Příbalový Leták

Opatanol1 Mg/Ml

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

OPATANOL 1 mg/ml oční kapky, roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml roztoku obsahuje olopatadinum 1 mg (jako olopatadini hydrochloridum). Pomocné látky se známým účinkem: benzalkonium-chlorid 0,1 mg/ml Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.    LÉKOVÁ FORMA

Oční kapky, roztok (oční kapky).

Čirý a bezbarvý roztok.

4.    KLINICKÉ ÚDAJE

4.1    Terapeutické indikace

Léčba očních projevů a symptomů sezónní alergické konjunktivitidy.

4.2    Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávka je jedna kapka OPATANOLu do spojivkového vaku postiženého oka (očí) dvakrát denně (po osmi hodinách). Je-li to považováno za nezbytné, lze léčbu přípravkem provádět až po dobu čtyř měsíců.

Použití u starších _pacientů

U starších pacientů není třeba dávkování jakkoliv upravovat.

Pediatričtí _ pacienti

OPATANOL lze použít u dětských pacientů (ve věku tří let a starších) se stejným dávkováním jako u dospělých. Bezpečnost a účinnost přípravku OPATANOL u dětí mladších 3 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Použití u poruchy funkce jater a ledvin

Olopatadin ve formě očních kapek (OPATANOL) nebyl u pacientů s onemocněním jater nebo ledvin zkoušen. U poškozené funkce jater nebo ledvin se však nepředpokládá žádná úprava dávky (viz bod 5.2).

Způsob podání Pouze pro oční podání.

Pokud po sejmutí uzávěru zpozorujete, že je porušen pojistný kroužek, odstraňte jej před použitím přípravku. Aby se zabránilo znečištění hrotu kapátka a roztoku, je třeba dbát na to, aby se hrot kapátka nedotkl očního víčka, přilehlých oblastí nebo jiných povrchů. Pokud není lahvička používána, uchovávejte ji pevně uzavřenou.

V případě souběžné léčby s jinými očními přípravky pro místní aplikaci se má dodržet mezi podáním obou přípravků interval alespoň pěti minut. Oční mast se má použít jako poslední.

4.3 Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

OPATANOL je antialergikum/antihistaminikum a i když je podáván lokálně, absorbuje se systémově. Objeví-li se známky závažných reakcí nebo hypersenzitivity, podávání přípravku přerušte.

OPATANOL obsahuje benzalkonium-chlorid, který může způsobit podráždění očí.

Benzalkonium-chlorid může rovněž vyvolávat tečkovitou keratopatii nebo toxickou ulcerativní keratopatii. Při častém nebo dlouhodobém používání u pacientů trpících suchostí očí nebo pacientů se zhoršenou funkcí rohovky je nezbytné pečlivé sledování.

Kontaktní čočky

Je známo, že benzalkonium-chlorid mění barvu měkkých kontaktních čoček. Zamezte kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Pacienti mají být poučeni, aby si před aplikací očních kapek vyjmuli kontaktní čočky a po nakapání přípravu vyčkali minimálně 15 minut, než si opět nasadí kontaktní čočky.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Nebyly provedeny žádné studie interakcí s jinými léčivými přípravky.

Studie in vitro prokázaly, že olopatadin neinhibuje metabolické reakce týkající se cytochromu P-450 isoenzymů 1A2, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 a 3A4. Tyto výsledky signalizují, že je nepravděpodobné, aby olopatadin vyvolával metabolické interakce s jinými současně podávanými léčivými látkami.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

O použití očního olopatadinu u těhotných žen nejsou k dispozici žádné klinické údaje nebo jsou údaje jen omezené.

Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu po systémovém podání (viz bod 5.3).

Podání olopatadinu se nedoporučuje během těhotenství a u žen ve fertilním věku, které neužívají antikoncepci.

Kojení

Dostupné údaje u zvířat prokazují, že po perorálním podání je olopatadin vylučován do mléka (podrobné informace viz bod 5.3).

Riziko pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit.

OPATANOL se nemá používat během kojení.

Fertilita

Nebyly provedeny žádné studie, které by hodnotily účinek topického očního podání olopatadinu na lidskou fertilitu.

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

OPATANOL nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Stejně jako u jiných očních kapek mohou mít dočasně rozmazané vidění nebo jiné vizuální poruchy vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud dojde při aplikaci k rozmazanému vidění, musí pacient před řízením nebo obsluhou strojů počkat, než se vidění upraví.

4.8    Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

V klinických studiích, zahrnujících zhruba 1680 pacientů, byl OPATANOL podáván jednou až čtyřikrát denně do obou očí po dobu až čtyř měsíců jako monoterapie nebo podpůrná léčba k loratadinu 10 mg. Očekávalo se, že zhruba u 4,5% pacientů dojde k nežádoucím účinkům, avšak léčení v klinických studiích z důvodu nežádoucích účinků spojených s přípravkem OPATANOL muselo předčasně ukončit pouze 1,6 % pacientů. V klinických studiích nebyly hlášeny žádné závažné oční nebo systémové nežádoucí účinky, spojené s přípravkem OPATANOL. Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky spojenými s léčbou byly nepříjemné pocity v oku, s incidencí 0,7 % pacientů.

Tabulkový přehled nežádoucích účinků

Během klinických a postmarketingových studií byly hlášeny následující nežádoucí účinky, které byly roztříděny do skupin podle následujících pravidel: velmi časté (>1/10), časté (>1/100 až <1/10), méně časté (>1/1000 až <1/100), vzácné (>1/10 000 až <1/1000), velmi vzácné (<1/10 000) nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Klasifikace orgánového systému

Četnost

Nežádoucí účinek

Infekce a infestace

Méně časté

rinitida

Poruchy imunitního systému

Není známo

hypersenzitivita, otok obličeje

Poruchy nervového systému

Časté

bolest hlavy, dysgeuzie

Méně časté

závratě, hypestézie

Není známo

somnolence

Poruchy oka

Časté

bolest oka, podráždění oka, suché oko, neobvyklý pocit v očích

Méně časté

eroze rohovky, vady epitelu rohovky, poruchy epitelu rohovky keratitis punctata, keratitida, skvrny na rohovce, výtok z oka, fotofobie, rozmazané vidění, snížená zraková ostrost, blefarospasmus, oční diskomfort, svědění oka, folikuly spojivky, poruchy spojivky, pocit cizího tělíska v oku, nadměrné slzení, erytém očního víčka, edém očního víčka, poruchy očních víček, oční hyperemie

Není známo

edém rohovky, oční edém, otok oka, konjunktivitida, mydriáza, porucha vidění, krusty na okrajích víček

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Časté

sucho v nose

Není známo

dušnost, sinusitida

Gastrointestinální poruchy

Není známo

nauzea, zvracení,

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Méně časté

kontaktní dermatitida, pocit pálení kůže, suchá kůže

Není známo

dermatitida, erytém

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Časté

únava

Není známo

astenie, malátnost

U některých pacientů s významným poškozením rohovky byly velmi vzácně hlášeny případy kalcifikace rohovky v souvislosti s použitím očních kapek obsahujících fosfáty.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9    Předávkování

U lidí nejsou dispozici žádné údaje, týkající se předávkování způsobeného ať již náhodným nebo záměrným požitím. Olopatadin vykázal u zvířat nízký stupeň akutní toxicity. Náhodné požití celého obsahu lahvičky OPATANOLu by znamenalo maximální systémovou expozici 5 mg olopatadinu. Tato expozice by vedla za předpokladu 100% absorpce u malého dítěte o hmotnosti 10 kg ke konečné dávce 0,5 mg/kg.

Prodloužení intervalu QTc u psů bylo pozorováno pouze při dávkách, které jsou považovány za dávky, značně převyšující maximální možnou dávku, které by byl vystaven člověk, což má z klinického hlediska malý význam. Mladým i starším zdravým dobrovolníkům (celkem 102) z řad žen i mužů byla dvakrát denně po dobu 2,5 dne podávána orální dávka 5 mg a ve srovnání s placebem se nezjistilo žádné výrazné prodloužení intervalu Qtc. Rozsah koncentrací olopatadinu v plazmě při ustáleném stavu (35 až 127 ng/ml), pozorovaný v této studii, představuje pro lokální podání olopatadinu koeficient bezpečnosti ve výši minimálně sedmdesátinásobku vzhledem k účinkům na repolarizaci srdce.

V případě předávkování by měl být pacient odpovídajícím způsobem monitorován a léčen.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: oftalmologika; dekongesční léčiva a antialergika; jiná antialergika.

ATC kód: S01GX 09

Olopatadin je účinné selektivní antialergikum/antihistaminikum, jehož účinek je dán několika různými mechanismy. Antagonizuje histamin (primární mediátor alergické reakce u člověka) a brání histaminem vyvolané produkci zánětlivého cytokinu epiteliálními buňkami spojivkového vaku. Data ze studií in vitro udávají, že může působit na lidské žírné buňky spojivek a bránit tak uvolnění prozánětlivých mediátorů. U pacientů s průchozími slznými kanálky bylo místní podání přípravku OPATANOL do oka navrženo pro snížení nosních příznaků a symptomů, které často doprovázejí sezónní alergický zánět spojivek. Přípravek nevyvolává klinicky významné změny v průměru pupily.

5.2    Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Olopatadin se stejně jako jiné místně aplikované léčivé přípravky systémově absorbuje. Systémová absorpce lokálně aplikovaného olopatadinu je však minimální a koncentrace v plazmě se pohybuje od koncentrací pod hranicí kvantifikačního limitu testu (<0,5 ng/ml) až do 1,3 ng/ml. Tyto koncentrace jsou 50-krát až 200-krát nižší než koncentrace, dosažené dobře tolerovanými perorálními dávkami.

Eliminace

Ve farmakokinetických studiích, ve kterých byl olopatadin podáván perorálně, byl poločas olopatadinu v plazmě zhruba 8 až 12 hodin a jeho vylučování probíhalo převážně renální exkrecí.

Zhruba 60-70% dávky se objevilo v moči ve formě účinné látky. V moči byly nalezeny v nízkých koncentracích také dva metabolity, mono-desmetyl a N-oxid.

Protože olopatadin se vylučuje do moči především jako účinná látka, mění poškozená funkce ledvin farmakokinetiku olopatadinu a vrcholové koncentrace v plazmě jsou potom u pacientů se závažným poškozením funkce ledvin (průměrná clearance kreatininu 13,0 ml/min.) 2,3-krát vyšší oproti zdravým dospělým jedincům. Po perorální dávce 10 mg byly koncentrace olopatadinu u pacientů podstupujících hemodialýzu (bez produkce moči) podstatně nižší v den hemodialýzy než v den, kdy hemodialýza neprobíhá, což signalizuje, že olopatadin lze hemodialýzou odstranit.

Studie, které porovnávaly farmakokinetiku perorálních dávek 10 mg u mladých (průměrný věk 21 let) a starších (průměrný věk 74 let) jedinců, nevykázaly u koncentrací v plazmě (AUC), vazby na bílkoviny nebo vylučování nezměněného mateřského léčiva a metabolitů močí žádné výrazné rozdíly.

U pacientů se závažným poškozením ledvin byla provedena studie při zhoršené funkci ledvin, při které byl olopatadin podáván perorálně a byla sledována jeho koncentrace v plazmě. Výsledky udávají, že v této populaci lze u přípravku OPATANOL skutečně očekávat v plazmě o něco vyšší koncentrace. Protože jsou koncentrace v plazmě po místním podání olopatadinu do oka 50krát až 200krát nižší než po dobře snášených perorálních dávkách, neočekává se, že by bylo nutné u starších osob nebo u osob s poškozenou funkcí ledvin upravovat dávku. Metabolismus v játrech představuje vedlejší cestu vylučování. U poškozené funkce jater se nezbytnost úpravy dávky nepředpokládá.

5.3    Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií bezpečnosti, toxicity po opakovaném podávání, genotoxicity, hodnocení kancerogenního potenciálu a reprodukční toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

Studie u zvířat prokázaly zhoršení růstu potkaních mláďat od samic, kterým byly podávány systémové dávky olopatadinu výrazně převyšující maximální doporučenou dávku pro oční podání u člověka. Olopatadin byl po perorálním podání detekován v mléku laktujících samic potkanů.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Benzalkonium-chlorid chlorid sodný

dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného (E339) kyselina chlorovodíková (E507) (k úpravě pH) hydroxid sodný (E524) (k úpravě pH) čištěná voda

6.2    Inkompability

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými léčivými přípravky.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření Zlikvidujte čtyři týdny po prvním otevření.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a velikost balení

5 ml lahvičky z neprůhledného polyethylenu o nízké hustotě s polypropylenovým šroubovacím uzávěrem (DROP-TAINER).

Krabičky obsahující 1 nebo 3 lahvičky. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Žádné zvláštní požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Alcon Laboratories (UK) Ltd.

Frimley Business Park Frimley Camberley Surrey GU16 7SR Velká Británie

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/02/217/001-002

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 17. května 2002 Datum posledního prodloužení: 22. května 2007

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese http://www.ema.europa.eu.

A.    VÝROBCE ODPOVĚDNÝ / VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM

NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCE ODPOVĚDNÝ / VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží

S.A. Alcon Couvreur N.V.

Rijksweg 14 B-2870, Puurs Belgie

nebo

Alcon Cusí SA Camil Fabra 58 08320 El Masnou Barcelona Španělsko

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za propouštění dané šarže.

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky,

• při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného RMP, je možné je předložit současně.

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU NEBO NA VNITŘNÍM OBALU, POKUD VNĚJŠÍ OBAL NEEXISTUJE

KRABIČKA NA 1 LAHVIČKU + KRABIČKA NA 3 LAHVIČKY


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OPATANOL 1 mg/ml oční kapky, roztok Olopatadinum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


1 ml roztoku obsahuje olopatadinum 1 mg (jako olopatadini hydrochloridum).


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Benzalkonium-chlorid, chlorid sodný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, kyselina chlorovodíková/hydroxid sodný (k úpravě pH) a čištěná voda.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


Oční kapky, roztok 1 x 5 ml 3 x 5 ml


5.    ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Pro oční podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP: xx/xxxx

Zlikvidujte čtyři týdny po prvním otevření.

Otevřeno

Otevřeno (1):

Otevřeno (2):

Otevřeno (3):


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Alcon Laboratories (UK) Ltd.

Frimley Business Park

Frimley

Camberley

Surrey GU16 7SR

Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


EU/1/02/217/001 1 x 5 ml EU/1/02/217/002 3 x 5 ml


13. ČÍSLO ŠARŽE


c.s.: xxxxx


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Opatanol


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA MALÉM VNITŘNÍM OBALU ŠTÍTEK NA LAHVIČCE


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU A CESTA(Y) PODÁNÍ


OPATANOL 1 mg/ml oční kapky, roztok. Olopatadinum

Oční podání.


2.    ZPŮSOB PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


3. POUŽITELNOST


EXP: xx/xxxx

Zlikvidujte čtyři týdny po prvním otevření. Otevřeno:


4.    ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


5.    OBSAH UDANÝ JAKO HMOTNOST, OBJEM NEBO POČET DÁVEK


5 ml


6. JINÉ


OPATANOL 1 mg/ml oční kapky, roztok

Olopatadinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je OPATANOL a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OPATANOL používat

3.    Jak se OPATANOL používá

4.    Možné nežádoucí účinky

5    Jak OPATANOL uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1.    Co je OPATANOL a k čemu se používá

Oční kapky OPATANOL se používají k léčbě očních projevů a příznaků sezónního alergického zánětu spojivek.

Alergický zánět spojivek. Některé materiály (alergeny) jako např. pyly, domácí prach nebo zvířecí srst mohou vyvolávat alergickou reakci vedoucí k svědění, zarudnutí nebo i otokům vnějších částí vašeho oka.

OPATANOL je lék k léčbě alergických obtíží oka. Snižuje intenzitu alergické reakce.

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OPATANOL používat

Nepoužívejte OPATANOL

   Jestliže jste alergičtí (přecitlivělí) na olopatadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    Nepoužívejte OPATANOL, pokud kojíte.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku OPATANOL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud máte nasazené kontaktní čočky, před použitím přípravku OPATANOL si kontaktní čočky vyjměte.

Děti

•    Nepodávejte OPATANOL dětem mladším než 3 roky. Nepodávejte tento přípravek dětem mladším než 3 roky, protože nejsou k dispozici údaje prokazující bezpečnost a účinnost přípravku u dětí mladších než 3 roky.

Další léčivé přípravky a OPATANOL

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Používáte-li jiné oční kapky nebo oční mast, dodržujte mezi podáním jednotlivých léků časový odstup alespoň 5 minut. Oční mast se má použít jako poslední.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Pokud kojíte, nepoužívejte OPATANOL, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete zjistit, že máte po nějakou dobu po použití OPATANOLu rozmazané vidění. Neřiďte ani neobsluhujte žádné stroje, dokud se stav nezlepší.

OPATANOL obsahuje benzalkonium-chlorid

Benzalkonium-chlorid může způsobit oční podráždění a je o něm známo, že mění barvu kontaktních čoček, proto se nesmí dostat do kontaktu s měkkými kontaktními čočkami. Pokud nosíte kontaktní čočky, vyjměte si je před aplikací přípravku a s opětným nasazením čoček vyčkejte alespoň 15 minut po aplikaci kapek.

3. Jak se OPATANOL používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je jedna kapka do oka nebo očí, dvakrát denně - ráno a večer.

Toto dávkování dodržujte, pokud Vám Váš lékař neřekne, že máte postupovat jinak. Do obou očí kapejte přípravek OPATANOL pouze když to lékař výslovně uvede. Kapky používejte tak dlouho, jak Vám Váš lékař řekl.

OPATANOL se smí používat pouze ke kapání do očí.

OTOČTE STRÁNKU, JSOU TAM UVEDENY DALŠÍ POKYNY Nyní otočte>

3.    Jak se OPATANOL používá (pokračování)Jaké množství nakapat <viz strana 1

•    Vezměte lahvičku přípravku OPATANOL a zrcátko.

•    Umyjte si ruce

•    Odšroubujte z lahvičky uzávěr.

•    Pokud po sejmutí uzávěru zpozorujete, že je pojistný kroužek porušený, před použitím přípravku tento kroužek odstraňte.

•    Lahvičku držte směrem dolů mezi palcem a prostředníkem.

•    Zakloňte hlavu dozadu. Čistým prstem si stáhněte víčko dolů tak, aby se mezi očním víčkem a okem vytvořila jakási „kapsa“. Tam se kápne kapka (obr. 1).

•    Hrot lahvičky přiložte těsně k oku. Můžete si pomoci zrcátkem.

•    Kapátkem se nedotýkejte oka nebo očního víčka, okolních tkání nebo jiných povrchů.

•    Tím by se mohly oční kapky v lahvičce infikovat.

•    Lehce zatlačte na dno lahvičky tak, aby se uvolnila jedna kapka přípravku    OPATANOL.

•    Lahvičku nestlačujte, je vyrobena tak, aby k uvolnění kapky stačil lehký tlak na dno (obr. 2).

•    Pokud máte kapat do obou očí, pokračujte stejným způsobem i u druhého oka.

•    Ihned po použití nasaďte zpět uzávěr a pevně zašroubujte.

Pokud se Vám nepodaří umístit kapku do oka, celý úkon opakujte.

Jestliže jste použil(a) větší množství přípravku OPATANOL než bylo třeba

Vypláchněte oko teplou vodou. Další kapky již do oka nekapejte a počkejte do okamžiku, kdy máte použít další pravidelnou dávku.

Jestliže jste zapomněl(a) použít OPATANOL

Vkápněte si jednu kapku, jakmile si vzpomenete a pak se vraťte ke svému pravidelnému podávání. Pokud se však blíží doba Vaší dalšího podání, vynechejte zapomenutou dávku a vraťte se ke svému pravidelnému podávání. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat OPATANOL

Nepřestávejte používat tento přípravek bez konzultace se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Po použití přípravku OPATANOL byly pozorovány tyto nežádoucí účinky.

Časté nežádoucí účinky: Mohou se vyskytnout až u losoby z 10

Účinky na oko: bolest oka, podráždění oka, suché oko, neobvyklý pocit v oku, nepříjemný pocit v oku,

Celkové nežádoucí účinky: bolesti hlavy, únava, sucho v nose, špatná chuť Méně časté nežádoucí účinky: Mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100

Účinky na oko: rozmazané, snížené nebo neobvyklé vidění, poruchy rohovky, zánět povrchu oka s poškozením nebo bez zjevného poškození očního povrchu, zánět nebo infekce spojivky, výtok z oka, citlivost na světlo, zvýšená tvorba slz, svědění oka, zčervenání oka, abnormality na očním víčku, svědění, zčervenání, otok nebo tvorba krust na očních víčkách

Celkové nežádoucí účinky: neobvyklá nebo snížená citlivost, závratě, silný výtok z nosu, suchá kůže, kožní záněty, zčervenání a svědění

Nežádoucí účinky: četnost nelze z dostupných údajů určit

Účinky na oko: otok oka, otok rohovky, změna velikosti zornice (panenky)

Celkové nežádoucí účinky: krátký dech, zvýšené alergické příznaky, otok obličeje, ospalost, celková slabost, pocit na zvracení, zvracení, infekce vedlejších nosních dutin, zarudnutí a svědění kůže

Ve velmi vzácných případech se u některých pacientů se závažným poškozením průhledné vrstvy v přední části oka (rohovky) vytvořily plochy se zakalením rohovky v důsledku hromadění vápníku během léčby.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak OPATANOL uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a na krabičce za zkratkou Exp. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po čtyřech týdnech od prvního otevření lahvičky lahvičku vyhoďte, abyste zabránili infekci, a použijte lahvičku novou. Zapište si datum otevření lahvičky na vyznačené místo na štítku lahvičky a na krabičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co OPATANOL obsahuje

-    Léčivou látkou je olopatadinum. Jeden ml roztoku obsahuje olopatadinum 1 mg (jako olopatadini hydrochloridum).

-    Dalšími složkami jsou: benzalkonium-chlorid, chlorid sodný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného (E339), kyselina chlorovodíková (E507) a/nebo hydroxid sodný (E524) a čištěná voda.

Jak OPATANOL vypadá a co obsahuje toto balení

OPATANOL je čirá a bezbarvá tekutina (roztok) dodávaná v balení obsahujícím jednu nebo 3 plastové lahvičky o obsahu 5 ml o obsahu 5 ml se šroubovacím uzávěrem. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Výrobce Alcon Cusí S.A. Camil Fabra 58 08320 El Masnou Španělsko


Držitel rozhodnutí o registraci

Alcon Laboratories(UK) Ltd.

Frimley Business Park

Frimley

Camberley

Surrey GU16 7SR

Velká Británie


Výrobce

S.A. Alcon-Couvreur N.V. B-2870 Puurs Rijksweg 14 Belgie


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce Držitele rozhodnutí o registraci společnosti Alcon.

Belgie/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg Alcon NV

@ + 32 (0)2 754 32 10 (Belgie/Belgique/Belgien)

Latvija

Alcon Pharmaceuticals Ltd ® + 371 67 321 121

Etarapna

Aukoh Etarapna EOOfl ® + 359 2 950 15 65

Lietuva

Alcon Pharmaceuticals Ltd atstovybé

® + 370 5 2 314 756

Česká republika Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. ® + 420 225 775 111

Magyarország Alcon Hungária Gyógyszerkereskedelmi Kft ® + 36-1-463-9080

Danmark Alcon Nordic A/S ® + 45 3636 4300

Nederland

Alcon Nederland BV ® + 31 (0) 183 654321

Deutschland Alcon Pharma GmbH ® + 49 (0)761 1304-0

Norge

Alcon Nordic A/S ® + 45 3636 4300

ETAáSa/Kúnpog ATxov Aapnopáxoprg EHáq AEBE

® + 30 210 68 78 300 (EUáSa)

Osterreich

Alcon Ophthalmika GmbH ® + 43 (0)1 596 69 70

Eesti

Alcon Pharmaceuticals Ltd. Eesti filiaal ® + 372 6 313 214

Polska

Alcon Polska Sp. z o.o. ® + 48 22 820 3450

Espana

Alcon Cusí, S.A.

® + 34 93 497 7000

Portugal Alcon Portugal -Produtos e Equipamentos Oftalmológicos, Lda.

® + 351 214 400 300

France

Laboratoires Alcon ® + 33 (0)1 47 10 47 10

Románia

S.C. Alcon Romania S.R.L. ® + 40 21 203 93 24

Hrvatska

Alcon Farmaceutika d.o.o. ® + 385 1 4611 988

Slovenija Alcon d.o.o.

® + 386 1 422 5280

Ireland

Malta

United Kingdom

Alcon Laboratories (UK) Ltd

® + 44 (0) 871 376 1402 (United Kingdom)

Slovenská republika

Alcon Pharmaceuticals Ltd., o.z

® + 421 2 5441 0378

Island

Suomi/Finland Alcon Nordic A/S ® + 45 3636 4300


Sverige

Alcon Nordic A/S ® + 45 3636 4300


Alcon Nordic A/S ® + 45 3636 4300

Italia

Alcon Italia S.p.A. ® + 39 02 81 80 31

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: XXXXX

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu.

21