Příbalový Leták

Opsumit 10 Mg

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Opsumit 10 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna potahovaná tableta obsahuje macitentanum 10 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

Jedna potahovaná tableta obsahuje přibližně 37 mg laktosy (jako monohydrát) a přibližně 0,06 mg lecithinu (sojového) (E322).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta).

5,5 mm, okrouhlé, bikonvexní, bílé až téměř bílé potahované tablety, na jedné straně s vyraženou číslicí “10”.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Přípravek Opsumit je v monoterapii nebo v kombinované terapii indikován k dlouhodobé léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH) u dospělých pacientů funkční třídy WHO II až III.

Účinnost byla prokázána u populace pacientů s PAH, včetně idiopatické a dědičné PAH, PAH spojené s onemocněním pojivové tkáně a PAH spojené s korigovanou jednoduchou vrozenou srdeční vadou (viz bod 5.1).

4.2    Dávkování a způsob podání

Léčbu může zahájit a monitorovat pouze lékař se zkušenostmi s léčbou PAH.

Dávkování

Přípravek Opsumit se má užívat perorálně v dávce 10 mg jednou denně, s jídlem nebo bez jídla. Potahované tablety nelze dělit a mají se polykat celé a zapíjet vodou.

Opsumit se má užívat každý den v přibližně stejnou dobu. Pokud pacient vynechá dávku přípravku Opsumit, má být informován, že si ji má vzít ihned jak je to možné a další dávku si vzít v plánovaném čase. Pacient má být informován, že pokud vynechá dávku, nemá užít dvě dávky najednou.

Senioři

U pacientů starších 65 let není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2). Ohledně pacientů starších 75 let jsou k dispozici omezené klinické zkušenosti, proto se u této populace musí přípravek Opsumit používat opatrně (viz bod 4.4).

Poškození jater

Na základě farmakokinetických údajů není u pacientů s mírným, středně závažným ani těžkým poškozením jater úprava dávky nutná (viz body 4.4 a 5.2). Nicméně s podáváním macitentanu u pacientů s PAH se středně závažným nebo těžkým poškozením jater nejsou žádné klinické zkušenosti. Podávání přípravku Opsumit se nemá zahajovat u pacientů s těžkým poškozením jater nebo s klinicky významně zvýšenými hladinami jaterních aminotransferáz (více než 3x nad horní hranici normy (> 3 x ULN); viz body 4.3 a 4.4).

Poškození ledvin

Na základě farmakokinetických údajů není u pacientů s poškozením ledvin úprava dávky potřebná.

S podáváním macitentanu pacientům s PAH s těžkým poškozením ledvin nejsou žádné klinické zkušenosti. Podávání přípravku Opsumit se nedoporučuje u pacientů na dialýze (viz body 4.4 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost macitentanu u dětí nebyla dosud stanovena.

4.3    Kontraindikace

•    Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

•    Těhotenství (viz bod 4.6).

•    Ženy v plodném věku, které nepoužívají spolehlivou antikoncepci (viz body 4.4 a 4.6).

•    Kojení (viz bod 4.6).

•    Pacienti s těžkým poškozením jater (s cirhózou nebo bez ní) (viz bod 4.2).

•    Výchozí hodnoty jaterních aminotransferáz (aspartátaminotransferázy (AST) a/nebo alaninaminotransferázy (ALT) > 3 x ULN) (viz body 4.2 a 4.4).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Poměr přínosů a rizik macitentanu u pacientů s plicní arteriální hypertenzí funkční třídy WHO I nebyl stanoven.

Jaterní funkce

S PAH a s antagonisty endothelinového receptoru (ERA) je spojováno zvýšení jaterních aminotransferáz (AST, ALT). Léčba přípravkem Opsumit se nesmí zahajovat u pacientů s těžkým poškozením jater nebo se zvýšenými hodnotami aminotransferáz (> 3 x ULN) (viz body 4.2 a 4.3) a nedoporučuje se u pacientů se středně závažným poškozením jater. Před zahájením léčby přípravkem by měly být provedeny jaterní testy.

Pacienti by měli být sledováni s ohledem na příznaky poškození jater a doporučuje se monitorovat hodnoty ALT a AST každý měsíc. Pokud se objeví přetrvávající, nejasné, klinicky významné zvýšení hodnot aminotransferázy, pokud je zvýšení spojeno se zvýšením bilirubinu > 2 x ULN nebo s klinickými příznaky poškození jater (např. žloutenka), má být terapie přípravkem Opsumit přerušena.

O obnovení léčby přípravkem Opsumit lze u pacientů, u kterých se neobjevily klinické příznaky poškození jater, uvažovat poté, co se hladiny jaterního enzymu vrátí do normálního rozmezí. Doporučuje se porada s hepatologem.

Koncentrace hemoglobinu

Jako u jiných antagonistů endothelinového receptoru, byla léčba macitentanem spojena s poklesem koncentrace hemoglobinu (viz bod 4.8). V placebem kontrolovaných studiích nebyly poklesy koncentrace hemoglobinu související s macitentanem progresivní, stabilizovaly se po prvních 4 až 12 týdnech léčby a během chronické léčby zůstaly stabilní. U macitentanu a dalších antagonistů endothelinového receptoru byly hlášeny případy anémie vyžadující transfuzi krvinek. U pacientů s těžkou anémií se zahájení léčby přípravkem Opsumit nedoporučuje. Před zahájením léčby se doporučuje změření koncentrací hemoglobinu a tato měření se během léčby mají opakovat podle klinických indikací.

Plicní venookluzivní nemoc

U vazodilatátorů (zejména prostacyklinů) byly hlášeny případy plicního edému, pokud se používaly u pacientů s plicní venookluzivní nemocí. Pokud se tedy při podávání macitentanu pacientům s PAH objeví příznaky plicního edému, je nutno zvážit možnost plicní venookluzivní nemoci.

Použití u žen v plodném věku

Léčbu přípravkem Opsumit lze u žen v plodném věku zahájit pouze pokud bylo vyloučeno těhotenství, bylo podáno vhodné poučení o antikoncepci a pokud se používá spolehlivá antikoncepce (viz body 4.3 a 4.6). Ženy nesmějí otěhotnět ještě 1 měsíc poté, co přípravek Opsumit vysadily. Během léčby přípravkem Opsumit se doporučuje provádět každý měsíc těhotenské testy, aby bylo možné těhotenství zjistit včas.

Současné podávání se silnými induktory CYP3A4

Za přítomnosti silných induktorů CYP3A4 může dojít ke snížení účinnosti macitentanu. Kombinaci macitentanu se silnými induktory CYP3A4 (např. rifampicinem, třezalkou tečkovanou, karbamazepinem a fenytoinem) je nutno se vyhnout (viz bod 4.5).

Současné podávání se silnými inhibitory CYP3A4

Při současném podávání macitentanu spolu se silnými inhibitory CYP3A4 (např. itrakonazol, ketokonazol, vorikonazol, klarithromycin, telithromycin, nefazodon, ritonavir, a sachinavir) je nutná opatrnost (viz bod 4.5).

Poškození ledvin

Pacienti s poškozením ledvin mohou být během léčby macitentanem vystaveni vyššímu riziku hypotenze a anémie. Proto je nutno zvážit sledování krevního tlaku a hemoglobinu. S podáváním macitentanu pacientům s PAH s poškozením ledvin nejsou žádné klinické zkušenosti. U této populace se doporučuje opatrnost. S podáváním macitentanu pacientům na dialýze nejsou žádné zkušenosti, proto se přípravek Opsumit u této populace nedoporučuje (viz body 4.2 a 5.2).

Senioři

U pacientů starších 75 let jsou s macitentanem omezené klinické zkušenosti, a proto se u této populace přípravek Opsumit musí používat opatrně (viz bod 4.2).

Pomocné látky

Tablety přípravku Opsumit obsahují laktosu. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, s vrozeným deficitem laktázy nebo s malabsorpcí glukózy a galaktózy by tento přípravek neměli užívat.

Tablety přípravku Opsumit obsahují lecithin ze sóji. Pokud pacient trpí hypersensitivitou na sóju, Opsumit se u něj nesmí použít (viz bod 4.3).

4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Studie in vitro

Na metabolismu macitentanu a vzniku jeho metabolitů se podílejí enzymy cytochromu P450 CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9 a CYP2C19 (viz bod 5.2). Macitentan a jeho aktivní metabolit nemají na enzymy cytochromu P450 klinicky relevantní inhibiční ani indukční účinky.

Macitentan a jeho aktivní metabolit nejsou v klinicky relevantních koncentracích inhibitory jaterních ani renálních příjmových transportérů, včetně polypeptidů transportujících organické anionty (OATP1B1 a OATP1B3). Macitentan a jeho aktivní metabolit nejsou relevantními substráty OATP1B1 a OATP1B3, ale do jater vstupují pasivní difuzí.

Macitentan a jeho aktivní metabolit nejsou v klinicky relevantních koncentracích inhibitory jaterních ani renálních efluxních pump, včetně proteinu mnohočetné lékové rezistence (P-gp, MDR-1) a mnohočetných lékových a toxinových extruzních transportérů (multidrug and toxin extrusion transporters - MATE1 a MATE2-K). Macitentan v klinicky relevantních střevních koncentracích inhibuje protein rezistence rakoviny prsu (breast cancer resistance protein - BCRP). Macitentan není substrátem P-gp/MDR-1.

V klinicky relevantních koncentracích macitentan a jeho aktivní metabolit neinteragují s proteiny účastnícími se transportu jaterních žlučových solí, tj. exportní pumpou žlučových solí (BSEP) a taurocholát kotransportujícím polypeptidem závislým na sodíku (NTCP).

Studie in vivo

Studie interakcí byly provedeny pouze u dospělých.

Warfarin: macitentan podávaný v opakovaných dávkách 10 mg jednou denně neměl po jednorázové dávce 25 mg warfarinu žádný vliv na expozici S-warfarinu (substrát CYP2C9) ani R-warfarinu (substrát CYP3A4). Farmakodynamické účinky warfarinu na mezinárodní normalizovaný poměr (International Normalized Ratio - INR) nebyly macitentanem ovlivněny. Farmakokinetika macitentanu a jeho aktivního metabolitu nebyla warfarinem ovlivněna.

Sildenafil: v rovnovážném stavu byla expozice sildenafilu v dávce 20 mg třikrát denně během současného podávání macitentanu v dávce 10 mg jednou denně zvýšena o 15 %. Sildenafil, který je substrátem CYP3A4, neměl na farmakokinetiku macitentanu vliv, zatímco expozice aktivnímu metabolitu macitentanu byla snížena o 15 %. Tyto změny se nepovažují za klinicky relevantní.

V placebem kontrolované studii u pacientů s PAH byla prokázána účinnost a bezpečnost macitentanu v kombinaci se sildenafilem.

Ketokonazol: za přítomnosti ketokonazolu, což je silný inhibitor CYP3A4,v dávce 400 mg jednou denně, se expozice macitentanu zvýšila přibližně dvojnásobně. Při použití fyziologicky založeného farmakokinetického (PBPK) modelování byl očekávaný nárůst v přítomnosti ketokonazolu 200 mg dvakrát denně přibližně 3 násobný. Je třeba vtít v úvahu nepřesnosti takového modelování. Expozice aktivnímu metabolitu macitentanu byla snížena o 26 %. Pokud se macitentan podává současně se silnými inhibitory CYP3A4, je nutná opatrnost (viz bod 4.4).

Cyklosporin A: souběžná léčba cyklosporinem A, což je kombinovaný inhibitor CYP3A4 a OATP, v dávce 100 mg dvakrát denně nenarušovala klinicky relevantní měrou expozici macitentanu a jeho aktivnímu metabolitu v rovnovážném stavu.

Silné induktory CYP3A4: souběžná léčba rifampicinem, což je silný induktor CYP3A4, v dávce 600 mg denně snížila expozici macitentanu v rovnovážném stavu o 79 %, ale na expozici aktivnímu metabolitu neměla vliv. Je nutno mít na zřeteli, že účinnost macitentanu může být za přítomnosti silného induktoru CYP3A4, jakým je rifampicin, snížena. Kombinaci macitentanu se silnými induktory CYP3A4 je nutno se vyhnout (viz bod 4.4).

Hormonální kontraceptiva: Macitentan podávaný jednou denně v dávce 10 mg neovlivnil farmakokinetiku perorálního kontraceptiva (norethisteron 1 mg a etinylestradiol 35 ^g).

4.6 Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O užívání macitentanu u těhotných žen nejsou žádné údaje. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka zůstává stále neznámé. Přípravek Opsumit je v těhotenství a u žen v plodném věku, které nepoužívají spolehlivou antikoncepci, kontraindikován (viz bod 4.3).

Použití u žen v plodném věku

Léčbu přípravkem Opsumit lze u žen v plodném věku zahájit pouze pokud bylo vyloučeno těhotenství, bylo podáno vhodné poučení o antikoncepci a pokud se používá spolehlivá antikoncepce (viz body 4.3 a 4.4). Ženy nesmějí otěhotnět ještě 1 měsíc poté, co přípravek Opsumit vysadily. Během léčby přípravkem Opsumit se doporučuje provádět každý měsíc těhotenské testy, aby bylo možné těhotenství zjistit včas.

Kojení

Není známo, zda se macitentan vylučuje do mateřského mléka. U potkanů se macitentan a jeho metabolity do mléka v době kojení vylučují (viz bod 5.3). Riziko pro kojence nelze vyloučit. Přípravek Opsumit je v době kojení kontraindikován (viz bod 4.3).

Mužská fertilita

Po podávání macitentanu byl u zvířecích samců pozorován vznik testikulární tubulární atrofie (viz bod 5.3). Význam tohoto zjištění není znám, nicméně narušení spermatogeneze nelze vyloučit.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Macitentan může mít malý vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při zvažování pacientovy schopnosti řídit a obsluhovat stroje je třeba vzít v úvahu jeho klinický stav a profil nežádoucích účinků macitentanu (jako jsou bolesti hlavy, hypotenze).

4.8    Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky léčiva byla nasofaryngitida (14,0 %), bolest hlavy (13,6 %) a anémie (13,2 %, viz bod 4.4). Většina nežádoucích účinků byla slabé až střední intenzity.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Bezpečnost macitentanu byla hodnocena v dlouhodobé placebem kontrolované studii u 742 pacientů se symptomatickou PAH. Střední hodnota doby trvání léčby byla 103,9 týdne ve skupině léčené 10 mg macitentanu a 85,3 týdne ve skupině léčené placebem. Nežádoucí účinky spojené s macitentanem získané z této klinické studie jsou shrnuty v tabulce níže.

Četnosti jsou definovány následovně: velmi časté (> 1/10); časté (> 1/100 až < 1/10); méně časté (> 1/1 000 až < 1/100); vzácné (> 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000).

Třída orgánových systémů

Četnost

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

Velmi časté

Nasofaryngitida

Velmi časté

Bronchitida

Časté

Faryngitida

Časté

Chřipka

Časté

Infekce močových cest

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté

Anémie

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Reakce z přecitlivělosti (např. angioedém, svědění, vyrážka)*

Poruchy nervového systému

Velmi časté

Bolesti hlavy

Cévní poruchy

Časté

Hypotenze**

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté

Nazální kongesce*

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Velmi časté

Edém, retence tekutin1

* Údaje získané ze souhrnné analýzy placebem kontrolovaných studií

Popis vybraných nežádoucích účinků

** Hypotenze je spojována s podáváním antagonistů endothelinového receptoru. V dlouhodobé, dvojitě zaslepené studii u pacientů s PAH byla hypotenze hlášena u 7,0 % pacientů léčených macitentanem v dávce 10 mg a u 4,4 % pacientů léčených placebem. To odpovídalo

3,5 příhody/100 paciento-roků u macitentanu v dávce 10 mg v porovnání s 2,7 příhody/100 paciento-roků u placeba.

Změny laboratorních hodnot Jatemí aminotransferázv

Incidence zvýšení aminotransferázy (ALT/AST) > 3 x ULN byla ve dvojitě zaslepené studii u pacientů s PAH 3,4 % u macitentanu v dávce 10 mg a 4,5 % u placeba. Zvýšení > 5 x ULN se vyskytla u 2,5 % pacientů léčených macitentanem v dávce 10 mg v porovnání se 2 % pacientů léčených placebem.

Hemoglobin

Ve dvojitě zaslepené studii u pacientů s PAH byl v porovnání s placebem macitentan v dávce 10 mg spojen se střední hodnotou poklesu hemoglobinu o 1 g/dl. Pokles z výchozí koncentrace hemoglobinu pod 10 g/dl byl hlášen u 8,7 % pacientů léčených macitentanem v dávce 10 mg a u 3,4 % pacientů léčených placebem.

Bílé krvinky

Ve dvojitě zaslepené studii u pacientů s PAH byl macitentan v dávce 10 mg spojen s poklesem střední hodnoty počtu leukocytů z výchozích hodnot dosahujícím 0,7 x 102 3 4 5 6/l v porovnání s žádným poklesem u pacientů léčených placebem.

Krevní destičky

Ve dvojitě zaslepené studii u pacientů s PAH byl macitentan v dávce 10 mg spojen s poklesem střední hodnoty počtu krevních destiček z výchozích hodnot dosahujících 17 x 106/l v porovnání se střední hodnotou poklesu 11 x 106/l u pacientů léčených placebem.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost macitentanu u dětí nebyla dosud stanovena.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Macitentan se podával zdravým jedincům v jednorázové dávce až 600 mg. Byly pozorovány nežádoucí účinky bolesti hlavy, nauzea a zvracení. Při předávkování se musí dle potřeby přijmout standardní podpůrná opatření. Kvůli vysokému stupni vazby macitentanu na proteiny není pravděpodobné, že by dialýza byla účinná.

Macitentan je perorálně účinný silný antagonista endothelinových receptorů, který působí na receptory ETA i ETB a je in vitro přibližně 100 krát selektivnější k receptoru ETA než ETB. Macitentan vykazuje vysokou afinitu a dlouhodobé obsazení endothelinových receptorů v lidských buňkách hladké svaloviny plicních arterií. To brání endothelinem zprostředkované aktivaci systému druhého posla, který vede k vasokonstrikci a proliferaci buněk hladké svaloviny.

Klinická účinnost a bezpečnost

Účinnost u pacientů s plicní arteriální hypertenzí

U 742 pacientů se symptomatickou PAH byla provedena multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie výsledků fáze 3 s paralelní skupinou a s délkou určenou počtem událostí potřebných pro statistické vyhodnocení (event-driven) (AC-055-302/SERAPHIN). Pacienti byli randomizováni do tří léčebných skupin (placebo [N = 250], 3 mg [N = 250] nebo 10 mg [N = 242] macitentanu jednou denně) s cílem vyhodnotit dlouhodobé účinky na morbiditu nebo mortalitu.

Na začátku studie byla většina zařazených pacientů (64 %) léčena stabilními dávkami specifické léčby PAH, buď perorálními inhibitory fosfodiesterázy (61 %) a/nebo inhalačními/perorálními prostanoidy (6 %).

Primárním kritériem hodnocení byla doba do prvního výskytu morbiditní nebo mortalitní příhody, a to do konce dvojitě zaslepené léčby, definovaného jako úmrtí nebo síňová septostomie nebo transplantace plic nebo nasazení intravenózních (i.v.) nebo subkutánních (s.c.) prostanoidů nebo jiné zhoršení PAH. Jiné zhoršení PAH bylo definováno jako přítomnost všech tří následujících složek: trvalé zkrácení vzdálenosti ušlé za 6 minut (6-minute walk distance - 6MWD) o nejméně 15 % z výchozích hodnot; zhoršení symptomů PAH (zhoršení funkční třídy dle WHO nebo pravostranného srdečního selhání) a potřeba nové léčby PAH. Všechny příhody byly potvrzeny nezávislou posudkovou komisí, která neměla informace o tom, do které léčebné skupiny pacient patří.

Všichni pacienti byli sledováni do ukončení studie ohledně vitálního statusu. Ukončení studie bylo vyhlášeno při dosažení předem definovaného počtu příhod primárního kritéria hodnocení. V období mezi ukončením léčby a ukončením studie mohl pacient dostávat otevřeně macitentan v dávce 10 mg nebo alternativní léčbu PAH. Celkový medián trvání dvojitě zaslepené léčby byl 115 týdnů (maximálně 188 týdnů léčby macitentanem).

Střední hodnota věku všech pacientů byla 46 let (rozmezí 12 až 85 let věku), zahrnovala 20 pacientů mladších 18 let, 706 pacientů ve věku 18 až-74 let a 16 pacientů ve věku 75 let starších, přičemž většina subjektů byli běloši (55 %) a ženy (77 %). Přibližně 52 % pacientů bylo funkční třídy WHO II, 46 % funkční třídy WHO III a 2 % funkční třídy WHO IV.

Nejčastější etiologií u hodnocené populace byla idiopatická nebo dědičná PAH (57 %), následovaná PAH v důsledku poruch pojivové tkáně (31 %), PAH související s upravenou prostou vrozenou srdeční chorobou (8 %) a PAH související s jinými etiologiemi (léky a toxiny [3 %] a HIV [1 %]).

Kritéria hodnocení výsledků

Léčba macitentanem v dávce 10 mg vedla do okamžiku ukončení léčby v porovnání s placebem ke 45 % snížení rizika (poměr rizik [HR] 0,55; 97,5 % interval spolehlivosti: 0,39 až 0,76; logrank p < 0,0001) výskytu složeného kritéria hodnocení morbidita-mortalita [Obr. 1 a Tabulka 1]. Léčebný účinek byl zjištěn brzy a byl setrvalý.

Účinnost macitentanu v dávce 10 mg na primární kritérium hodnocení byla ve všech podskupinách dle věku, pohlaví, etnického původu, zeměpisné oblasti, etiologie, monoterapie nebo kombinace s jinou léčbou PAH a dle funkční třídy WHO (I/II a III/IV) shodná.

100H


OPSUMIT 10 mg


---Placebo


80-


60-


40


20


Log-rank p-hodnota: <0,0001


o


Měsíce od zahájeni léčby


Počet s rizikem

OPSUMIT 10 mg 242


208


187


171


155


Placebo 250


lbe


160


122


Tabulka 1 Výsledný souhrn příhod

Kritéria hodnocení & statistika

Pacienti s příhodami

Porovnání léčby: macitentan 10 mg vs placebo

Placebo (N = 250)

Macitenta n 10 mg (N = 242)

absolutní

snížení

rizikaa

Relativní snížení rizika (97.5% CI)

HRa (97,5% interval spolehlivosti)

Hodnota p logrank testu

Událost morbidita-mortalita b

53%

37%

16%

45%

(24%; 61%)

0,55

(0,39; 0,76)

< 0,0001

Úmrtí c n (%)

19 (7,6%)

14 (5,8%)

2%

36%

(-42%; 71%)

0,64

(0,29; 1,42)

0,20

Zhoršení PAH n (%)

93 (37,2%)

59 (24,4%)

13%

49%

(27%, 65%)

0,51

(0,35, 0,73)

< 0,0001

i.v./s.c. Iniciace Prostanoidu n (%)

6 (2,4%)

1 (0,4%)

2%

a = na základě Coxova proporčního modelu rizik

b = % pacientů s příhodou do 36 měsíců = 100 x (1 - KM odhad)

c = všechny příčiny úmrtí až do ukončení studie bez ohledu na předchozí zhoršování

Počet úmrtí ze všech příčin do ukončení studie ve skupině léčené macitentanem v dávce 10 mg byl 35 versus 44 ve skupině léčené placebem (HR 0,77; 97,5 % interval spolehlivosti: 0,46 až 1,28).

Riziko úmrtí na PAH nebo hospitalizace souvisejících s PAH do ukončení léčby bylo v porovnání s placebem (84 příhod) ve skupině pacientů léčených macitentanem v dávce 10 mg sníženo o

50 % (50 příhod) (HR 0,50; 97,5 % interval spolehlivosti: 0,34 až 0,75; hodnota p logrank testu < 0,0001). Po 36 měsících bylo hospitalizováno pro PAH nebo zemřelo na příčiny související s PAH 44,6 % pacientů s placebem a 29,4 % pacientů léčených macitentanem v dávce 10 mg (absolutní snížení rizika - Absolute Risk Reduction = 15,2 %).

Symptomatická kritéria hodnocení

Jako sekundární kritérium hodnocení byla použita námahová kapacita. Léčba macitentanem v dávce 10 mg vedla v 6. měsíci ke střední hodnotě prodloužení 6MWD korigovanému dle placeba o 22 metrů (97,5 % interval spolehlivosti: 3 až 41; p = 0,0078). Vyhodnocení 6MWD dle funkční třídy vedlo ke střední hodnotě prodloužení výchozích hodnot korigovanému dle placeba v 6. měsíci u pacientů funkční třídy III/IV o 37 metrů (97,5 % interval spolehlivosti: 5 až 69) a u funkční třídy I/II o 12 metrů (97,5 % interval spolehlivosti: 8 až 33). Prodloužení 6MWD dosažené pomocí macitentanu se během trvání studie udrželo.

Léčba macitentanem v dávce 10 mg vedla v porovnání s placebem v 6. měsíci k o 74 % vyšší šanci na zlepšení funkční třídy WHO (poměr rizik 1,74; 97,5 % interval spolehlivosti: 1,10 až 2,74; p = 0,0063).

Macitentan v dávce 10 mg zlepšoval kvalitu života hodnocenou dotazníkem SF-36.

Hemodynamická kritéria hodnocení

Hemodynamické parametry byly hodnoceny po 6 měsících léčby na podsouboru pacientů (placebo [N = 67], macitentan v dávce 10 mg [N = 57]). Pacienti léčení macitentanem v dávce 10 mg dosahovali v porovnání s placebem mediánu snížení plicní cévní resistence 36,5 % (97,5 % interval spolehlivosti: 21,7 až 49,2 %) a zvýšení srdečního indexu 0,58 l/min/m2 (97,5 % interval spolehlivosti: 0,28 až 0,93 l/min/m2).

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s macitentanem u všech podskupin pediatrické populace s PAH (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika macitentanu a jeho aktivního metabolitu byla zdokumentována zejména u zdravých osob. Expozice macitentanu u pacientů s PAH byla přibližně 1,2krát vyšší, než u zdravých osob. Expozice pacientů aktivnímu metabolitu, který je přibližně 5krát slabší než macitentan, byla přibližně 1,3krát vyšší, než u zdravých osob. Farmakokinetika macitentanu u pacientů s PAH nebyla závažností choroby ovlivněna.

Po opakovaném podání je farmakokinetika macitentanu závislá na dávce do 30 mg včetně.

Absorpce

Maximálních plasmatických koncentrací macitentanu se dosáhne za asi 8 hodin po podání. Poté plasmatické koncentrace macitentanu a jeho aktivního metabolitu pomalu klesají, se zdánlivým eliminačním poločasem přibližně 16 hodin, respektive 48 hodin.

U zdravých osob je expozice macitentanu a jeho aktivnímu metabolitu za přítomnosti jídla nezměněna a proto lze macitentan užívat s jídlem nebo bez jídla.

Macitentan a jeho aktivní metabolit se silně váží na plasmatické proteiny (> 99 %), převážně na albumin a menší měrou na alfa-1-kyselý glykoprotein. Macitentan a jeho aktivní metabolit ACT-132577 se dobře distribuují do tkání, jak ukazuje zdánlivý distribuční objem (Vss/F) přibližně 50 litrů u macitentanu a přibližně 40 litrů u ACT-132577.

Biotransformace

Macitentan se metabolizuje čtyřmi hlavními cestami. Oxidativní depropylace sulfamidu dává vznik farmakologicky aktivnímu metabolitu. Tato reakce je závislá na systému cytochromu P450, zejména CYP3A4 (přibližně 99 %) s menšími příspěvky CYP2C8, CYP2C9 a CYP2C19. Aktivní metabolit cirkuluje v lidské plasmě a může přispívat k farmakologickému účinku. Další metabolické cesty dávají vzniknout produktům bez farmakologické aktivity. Vzniku těchto metabolitů se účastní několik členů rodiny CYP2C, zejména CYP2C8, CYP2C9 a CYP2C19, a také CYP3A4.

Eliminace

Macitentan se vylučuje pouze po rozsáhlé metabolizaci. Hlavní cestou exkrece je moč, kterou se vyloučí asi 50 % dávky.

Zvláštní populace

Na farmakokinetiku macitentanu a jeho aktivního metabolitu nemá klinicky relevantní vliv věk, pohlaví ani etnický původ.

Poškození ledvin

Expozice macitentanu a jeho aktivnímu metabolitu byla u pacientů s těžkým poškozením ledvin zvýšena 1,3krát, respektive 1,6krát. Toto zvýšení se nepovažuje za klinicky relevantní (viz body 4.2 a 4.4).

Poškození jater

Expozice macitentanu byla u subjektů s mírným, středně závažným nebo těžkým poškozením jater snížena o 21, 34, respektive o 6 % a u aktivního metabolitu o 20, 25, respektive o 25 %. Tento pokles se nepovažuje za klinicky relevantní (viz body 4.2 a 4.4).

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

U psů macitentan snižoval krevní tlak při expozicích podobných terapeutické expozici u lidí. Zesílení intimy koronárních arterií bylo pozorováno při 17násobku expozice u lidí po 4 až 39 týdnech podávání. S ohledem na druhově specifickou citlivost a bezpečnostní rezervu se tato zjištění nepovažují za relevantní pro člověka.

U myší, potkanů a psů bylo po podávání macitentanu pozorováno zvýšení hmotnosti jater a hepatocelulární hypertrofie. Tyto změny byly většinou reverzibilní a byly považovány za neškodné adaptace jater na zvýšenou metabolickou zátěž.

Ve studii karcinogenity u myší indukoval macitentan ve všech dávkách minimální až lehkou hyperplázii sliznic a zánětlivou infiltraci podslizniční tkáně nosní dutiny. Ve tříměsíční studii toxicity na myších ani ve studiích na potkanech a psech nebyly nálezy v nosní dutině zaznamenány.

Macitentan nebyl ve standardní sestavě in vitro a in vivo testů genotoxický. Macitentan nebyl in vivo po jednorázové dávce fototoxický při expozicích dosahujících 24násobku lidské expozice.

Studie karcinogenity trvající 2 roky neodhalily u potkanů a myší při expozicích 18-, respektive 116násobných v porovnání s expozicemi u člověka karcinogenní potenciál.

Ve studiích chronické toxicity se samci potkanů a psů s bezpečnostní rezervou 11,6, respektive 5,8 byla pozorována testikulární tubulární dilatace. Tubulární dilatace byla plně reverzibilní. Po 2 letech byla u potkanů při 4násobku lidské expozice pozorována testikulární tubulární atrofie. V celoživotní studii karcinogenity provedené na potkanech a ve studiích při opakovaném podání provedených na psech při expozicích s mírou bezpečnosti 9,7 u potkanů a 23 u psů byla pozorována hypospermatogeneze. Míra bezpečnosti pro fertilitu u potkanů bylo pro samce 18 a pro samice 44.

U myší nebyly po podávání do 2 let zaznamenány na testes žádné nálezy. Vliv macitentanu na fertilitu u mužů není znám (bod 4.6).

Macitentan byl teratogenní u králíků a potkanů ve všech testovaných dávkách. U obou druhů šlo o kardiovaskulární abnormality a abnormality fuze mandibulárního oblouku.

Podávání macitentanu samicím potkanů od pozdní březosti do laktace při expozicích matky dosahujících 5násobku lidské expozice vedlo ke sníženému přežívání mláďat a ke zhoršení reprodukční schopnosti potomstva, které bylo vystaveno působení macitentanu v pozdní fázi intrauterinního života a prostřednictvím mléka během sání.

Ošetřování juvenilních potkanů od 4. do 114. dne po vrhu vedlo ke sníženým přírůstkům tělesné hmotnosti vedoucím k sekundárním vlivům na vývoj (lehké zpoždění descensus testis, reverzibilní zkrácení délky dlouhých kostí, prodloužený estrogenní cyklus). Při expozicicích dosahujících 7násobku expozice u lidí byly pozorovány mírně zvýšené pre- a postimplantační ztráty, snížení průměrného počtu mláďat a snížení hmotnosti testis a epididymis. Při expozicích dosahujících 3,8násobku expozice u lidí byla zaznamenána testikulární tubulární atrofie a minimální účinky na reprodukční proměnné a morfologii spermatu.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 6.1 Seznam pomocných látek

Jádro tablety Monohydrát laktosy Mikrokrystalická celulosa (E460i) Sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A) Povidon

Magnesium-stearát (E572)

Polysorbát 80 (E433)

Potah tablety Polyvinylalkohol (E1203)

Oxid titaničitý (E171)

Mastek (E553b)

Sójový lecithin (E322)

Xanthanová klovatina (E415)

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

4 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6.5    Druh obalu a obsah balení

Bílé, neprůhledné PVC/PE/PVdC/Al blistry v papírových krabičkách obsahujících 15 nebo 30 potahovaných tablet.

Bílé HDPE lahvičky s vysoušedlem ze silikagelu, v papírových krabičkách obsahujících 30 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Actelion Registration Ltd Chiswick Tower 13th Floor 389 Chiswick High Road London W4 4AL Velká Británie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/13/893/001

EU/1/13/893/002

EU/1/13/893/003

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 20. Prosince 2013

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

A.    VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

Actelion Manufacturing GmbH Emil-Barell-Strasse 7 79639 Grenzach-Wyhlen Německo

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o přípravku, bod 4.2).

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE • Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

•    Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

•    při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

•    Další opatření k minimalizaci rizik

Držitel rozhodnutí o registraci se dohodne s kompetentním národním orgánem o podrobnostech Soupravy předepisujícího a kontrolovaného distribučního systému a zavede je před uvedením na trh v členském státě. Držitel rozhodnutí o registraci zajistí, že před předepsáním bude všem zdravotníkům, kteří hodlají přípravek Opsumit předepsat (a/nebo vydat), poskytnuta Souprava předepisujícího obsahující následující materiály:

•    Souhrn údajů o přípravku pro přípravek Opsumit;

•    Kontrolní seznam pro předepisujícího;

•    Brožura pro zdravotnické pracovníky obsahující informace o přípravku Opsumit;

•    Karta upomínající pacienta.

Kontrolní seznam pro předepisujícího má připomenout předepisujícímu kontraindikace, upozornění a opatření a také následující klíčové informace:

•    Že má poskytnout pacientovi odpovídající informace o bezpečném užívání přípravku;

•    Že se má před nasazením přípravku Opsumit u žen v plodném věku ujistit, že nejsou těhotné a že používají spolehlivou antikoncepci;

•    Že má pacientovi poskytnout kartu pacienta;

•    Nutnost provedení základního těhotenského testu a měsíčních testů a sledování hodnot hemoglobinu a jaterních funkcí.

Brožura pro zdravotnické pracovníky musí zahrnovat následující klíčové informace:

•    Že pacienti musí být schopni dodržovat požadavky na bezpečné užívání přípravku Opsumit;

•    Riziko vzniku anémie, hepatotoxicity a teratogenity a nutnost používání spolehlivé antikoncepce;

•    Nutnost provedení základního a:

•    měsíčních těhotenských testů;

•    pravidelného monitorování hodnot hemoglobinu;

•    pravidelného monitorování j aterních funkcí;

•    důležitost sdělit pacientům, že pokud by během užívání přípravku Opsumit došlo k otěhotnění, musí to okamžitě oznámit.

Karta upomínající pacienta určená pro pacienty, kterým byl předepsán přípravek Opsumit, musí obsahovat následující klíčové informace:

•    Že přípravek Opsumit je u zvířat teratogenní;

•    Že těhotné ženy nesmí přípravek Opsumit užívat;

•    Že ženy v plodném věku musí používat spolehlivou antikoncepci;

•    Že je nutné provádět každý měsíc těhotenský test;

•    Že je nutné provádět pravidelně krevní testy, protože přípravek Opsumit způsobuje pokles hemoglobinu;

•    Že je nutné pravidelně sledovat jaterní funkce, protože přípravek Opsumit je potencionálně hepatotoxický.

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Opsumit 10 mg potahované tablety macitentanum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje macitentanum 10 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje také laktosu a sójový lecithin (E322). Další údaje viz příbalová informace.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


15 potahovaných tablet 30 potahovaných tablet


5    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actelion Registration Ltd Chiswick Tower 13th Floor 389 Chiswick High Road London W4 4AL Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/893/001

EU/1/13/893/002


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Opsumit 10 mg


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU    ~

Opsumit 10 mg tablety macitentanum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actelion

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE, KÓD DÁRCE A KÓD LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Lot

5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Opsumit 10 mg potahované tablety macitentanum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna potahovaná tableta obsahuje macitentanum 10 mg

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta rovněž obsahuje laktosu a sójový lecithin (E322). Další údaje viz příbalová informace

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ_

30 potahovaných tablet

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 8. POUŽITELNOST

EXP

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actelion Registration Ltd Chiswick Tower 13th Floor 389 Chiswick High Road London W4 4AL Velká Británie

12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/893/003 13 ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Opsumit 10 mg

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Opsumit 10 mg potahované tablety macitentanum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje macitentanum 10 mg


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta rovněž obsahuje laktosu a sójový lecithin (E322). Další údaje viz příbalová informace


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


30 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.


6    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8 POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actelion Registration Ltd Chiswick Tower 13th Floor 389 Chiswick High Road London W4 4AL Velká Británie

12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

EU/1/13/893/003 13 ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

Opsumit 10 mg

Strana 1 (přední)

Strana 2

k léčbě plicní arteriální hypertenze

Je důležité, abyste ihned svému předepisujícímu lékaři hlásili každé otěhotnění nebo nežádoucí účinek, které se mohou objevit během

Tato karta obsahuje důležité bezpečnostní informace, které potřebujete znát, pokud se léčíte přípravkem Opsumit. Tuto kartu noste stále s sebou a ukažte ji každému lékaři, který Vám bude poskytovat lékařskou péči.

léčby přípravkem Opsumit.

Léčebné centrum:

Opsumit® 10 mg

macitentanum potahované tablety

Jméno předepisujícího lékaře: Telefonní číslo předepisujícího lékaře:

CS

▼Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v příbalové informaci.

Strana 3 (vnitřní levá)

Strana 4 (vnitřní uprostřed)

Těhotenství

Přípravek Opsumit může narušit vývoj plodu. Proto nesmíte přípravek Opsumit užívat, pokud j ste těhotná a rovněž nesmíte během užívání přípravku Opsumit otěhotnět. Navíc, pokud trpíte plicní arteriální hypertenzí, může těhotenství vážně zhoršit příznaky nemoci.

Před zahájením léčby přípravkem Opsumit si musíte nechat udělat těhotenský test a musíte si jej nechat udělat každý další měsíc, i když si myslíte, že nej ste těhotná.

Tak jako jiné léky z této skupiny, Opsumit může způsobit anémii

Antikoncepce

Během užívání přípravku potřebujete spolehlivou antikoncepci. Každou případnou otázku neváhejte probrat se svým lékařem.

(snížené množství červených krvinek) a může mít vliv na játra. Váš lékař provede krevní testy před zahájením léčby přípravkem Opsumit a potom během léčby, aby ověřil:

•    jestli nemáte anémii (snížený počet červených krvinek)

•    jestli Vaše játra pracují správně

Strana 5 (vnitřní pravá)

Strana 6 (zadní)

Známky toho, že Vaše játra nemusí pracovat správně, zahrnují:

•    pocit nevolnosti (nucení na zvracení)

•    zvracení

•    horečku (vysokou teplotu)

•    bolesti v žaludku (břiše)

•    žloutenku (zežloutnutí kůže nebo bělma očí)

•    tmavou moč

•    svědění kůže

•    letargii nebo únavu (neobvyklou únavu nebo vyčerpání)

•    syndrom podobný chřipce (bolesti kloubů a svalů s horečkou)

Doporučená dávka přípravku Opsumit je jedna 10 mg tableta jednou denně. Tabletu polykejte celou, zapijte ji sklenicí vody, nežvýkejte ji ani ji nerozlamujte. Přípravek Opsumit můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže zapomenete Opsumit užít, dávku užijte ihned, jakmile si vzpomenete, a poté pokračujte v užívání tablet v obvyklý čas. Nezdvojnásobujte následujcí dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

K získání více informací o přípravku si prosím pečlivě přečtěte příbalovou informaci.

Pokud máte k léčbě jakékoli otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud zaznamenáte kteroukoli z těchto známek, ihned informujte svého lékaře.

©2013 Actelion Pharmaceuticals Ltd Opsumit je ochrannou známkou firmy Actelion Pharmaceuticals Ltd

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Opsumit 10 mg potahované tablety

macitentanum

'VTento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Opsumit a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Opsumit užívat

3.    Jak se přípravek Opsumit užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak přípravek Opsumit uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Opsumit a k čemu se používá

Tablety přípravku Opsumit obsahují léčivou látku macitentan, který patří do skupiny léčiv nazývaných “antagonisté endothelinového receptoru”.

Přípravek Opsumit se používá k dlouhodobé léčbě plicní arteriální hypertenze (PAH) u dospělých; může se používat samotný nebo s dalšími léky proti PAH. PAH je vysoký krevní tlak v cévách, které vedou krev ze srdce do plic (plicních artérií). U lidí s PAH jsou tyto artérie zúžené, takže srdce musí vykonávat větší práci, když jimi pumpuje krev. To vede k pocitu únavy, točení hlavy a dušnosti.

Přípravek Opsumit rozšiřuje plicní artérie, což srdci usnadňuje jimi pumpovat krev. Tím snižuje krevní tlak, což přináší úlevu od příznaků a zlepšuje průběh nemoci.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Opsumit užívat Neužívejte přípravek Opsumit:

•    jestliže jste alergický(á) na macitentan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    jestliže jste těhotná, pokud otěhotnění plánujete nebo pokud otěhotnět můžete, protože nepoužíváte spolehlivou antikoncepci. Přečtěte si, prosím, informace v části „Těhotenství“.

•    jestliže kojíte. Přečtěte si, prosím, informace v části „Kojení“.

•    jestliže trpíte onemocněním jater nebo máte velmi vysoké hodnoty jaterních enzymů v krvi. Poraďte se s lékařem, který rozhodne, zda je pro Vás tento léčivý přípravek vhodný.

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, informujte prosím svého lékaře.

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Opsumit je zapotřebí:

pokud máte anémii (snížený počet červených krvinek).

Bude třeba, abyste podle pokynů svého lékaře podstoupil/a krevní testy:

Před zahájením léčby přípravkem Opsumit Vám lékař provede krevní test a bude jej provádět i v jejím průběhu s cílem zjistit:

•    zda nemáte anémii (snížený počet červených krvinek)

•    zda Vaše j átra řádně funguj í

Známky toho, že Vaše játra nemusí pracovat správně, zahrnují:

•    pocit nevolnosti (nauzea)

•    zvracení

•    horečku

•    bolesti v žaludku (břiše)

•    zežloutnutí kůže nebo bělma očí (žloutenka)

•    tmavou moč

•    svědění kůže

•    neobvyklou únavu nebo vyčerpání (letargii nebo    únavu)

•    syndrom podobný chřipce (bolesti kloubů a svalů    s horečkou)

Pokud zaznamenáte kteroukoli z těchto známek, ihned informujte svého lékaře.

Jestliže máte potíže s ledvinami, před užitím přípravku Opsumit se poraďte se svým lékařem. Macitentan může u pacientů, kteří mají potíže s ledvinami, vést k dalšímu snížení krevního tlaku a ke snížení hladiny hemoglobinu.

Děti a dospívající

Tento lék nedávejte dětem do 18 let.

Senioři

Zkušenosti s přípravkem Opsumit u pacientů starších než 75 let jsou omezené. Opsumit se má v této věkové skupině používat s opatrností.

Další léčivé přípravky a Opsumit

Opsumit může ovlivnit účinek ostatních léčivých přípravků.

Jestliže užíváte Opsumit společně s dalšími léky, včetně níže uvedených, účinek přípravku Opsumit nebo dalších léků může být ovlivněn. Informujte svého lékaře, jestliže užíváte některý z následujících léků:

•    rifampicin, klarithromycin, telithromycin (antibiotika k léčbě infekcí),

•    fenytoin (lék užívaný k léčbě záchvatů),

•    karbamazepin (používaný k léčbě deprese a epilepsie),

•    třezalka tečkovaná (bylinný přípravek používaný k léčbě deprese),

•    ritonavir, sachinavir (používané k léčbě HIV infekce),

•    nefazodon (používaný k léčbě deprese),

•    ketokonazol (kromě šamponu), itrakonazol, vorikonazol (léky používané proti plísňovým infekcím)

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a nebo které možná budete užívat.

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek Opsumit může poškodit nenarozené děti počaté před léčbou, během léčby nebo brzy po léčbě.

•    Pokud je možné, že byste mohla otěhotnět, používejte během užívání přípravku Opsumit spolehlivou formu antikoncepce. Tuto záležitost proberte se svým lékařem.

•    Přípravek Opsumit neužívejte, pokud jste těhotná nebo pokud otěhotnění plánujete.

•    Jestliže během užívání přípravku Opsumit otěhotníte nebo máte za to, že byste mohla být těhotná, ihned navštivte svého lékaře.

Pokud jste žena, která může otěhotnět, Váš lékař Vás před zahájením užívání přípravku Opsumit požádá o provedení těhotenského testu a o jeho pravidelné provádění (jednou za měsíc) během léčby přípravkem Opsumit.

Kojení

Není známo, zda přípravek Opsumit přechází do mateřského mléka. Během užívání přípravku Opsumit nekojte. Tuto záležitost proberte se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Opsumit může vyvolat nežádoucí účinky, jako jsou bolesti hlavy (uvedené v bodě 4), přičemž příznaky nemoci mohou také omezit Vaši schopnost řídit.

Důležité informace o některých složkách přípravku Opsumit

Tablety přípravku Opsumit obsahují malá množství cukru nazývaného laktosa. Pokud trpíte nesnášenlivostí laktosy nebo jiných cukrů, obraťte se předtím, než začnete přípravek Opsumit užívat, na svého lékaře.

Tablety přípravku Opsumit obsahují lecithin ze sóji. Jestliže jste alergický(á) na sóju, neužívejte tento přípravek (viz část 2 „Neužívejte přípravek Opsumit“).

3. Jak se přípravek Opsumit užívá

Přípravek Opsumit může být předepisován pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou plicní arteriální hypertenze.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Doporučená dávka přípravku Opsumit je jedna 10mg tableta jednou denně. Tabletu polykejte celou, zapíjejte ji sklenicí vody a nežvýkejte ji ani ji nerozlamujte. Přípravek Opsumit můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Nejvhodnější je užívat tabletu každý den ve stejný čas.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Opsumit, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), požádejte o radu lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Opsumit

Jestliže zapomenete Opsumit užít, dávku užijte ihned, jakmile si vzpomenete, a poté pokračujte v užívání tablet v obvyklý čas. Nezdvojnásobujte následujcí dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Opsumit

Přípravek Opsumit je léčba, ve které budete muset pokračovat, abyste svou PAH zvládal(a). Přípravek Opsumit nevysazujte, ledaže byste se tak dohodl/a se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

•    Anémie (nízké počty červených krvinek) nebo snížení hemoglobinu

•    Bolesti hlavy

•    Bronchitida (zánět dýchacích cest)

•    Nasofaryngitida (zánět v hrdle a nosních cestách)

•    Edém (otok) , zvláště kotníků a nohou

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

•    Faryngitida (zánět v hrdle)

•    Chřipka

•    Infekce močových cest (zánět močového měchýře)

•    Hypotenze (nízký krevní tlak)

•    Nosní kongesce (ucpaný nos)

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

•    Reakce z přecitlivělosti (otok oblasti kolem očí, obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, svědění a/nebo vyrážka)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Opsumit uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Co přípravek Opsumit obsahuje

Léčivou látkou je macitentanum. Jedna tableta obsahuje macitentanum 10 mg.

Pomocnými látkami v tabletě jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa (E460i), povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát (E572), polysorbát 80 (E433), polyvinylalkohol (E1203), oxid titaničitý (E171), mastek (E553b), sójový lecithin (E322), xanthanová klovatina (E415).

Jak přípravek Opsumit vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Opsumit 10 mg jsou bílé až téměř bílé, bikonvexní, okrouhlé potahované tablety s „10” na jedné straně.

Přípravek Opsumit se dodává jako 10 mg potahované tablety v blistrových baleních po 15 nebo 30 tabletách nebo v lahvičkách po 30 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Actelion Registration Ltd Chiswick Tower 13th Floor 389 Chiswick High Road London W4 4AL Velká Británie Tel: +44 20 8987 3320

Výrobce

Actelion Manufacturing GmbH Emil-Barell-Strasse 7 79639 Grenzach-Wyhlen Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci

Belgie/Belgique/Belgien

Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V. Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

Bt^rapuu

AKBaXHM Afl Ten.: +359 2 807 50 00

Česká republika

Actelion Pharmaceuticals CZ, s.r.o.

Tel: +420 221 968 006

Danmark

Actelion Danmark,

Filial af Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, Sverige

Tlf: +45 3694 45 95

Lietuva

UAB ALGOL PHARMA Tel: +370 37 40 86 81

Luxembourg/Luxemburg

Actelion Pharmaceuticals Belgium N.V. Tél/Tel: +32-(0)15 284 777

Magyarország

Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft. Tel: +36 1 413 3270

Malta

Actelion Pharmaceuticals UK Ltd Tel: +44 208 987 3333

Deutschland

Actelion Pharmaceuticals Deutschland GmbH Tel: +49 761 45 64 0

Eesti

Algol Pharma OU Tel: +372 605 6014

EXláSa

Actelion Pharmaceuticals EA^ág A.E. Tn^: +30 210 675 25 00

Espaňa

Actelion Pharmaceuticals Espana S.L. Tel: +34 93 366 4399

France

Actelion Pharmaceuticals France SAS Tél: +33 (0)1 58 62 32 32

Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 2303 446

Ireland

Actelion Pharmaceuticals UK Ltd Tel: +44 208 987 3333

Ísland

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Sími: +46 (0)8 544 982 50

Italia

Actelion Pharmaceuticals Italia S.r.l. Tel: +39 0542 64 87 40

Kúrcpog

Actelion Pharmaceuticals EA^ág A.E. Tn^: +30 210 675 25 00

Latvija

Algol Pharma SIA Tel: +371 6761 9365

Nederland

Actelion Pharmaceuticals Nederland B.V. Tel: +31 (0)348 435950

Norge

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB,

Filial Norge

Tlf: +47 22480370

Osterreich

Actelion Pharmaceuticals Austria GmbH Tel: +43 1 505 4527

Polska

Actelion Pharma Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 (22) 262 31 00

Portugal

Actelion Pharmaceuticals Portugal Lda. Tel: +351 21 358 6120

Románia

Geneva Romfarm International SRL Tel: + 40 (021) 231 3561

Slovenija

Medis d.o.o.

Tel: +386-(0) 1 589 69 00

Slovenská republika

Actelion Pharmaceuticals SK, s.r.o.

Tel: +420 221 968 006

Suomi/Finland

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, Filial Finland

Puh/Tel: +358 9 2510 7720 Sverige

Actelion Pharmaceuticals Sverige AB Tel: +46 8 544 982 50

United Kingdom

Actelion Pharmaceuticals UK Ltd Tel: +44 208 987 3333

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

34

1

S podáváním antagonistů endothelinového receptoru je spojován edém/retence tekutin.

V dlouhodobé, dvojitě zaslepené studii u pacientů s PAH byla incidence edematických nežádoucích příhod u skupiny léčené macitentanem v dávce 10 mg 21,9 % a u skupiny léčené placebem 20,5 %. Ve dvojitě zaslepené studii u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou byla incidence nežádoucích příhod periferního edému ve skupině léčené macitentanem 11,8 % a ve skupině léčené placebem 6,8 %. Ve dvou dvojitě zaslepených klinických studiích u pacientů s vředy na prstech spojenými se systémovou sklerózou se incidence nežádoucích příhod periferního edému pohybovala od 13,4 % do 16,1 % ve skupinách léčených macitentanem v dávce 10 mg a od 6,2 % do 4,5 % ve skupinách léčených placebem.

2

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

3

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

4

Farmakoterapeutická skupina: jiná antihypertensiva, ATC kód: C02KX04 Mechanismus účinku

5

Endothelin (ET)-1 a jeho receptory (ETA a ETB) zprostředkovávají řadu účinků, jako je vasokonstrikce, fibróza, proliferace, hypertrofie a zánět. Při chorobných stavech, jako je PAH, je

6

lokální endothelinový systém upregulován a účastní se cévní hypertrofie a poškození orgánů.