Příbalový Leták

Optimmune 2 Mg


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Optimmune oční mast pro psy


1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE


Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim dce Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko


Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Schering-Plough Sante Animale

La Grindoliere, Zone Artisale

F-49500 Sergé

Francie


2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Optimmune oční mast pro psy


3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK


Obsah v 1 g:

Léčivá látka:

Ciclosporinum 2 mg


4. INDIKACE


Léčba chronických a rekurentních konjuktivitid vzniklých autoimunitním působením. Je přímo indikován k léčbě keratokonjunktivitis sicca (KCS, suché oko) a chronické superficiální keratitidy (pannus).


5. KONTRAINDIKACE


Nepoužívat v případě plísňových nebo virových onemocnění


6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Lehké podráždění může být pozorováno na začátku terapie. Pokud takové podráždění přetrvává měla by být léčba přerušena.

Záněty nebo otoky kůže víček byly popisovány ve velmi málo případech. V těchto případech se zdálo, že byly spojeny s nadbytečným podáváním masti. Po snížení jejího podávaného množství se otoky upravily

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.


7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT


Psi


8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ


Podávejte lokálně do spojivkového vaku.


Aplikujte malé množství masti (asi 1/2 cm proužek) do postiženého oka každých 12 hodin.


9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ


Jakékoli nečistoty v oku by měly být odstraněny před aplikací jemným vyčištěním nebo výplachem. vhodným, nedráždivým roztokem.

Zabraňte kontaminaci obsahu při aplikaci.

Uzavírejte přípravek mezi aplikacemi.


10. OCHRANNÁ LHŮTA


Není určeno pro potravinová zvířata.


11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávat mimo dosah dětí.


Uchovávejte při teplotě do 25C

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce po EXP.


Doba použitelnosti po prvním otevření balení 28 dnů


12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ


Pro uživatele:

Zamezte kontaktu přípravku s pokožkou.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat gumové či latexové rukavice.

Po aplikaci přípravku si umyjte ruce.


13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA


Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.


14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE


Červen 2012


15. DALŠÍ INFORMACE


Zvláštní upozornění pro každý cílový druh


Klinické zkušenosti ukazují, že u 90 % postižených psů KCS je nutné celoživotní podávání. Avšak pokud je v takovýchto případech léčba udržována, prognóza onemocnění je dobrá pokud je navíc pacient pod pravidelným odborným dohledem.

Obdobně i léčba chronické superficiální keratitidy může vyžadovat dlouhodobé podávání, neboť dochází k exacerbaci onemocnění působením ultrafialového záření. V takovémto případě pak může být léčba omezena nebo vyhrazena pouze na určitá období roku.

Při terapii KCS je velmi důležité udržovat léčbu. Studie totiž prokázaly, že tvorba slz klesá během 24 hodin od přerušení aplikace.

Zvýšení produkce slz od zahájení aplikace se očekává během 10 dní, ale může trvat až maximálně do 6 týdnů.


Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.


Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, prosím, kontaktujte příslušného reprezentanta držitele rozhodnutí o registraci.


4