Příbalový Leták

Oralair 100 Ir & 300 Ir

Informace pro variantu: Tbl Slg (3x100ir+28x300ir,), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU PAPÍROVÁ KRABIČKA (Úvodní léčba)

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ORALAIR 100 IR & 300 IR Sublingvální tablety

Pro použití u dospělých, dospívajících a dětí starších 5 let.

Úvodní léčba

extrakt alergenů z pylů trav

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Extrakt alergenů z pylů trav: srha laločnatá (Dactylis glomerata L.), tomka vonná (Anthoxanthum odoratum L.), jílek vytrvalý (Lolium perenne L.), lipnice luční (Poapratensis L.) a bojínek luční (Phleum pratense L.)... 100 IR* nebo 300 IR* v jedné sublingvální tabletě.

*IR (Index reaktivity) vyjadřuje aktivitu a je stanoven u citlivých pacientů kožním testem.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje laktosu. Další informace viz příbalová informace.

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ

Sublingvální tableta 1 blistr se 3 tabletami 100 IR 1 blistr s 28 tabletami 300 IR

5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

K podání pod jazyk.

Před polknutím nechte tabletu zcela rozpustit pod jazykem (po dobu alespoň 1 min).

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.    POUŽITELNOST

POUŽITELNÉ DO:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Chraňte před mrazem.

10.    ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STALLERGENES 6 Rue Alexis de Tocqueville 92160 ANTONY FRANCIE

12.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Registrační číslo: 59/160/10-C

13.    ČÍSLO ŠARŽE č.š.:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

15.    NÁVOD K POUŽITÍ

16.    INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU oralair 100 ir & 300 ir

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR : 100 IR nebo 300 IR (Úvodní léčba)

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ORALAIR 100 IR & 300 IR Sublingvální tableta

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

STALLERGENES

3.    POUŽITELNOST

EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.

5.    JINÉ

<100 IR> nebo <300 IR>

<tablety jsou počítány podle dnů užívání:

-    čísla 1 a 2 na malém blistru s tabletami 100 IR;

-    čísla 3 až 30 na velkém blistru s tabletami 300 IR ve vodotisku>