Příbalový Leták

Ophthalmo-Septonex

Informace pro variantu: Oční Kapky, Roztok (1x10ml Plast,), zobrazit další variantu

sp.zn.: sukls29978/2009

Příbalová informace: informace pro pacienta

OPHTHALMO-SEPTONEX oční kapky, roztok

carbethopendecinii bromidům, acidum boricum, natrii tetraboras decahydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz. bod 4.

-    Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek OPHTALMO-SEPTONEX a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OPHTALMO-SEPTONEX používat

3.    Jak se přípravek OPHTALMO-SEPTONEX používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek OPHTALMO-SEPTONEX uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek OPHTHALMO-SEPTONEX a k čemu se používá

Bez porady s lékařem se přípravek používá k léčbě akutních a chronických nehnisavých zánětů spojivek, očních víček a nehnisavých povrchových zánětů rohovky.

Při závažnějších zánětech, zejména hnisavých, je nutno vyhledat lékaře.

Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti.

Přípravek má antiseptický účinek (proti choroboplodným mikroorganismům); je určen ke vkapávání do oka při léčení nehnisavých zánětů - tj. není-li nutná léčba antibiotiky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OPHTHALMO-SEPTONEX používat.

Nepoužívejte přípravek OPHTHALMO-SEPTONEX

Jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Jestliže trpíte suchým zánětem rohovky a spojivky (zánět rohovky a spojivky vyvolaný sníženou tvorbou slz projevující se pocitem sucha, pálením a řezáním v oku, pocitem cizího tělesa v oku).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku OPHTHALMO-SEPTONEX se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Užíváte-li jiné léky podávané do očí, nebo máte-li nějaké závažnější oční onemocnění, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku s lékařem.

Děti a dospívající

Při náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékařskou pomoc Další léčivé přípravky a přípravek OPHTHALMO-SEPTONEX

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval (a) používal (a) nebo které možná budete užívat používat.

Interakce nejsou dosud známy.

Při předpisu jiných léků oznamte lékaři, že používáte přípravek OPHTHALMO-SEPTONEX. Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek OPHTHALMO-SEPTONEX neovlivňuje činnosti (řízení motorových vozidel, obsluha strojů a práce ve výškách), které vyžadují zvýšenou pozornost, avšak po aplikaci může přechodně dojít k rozmazanému vidění, a proto činnosti vyžadující zvýšenou pozornost je možno vykonávat až po odeznění tohoto přechodného účinku.

3. Jak se přípravek OPHTHALMO-SEPTONEX používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud lékař neurčí jinak, vkapává se do dolního spojivkového vaku při prudkých zánětech 1 kapka každou hodinu až dvě hodiny, při vleklých zánětech 1 kapka 1-3krát denně.

Přípravek nesmí být používán déle než 10 dní.

Postup při vkapávání: palcem jedné ruky stáhněte dolní víčko dolů, hlavu mírně zakloňte a dívejte se nahoru a druhou rukou vkápněte do oka 1 kapku.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek OPHTHALMO-SEPTONEX mohou používat děti i dospívající.

Jestliže jste zapomněl (a) použít přípravek OPHTHALMO-SEPTONEX

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek OPHTHALMO-SEPTONEX nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale u citlivých jedinců se mohou vyskytnout projevy překrvení a pálení spojivky.

Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o možnosti dalšího používání přípravku poraďte s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků na Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek OPHTHALMO-SEPTONEX uchovávat

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření lahvičky může být přípravek používán po dobu 4 týdnů.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek OPHTHALMO-SEPTONEX obsahuje

Léčivými látkami jsou: Carbethopendecinii bromidům 2 mg, acidum boricum 190 mg, natrii tetraboras decahydricus 5 mg v 10 ml

Dalšími složkami jsou: guajazulen, silice plodu fenyklu obecného pravého, dihydrát dinatrium-edetátu, ethanol 96% (V/V), voda na injekci.

Jak přípravek OPHTHALMO-SEPTONEX vypadá a co obsahuje toto balení

Bílá plastová lahvička s bílou plastovou kapací vložkou a bílým plastovým pojistným uzávěrem, krabička.

Velikost balení: 10 ml

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika Výrobce

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Táncsics Mihály út. 82.

Godollo, H-2100 Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:

18.12.2013

3/3