojnice.

Indikace
K léčbě mastitid krav v zaprahlosti a k zlepšení ochrany před možnou infekcí během zaprahlosti.

Kontraindikace
Nepoužívat u krav během laktace.

Nežádoucí účinky
Nejsou známy.

Speciální opatření při používání
Žádné.

Použití v graviditě a laktaci
Nepoužívat u zvířat v laktaci.

Interakce
Nejsou známy.

Dávkování a způsob podávání
Obsah jedné stříkačky by měl být aplikován do každé čtvrti ihned po posledním dojení před odstavením na sucho. Přípravek se aplikuje do očištěného, dezinfikovaného a osušeného struku.

Příprava a použití krátkého hrotu: Uchopit krycí klobouček mezi ukazovák a palec, ohnout a sejmout (viz příslušný obrázek). Do strukového kanálku zavést pouze bílou část hrotu dle nákresu. Přípravek aplikovat šetrně pod mírným tlakem až do rovnoměrného naplnění strukového kanálku.

Příprava a použití konvenčního hrotu: Uchopit spodní část krycího kloboučku mezi ukazovák a palec, ohnout, přitlačit a odstranit (viz příslušný obrázek). Přípravek aplikovat šetrně pod mírným tlakem až do rovnoměrného naplnění strukového kanálku.

V žádném případě se nedotýkat prsty odkrytého hrotu!

Předávkování
Předávkování je velmi nepravděpodobným problémem, protože se vždy aplikuje obsah celého aplikátoru. Při náhodném předávkování nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh
Žádné.

5.10 Ochranné lhůty
Maso: 28 dní. Přípravek nesmí být používán v laktaci, ale výhradně v zaprahlosti, a to nejpozději měsíc před porodem, přičemž v tomto případě je ochranná lhůta na mléko 4 dny po porodu. Dojde-li k otelení dříve, ochranná lhůta na mléko se vypočítá tak, že k termínu aplikace se připočte 32 dní.

5.11 Speciální bezpečnostní opatření, která mají dodržovat osoby aplikující přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, pozření nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

6. Farmaceutické údaje

6.1 Inkompatibilita
Není známa.

6.2 Doba použitelnosti
48 měsíců.

6.3 Uchovávání
Skladovat při teplotě od 15 do 25 °C, mimo dosah dětí.

Druh obalu a velikost balení
Bílá polyetylénová intramamární stříkačka s pístem obsahující 3g (=4,5 ml) suspense. Uzávěr z bílého polyetylénu tvoří duální násadec a čepičku. Balení v kartonových krabicích po 24, 72 nebo 120 injektorech.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku nebo odpadového materiálu.

Nespotřebovaný přípravek nebo prázdné aplikátory musí být zlikvidovány v souladu s platnou legislativou ČR.

Další informace

Registrační číslo
96/256/91-C

Datum registrace a datum prodloužení registrace
25.7.1991 a 24.10.1996; 11. 9. 2002

Datum poslední revize textu
září 2016


DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.