Příbalový Leták

Oralair 300 Ir

Informace pro variantu: Tbl Slg (90,300ir), Tbl Slg (30,300ir), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA S 30 SUBLINGVÁLNÍMI TABLETAMI (Udržovací léčba)


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

ORALAIR 300 IR Sublingvální tablety

Pro použití u dospělých, dospívajících a dětí starších 5 let.

Udržovací léčba

extrakt alergenů z pylů trav

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Extrakt alergenů z pylů trav: srha laločnatá( Dactylis glomerata L.), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum L.), jílek vytrvalý (Loliumperenne L.), lipnice luční (Poapratensis L.) a bojínek luční (Phleumpratense L.)........300 IR na jednu sublinguální tabletu.

*IR (Index reaktivity) vyjadřuje aktivitu a je stanoven u citlivých pacientů kožním testem.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu. Další informace viz příbalová informace.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Sublingvální tableta 1 blistr s 30 tabletami


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K podání podjazyk.

Před polknutím nechte tabletu zcela rozpustit pod jazykem (po dobu alespoň 1 min). Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


POUŽITELNÉ DO:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


STALLERGENES 6 rue Alexis de Tocqueville 92160 ANTONY FRANCIE


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 59/159/10-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


oralair 300 ir


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ORALAIR 300 IR Sublingvální tableta

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


STALLERGENES .


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.


5. JINÉ


KRABIČKA S 90 SUBLINGVÁLNÍMI TABLETAMI (Udržovací léčba)


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

ORALAIR 300 IR Sublingvální tablety

Pro použití u dospělých, dospívajících a dětí starších 5 let.

Udržovací léčba

extrakt alergenů z pylů trav

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Extrakt alergenů z pylů trav: srha laločnatá (Dactylis glomerata L.), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum L.), jílek vytrvalý (Loliumperenne L.), lipnice luční (Poapratensis L.) a bojínek luční (Phleum pratense L.)..............300 IR na jednu sublingvální tabletu.

*IR (Index reaktivity) vyjadřuje aktivitu a je stanoven u citlivých pacientů kožním testem.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje laktosu. Další informace viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Sublingvální tableta 3 blistry s 30 tabletami


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


K podání podjazyk.

Před polknutím nechte tabletu zcela rozpustit pod jazykem (po dobu alespoň 1 min). Před použitím si přečtěte pří bálovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


POUŽITELNÉ DO:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Chraňte před mrazem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


STALLERGENES 6 rue Alexis de Tocqueville 92160 ANTONY FRANCIE


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 59/159/10-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


oralair 300 ir


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


ORALAIR 300 IR Sublingvální tableta

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


STALLERGENES


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Č.š.


5. JINÉ


6