Příbalový Leták

Onglyza 2,5 Mg

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I

Onglyza 2,5 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje saxagliptinum 2,5 mg (jako saxagliptini hydrochloridum).

Pomocná(é) látka(y) se známým účinkem:

Jedna tableta obsahuje 99 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta)

Onglyza 2,5 mg tablety jsou bledě žluté až světle žluté bikonvexní kulaté potahované tablety s potiskem z modrého inkoustu „2,5“ na jedné straně a „4214“ na druhé straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Přípravek Onglyza je indikován k léčbě dospělých pacientů ve věku 18 let a starších s diabetes

mellitus 2. typu ke zlepšení kontroly glykemie:

jako monoterapie

•    u pacientů, u kterých není dosaženo adekvátní úpravy samotnými dietními a pohybovými opatřeními a u kterých není vhodná léčba metforminem v důsledku kontraindikací nebo nesnášenlivosti

jako dvojkombinační perorální léčba v kombinaci s:

•    metforminem, pokud samotný metformin, spolu s dietními a pohybovými opatřeními, nevede k adekvátní kontrole glykemie.

•    s deriváty sulfonylurey, pokud samotná sulfonylurea, spolu s dietními a pohybovými opatřeními, nevede k adekvátní kontrole glykemie v případech, kde použití metforminu není považováno za vhodné.

•    thiazolidindionem, pokud samotný thiazolidindion, spolu s dietními a pohybovými opatřeními, nevede k adekvátní kontrole glykemie v případech, kde léčba thiazolidindionem je považována za vhodnou.

jako trojkombinační perorální léčba v kombinaci s:

•    metforminem a deriváty sulfonylurey, pokud tento režim samotný, spolu s dietními a pohybovými opatřeními nevede k adekvátní kontrole glykemie.

jako kombinační léčba s inzulinem (s metforminem nebo bez metforminu), pokud tento režim samotný

spolu s dietními a pohybovými opatřeními, nevede k adekvátní kontrole glykemie.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Onglyza je 5 mg jednou denně. Pokud je přípravek Onglyza podáván v kombinaci s inzulínem nebo deriváty sulfonylurey, může být potřebná dávka inzulínu nebo sulfonylurey nižší, aby se snížilo riziko hypoglykemie (viz bod 4.4).

Bezpečnost a účinnost saxagliptinu v trojkombinaci s metforminem a thiazolidindionem nebyla stanovena.

Zvláštní skupiny pacientů Starší pacienti (> 65 let)

Nedoporučuje se upravovat dávku pouze v závislosti na věku (viz též body 5.1 a 5.2).

Pacienti s poškozením ledvin

U pacientů s mírným poškozením ledvin se nedoporučuje dávku upravovat.

U pacientů se středně závažným a závažným poškozením ledvin je třeba snížit dávku na 2,5 mg jednou denně.

Onglyza se nedoporučuje vterminálním stádiu poškození ledvin (ESRD) vyžadujícím hemodialýzu (viz bod 4.4).

Vzhledem k tomu, že je nutné na základě funkce ledvin snížit dávku na 2,5 mg, doporučuje se provést vyšetření ledvin před zahájením léčby a vyšetření ledvin pravidelně opakovat podle obvyklé klinické praxe i poté (viz body 4.4 a 5.2).

Pacienti s poškozením jater

U pacientů s mírným nebo středně závažným poškozením jater není nutná úprava dávky (viz bod 5.2). Saxagliptin by měl být užíván s opatrností u pacientů se středně závažným poškozením jater a jeho užití se nedoporučuje u pacientů se závažným poškozením jater (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Onglyza u dětí ve věku < 18 let nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Způsob podání

Tablety lze užívat nalačno i v průběhu jídla v kteroukoliv denní dobu. Tablety se nesmí dělit nebo krájet.

Pokud si pacient zapomene vzít pravidelnou dávku, měl by tak učinit, jakmile si vzpomene. Tentýž den by se neměla užívat dávka dvojnásobná.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1, nebo závažná hypersenzitivní reakce v anamnéze, včetně anafylaktické reakce, anafylaktického šoku a angioedému, na kterýkoliv inhibitor dipeptidyl peptidázy 4 (DPP-4) (viz body 4.4 a 4.8).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Všeobecná

Přípravek Onglyza není určen k léčbě pacientů s diabetes mellitus 1. typu nebo k léčbě diabetické ketoacidózy.

Přípravek Onglyza není náhradou inzulinu u pacientů, u kterých je nutná léčba inzulinem.

Akutní pankreatitida

Použití inhibitorů DPP-4 je spojeno s rizikem vzniku akutní pankreatitidy. Pacienty je třeba informovat o charakteristických příznacích akutní pankreatitidy; vytrvalá silná bolest břicha. Je-li podezření na pankreatitidu, musí být přípravek Onglyza vysazen a pokud je pankreatitida potvrzena, nesmí být přípravek Onglyza znovu nasazen. Opatrnosti je třeba u pacientů s pankreatitidou v anamnéze.

V    poregistračním období byly u saxagliptinu spontánně hlášeny případy akutní pankreatitidy. Poškození ledvin

U pacientů se středně závažným až závažným poškozením ledvin se doporučuje upravit jednotlivou dávku. Nedoporučuje se podávat saxagliptin pacientům s terminálním poškozením funkce ledvin (ESRD) vyžadujícím hemodialýzu. Před zahájením léčby přípravkem Onglyza se doporučuje provést vyšetření funkce ledvin a vyšetření ledvin pravidelně opakovat podle obvyklé klinické praxe i poté (viz body 4.2 a 5.2).

Poškození jater

Saxagliptin by měl být užíván s opatrností u pacientů se středně závažným poškozením jater a jeho užití se nedoporučuje u pacientů se závažným poškozením jater (viz bod 4.2).

Použití s léčivými přípravky, které jsou známé tím, že způsobují hypoglykémii Deriváty sulfonylurey a inzulin jsou známé tím, že způsobují hypoglykémii. Při použití v kombinaci s přípravkem Onglyza může být žádoucí snížit dávku sulfonylurey nebo inzulinu, aby se snížilo riziko hypoglykemie.

Hypersenzitivní reakce

Onglyza se nesmí podávat pacientům, kteří měli jakoukoli hypersenzitivní reakci na podání inhibitorů dipeptidyl peptidázy 4 (DPP-4) (viz bod 4.3).

Ze zkušeností po uvedení přípravku na trh, zahrnujících spontánních hlášení a klinická hodnocení, byly hlášeny následující nežádoucí účinky při použití saxagliptinu: závažné hypersenzitivní reakce, včetně anafylaktické reakce, anafylaktického šoku a angioedému. Pokud existuje podezření na závažnou hypersenzitivní reakci na saxagliptin, podávání přípravku Onglyza se musí přerušit, vyhodnotit jiné možné příčiny této příhody a nasadit alternativní léčbu diabetes mellitus (viz bod 4.8).

Kožní poruchy

Vředovitá a nekrotická kožní ložiska byla zaznamenána na končetinách opic v neklinických toxikologických studiích (viz bod 5.3). V klinických studiích nebyl pozorován zvýšený výskyt kožních lézí. V poregistračním období byla ve třídě inhibitorů DPP-4 hlášena vyrážka. Vyrážka je též uvedena jako nežádoucí účinek u přípravku Onglyza (viz bod 4.8). Z tohoto důvodu se doporučuje, v souladu s běžnou péčí o diabetické pacienty, sledovat kožní obtíže, jako jsou puchýře, vředy nebo vyrážka.

Srdeční selhání

Zkušenosti s pacienty třídy NYHA III-IV jsou omezené. Ve studii SAVOR bylo u pacientů léčených saxagliptinem ve srovnání s placebem pozorováno malé zvýšení frekvence hospitalací v důsledku srdečního selhání, ačkoliv kauzální vztah nebyl potvrzen (viz bod 5.1). Další analýza neprokázala odlišný vliv u jednotlivých tříd NYHA. Pokud je přípravek Onglyza podáván pacientům se známými rizikovými faktory pro hospitalizaci v důsledku srdečního selhání, jako je srdeční selhání v anamnéze nebo střední až závažnou poruchu funkce ledvin, je třeba opatrnosti. Pacienti mají být poučeni ohledně charakteristických symptomů srdečního selhání i o tom, že musí ihned hlásit tyto symptomy.

Artralgie

V    poregistračním období byla u inhibitorů DPP-4 hlášena bolest kloubů, která může být silná (viz bod 4.8). Po vysazení léčby se u pacientů dostavil ústup symptomů a u některých došlo k opětovnému výskytu symptomů po nasazení stejného nebo jiného inhibitoru DPP-4. Nástup symptomů po zahájení farmakoterapie může být rychlý nebo se mohou objevit po delší době léčby. Pokud se u pacienta objeví silná bolest kloubů, pokračování léčby je třeba zhodnotit individuálně.

Imunokomprimovaní pacienti

Imunokomprimovaní pacienti, např. pacienti, kterým byl transplantován orgán nebo pacienti, u kterých byl diagnostikován syndrom lidské imunodeficience, nebyli v průběhu klinického programu s přípravkem Onglyza studováni. Z tohoto důvodu nebyl stanoven profil účinnosti a bezpečnosti saxagliptinu u těchto pacientů.

Použití s účinnými induktory CYP3A4

U pacientů, kteří užívají induktory CYP3A4 jako je karbamazepin, dexamethason, fenobarbital, fenytoin a rifampicin, může dojít ke snížení hypoglykemického účinku přípravku Onglyza (viz bod 4.5).

Laktosa

Tablety obsahují monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malaabsorpcí glukosy-galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Klinická data uvedená níže ukazují, že riziko klinicky významných interakcí se současně podávanými léčivy je nízké.

Metabolizmus saxaglitptinu je primárně zprostředkován cytochromem P450 3A4/5 (CYP3A4/5).

Souběžné podávání saxagliptinu a induktorů CYP3A4/5, jako je karbamazepin, dexamethason, fenobarbital a fenytoin, kromě rifampicinu, nebylo studováno a může vést ke snížení plazmatické koncentrace saxagliptinu a zvýšení koncentrace jeho hlavního metabolitu. Kontrola glykemie by měla být pečlivě hodnocena při souběžném užití saxagliptinu a účinného induktoru CYP3A4/5.

Souběžné podávání saxagliptinu a středně účinného inhibitoru CYP3A4/5 diltiazemu zvýšilo hodnoty Cmax a AUC saxagliptinu o 63 %, resp. 2,1násobně, a odpovídající hodnoty pro aktivní metabolit byly sníženy o 44 %, resp. o 34 %.

Souběžné podávání saxagliptinu a účinného inhibitoru CYP3A4/5 ketokonazolu zvýšilo hodnoty Cmax a AUC saxagliptinu o 62 %, resp. 2,5násobně, a odpovídající hodnoty pro aktivní metabolit byly sníženy o 95 %, resp. 88 %.

Souběžné podávání saxagliptinu a účinného induktoru CYP3A4/5 rifampicinu snížilo hodnoty Cmax a AUC saxagliptinu o 53 %, resp. o 76 %. Expozice aktivnímu metabolitu a plazmatická inhibiční aktivita na DPP4 nebyly rifampicinem v rámci dávkového intervalu ovlivněny (viz bod 4.4).

Ve studiích in vitro bylo prokázáno, že saxagliptin a jeho hlavní metabolit neinhibují CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 nebo 3A4, ani neindukují CYP1A2, 2B6, 2C9 nebo 3A4. Ve studiích na zdravých dobrovolnících nebyla farmakokinetika saxagliptinu, ani jeho hlavního metabolitu významně ovlivněna metforminem, glibenklamidem, pioglitazonem, digoxinem, simvastatinem, omeprazolem, antacidy nebo famotidinem. Kromě toho saxagliptin významně neovlivňoval farmakokinetiku metforminu, glibenklamidu, pioglitazonu, digoxinu, simvastatinu, léčivých látek obsažených v kombinovaných perorálních kontraceptivech (ethinylestradiol a norgestimát), diltiazemu nebo ketokonazolu.

Vliv kouření, diety, rostlinných přípravků a alkoholu na farmakokinetiku saxagliptinu nebyl specificky studován.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Použití saxagliptinu v průběhu těhotenství nebylo studováno. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu při použití vysokých dávek (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Přípravek Onglyza by neměl být v průběhu těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné.

Kojení

Není známo, zda saxagliptin přechází do lidského mateřského mléka. Studie na zvířatech prokázaly, že saxagliptin a/nebo metabolit přechází do mléka. Riziko pro kojence nelze vyloučit. Na základě úvahy o prospěchu kojení pro kojence a prospěchu léčby pro ženu musí být rozhodnuto, zda přerušit kojení nebo přerušit léčbu.

Fertilita

Vliv saxagliptinu na fertilitu u lidí nebyl studován. Ovlivnění fertility bylo pozorováno u samic i samců laboratorních potkanů po podání vysokých dávek doprovázených příznaky toxicity (viz bod 5.3).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Onglyza může mít zanedbatelný vliv na schopnost řídit a ovládat stroje.

Při řízení nebo obsluze strojů je třeba mít na paměti, že při použití saxagliptinu v klinických studiích byly hlášeny případy závratí. Pacienti by měli být dále upozorněni na riziko hypoglykemie, pokud je přípravek Onglyza podáván v kombinaci s jinými antidiabetiky známými tím, že vyvolávají hypoglykémii (např. inzulin, deriváty sulfonylurey).

4.8    Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky v placebem kontrolovaných klinických studiích hlášených u > 5 % pacientů léčených přípravkem Onglyza 5 mg a častěji než u pacientů, kterým bylo podáváno placebo, byly infekce horních cest dýchacích (7,7 %), infekce močových cest (6,8 %) a bolest hlavy (6,5 %).

V    šesti dvojitě zaslepených kontrolovaných klinických studiích zaměřených na bezpečnost a účinnost bylo celkem 4148 pacientů s diabetes mellitus 2. typu, včetně 3021 pacientů léčených přípravkem Onglyza, s cílem zhodnotit vliv saxagliptinu na kontrolu glykemie. V randomizovaných kontrolovaných dvojitě zaslepených klinických studiích (včetně zkušeností z vývoje a poregistračního období) bylo přípravkem Onglyza léčeno více než 17000 pacientů s diabetem 2. typu.

V    souhrnné analýze 1681 pacienta s diabetem 2. typu včetně 882 pacientů léčených přípravkem Onglyza 5 mg randomizováných v pěti dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných klinických studiích bezpečnosti a účinnosti za účelem zhodnocení účinků saxagliptinu na kontrolu glykemie, byl celkový výskyt nežádoucích účinků u pacientů léčených saxagliptinem 5 mg podobný jako u placeba. Přerušení léčby v důsledku nežádoucích účinků bylo vyšší u pacientů léčených saxagliptinem 5 mg ve srovnání s placebem (3,3 % ve srovnání s 1,8 %).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky, které byly hlášeny u > 5% pacientů léčených saxagliptinem 5 mg a častěji než u pacientů léčených placebem, nebo nežádoucí účinky, které byly hlášeny u > 2 % pacientů léčených saxagliptinem 5 mg a které byly hlášeny > 1 % častěji ve srovnání s placebem ze souhrnné analýzy pěti studií na kontrolu glykemie a další studie s aktivní kontrolou zahajovací kombinace s metforminem, jsou uvedeny v Tabulce 1.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle orgánových tříd a absolutní frekvence výskytu. Frekvence jsou definovány jako: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1000 až < 1/100),

vzácné (> 1/10000 až < 1/1000), nebo velmi vzácné (< 1/10000), nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1 Frekvence nežádoucích účinků podle tříd orgánových systémů z klinických studií a poregistračních zkušeností

Třída

Frekvence nežádoucích účinků podle léčebného režimu

orgánových

systémů

Nežádoucí

účinek

Monoterapi

e

saxagliptine

m

Saxagliptin

a

metformin1

Saxagliptin a sulfonylurea (glibenklamid )

Saxagliptin a

thiazolidindio

n

Saxagliptin přidaný k metforminu a sulfonyluree

Infekce a infestace

Infekce horních

Časté

Časté

Časté

Časté

cest dýchacích Infekce

Časté

Časté

Časté

Časté

močových cest Gastroenteritida

Časté

Časté

Časté

Časté

Sinusitida

Časté

Časté

Časté

Časté

Nazofaryngitida

Časté2

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivní

reakce1'*

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Anafylaktická reakce včetně

Vzácné

Vzácné

Vzácné

Vzácné

anafylaktického

šoku1*

Poruchy metabolismu a

výživy

Hypoglykemie

Velmi časté3

Dyslipidémie

Méně časté

Hypertriglyceridé

Méně časté

mie

Poruchy

nervového

systému

Závratě

Časté

Časté

Bolest hlavy

Časté

Časté

Časté

Časté

Gastrointestinál ní poruchy

Bolest břicha1

Časté

Časté

Časté

Časté

Průjem4

Časté

Časté

Časté

Časté

Dyspepsie

Časté

Flatulence

Časté

Gastritida

Časté

Nauzea

Časté

Časté

Časté

Časté

Zvracení

Časté

Časté

Časté

Časté

Pankreatitida1

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Zácpa1

Není známo

Není známo

Není známo

Není známo

Není známo

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Rash

Časté

Časté

Časté

DermatitidaT

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Méně časté

PruritusT

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Urtikárie1'

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Angioedém

Vzácné

Vzácné

Vzácné

Vzácné

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Artralgie*

Méně časté

Myalgie5

Časté

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Erektilní

dysfunkce

Méně časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava

Časté

Méně časté

Časté

Periferní edém

Časté


1    Zahrnuje přidání saxagliptinu k metforminu a zahajovací kombinační léčbu s metforminem

2    Pouze v zahajovací kombinační léčbě.

3    Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl ve srovnání s placebem. Výskyt potvrzené hypoglykemie byl méně častý u Onglyza 5 mg (0,8 %) a placeba (0,7 %).

4    Ve skupině se saxagliptinem 5 mg byl výskyt průjmu 4,1 % (36/882) a ve skupině s placebem 6,1 % (49/799).

5    U zahajovací kombinační léčby s metforminem je myalgie hlášena méně často.

^ Nežádoucí účinky byly identifikovány v průběhu poregistračního sledování.

* Viz body 4.3 a 4.4.

Též hlášeno v průběhu poregistračního sledování (viz bod 4.4)


Výsledky studie SAVOR

Studie SAVOR zahrnula 8240 pacientů léčených přípravkem Onglyza 5 mg nebo 2,5 mg jednou denně a 8173 pacientů, kterým bylo podáváno placebo. Celkový výskyt nežádoucích účinků u pacientů léčených přípravkem Onglyza v této studii byl podobný jako u placeba (72,5 %, resp. 72,2 %).

Výskyt potvrzených případů pankreatitidy v populaci ITT byl 0,3 % u pacientů léčených přípravkem Onglyza i u pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

Výskyt hypersenzitivní reakce byl 1,1 % u pacientů léčených přípravkem Onglyza i u pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

Celkový výskyt hlášené hypoglykemie (zaznamenávané v pacientských denících) byl 17,1 % u subjektů léčených přípravkem Onglyza a 14,8 % u pacientů, kterým bylo podáváno placebo. Podíl subjektů s hlášenými příhodami větší hypoglykemie v průběhu léčby (definované jako příhoda, která vyžadovala pomoc jiné osoby) byl vyšší ve skupině se saxagliptinem než v placebové skupině (2,1 %, resp. 1,6 %). Celkově zvýšené riziko hypoglykemie a větší hypoglykemie pozorované ve skupině se saxagliptinem bylo hlavně u subjektů léčených na počátku sledování sulfonylmočovinou a nikoliv u subjektů na inzulinu nebo metforminu v monoterapii na počátku sledování. Celkově zvýšené riziko hypoglykemie a větší hypoglykemie bylo pozorováno především u subjektů s výchozí hodnotou A1C<7%.

Snížený počet lymfocytů byl hlášen u 0,5 % pacientů léčených přípravkem Onglyza a u 0,4 % pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

Hospitalizace v důsledku srdečního selhání se vyskytovala ve vyšší míře ve skupině se saxagliptinem (3,5 %) ve srovnání s placebovou skupinou (2,8 %) s nominální statistickou významností ve prospěch placeba [HR = 1,27; 95% CI 1,07; 1,51); P = 0,007]. Viz též bod 5.1.

Popis vybraných nežádoucích účinků

Hypoglykemie

Nežádoucí účinek hypoglykemie je založen na všech hlášeních hypoglykemie, současné měření glukosy nebylo požadováno.

Pokud byl přípravek používán jako přídavná léčba k metforminu plus sulfonylurea, byl celkový hlášený výskyt hypoglykemie 10,1 % pro Onglyza 5 mg a 6,3 % pro placebo.

Pokud byl přípravek používán jako přídavná léčba k inzulinu (s metforminem nebo bez metforminu) byl celkový výskyt hlášené hypoglykemie 18,4 % pro přípravek Onglyza 5 mg a 19,9 % pro placebo.

Vyšetření

Ve všech klinických studiích byl výskyt nežádoucích účinků potvrzených laboratorním vyšetřením podobný u pacientů léčených saxagliptinem 5 mg a placebem. Byl pozorován malý pokles absolutního počtu lymfocytů. V souhrnné analýze placebem kontrolovaných klinických studií byl zaznamenán průměrný pokles asi o 100 buněk/gl z výchozí průměrné absolutní hodnoty počtu lymfocytů asi 2200 buněk/gl v porovnání s placebem. Průměrný absolutní počet lymfocytů byl stabilní při podávání každý den po dobu 102 týdnů. Snížení počtu lymfocytů nebylo spojeno s klinicky relevantními nežádoucími účinky. Klinický význam snížení počtu lymfocytů ve srovnání s placebem není znám.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Podávání přípravku Onglyza v perorálních dávkách až 400 mg za den po dobu 2 týdnů (80x vyšší než je doporučená dávka) nemělo klinicky významný vliv na interval QTc nebo srdeční akci. V případě předávkování je třeba zahájit podpůrnou léčbu v závislosti na klinickém stavu pacienta. Saxagliptin a jeho hlavní metabolit je možné odstranit hemodialýzou (23 % dávky v průběhu 4 hodin).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva k léčbě diabetes mellitus, inhibitory dipeptidyl peptidázy 4 (DPP-4), ATC kód: A10BH03

Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky

Saxagliptin je vysoce účinný (Ki: 1,3 nM) selektivní reverzibilní kompetitivní inhibitor DPP-4.

U pacientů s diabetes mellitus 2. typu vedlo podávání saxagliptinu k inhibici enzymové aktivity DPP-4 po dobu 24 hodin. Po perorálním podání glukosy vedla inhibice DPP-4 k 2-3násobnému zvýšení koncentrace inkretinových hormonů v oběhu, včetně peptidu podobného glukagonu (GLP-1) a na glukose závislém inzulinotropním polypeptidu (GIP), snížení koncentrace glukagonu a zvýšení odpovědi na glukose závislých beta buněk, což mělo za následek zvýšení koncentrace inzulinu a

C-peptidu. Zvýšení sekrece inzulínu z beta-buněk pankreatu a snížení sekrece glukagonu z alfa-buněk pankreatu bylo spojeno se snížením koncentrace glukosy nalačno a snížením výkyvů koncentrací glukosy po perorálním podání glukosy nebo jídla. Saxagliptin zlepšuje glykemickou kontrolu snížením koncentrace glukosy nalačno i po jídle u pacientů s diabetem 2. typu.

Klinická účinnost a bezpečnost

V    randomizovaných kontrolovaných dvojitě zaslepených klinických studiích (zahrnujících vývojové a poregistrační zkušenosti) bylo léčeno saxagliptinem více než 17000 pacientů s diabetem 2. typu.

Kontrola glykemie

V    šesti dvojitě zaslepených kontrolovaných klinických studiích zaměřených na hodnocení účinnosti a bezpečnosti s cílem zhodnotit účinek saxagliptinu na kontrolu glykemie, bylo celkem randomizováno 4148 pacientů s diabetes mellitus 2. typu, včetně 3021 pacientů léčených saxagliptinem. Léčba saxagliptinem 5 mg jednou denně měla za následek klinicky odpovídající a statisticky významné zlepšení hodnot hemoglobinu A1c (HbA1c), plazmatické glukosy nalačno (FPG) a postprandiální hladiny glukosy (PPG) ve srovnání s placebem v monoterapii, v kombinaci s metforminem (zahajovací kombinační léčba nebo přidání k metforminu), v kombinaci se sulfonylureou a

v kombinaci s thiazolidindionem (viz Tabulka 2). Nedošlo ke zjevné změně tělesné hmotnosti ve spojitosti se saxagliptinem. Snížení koncentrace HbA1c bylo pozorováno napříč podskupinami podle pohlaví, věku, rasy, bazálního indexu tělesné hmotnosti (BMI) a vyšší výchozí hodnoty HbA1c byly spojeny s vyšší průměrnou upravenou změnou od výchozí hodnoty při léčbě saxagliptinem.

Saxagliptin v monoterapii

Dvě dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie v trvání 24 týdnů hodnotily účinnost a bezpečnost saxagliptinu v monoterapii u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Podávání saxagliptinu jednou denně vedlo k významnému zlepšení HbA1c v obou studiích (viz Tabulka 2). Výsledky těchto studií byly potvrzeny ve dvou následujících 24týdenních regionálních (asijských) studiích srovnávajících monoterapii saxagliptinem 5 mg s placebem.

Přidání saxagliptinu k metforminu

V    placebem kontrolované studii, přidání saxagliptinu k metforminu, v trvání 24 týdnů byla hodnocena účinnost a bezpečnost saxagliptinu v kombinaci s metforminem u pacientů s neadekvátní kontrolou glykemie (HbA1c 7-10 %) na samotném metforminu. Podávání saxagliptinu (n = 186) vedlo

k významnému zlepšení HbA1c, FPG a PPG ve srovnání s placebem (n = 175). Zlepšení hodnot HbA1c, PPG a FPG po léčbě saxagliptinem 5 mg a metforminem bylo trvalé po dobu až 102 týdnů. Změna HbA1c pro kombinaci saxagliptin 5 mg plus metformin (n = 31) ve srovnání s placebem plus metformin (n = 15) v týdnu 102 byla - 0,8 %.

Přidání saxagliptinu k metforminu ve srovnání s přidáním sulfonylurey k metforminu Byla provedena 52týdenní klinická studie hodnotící účinnost a bezpečnost saxagliptinu 5 mg v kombinaci s metforminen (428 pacientů) ve srovnání se sulfonylureou (glipizid, 5 mg, titrovaný podle potřeby až na 20 mg, průměrná dávka 15 mg) v kombinaci s metforminem (430 pacientů) u 858 pacientů s neadekvátní kontrolou glykemie (HbA1c 6,5 %-10 %) na samotném metforminu. Průměrná dávka metforminu byla v každé léčebné skupině přibližně 1900 mg. Po 52 týdnech bylo ve skupině se saxagliptinem i glipizidem dosaženo podobného snížení HbA1c ve srovnání s výchozí hodnotou v analýze podle protokolu (-0,7 % vs. -0,8 %, průměrná výchozí hodnota HbA1c byla 7,5 % v obou skupinách). Analýza podle původního záměru (ITT) ukázala konzistentní výsledky. Snížení plazmatické hladiny glukosy bylo mírně nižší ve skupině se saxagliptinem a v průběhu počátečních 24 týdnů léčby byla léčba častěji přerušována (3,5 % vs. 1,2 %) v důsledku neúčinnosti na podkladě kritéria plazmatická hladina glukosy nalačno. Významně nižší podíl pacientů ve skupině se saxagliptinem měl hypoglykémii, 3 % (19 případů u 13 jedinců) vs. 36,3 % (750 případů u 156 pacientů) u glipizidu. Pacienti léčení saxagliptinem zaznamenali významné snížení tělesné hmotnosti vzhledem k výchozí tělesné hmotnosti ve srovnání s nárůstem tělesné hmotnosti u pacientů léčených glipizidem (-1,1 vs. +1,1 kg).

Přidání saxagliptinu k metforminu ve srovnání s přidáním sitagliptinu k metforminu

Byla provedena 18týdenní studie hodnotící účinnost a bezpečnost saxagliptinu 5 mg v kombinaci s metforminem (403 pacientů) ve srovnání se sitagliptinem 100 mg v kombinaci s metforminem (398 pacientů) u 801 pacientů s neadekvátní kontrolou glykemie na samotném metforminu. Po 18 týdnech nebyl saxagliptin méně účinný než sitagliptin v průměrném snížení hodnot HbA1c ve srovnání s výchozími hodnotami jak v analýze podle protokolu, tak v celkové analýze. Snížení hodnot HbA1c oproti výchozím hodnotám pro saxagliptin, resp. sitagliptin v primární analýze podle protokolu bylo -0,5 % (průměr a medián), resp. -0,6 % (průměr a medián). V konfirmační celkové analýze bylo průměrné snížení pro saxagliptin, resp. sitagliptin -0,4 %, resp. -0,6 %, s mediánem -0,5 % v obou skupinách.

Saxagliptin v kombinaci s metforminem jako zahajovací léčba

Ve 24týdenní studii byla hodnocena účinnost a bezpečnost saxagliptinu 5 mg v kombinaci s metforminen jako zahajovací kombinační léčba u dosud neléčených pacientů s neadekvátní kontrolou glykemie (HbAlc 8-12 %). Zahajovací kombinační léčba saxagliptinem 5 mg plus metformin (n = 306) vedla k významnému zlepšení HbA1c, FPG a PPG ve srovnání se zahajovací léčbou saxagliptinem (n = 317) nebo metforminem v monoterapii (n = 313). Ve všech hodnocených podskupinách bylo 24. týden pozorováno snížení HbA1c ve srovnání s výchozí hodnotou HbA1C, s tím, že větší pokles byl pozorován u pacientů s výchozí HbA1c > 10 % (viz Tabulka 2). Zlepšení hodnot HbA1c, PPG a FPG po zahajovací léčbě saxagliptin 5 mg plus metformin bylo trvalé až do 76. týdne. Změna HbA1c 76. týden pro saxagliptin 5 mg plus metformin (n = 177) ve srovnání s metformin plus placebo (n = 147) byla - 0,5 %.

Přídavná léčba saxagliptinem k léčbě glibenklamidem

V    placebem kontrolované 24týdenní studii byla hodnocena účinnost a bezpečnost saxagliptinu

v kombinaci s glibenklamidem u pacientů s neadekvátní kontrolou glykemie na submaximální dávce samotného glibenklamidu v době zařazování do studie (HbA1c 7,5-10 %). Saxagliptin v kombinaci s fixní, středně vysokou dávkou glibenklamidu (glibenklamid 7,5 mg) byl srovnáván s titrací glibenklamidu na vyšší dávku až do celkové denní dávky 15 mg (asi 92 % pacientů ve skupině léčené placebem plus glibenklamid bylo titrováno na konečnou dávku 15 mg denně). Podávání saxagliptinu (n = 250) vedlo k významnému zlepšení hodnot HbA1c, FPG a PPG ve srovnání s titrací glibenklamidu na vyšší dávky (n = 264). Zlepšení hodnot HbA1c, PPG a FPG po léčbě saxagliptinem 5 mg bylo trvalé až do 76. týdne. Změna HbA1c 76. týden pro saxagliptin 5 mg (n = 56) ve srovnání s titrovaným glibenklamidem (n = 27) byla - 0,7 %.

Přídavná léčba saxagliptinem v kombinaci s inzulínem (s metforminem nebo bez metforminu)

Ve 24týdenní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studii hodnotící účinnost a bezpečnost saxagliptinu v kombinaci se stabilní dávkou inzulinu (výchozí průměr:

54,2 jednotek) u pacientů s neadekvátní kontrolou glykemie (HbA1c > 7,5 % a <11 %) na samotném inzulinu (n = 141) nebo na inzulinu v kombinaci se stabilní dávkou metforminu (n = 314) bylo celkem randomizováno 455 pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Podávání saxagliptinu 5 mg jako přídavné léčby k inzulinu s metforminem nebo bez metforminmu vedlo po 24 týdnech k významnému zlepšení HbA1c a PPG ve srovnání s placebem a inzulinem s metforminem nebo bez metforminu. Ve srovnání s placebem došlo u pacientů užívajících saxagliptin 5 mg přidaný k inzulinu bez ohledu na to, zda pacient užíval metformin, k podobnému snížení HbA1c (-0,4 % pro obě podskupiny). Zlepšení hodnoty HbA1c ve srovnání s výchozí hodnotou bylo ve skupině se saxagliptinem přidaným k inzulinu trvalé po dobu 52 týdnů ve srovnání s placebem přidaným k inzulinu s metforminem nebo bez metforminu. V 52. týdnu byla změna HbA1c ve skupině léčené saxagliptinem (n = 244) ve srovnání s placebem (n = 124) -0,4 %.

Přídavná léčba saxagliptinem k léčbě thiazolidindionem

V    placebem kontrolované 24týdenní studii byla hodnocena účinnost a bezpečnost saxagliptinu v kombinaci s thiazolididionem (TZD) u pacientů s neadekvátní kontrolou glykemie (HbA1c 7-10,5 %) na samotném TZD. Podávání saxagliptinu (n = 183) vedlo k významnému zlepšení hodnot HbA1c, FPG a PPG ve srovnání s placebem (n = 180). Zlepšení hodnot HbA1c, PPG a FPG po léčbě saxagliptinem 5 mg bylo trvalé až do 76. týdne. Změna HbA1c 76. týden pro saxagliptin 5 mg (n = 82) ve srovnání s TZD plus placebo (n = 53) byla - 0,9 %.

Přídavná léčba saxagliptinem ke kombinační léčbě metformin a sulfonvlurea Ve 24týdenní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studii hodnotící účinnost a bezpečnost saxagliptinu (5 mg jednou denně) v kombinaci s metforminem a sulfonylureou (SU) bylo sledováno celkem 257 pacientů s diabetes mellitus 2. typu a neadekvátní kontrolou glykemie (HbAlc >7% a <10%). Podávání saxagliptinu (n = 127) vedlo k významnému zlepšení HbAlc a PPG ve srovnání s placebem (n = 128). V týdnu 24 byla změna HbAlc pro saxagliptin ve srovnání s placebem -0,7 %.

Pacienti s poškozením ledvin

Ve 12týdenní multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studii byl hodnocen léčebný účinek saxagliptinu 2,5 mg jednou denně ve srovnání s placebem u 170 pacientů (85 pacientů užívalo saxagliptin a 85 placebo) s diabetes mellitus 2. typu (HbA1c 7,0-11%) a poškozením ledvin (středně závažné [n=90]; závažné [n=41]; nebo ESRD [n=39]). V této studii bylo

98,2 % pacientů léčeno jinými antidiabetiky (75,3 % inzulinem a 31,2 % perorálními antidiabetiky; někteří užívali obě skupiny léčiv). Saxagliptin snižoval významně HbA1c ve srovnání s placebem; změna HbA1c u saxagliptinu byla -0,9 % týden 12 (změna HbA1c u placeba byla -0,4 %). Zlepšení hodnoty HbA1c při léčbě saxagliptinem 2,5 mg bylo trvalé po dobu až 52 týdnů, ovšem počet pacientů, kteří ukončili 52 týdnů léčby beze změny dalších antidiabetik byl nízký (26 pacientů ve skupině se saxagliptinem vs. 34 pacentů ve skupině s placebem). Výskyt potvrzených hypoglykemických příhod byl poněkud vyšší ve skupině se saxagliptinem (9,4 %) ve srovnání s placebem (4,7 %), ovšem počet jedinců s jakoukoliv hypoglykemickou příhodou se mezi skupinami nelišil. Nebyl zjištěn nežádoucí vliv na funkci ledvin podle odhadované glomerulární filtrační rychlosti nebo clearance kreatininu v týdnu 12 a 52.

Tabulka 2 Nejdůležitejší výsledky účinnosti přípravku Onglyza 5 mg denně v placebem kontrolovaných studiích v monoterapii a jako přídavná léčba

Průměrná

výchozí

hodnota

HbA1c

(%)

Průměrná změna2 ve srovnání s výchozí hodnotou HbA1c (%) 24. týden

Průměrná změna po korekci na placebo HbA1c (%) 24. týden (95% CI)

Studie v monoterapii

• Studie CV181011 (n=103)

8,0

-0,5

3

-0,6 (-0,9; -0,4)

• Studie CV181038 (n=69)

7,9

-0,7 (ráno)

4

-0,4 (-0,7; -0,1)

(n=70)

7,9

-0,6 (večer)

-0,4 (-0,6; -0,1)5

Studie přídavná léčba/zahajovací kombinační léčba

• Studie CV181014: přidání k metforminu

8,1

-0,7

3

-0,8 (-1,0; -0,6)

(n=186)

• Studie CV181040: přidání k sulfonyluree1

8,5

-0,6

3

-0,7 (-0,9; -0,6)

(n=250)

• Studie D1680L00006: přidání

8,4

-0,7

-0,7 (-0,9; -0,5)3

k metforminu plus sulfonylurea (n=257)

• Studie CV181013: přidání k TZD

8,4

-0,9

3

-0,6 (-0,8; -0,4)

(n=183)

• Studie CV181039: zahajovací kombinační léčba s metforminem6

Celková populace (n=306)

9,4

-2,5

-0,5 (-0,7; -0,4)7

Výchozí HbA1c >10% (n=107)

10,8

-3,3

-0,6 (-0,9; -0,3)8

• Studie CV181057: přídavná léčba k inzulínu (+/- metformin)

Celková populace (n=300)

8,7

-0,7

-0,4 (-0,6; -0,2)

n = Randomizovaní pacienti s dostupnými údaji (primární účinnost - analýza „intention to treat“).

2 Glibenklamid byl v placebové skupině titrovan směrem nahoru z 7,5 na 15 mg celkové denní dávky.

Upravená průměrná změna ve srovnání s výchozí hodnotou upravená na výchozí hodnotu (ANCOVA).

p<0,0001 ve srovnání s placebem.

p=0,0069 ve srovnání s placebem.

6 p=0,0157 ve srovnání s placebem.

6    Metformin byl titrován směrem nahoru z 600 na 2000 mg denně podle tolerance.

7    Průměrná změna HbAlc je rozdílem mezi skupinami saxagliptin + metformin a samotný metformin

(p<0,0001)

8    Průměrná změna HbAlc je změnou mezi skupinami saxagliptin + metformin a samotný metformin

Vliv saxagliptinu na cévní výsledky sledované ve studii u pacientů s diabetes mellitus-trombolýzou po infarktu myokardu (SAVOR); „Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes Recorded in Patients with Diabetes Mellitus-Thrombolysis in MyocardialInfarction (SAVOR) Study“

Studie SAVOR je kardiovaskulární studie výsledků/dopadů provedená u 16492 pacientů s HbAlc > 6,6 % a < 12 % (12969 s potvrzeným kardiovaskulárním onemocněním; 3633 pouze s mnohočetnými rizikovými faktory), kteří byli randomizováni do větve se saxagliptinem (n = 8280) nebo větve s placebem (n = 8212) přidanými k regionálním standardům péče týkající se HbAlc a kardiovaskulárních rizikových faktorů. Studijní populace zahrnovala subjekty > 66 let (n = 8661) a > 76 let (n = 2330) s normální nebo mírně sníženou funkcí ledvin (n = 13916), středně sníženou funkcí ledvin (n = 2240) nebo závažnou poruchou funkce ledvin (n = 336).

Primárním cílovým parametrem bezpečnosti (noninferiorita) a účinnosti (superiorita) byl složený cílový parametr sestávající z doby do prvního výskytu kterékoli z následujících závažných kardiovaskulárních nežádoucích příhod (MACE): kardiovaskulární smrt, nefatální infarkt myokardu nebo nefatální ischemická cévní mozková příhoda.

Studie splnila primární cílový parametr bezpečnosti při střední době sledování až 2 roky a tím prokázala, že saxagliptin nezvyšuje kardiovaskulární riziko u pacientů s diabetem 2. typu ve srovnání s placebem, pokud je podáván souběžně se základní léčbou.

Nebyl pozorován prospěch pro MACE nebo pro snížení úmrtí ze všech příčin.Tabulka 3:

Primární a sekundární klinické cílové parametry podle léčebných skupin ve studii SAVOR *

Saxagliptin (N = 8280)

Placebo (N = 8212)

Cílový parametr

Subjekty s příhodami

n (%)

Míra příhod na 100

pacientoroků

Subjekty s příhodami

n (%)

Míra příhod na 100

pacientoroků

Poměr rizik

(95% CI)1'

Primární složený cílový parametr: MACE

613

(7,4)

3,76

609

(7,4)

3,77

1,00

(0,89; 1,12)^ #

Sekundární složený cílový parametr: MACE plus

1069

(12,8)

6,72

1034

(12,6)

6,60

1,02

(0,94; 1,11)1

Úmrtí ze všech příčin

420

(6,1)

2,60

378

(4,6)

2,26

1,11

(0,96; 1,27)1

*    Populace “Intent-to-treat”.

t Poměr rizik upravený na kategorii výchozí funkce ledvin a výchozí kategorii kardiovaskulárního rizika.

*    Hodnota p < 0,001 pro noninferioritu (na podkladě HR < 1,3) ve srovnání s placebem.

§ Hodnota p = 0,99 pro superioritu (na podkladě HR < 1,0) ve srovnání s placebem.

*    Příhody se vyskytovaly rovnoměrně v průběhu času a míra výskytu příhod pro přípravek Onglyza a placebo se v průběhu času zásadně nelišila.

1 Významnost nebyla testována.

Jedna komponenta sekundárního složeného cílového parametru, hospitalizace v důsledku srdečního selhání, se vyskytovala ve vyšší míře ve větvi se saxagliptinem (3,6 %) ve srovnání s větví s placebem (2,8 %) s nominální statistickou významností ve prospěch placeba [HR = 1,27; (96% CI 1,07; 1,61);

P = 0,007]. Klinicky relevantní faktory, které určují relativně vyšší riziko spojené s léčbou saxagliptinem nebyly definitivně identifikovány. Subjekty s vyšším rizikem pro hospitalizaci v důsledku srdečního selhání, bez ohledu na přidruženou léčbu, je možné identifikovat podle známých rizikových faktorů pro srdeční selhání, jako je výchozí anamnéza srdečního selhání nebo porucha funkce ledvin. Subjekty ve větvi se saxagliptinem s anamnézou srdečního selhání nebo poruchou funkce ledvin na počátku léčby neměly zvýšené relativní riziko ve srovnání s placebem s ohledem na primární nebo sekundární složený cílový parametr nebo úmrtí ze všech příčin.

Další komponenta složeného sekundárního cílového parametru, úmrtí ze všech příčin, se vyskytovala s frekvencí 5,1 % ve skupině se saxagliptinem, resp. 4,6 % ve skupině s placebem (viz Tabulka 3). Úmrtí z kardiovaskulárních příčin byla rozložena rovnoměrně ve všech léčebných skupinách. Úmrtí z jiných než kardiovaskulárních příčin byla numericky nerovnoměrně rozložená, více příhod se vyskytovalo ve skupině se saxagliptinem (1,8 %) než s placebem (1,4 %) [HR = 1,27; (95 % CI 1,00, 1,62); p = 0,051].

A1C byl v explorativní analýze nižší pro saxagliptin ve srovnání s placebem.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Onglyza u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v léčbě diabetes mellitus 2. typu (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

Starší populace

Bezpečnost a účinnost v subpopulacích nad 65 let a nad 75 let studie SAVOR byla konzistentní s celkovou studijní populací.

GENERATION byla 52týdenní studie na kontrolu glykemie u 720 starších pacientů, průměrný věk byl 72,6 let; 433 subjektů (60,1 %) bylo < 75 let a 287 subjektů (39,9 %) bylo > 75 let. Primárním cílovým parametrem byl podíl pacientů, kteří dosáhnou HbA1c < 7 % bez potvrzené nebo závažné hypoglykemie. Zdá se, že podíl subjektů odpovídajících na léčbu se nelišil: primárního cílového parametru bylo dosaženo u saxagliptinu v 37,9 % a v 38,2 % u glimepiridu dosáhl primárního cílového parametru. Nižší podíl pacientů ve skupině se saxagliptinem (44,7 %) ve srovnání se skupinou s glimepiridem (54,7 %) dosáhl cílovou hodnotu pro HbA1c < 7 %. Nižší podíl pacientů ve skupině se saxagliptinem (1,1 %) ve srovnání s glimepiridem (15,3 %) zaznamenal potvrzenou nebo závažnou hypoglykemickou příhodu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika saxagliptinu a hlavního metabolitu saxagliptinu je podobná u zdravých dobrovolníků a pacientů s diabetes mellitus 2. typu.

Absorpce

Saxagliptin je po perorálním podání na lačno rychle absorbován. Maximální sérové koncentrace (Cmax) saxagliptinu a jeho hlavního metabolitu jsou dosaženy za 2 resp. 4 hodiny (Tmax) po podání. Hodnoty Cmax a AUC pro saxagliptin a hlavní metabolit se proporcionálně zvyšují s dávkou saxagliptinu a tato závislost byla pozorována v dávkách až 400 mg. Po podání jednotlivé perorální dávky saxagliptinu 5 mg zdravým dobrovolníkům byla průměrná hodnota AUC v plazmě 78 ng.h/ml, resp. 214 ng.h/ml pro saxagliptin, resp. hlavní metabolit. Odpovídající sérové koncentrace pro cmax byly 24 ng/ml, resp. 47 ng/ml. Intraindividuální koeficienty variability pro Cmax a AUC saxagliptinu byly menší než 12 %.

Inhibice aktivity DPP-4 v plazmě po dobu nejméně 24 hodin po perorálním podání saxagliptinu je dána vysokou účinností, vysokou afinitou a prodlouženou vazbou na aktivní místo.

Interakce s potravou

U zdravých dobrovolníků má potrava relativně malý vliv na farmakokinetiku saxagliptinu. Podání spolu s jídlem (jídlo s vysokým obsahem tuků) nemělo vliv na Cmax saxagliptinu a hodnota AUC se zvýšila o 27 % ve srovnání s podáním na lačno. Doba k dosažení maximální koncentrace cmax(Tmax) se prodloužila o asi 0,5 hodiny při podání s jídlem ve srovnání s podáním na lačno. Tyto změny nebyly považovány za klinicky významné.

Distribuce

Vazba saxagliptinu a jeho hlavního metabolitu v lidském séru na proteiny v podmínkách in vitro je zanedbatelná. Nepředpokládá se, že změny koncentrací proteinů krve při různých onemocněních, např. poškození ledvin nebo jater, ovlivňují chování saxagliptinu v organizmu.

Biotransformace

Biotransformace saxagliptinu je primárně zprostředkována cytochromem P450 3A4/5 (CYP3A4/5). Hlavní metabolit saxagliptinu je též selektivní, reverzibilní, kompetitivní inhibitor DPP-4, s poloviční účinností ve srovnání se saxagliptinem.

Eliminace

Průměrný plazmatický terminální poločas (t1/2) pro saxagliptin a hlavní metabolit saxagliptinu je 2,5, resp. 3,1 hodiny a průměrná t1/2 hodnota inhibice plazmatické DPP-4 je 26,9 hodiny. Saxagliptin je vylučován ledvinami a játry. Po podání jednotlivé dávky 50 mg 14C-saxagliptinu bylo v moči detekováno 24 %, resp. 36 %, resp. 75 % dávky jako saxagliptin, hlavní metabolit a celková radioaktivita. Průměrná renální clearance saxagliptinu (asi 230 ml/min) byla vyšší než průměrná odhadovaná glomerulární filtrační rychlost (asi 120 ml/min), což předpokládá částečnou aktivní renální sekreci. Hodnoty renální clearance pro hlavní metabolit byly srovnatelné s hodnotou glomerulární filtrační rychlosti. Celkem 22 % radioaktivity bylo nalezeno ve stolici, což reprezentuje podíl saxagliptinu, který se vylučuje do žluči a/nebo nevstřebané léčivo z gastrointestinálního traktu.

Linearita

Hodnoty Cmax a AUC saxagliptinu a jeho hlavního metabolitu se proporcionálně zvyšují s dávkou saxagliptinu. Po opakovaném podání jednou denně v jakékoliv dávce nebyla pozorována kumulace saxagliptinu a jeho hlavního metabolitu. Nebyla pozorována závislost clearance saxagliptinu a jeho hlavního metabolitu na dávce a na čase po 14denním podávání saxagliptinu jednou denně v dávkovém rozmezí 2,5 až 400 mg.

Zvláštní populace pacientů Poškození ledvin

Byla provedena jednodávková otevřená studie hodnotící farmakokinetiku saxagliptinu v dávce 10 mg u jedinců s různým stupněm chronického poškození ledvin ve srovnání s jedinci s normální funkcí ledvin. Studie zahrnovala pacienty s poškozenou funkcí ledvin klasifikovanou na základě clearance kreatininu (podle vzorce Cockcroft-Gault) jako mírné (> 50 až < 80 ml/min.), středně závažné (> 30 až < 50 ml/min.) nebo závažné (< 30 ml/min.), včetně pacientů s ESRD na hemodialýze.

Stupeň poškození funkce ledvin nemá vliv na Cmax saxagliptinu nebo jeho hlavního metabolitu.

U jedinců s mírným poškozením funkce ledvin byla průměrná hodnota AUC saxagliptinu, resp. jeho hlavního metabolitu 1,2krát, resp. 1,7krát vyšší než průměrná hodnota AUC u jedinců s normální funkcí ledvin. Vzhledem k tomu, že zvýšení v tomto intervalu není klinicky významné, nedoporučuje se úprava dávkování u pacientů s mírným poškozením funkce ledvin. U pacientů se středně závažným, resp. závažným poškozením funkce ledvin, resp. u pacientů s ESRD na hemodialýze byly hodnoty AUC pro saxagliptin, resp. jeho hlavní metabolit až 2,1krát, resp. 4,5krát vyšší než hodnoty AUC u jedinců s normální funkcí ledvin. Dávku přípravku Onglyza je nutné u pacientů se středně závažným nebo závažným poškozením funkce ledvin snížit na 2,5 mg jednou denně (viz body 4.2 a 4.4).

Poškození jater

U pacientů s mírným (Child-Pugh Class A), středně závažným (Child-Pugh Class B) nebo závažným (Child-Pugh Class C) poškozením jater došlo ke 1,1; 1,4 a 1,8násobnému zvýšení expozice saxagliptinu resp. k 22%, 7% a 33% zvýšení expozice BMS-510849 než u pacientů s normální funkcí jater.

Starší pacienti (> 65 let)

Starší pacienti (65 až 80 let) měli asi o 60 % vyšší hodnotu AUC pro saxagliptin než mladší pacienti (18 až 40 let). Tento rozdíl se nepovažuje za klinicky relevantní, a proto se nedoporučuje upravovat dávku přípravku Onglyza pouze na základě věku.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

U opic rodu cynomolgus vyvolal saxagliptin v dávkách > 3 mg/kg/den reverzibilní kožní léze (strupovitost, ulcerace a nekrózy) na periferních částech těla (ocas, prsty, šourek, a/nebo nos). Hladina, při které se nevytvoří žádná léze (NOEL), je 1krát, resp. 2krát vyšší než je expozice saxagliptinu, resp. hlavnímu metabolitu u lidí při doporučené dávce 5 mg/den (RHD).

Klinická relevance kožních lézí není známa, ovšem v klinickém hodnocení se saxagliptinem nebyl pozorován klinický korelát ke kožním lézím pozorovaným u opic.

U všech druhů zvířat byl hlášen výskyt imunologicky podmíněné minimální, neprogredující lymfoidní hyperplazie sleziny, lymfatických uzlin a kostní dřeně při expozici 7krát převyšující RHD.

Saxagliptin vykazoval gastrointestinální toxicitu u psů, včetně krvavé/mukoidní stolice a enteropatie ve vyšších dávkách při NOEL 4krát, resp. 2krát vyšší než je expozice saxagliptinu, resp. hlavnímu metabolitu u lidí při RHD.

Saxagliptin nebyl genotoxický v žádném běžném testování na genotoxicitu in vitro a in vivo. Nebyl pozorován karcinogenní potenciál ve 2letém testování na karcinogenitu u myší a potkanů.

Byl pozorován vliv saxagliptinu na plodnost u samců a samic potkanů při vysokém dávkování a vyvolávající zjevné známky toxicity. Saxagliptin nebyl teratogenní v žádné studované dávce u potkanů a u králíků. Ve vysokých dávkách u potkanů způsobuje saxagliptin malé a reverzibilní zpoždění osifikace fetální pánve a snížení hmotnosti plodu (v přítomnosti mateřské toxicity) při NOEL 303krát, resp. 30krát vyšší než je expozice saxagliptinu, resp. hlavnímu metabolitu u lidí při RHD.

U králíků byl tento účinek limitován na menší změny skeletu pozorované pouze v dávkách toxických pro matku (NOEL 158krát, resp. 224krát vyšší než je expozice saxagliptinu, resp. hlavnímu metabolitu u lidí při RHD). Ve studii zaměřené na prenatální a postnatální vývoj u potkanů způsoboval saxagliptin snížení hmotnosti mláďat v dávkách toxických pro matku, při NOEL 488krát, resp. 45krát vyšších než je expozice saxagliptinu, resp. hlavnímu metabolitu u lidí při RHD. Vliv na tělesnou hmotnost mláďat byl pozorován až do 92. dne resp. 120. dne od narození u samic, resp. u samců.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Jádro tablety: monohydrát laktosy mikrokrystalická celulosa (E460i) sodná sůl kroskarmelosy (E468) magnesium-stearát

Potahová vrstva:

polyvinylalkohol

makrogol 3350

oxid titaničitý (E171)

mastek (E553b)

žlutý oxid železitý (E172)

Inkoust použitý k potisku: šelak

hlinitý lak indigokarmínu (E132)

6.2    Inkompatibility Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti 3 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a velikost balení Alu/Alu blistr.

Velikost balení: 14, 28 nebo 98 potahovaných tablet v neperforovaných blistrech kalendářního balení. Velikost balení: 30x1 nebo 90x1 potahovaných tablet v perforovaných jednodávkových blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AstraZeneca AB SE-151 85 Sodertálje Švédsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/545/011-015

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 1. října 2009

Datum posledního prodloužení registrace: 18. července 2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

1.


Onglyza 5 mg potahované tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje saxagliptinum 5 mg (jako saxagliptini hydrochloridum).

Pomocná(é) látka(y) se známým účinkem:

Jedna tableta obsahuje 99 mg monohydrátu laktosy.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Potahovaná tableta (tableta)

Onglyza 5 mg tablety jsou růžové bikonvexní kulaté potahované tablety s potiskem z modrého inkoustu „5“ na jedné straně a „4215“ na druhé straně.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikace

Onglyza je indikována k léčbě dospělých pacientů ve věku 18 let a starších s diabetes mellitus 2. typu

ke zlepšení kontroly glykemie:

jako monoterapie

•    u pacientů, u kterých není dosaženo adekvátní úpravy samotnými dietními a pohybovými opatřeními a u kterých není vhodná léčba metforminem v důsledku kontraindikací nebo nesnášenlivosti.

jako dvojkombinační perorální léčba v kombinaci s:

•    metforminem, pokud samotný metformin, spolu s dietními a pohybovými opatřeními, nevede k adekvátní kontrole glykemie.

•    deriváty sulfonylurey, pokud samotná sulfonylurea, spolu s dietními a pohybovými opatřeními, nevede k adekvátní kontrole glykemie v případech, kde použití metforminu není považováno za vhodné.

•    thiazolidindionem, pokud samotný thiazolidindion, spolu s dietními a pohybovými opatřeními, nevede k adekvátní kontrole glykemie v případech, kde léčba thiazolidindionem je považována za vhodnou.

jako trojkombinační perorální léčba v kombinaci s:

•    metforminem a deriváty sulfonylurey, pokud tento režim samotný, spolu s dietními a pohybovými opatřeními nevede k adekvátní kontrole glykemie.

jako kombinační léčba s inzulinem (s metforminem nebo bez metforminu), pokud tento režim samotný

spolu s dietními a pohybovými opatřeními, nevede k adekvátní kontrole glykemie.

4.2 Dávkování a způsob podání

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Onglyza je 5 mg jednou denně. Pokud je přípravek Onglyza podáván v kombinaci s inzulínem nebo deriváty sulfonylurey, může být potřebná dávka inzulínu nebo sulfonylurey nižší, aby se snížilo riziko hypoglykemie (viz bod 4.4).

Bezpečnost a účinnost saxagliptinu v trojkombinaci s metforminem a thiazolidindionem nebyla stanovena.

Zvláštní skupiny pacientů Starší pacienti (> 65 let)

Nedoporučuje se upravovat dávku pouze v závislosti na věku. (viz též body 5.1 a 5.2).

Pacienti s poškozením ledvin

U pacientů s mírným poškozením ledvin se nedoporučuje dávku upravovat.

U pacientů se středně závažným a závažným poškozením ledvin je třeba snížit dávku na 2,5 mg jednou denně.

Onglyza se nedoporučuje vterminálním stádiu poškození ledvin (ESRD) vyžadujícím hemodialýzu (viz bod 4.4).

Vzhledem k tomu, že je nutné na základě funkce ledvin snížit dávku na 2,5 mg, doporučuje se provést vyšetření ledvin před zahájením léčby a vyšetření ledvin pravidelně opakovat podle obvyklé klinické praxe i poté (viz body 4.4 a 5.2).

Pacienti s poškozením jater

U pacientů s mírným nebo středně závažným poškozením jater není nutná úprava dávky (viz bod 5.2). Saxagliptin by měl být užíván s opatrností u pacientů se středně závažným poškozením jater a jeho užití se nedoporučuje u pacientů se závažným poškozením jater (viz bod 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Onglyza u dětí od narození až do 18 let nebyla stanovena. Nejsou k dispozici žádné údaje.

Způsob podání

Tablety lze užívat nalačno i v průběhu jídla v kteroukoliv denní dobu. Tablety se nesmí dělit nebo krájet.

Pokud si pacient zapomene vzít pravidelnou dávku, měl by tak učinit, jakmile si vzpomene. Tentýž den by se neměla užívat dávka dvojnásobná.

4.3    Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.1, nebo závažná hypersenzitivní reakce v anamnéze, včetně anafylaktické reakce, anafylaktického šoku a angioedému, na kterýkoliv inhibitor dipeptidyl peptidázy 4 (DPP-4).

4.4    Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Všeobecná

Přípravek Onglyza není určen k léčbě pacientů s diabetes mellitus 1. typu nebo k léčbě diabetické ketoacidózy.

Přípravek Onglyza není náhradou inzulinu u pacientů, u kterých je nutná léčba inzulinem.

Akutní pankreatitida

Použití inhibitorů DPP-4 je spojeno s rizikem vzniku akutní pankreatitidy. Pacienty je třeba informovat o charakteristických příznacích akutní pankreatitidy; vytrvalá silná bolest břicha. Je-li podezření na pankreatitidu, musí být přípravek Onglyza vysazen a pokud je pankreatitida potvrzena, nesmí být přípravek Onglyza znovu nasazen. Opatrnosti je třeba u pacientů s pankreatitidou v anamnéze.

V    poregistračním období byly u saxagliptinu spontánně hlášeny případy akutní pankreatitidy. Poškození ledvin

U pacientů se středně závažným až závažným poškozením ledvin se doporučuje upravit jednotlivou dávku. Nedoporučuje se podávat saxagliptin pacientům s terminálním poškozením funkce ledvin (ESRD) vyžadujícím hemodialýzu. Před zahájením léčby přípravkem Onglyza se doporučuje provést vyšetření funkce ledvin a vyšetření ledvin pravidelně opakovat podle obvyklé klinické praxe i poté (viz body 4.2 a 5.2).

Poškození jater

Saxagliptin by měl být užíván s opatrností u pacientů se středně závažným poškozením jater a jeho užití se nedoporučuje u pacientů se závažným poškozením jater (viz bod 4.2).

Použití s léčivými přípravky, které jsou známé tím, že způsobují hypoglykémii Deriváty sulfonylurey a inzulin jsou známé tím, že způsobují hypoglykémii. Při použití v kominaci s přípravkem Onglyza může být žádoucí snížit dávku sulfonylurey nebo inzulinu, aby se snížilo riziko hypoglykemie.

Hypersenzitivní reakce

Přípravek Onglyza se nesmí podávat pacientům, kteří měli jakoukoli hypersenzitivní reakci na podání inhibitorů dipeptidyl peptidázy 4 (DPP-4).

Ze zkušeností po uvedení přípravku na trh, zahrnujících spontánních hlášení a klinická hodnocení, byly hlášeny následující nežádoucí účinky při použití saxagliptinu: závažné hypersenzitivní reakce, včetně anafylaktické reakce, anafylaktického šoku a angioedému. Pokud existuje podezření na závažnou hypersenzitivní reakci na saxagliptin, podávání přípravku Onglyza se musí přerušit, vyhodnotit jiné možné příčiny této příhody a nasadit alternativní léčbu diabetes mellitus (viz bod 4.8).

Kožní poruchy

Vředovitá a nekrotická kožní ložiska byla zaznamenána na končetinách opic v neklinických toxikologických studiích (viz bod 5.3). V klinických studiích nebyl pozorován zvýšený výskyt kožních lézí. V poregistračním období byla ve třídě inhibitorů DPP4 hlášena vyrážka. Vyrážka je též uvedena jako nežádoucí účinek u přípravku Onglyza (viz bod 4.8). Z tohoto důvodu se doporučuje, v souladu s běžnou péčí o diabetické pacienty, sledovat kožní obtíže, jako jsou puchýře, vředy nebo vyrážka.

Srdeční selhání

Zkušenosti s pacienty třídy NYHA III-IV jsou omezené. Ve studii SAVOR bylo u pacientů léčených saxagliptinem ve srovnání s placebem pozorováno malé zvýšení frekvence hospitalací v důsledku srdečního selhání, ačkoliv kauzální vztah nebyl potvrzen (viz bod 5.1). Další analýza neprokázala odlišný vliv u jednotlivých tříd NYHA. Pokud je přípravek Onglyza podáván pacientům se známými rizikovými faktory pro hospitalizaci v důsledku srdečního selhání, jako je srdeční selhání v anamnéze nebo střední až závažnou poruchu funkce ledvin, je třeba opatrnosti. Pacienti mají být poučeni ohledně charakteristických symptomů srdečního selhání i o tom, že musí ihned hlásit tyto symptomy.

Artralgie

V    poregistračním období byla u inhibitorů DPP-4 hlášena bolest kloubů, která může být silná (viz bod 4.8). Po vysazení léčby se u pacientů dostavil ústup symptomů a u některých došlo k opětovnému výskytu symptomů po nasazení stejného nebo jiného inhibitoru DPP-4. Nástup symptomů po zahájení farmakoterapie může být rychlý nebo se mohou objevit po delší době léčby. Pokud se u pacienta objeví silná bolest kloubů, pokračování léčby je třeba zhodnotit individuálně.

Imunokomprimovaní pacienti

Imunokomprimovaní pacienti, např. pacienti, kterým byl transplantován orgán nebo pacienti, u kterých byl diagnostikován syndrom lidské imunodeficience, nebyli v průběhu klinického programu s přípravkem Onglyza studováni. Z tohoto důvodu nebyl stanoven profil účinnosti a bezpečnosti saxagliptinu u těchto pacientů.

Použití s účinnými induktory CYP3A4

U pacientů, kteří užívají induktory CYP3A4 jako je karbamazepin, dexamethason, fenobarbital, fenytoin a rifampicin, může dojít ke snížení hypoglykemického účinku přípravku Onglyza (viz bod 4.5).

Laktosa

Tablety obsahují monohydrát laktosy. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktosy, vrozeným deficitem laktázy nebo malaabsorpcí glukosy-galaktosy by tento přípravek neměli užívat.

4.5    Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Klinická data uvedená níže ukazují, že riziko klinicky významných interakcí se současně podávanými léčivy je nízké.

Metabolizmus saxaglitptinu je primárně zprostředkován cytochromem P450 3A4/5 (CYP3A4/5).

Souběžné podávání saxagliptinu a induktorů CYP3A4/5, jako je karbamazepinu, dexamethasonu, fenobarbitalu a fenytoinu, kromě rifampicinu, nebylo studováno a může vést ke snížení plazmatické koncentrace saxagliptinu a zvýšení koncentrace jeho hlavního metabolitu. Kontrola glykemie by měla být pečlivě hodnocena při souběžném užití saxagliptinu a účinného induktoru CYP3A4/5.

Souběžné podávání saxagliptinu a středně účinného inhibitoru CYP3A4/5 diltiazemu zvýšilo hodnoty Cmax a AUC saxagliptinu o 63 %, resp. 2,1násobně a odpovídající hodnoty pro aktivní metabolit byly sníženy o 44 %, resp. o 34 %.

Souběžné podávání saxagliptinu a účinného inhibitoru CYP3A4/5 ketokonazolu zvýšilo hodnoty Cmax a AUC saxagliptinu o 62 %, resp. 2,5násobně a odpovídající hodnoty pro aktivní metabolit byly sníženy o 95 %, resp. o 88 %.

Souběžné podávání saxagliptinu a účinného induktoru CYP3A4/5 rifampicinu snížilo hodnoty Cmax a AUC saxagliptinu o 53 %, resp. o 76 %. Expozice aktivnímu metabolitu a plazmatická inhibiční aktivita na DPP-4 nebyly rifampicinem v rámci dávkového intervalu ovlivněny (viz bod 4.4).

Ve studiích in vitro bylo prokázáno, že saxagliptin a jeho hlavní metabolit neinhibují CYP1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 nebo 3A4, ani neindukují CYP1A2, 2B6, 2C9 nebo 3A4. Ve studiích na zdravých dobrovolnících nebyla farmakokinetika saxagliptinu, ani jeho hlavního metabolitu významně ovlivněna metforminem, glibenklamidem, pioglitazonem, digoxinem, simvastatinem, omeprazolem, antacidy nebo famotidinem. Kromě toho saxagliptin významně neovlivňoval farmakokinetiku metforminu, glibenklamidu, pioglitazonu, digoxinu, simvastatinu, léčivých látek obsažených v kombinovaných perorálních kontraceptivech (ethinylestradiol a norgestimát), diltiazemu nebo ketokonazolu.

Vliv kouření, diety, rostlinných přípravků a alkoholu na farmakokinetiku saxagliptinu nebyl specificky studován.

4.6    Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Použití saxagliptinu v průběhu těhotenství nebylo studováno. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu při použití vysokých dávek (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známo. Přípravek Onglyza by neměl být v průběhu těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné.

Kojení

Není známo, zda saxagliptin přechází do lidského mateřského mléka. Studie na zvířatech prokázaly, že saxagliptin a/nebo metabolit přechází do mléka. Riziko pro kojence nelze vyloučit. Na základě úvahy o prospěchu kojení pro kojence a prospěchu léčby pro ženu musí být rozhodnuto, zda přerušit kojení nebo přerušit léčbu.

Fertilita

Vliv saxagliptinu na fertilitu u lidí nebyl studován. Ovlivnění fertility bylo pozorováno u samic i samců laboratorních potkanů po podání vysokých dávek doprovázených příznaky toxicity (viz bod 5.3).

4.7    Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Onglyza může mít zanedbatelný vliv na schopnost řídit a ovládat stroje.

Při řízení nebo obsluze strojů je třeba mít na paměti, že při použití saxagliptinu v klinických studiích byly hlášeny případy závratí. Pacienti by měli být dále upozorněni na riziko hypoglykemie, pokud je přípravek Onglyza podáván v kombinaci s jinými antidiabetiky známými tím, že vyvolávají hypoglykémii (např. inzulin, deriváty sulfonylurey).

4.8    Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky v placebem kontrolovaných klinických studiích hlášených u > 5 % pacientů léčených přípravkem Onglyza 5 mg a častěji než u pacientů, kterým bylo podáváno placebo, byly infekce horních cest dýchacích (7,7 %), infekce močových cest (6,8 %) a bolest hlavy (6,5 %).

V    šesti dvojitě zaslepených kontrolovaných klinických studiích zaměřených na bezpečnost a účinnost bylo celkem 4148 pacientů s diabetes mellitus 2. typu, včetně 3021 pacientů léčených přípravkem Onglyza, s cílem zhodnotit vliv saxagliptinu na kontrolu glykemie. V randomizovaných kontrolovaných dvojitě zaslepených klinických studiích (včetně zkušeností z vývoje a poregistračního období) bylo přípravkem Onglyza léčeno více než 17000 pacientů s diabetem 2. typu.

V    souhrnné analýze 1681 pacienta s diabetem 2. typu včetně 882 pacientů léčených přípravkem Onglyza 5 mg randomizováných v pěti dvojitě zaslepených placebem kontrolovaných klinických studiích bezpečnosti a účinnosti za účelem zhodnocení účinků saxagliptinu na kontrolu glykemie, byl celkový výskyt nežádoucích účinků u pacientů léčených saxagliptinem 5 mg podobný jako u placeba. Přerušení léčby v důsledku nežádoucích účinků bylo vyšší u pacientů léčených saxagliptinem 5 mg ve srovnání s placebem (3,3 % ve srovnání s 1,8 %).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Nežádoucí účinky, které byly hlášeny u > 5% pacientů léčených saxagliptinem 5 mg a častěji než u pacientů léčených placebem, nebo nežádoucí účinky, které byly hlášeny u > 2% pacientů léčených saxagliptinem 5 mg a které byly hlášeny > 1% častěji ve srovnání s placebem, ze souhrnné analýzy pěti studií na kontrolu glykemie a další studie s aktivní kontrolou zahajovací kombinace s metforminem, jsou uvedeny v Tabulce 1.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle orgánových tříd a absolutní frekvence výskytu. Frekvence jsou definovány jako: velmi časté (> 1/10), časté (> 1/100 až < 1/10), méně časté (> 1/1000 až < 1/100),

vzácné (> 1/10000 až < 1/1000), nebo velmi vzácné (< 1/10000), nebo není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Tabulka 1 Frekvence nežádoucích účinků podle tříd orgánových systémů z klinických studií a poregistračních zkušeností

Třída

Frekvence nežádoucích účinků podle léčebného režimu

orgánových

systémů

Nežádoucí

účinek

Monoterapi

e

saxagliptine

m

Saxagliptin

a

metformin1

Saxagliptin a sulfonylurea (glibenklamid )

Saxagliptin a

thiazolidindio

n

Saxagliptin přidaný k metforminu a sulfonyluree

Infekce a infestace

Infekce horních

Časté

Časté

Časté

Časté

cest dýchacích Infekce

Časté

Časté

Časté

Časté

močových cest Gastroenteritida

Časté

Časté

Časté

Časté

Sinusitida

Časté

Časté

Časté

Časté

Nazofaryngitida

Časté2

Poruchy

imunitního

systému

Hypersenzitivní

reakce1'*

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Anafylaktická reakce včetně

Vzácné

Vzácné

Vzácné

Vzácné

anafylaktického

šoku1*

Poruchy metabolismu a

výživy

Hypoglykemie

Velmi časté3

Dyslipidémie

Méně časté

Hypertriglyceridé

Méně časté

mie

Poruchy

nervového

systému

Závratě

Časté

Časté

Bolest hlavy

Časté

Časté

Časté

Časté

Gastrointestinál ní poruchy

Bolest břicha1

Časté

Časté

Časté

Časté

Průjem4

Časté

Časté

Časté

Časté

Dyspepsie

Časté

Flatulence

Časté

Gastritida

Časté

Nauzea

Časté

Časté

Časté

Časté

Zvracení

Časté

Časté

Časté

Časté

Pankreatitida1

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Zácpa1

Není známo

Není známo

Není známo

Není známo

Není známo

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Rash

Časté

Časté

Časté

DermatitidaT

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Méně časté

PruritusT

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Urtikárie1'

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Méně časté

Angioedém

Vzácné

Vzácné

Vzácné

Vzácné

Poruchy svalové a kosterní

soustavy a pojivové tkáně

Artralgie*

Méně časté

Myalgie5

Časté

Poruchy reprodukčního systému a prsu

Erektilní

dysfunkce

Méně časté

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Únava

Časté

Méně časté

Časté

Periferní edém

Časté


1    Zahrnuje přidání saxagliptinu k metforminu a zahajovací kombinační léčbu s metforminem.

2    Pouze v zahajovací kombinační léčbě.

3    Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl ve srovnání s placebem. Výskyt potvrzené hypoglykemie byl méně častý u Onglyza 5 mg (0,8 %) a placeba (0,7 %).

4    Ve skupině se saxagliptinem 5 mg byl výskyt průjmu 4,1 % (36/882) a ve skupině s placebem 6,1 % (49/799).

5    U zahajovací kombinační léčby s metforminem je myalgie hlášena méně často.

^ Nežádoucí účinky byly identifikovány v průběhu poregistračního sledování.

* Viz body 4.3 a 4.4.

Též hlášeno v průběhu poregistračního sledování (viz bod 4.4).


Výsledky studie SAVOR

Studie SAVOR zahrnula 8240 pacientů léčených přípravkem Onglyza 5 mg nebo 2,5 mg jednou denně a 8173 pacientů, kterým bylo podáváno placebo. Celkový výskyt nežádoucích účinků u pacientů léčených přípravkem Onglyza v této studii byl podobný jako u placeba (72,5 %, resp. 72,2 %).

Výskyt potvrzených případů pankreatitidy v populaci ITT byl 0,3 % u pacientů léčených přípravkem Onglyza i u pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

Výskyt hypersenzitivní reakce byl 1,1 % u pacientů léčených přípravkem Onglyza i u pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

Celkový výskyt hlášené hypoglykemie (zaznamenávané v pacientských denících) byl 17,1 % u subjektů léčených přípravkem Onglyza a 14,8 % u pacientů, kterým bylo podáváno placebo. Podíl subjektů s hlášenými příhodami větší hypoglykemie v průběhu léčby (definované jako příhoda, která vyžadovala pomoc jiné osoby) byl vyšší ve skupině se saxagliptinem než v placebové skupině (2,1 %, resp. 1,6 %). Celkově zvýšené riziko hypoglykemie a větší hypoglykemie pozorované ve skupině se saxagliptinem bylo hlavně u subjektů léčených na počátku sledování sulfonylmočovinou a nikoliv u subjektů na inzulinu nebo metforminu v monoterapii na počátku sledování. Celkově zvýšené riziko hypoglykemie a větší hypoglykemie bylo pozorováno především u subjektů s výchozí hodnotou A1C<7%.

Snížený počet lymfocytů byl hlášen u 0,5 % pacientů léčených přípravkem Onglyza a u 0,4 % pacientů, kterým bylo podáváno placebo.

Hospitalizace v důsledku srdečního selhání se vyskytovala ve vyšší míře ve skupině se saxagliptinem (3,5 %) ve srovnání s placebovou skupinou (2,8 %) s nominální statistickou významností ve prospěch placeba [HR = 1,27; 95% CI 1,07; 1,51); P = 0,007]. Viz též bod 5.1.

Popis vybraných nežádoucích účinků Hypoglykemie

Nežádoucí účinek hypoglykemie je založen na všech hlášeních hypoglykemie, současné měření glukosy nebylo požadováno.

Pokud byl přípravek používán jako přídavná léčba k metforminu plus sulfonylurea, byl celkový hlášený výskyt hypoglykemie 10,1 % pro přípavek Onglyza 5 mg a 6,3 % pro placebo.

Pokud byl přípravek používán jako přídavná léčba k inzulinu (s metforminem nebo bez metforminu) byl celkový výskyt hlášené hypoglykemie 18,4 % pro přípravek Onglyza 5 mg a 19,9 % pro placebo.

Vyšetření

Ve všech klinických studiích byl výskyt nežádoucích účinků potvrzených laboratorním vyšetřením podobný u pacientů léčených saxagliptinem 5 mg a placebem. Byl pozorován malý pokles absolutního počtu lymfocytů. V souhrnné analýze placebem kontrolovaných klinických studií byl zaznamenán průměrný pokles asi o 100 buněk/gl z výchozí průměrné absolutní hodnoty počtu lymfocytů asi 2200 buněk/gl v porovnání s placebem. Průměrný absolutní počet lymfocytů byl stabilní při podávání každý den po dobu 102 týdnů. Snížení počtu lymfocytů nebylo spojeno s klinicky relevantními nežádoucími účinky. Klinický význam snížení počtu lymfocytů ve srovnání s placebem není znám.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V.

4.9 Předávkování

Podávání přípravku Onglyza v perorálních dávkách až 400 mg za den po dobu 2 týdnů (80x vyšší než je doporučená dávka) nemělo klinicky významný vliv na interval QTc a srdeční akci. V případě předávkování je třeba zahájit podpůrnou léčbu v závislosti na klinickém stavu pacienta. Saxagliptin a jeho hlavní metabolit je možné odstranit hemodialýzou (23 % dávky v průběhu 4 hodin).

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčiva k léčbě diabetes mellitus, inhibitory dipeptidyl peptidázy 4 (DPP-4), ATC kód: A10BH03

Mechanizmus účinku a farmakodynamické účinky

Saxagliptin je vysoce účinný (Ki: 1,3 nM) selektivní reverzibilní kompetitivní inhibitor DPP-4.

U pacientů s diabetes mellitus 2. typu vedlo podávání saxagliptinu k inhibici enzymové aktivity DPP-4 po dobu 24 hodin. Po perorálním podání glukosy vedla inhibice DPP-4 k 2-3násobnému zvýšení koncentrace inkretinových hormonů v oběhu, včetně peptidu podobného glukagonu (GLP-1) a na glukose závislém inzulinotropním polypeptidu (GIP), snížení koncentrace glukagonu a zvýšení odpovědi na glukose závislých beta buněk, což mělo za následek zvýšení koncentrace inzulinu a C-peptidu. Zvýšení sekrece inzulinu z beta-buněk pankreatu a snížení sekrece glukagonu z alfa-buněk pankreatu bylo spojeno se snížením koncentrace glukosy nalačno a snížením výkyvů koncentrací glukosy po perorálním podání glukosy nebo jídla. Saxagliptin zlepšuje glykemickou kontrolu snížením koncentrace glukosy nalačno i po jídle u pacientů s diabetem 2. typu.

Klinická účinnost a bezpečnost

V    randomizovaných kontrolovaných dvojitě zaslepených klinických studiích (zahrnujících vývojové a poregistrační zkušenosti) bylo léčeno saxagliptinem více než 17000 pacientů s diabetem 2. typu.

Kontrola glykemie

V    šesti dvojitě zaslepených, kontrolovaných, klinických studiích, zaměřených na hodnocení účinnosti a bezpečnosti s cílem zhodnotit účinek saxagliptinu na kontrolu glykemie, bylo celkem randomizováno 4148 pacientů s diabetes mellitus 2. typu, včetně 3021 pacientů léčených saxagliptinem. Léčba saxagliptinem 5 mg jednou denně měla za následek klinicky odpovídající a statisticky významné zlepšení hodnot hemoglobinu A1c (HbA1c), plazmatické glukosy nalačno (FPG) a postprandiální hladiny glukosy (PPG) ve srovnání s placebem v monoterapii, v kombinaci

s metforminem (zahajovací kombinační léčba nebo přidání k metforminu), v kombinaci se sulfonylureou a v kombinaci s thiazolidindionem (viz Tabulka 2). Nedošlo ke zjevné změně tělesné hmotnosti ve spojitosti se saxagliptinem. Snížení koncentrace HbA1c bylo pozorováno napříč podskupinami podle pohlaví, věku, rasy, bazálního indexu tělesné hmotnosti (BMI) a vyšší výchozí hodnoty HbA1c byly spojeny s vyšší průměrnou upravenou změnou od výchozí hodnoty při léčbě saxagliptinem.

Saxagliptin v monoterapii

Dvě dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie v trvání 24 týdnů hodnotily účinnost a bezpečnost saxagliptinu v monoterapii u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Podávání saxagliptinu jednou denně vedlo k významnému zlepšení HbA1c v obou studiích (viz Tabulka 2). Výsledky těchto studií byly potvrzeny ve dvou následujících 24týdenních regionálních (asijských) studiích srovnávajících monoterapii saxagliptinem 5 mg s placebem.

Přidání saxagliptinu k metforminu

V    placebem kontrolované studii, přidání saxagliptinu k metforminu, v trvání 24 týdnů byla hodnocena účinnost a bezpečnost saxagliptinu v kombinaci s metforminem u pacientů s neadekvátní kontrolou glykemie (HbA1c 7-10 %) na samotném metforminu. Podávání saxagliptinu (n = 186) vedlo

k významnému zlepšení HbA1c, FPG a PPG ve srovnání s placebem (n = 175). Zlepšení hodnot HbA1c, PPG a FPG po léčbě saxagliptinem 5 mg a metforminem bylo trvalé po dobu až 102 týdnů. Změna HbA1c pro kombinaci saxagliptin 5 mg plus metformin (n = 31) ve srovnání s placebem plus metformin (n = 15) v týdnu 102 byla - 0,8 %.

Přidání saxagliptinu k metforminu ve srovnání s přidáním sulfonylurey k metforminu Byla provedena 52týdenní klinická studie hodnotící účinnost a bezpečnost saxagliptinu 5 mg v kombinaci s metforminen (428 pacientů) ve srovnání se sulfonylureou (glipizid, 5 mg, titrovaný podle potřeby až na 20 mg, průměrná dávka 15 mg) v kombinaci s metforminem (430 pacientů) u 858 pacientů s neadekvátní kontrolou glykemie (HbA1c 6,5 %-10 %) na samotném metforminu. Průměrná dávka metforminu byla v každé léčebné skupině přibližně 1900 mg. Po 52 týdnech bylo ve skupině se saxagliptinem i glipizidem dosaženo podobného snížení HbA1c ve srovnání s výchozí hodnotou v analýze podle protokolu (-0,7 % vs. -0,8 %, průměrná výchozí hodnota HbA1c byla 7,5 % v obou skupinách). Analýza podle původního záměru (ITT) ukázala konzistentní výsledky. Snížení plazmatické hladiny glukosy bylo mírně nižší ve skupině se saxagliptinem a v průběhu počátečních 24 týdnů léčby byla léčba častěji přerušována (3,5 % vs. 1,2 %) v důsledku neúčinnosti na podkladě kritéria plazmatická hladina glukosy nalačno. Významně nižší podíl pacientů ve skupině se saxagliptinem měl hypoglykémii, 3 % (19 případů u 13 jedinců) vs. 36,3 % (750 případů u 156 pacientů) u glipizidu. Pacienti léčení saxagliptinem zaznamenali významné snížení tělesné hmotnosti vzhledem k výchozí tělesné hmotnosti ve srovnání s nárůstem tělesné hmotnosti u pacientů léčených glipizidem (-1,1 vs. +1,1 kg).

Přidání saxagliptinu k metforminu ve srovnání s přidáním sitagliptinu k metforminu

Byla provedena 18týdenní studie hodnotící účinnost a bezpečnost saxagliptinu 5 mg v kombinaci s metforminem (403 pacientů) ve srovnání se sitagliptinem 100 mg v kombinaci s metforminem (398 pacientů) u 801 pacientů s neadekvátní kontrolou glykemie na samotném metforminu. Po 18 týdnech nebyl saxagliptin méně účinný než sitagliptin v průměrném snížení hodnot HbA1c ve srovnání s výchozími hodnotami jak v analýze podle protokolu, tak v celkové analýze. Snížení hodnot HbA1c oproti výchozím hodnotám pro saxagliptin, resp. sitagliptin v primární analýze podle protokolu bylo -0,5 % (průměr a medián), resp. -0,6 % (průměr a medián). V konfirmační celkové analýze bylo průměrné snížení pro saxagliptin, resp. sitagliptin -0,4 %, resp. -0,6 %, s mediánem -0,5 % v obou skupinách.

Saxagliptin v kombinaci s metforminem jako zahajovací léčba

Ve 24týdenní studii byla hodnocena účinnost a bezpečnost saxagliptinu 5 mg v kombinaci s metforminen jako zahajovací kombinační léčba u dosud neléčených pacientů s neadekvátní kontrolou glykemie (HbAlc 8-12 %). Zahajovací kombinační léčba saxagliptinem 5 mg plus metformin (n = 306) vedla k významnému zlepšení HbA1c, FPG a PPG ve srovnání se zahajovací léčbou saxagliptinem (n = 317) nebo metforminem v monoterapii (n = 313). Ve všech hodnocených podskupinách bylo 24. týden pozorováno snížení HbA1c ve srovnání s výchozí hodnotou HbA1C, s tím, že větší pokles byl pozorován u pacientů s výchozí HbA1c > 10 % (viz Tabulka 2). Zlepšení hodnot HbA1c, PPG a FPG po zahajovací léčbě saxagliptin 5 mg plus metformin bylo trvalé až do 76. týdne. Změna HbA1c 76. týden pro saxagliptin 5 mg plus metformin (n = 177) ve srovnání s metformin plus placebo (n = 147) byla - 0,5 %.

Přídavná léčba saxagliptinem k léčbě glibenklamidem

V    placebem kontrolované, 24týdenní studii byla hodnocena účinnost a bezpečnost saxagliptinu

v kombinaci s glibenklamidem u pacientů s neadekvátní kontrolou glykemie na submaximální dávce samotného glibenklamidu v době zařazování do studie (HbA1c 7,5-10 %). Saxagliptin v kombinaci s fixní, středně vysokou dávkou glibenklamidu (glibenklamid 7,5 mg) byl srovnáván s titrací glibenklamidu na vyšší dávku až do celkové denní dávky 15 mg (asi 92 % pacientů ve skupině léčené placebem plus glibenklamid bylo titrováno na konečnou dávku 15 mg denně). Podávání saxagliptinu (n = 250) vedlo k významnému zlepšení hodnot HbA1c, FPG a PPG ve srovnání s titrací glibenklamidu na vyšší dávky (n 264). Zlepšení hodnot HbA1c, PPG a FPG po léčbě saxagliptinem 5 mg bylo trvalé až do 76. týdne. Změna HbA1c 76. týden pro saxagliptin 5 mg (n = 56) ve srovnání s titrovaným glibenklamidem (n = 27) byla - 0,7 %.

Přídavná léčba saxagliptinem v kombinaci s inzulínem (s metforminem nebo bez metforminu)

Ve 24týdenní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studii hodnotící účinnost a bezpečnost saxagliptinu v kombinaci se stabilní dávkou inzulinu (výchozí průměr:

54,2 jednotek) u pacientů s neadekvátní kontrolou glykemie (HbA1c > 7,5 % a <11%) na samotném inzulinu (n = 141) nebo na inzulinu v kombinaci se stabilní dávkou metforminu (n = 314) bylo celkem randomizováno 455 pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Podávání saxagliptinu 5 mg jako přídavné léčby k inzulinu s metforminem nebo bez metforminmu vedlo po 24 týdnech k významnému zlepšení HbA1c a PPG ve srovnání s placebem a inzulinem s metforminem nebo bez metforminu. Ve srovnání s placebem došlo u pacientů užívajících saxagliptin 5 mg přidaný k inzulinu bez ohledu na to, zda pacient užíval metformin, k podobnému snížení HbA1c (-0,4 % pro obě podskupiny). Zlepšení hodnoty HbA1c ve srovnání s výchozí hodnotou bylo ve skupině se saxagliptinem přidaným k inzulinu trvalé po dobu 52 týdnů ve srovnání s placebem přidaným k inzulinu s metforminem nebo bez metforminu. V 52. týdnu byla změna HbA1c ve skupině léčené saxagliptinem (n = 244) ve srovnání s placebem (n = 124) -0,4 %.

Přídavná léčba saxagliptinem k léčbě thiazolidindionem

V    placebem kontrolované, 24týdenní studii byla hodnocena účinnost a bezpečnost saxagliptinu v kombinaci s thiazolididionem (TZD) u pacientů s neadekvátní kontrolou glykemie (HbA1c 7-10,5 %) na samotném TZD. Podávání saxagliptinu (n = 183) vedlo k významnému zlepšení hodnot HbA1c, FPG a PPG ve srovnání s placebem (n = 180). Zlepšení hodnot HbA1c, PPG a FPG po léčbě saxagliptinem 5 mg bylo trvalé až do 76. týdne. Změna HbA1c 76. týden pro saxagliptin 5 mg (n = 82) ve srovnání s TZD plus placebo (n = 53) byla - 0,9 %.

Přídavná léčba saxagliptinem ke kombinační léčbě metformin a sulfonvlurea Ve 24týdenní randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studii hodnotící účinnost a bezpečnost saxagliptinu (5 mg jednou denně) v kombinaci s metforminem a sulfonylureou (SU) bylo sledováno celkem 257 pacientů s diabetes mellitus 2. typu a neadekvátní kontrolou glykemie (HbAlc >7% a <10%). Podávání saxagliptinu (n = 127) vedlo k významnému zlepšení HbAlc a PPG ve srovnání s placebem (n = 128). V týdnu 24 byla změna HbAlc pro saxagliptin ve srovnání s placebem -0,7 %.

Pacienti s poškozením ledvin

Ve 12týdenní multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studii byl hodnocen léčebný účinek saxagliptinu 2,5 mg jednou denně ve srovnání s placebem u 170 pacientů (85 pacientů užívalo saxagliptin a 85 placebo) s diabetes mellitus 2. typu (HbA1c 7,0-11%) a poškozením ledvin (středně závažné [n = 90]; závažné [n = 41]; nebo ESRD [n = 39]). V této studii bylo 98,2 % pacientů léčeno jinými antidiabetiky (75,3 % inzulinem a 31,2 % perorálními antidiabetiky; někteří užívali obě skupiny léčiv). Saxagliptin snižoval významně HbA1c ve srovnání s placebem; změna HbA1c u saxagliptinu byla -0,9 % týden 12 (změna HbA1c u placeba byla -0,4 %). Zlepšení hodnoty HbA1c při léčbě saxagliptinem 2,5 mg bylo trvalé po dobu až 52 týdnů, ovšem počet pacientů, kteří ukončili 52 týdnů léčby beze změny dalších antidiabetik byl nízký (26 pacientů ve skupině se saxagliptinem vs. 34 pacentů ve skupině s placebem). Výskyt potvrzených hypoglykemických příhod byl poněkud vyšší ve skupině se saxagliptinem (9,4 %) ve srovnání s placebem (4,7 %), ovšem počet jedinců s jakoukoliv hypoglykemickou příhodou se mezi skupinami nelišil. Nebyl zjištěn nežádoucí vliv na funkci ledvin podle odhadované glomerulární filtrační rychlosti nebo clearance kreatininu v týdnu 12 a 52.

Tabulka 2 Nejdůležitejší výsledky účinnosti přípravku Onglyza 5 mg denně v placebem kontrolovaných studiích v monoterapii a jako přídavná léčba

Průměrná

výchozí

hodnota

HbA1c

(%)

Průměrná změna2 ve srovnání s výchozí hodnotou HbA1c (%) 24.týden

Průměrná změna po korekci na placebo HbA1c (%) 24. týden (95% CI)

Studie v monoterapii

• Studie CV181011 (n=103)

8,0

-0,5

3

-0,6 (-0,9; -0,4)

• Studie CV181038 (n=69)

7,9

-0,7 (ráno)

4

-0,4 (-0,7; -0,1)

(n=70)

7,9

-0,6 (večer)

-0,4 (-0,6; -0,1)5

Studie přídavná léčba /zahajovací kombinační léčba

• Studie CV181014: přidání k metforminu

8,1

-0,7

3

-0,8 (-1,0; -0,6)

(n=186)

• Studie CV181040: přidání k sulfonyluree1

8,5

-0,6

3

-0,7 (-0,9; -0,6)

(n=250)

• Studie D1680L00006: přidání

8,4

-0,7

-0,7 (-0,9; -0,5)3

k metforminu plus sulfonylurea (n=257)

• Studie CV181013: přidání k TZD

8,4

-0,9

3

-0,6 (-0,8; -0,4)

(n=183)

• Studie CV181039: zahajovací kombinační léčba s metforminem6

Celková populace (n=306)

9,4

-2,5

-0,5 (-0,7; -0,4)7

Výchozí HbA1c >10% (n=107)

10,8

-3,3

-0,6 (-0,9; -0,3)8

• Studie CV181057: přídavná léčba k inzulínu (+/- metformin)

Celková populace (n=300)

8,7

-0,7

-0,4 (-0,6; -0,2)

n = Randomizovaní pacienti s dostupnými údaji (primární účinnost - analýza „intention to treat“).

2 Glibenklamid byl v placebové skupině titrovan směrem nahoru z 7,5 na 15 mg celkové denní dávky.

Upravená průměrná změna ve srovnání s výchozí hodnotou upravená na výchozí hodnotu (ANCOVA).

p<0,0001 ve srovnání s placebem.

p=0,0059 ve srovnání s placebem.

6 p=0,0157 ve srovnání s placebem.

6    Metformin byl titrován směrem nahoru z 600 na 2000 mg denně podle tolerance.

7    Průměrná změna HbAlc je rozdílem mezi skupinami saxagliptin + metformin a samotný metformin

(p<0,0001)

8    Průměrná změna HbAlc je změnou mezi skupinami saxagliptin + metformin a samotný metformin

Vliv saxagliptinu na cévní výsledky sledované ve studii u pacientů s diabetes mellitus-trombolýzou po infarktu myokardu (SAVOR); „Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes Recorded in Patients with Diabetes Mellitus-Thrombolysis inMyocardialInfarction (SAVOR) Study“

Studie SAVOR je kardiovaskulární studie výsledků/dopadů provedená u 16492 pacientů s HbAlc > 6,6 % a < 12 % (12969 s potvrzeným kardiovaskulárním onemocněním; 3633 pouze s mnohočetnými rizikovými faktory), kteří byli randomizováni do větve se saxagliptinem (n = 8280) nebo větve s placebem (n = 8212) přidanými k regionálním standardům péče týkající se o HbAlc a kardiovaskulárních rizikových faktorů. Studijní populace zahrnovala subjekty > 66 let (n = 8661) a > 76 let (n = 2330) s normální nebo mírně sníženou funkcí ledvin (n = 13916), středně sníženou funkcí ledvin (n = 2240) nebo závažnou poruchou funkce ledvin (n = 336).

Primárním cílovým parametrem bezpečnosti (noninferiorita) a účinnosti (superiorita) byl složený cílový parametr sestávající z doby do prvního výskytu kterékoli z následujících závažných kardiovaskulárních nežádoucích příhod (MACE): kardiovaskulární smrt, nefatální infarkt myokardu nebo nefatální ischemická cévní mozková příhoda.

Studie splnila primární cílový parametr bezpečnosti při střední době sledování až 2 roky a tím prokázala, že saxagliptin nezvyšuje kardiovaskulární riziko u pacientů s diabetem 2. typu ve srovnání s placebem, pokud je podáván souběžně se základní léčbou.

Nebyl pozorován prospěch pro MACE nebo pro snížení úmrtí ze všech příčin.

Tabulka 3: Primární a sekundární klinické cílové parametry podle léčebných skupin ve studii SAVOR*

Saxagliptin (N = 8280)

Placebo (N = 8212)

Cílový parametr

Subjekty s příhodami

n (%)

Míra příhod na 100

pacientoroků

Subjekty s příhodami

n (%)

Míra příhod na 100

pacientoroků

Poměr rizik

(95% CI)1'

Primární složený cílový parametr: MACE

613

(7,4)

3,76

609

(7,4)

3,77

1,00

(0,89; 1,12)^ #

Sekundární složený cílový parametr: MACE plus

1069

(12,8)

6,72

1034

(12,6)

6,60

1,02

(0,94; 1,11)1

Úmrtí ze všech příčin

420

(6,1)

2,60

378

(4,6)

2,26

1,11

(0,96; 1,27)1

*    Populace “Intent-to-treat”.

t Poměr rizik upravený na kategorii výchozí funkce ledvin a výchozí kategorii kardiovaskulárního rizika.

*    Hodnota p < 0,001 pro noninferioritu (na podkladě HR < 1,3) ve srovnání s placebem.

§ Hodnota p = 0,99 pro superioritu (na podkladě HR < 1,0) ve srovnání s placebem.

*    Příhody se vyskytovaly rovnoměrně v průběhu času a míra příhod pro přípravek Onglyza a placebo se v průběhu času zásadně nelišila.

1 Významnost nebyla testována.

Jedna komponenta sekundárního složeného cílového parametru, hospitalizace v důsledku srdečního selhání, se vyskytovala ve vyšší míře ve větvi se saxagliptinem (3,6 %) ve srovnání s větví s placebem (2,8 %) s nominální statistickou významností ve prospěch placeba [HR = 1,27; (96% CI 1,07; 1,61);

P = 0,007]. Klinicky relevantní faktory, které určují relativně vyšší riziko spojené s léčbou saxagliptinem nebyly definitivně identifikovány. Subjekty s vyšším rizikem pro hospitalizaci v důsledku srdečního selhání, bez ohledu na přidruženou léčbu, je možné identifikovat podle známých rizikových faktorů pro srdeční selhání, jako je výchozí anamnéza srdečního selhání nebo porucha funkce ledvin. Subjekty ve větvi se saxagliptinem s anamnézou srdečního selhání nebo poruchou funkce ledvin na počátku léčby neměly zvýšené relativní riziko ve srovnání s placebem s ohledem na primární nebo sekundární složený cílový parametr nebo úmrtí ze všech příčin.

Další komponenta složeného sekundárního cílového parametru, úmrtí ze všech příčin, se vyskytovala s frekvencí 5,1 % ve skupině se saxagliptinem, resp. 4,6 % ve skupině s placebem (viz Tabulka 3). Úmrtí z kardiovaskulárních příčin byla rozložena rovnoměrně ve všech léčebných skupinách. Úmrtí z jiných než kardiovaskulárních příčin byla numericky nerovnoměrně rozložená, více příhod se vyskytovalo ve skupině se saxagliptinem (1,8 %) než s placebem (1,4 %) [HR = 1,27; (95 % CI 1,00, 1,62); p = 0,051].

A1C byl v explorativní analýze nižší pro saxagliptin ve srovnání s placebem.

Pediatrická populace

Evropská agentura pro léčivé přípravky udělila odklad povinnosti předložit výsledky studií s přípravkem Onglyza u jedné nebo více podskupin pediatrické populace v léčbě diabetes mellitus 2. typu (informace o použití u dětí viz bod 4.2).

Starší populace

Bezpečnost a účinnost v subpopulacích nad 65 let a nad 75 let studie SAVOR byla konzistentní s celkovou studijní populací.

GENERATION byla 52týdenní studie na kontrolu glykemie u 720 starších pacientů, průměrný věk byl 72,6 let; 433 subjektů (60,1 %) bylo < 75 let a 287 subjektů (39,9 %) bylo > 75 let. Primárním cílovým parametrem byl podíl pacientů, kteří dosáhnou HbA1c < 7 % bez potvrzené nebo závažné hypoglykemie. Zdá se, že podíl subjektů odpovídajících na léčbu se nelišil: primárního cílového parametru bylo dosaženo u saxagliptinu v 37,9 % a v 38,2 % u glimepiridu. Nižší podíl pacientů ve skupině se saxagliptinem (44,7 %) ve srovnání se skupinou s glimepiridem (54,7 %) dosáhl cílovou hodnotu pro HbA1c < 7 %. Nižší podíl pacientů ve skupině se saxagliptinem (1,1 %) ve srovnání s glimepiridem (15,3 %) zaznamenal potvrzenou nebo závažnou hypoglykemickou příhodu.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Farmakokinetika saxagliptinu a hlavního metabolitu saxagliptinu je podobná u zdravých dobrovolníků a pacientů s diabetes mellitus 2. typu.

Absorpce

Saxagliptin je po perorálním podání na lačno rychle absorbován. Maximální sérové koncentrace (Cmax) saxagliptinu a jeho hlavního metabolitu jsou dosaženy za 2 resp. 4 hodiny (Tmax) po podání. Hodnoty Cmax a AUC pro saxagliptin a hlavní metabolit se proporcionálně zvyšují s dávkou saxagliptinu a tato závislost byla pozorována v dávkách až 400 mg. Po podání jednotlivé perorální dávky saxagliptinu 5 mg zdravým dobrovolníkům byla průměrná hodnota AUC v plazmě 78 ng.h/ml, resp. 214 ng.h/ml pro saxagliptin, resp. hlavní metabolit. Odpovídající sérové koncentrace pro Cmax byly 24 ng/ml, resp. 47 ng/ml. Intraindividuální koeficienty variability pro Cmax a AUC saxagliptinu byly menší než 12 %.

Inhibice aktivity DPP-4 v plazmě po dobu nejméně 24 hodin po perorálním podání saxagliptinu je dána vysokou účinností, vysokou afinitou a prodlouženou vazbou na aktivní místo.

Interakce s potravou

U zdravých dobrovolníků má potrava relativně malý vliv na farmakokinetiku saxagliptinu. Podání spolu s jídlem (jídlo s vysokým obsahem tuků) nemělo vliv na Cmax saxagliptinu a hodnota AUC se zvýšila o 27 % ve srovnání s podáním na lačno. Doba k dosažení maximální koncentrace Cmax(Tmax) se prodloužila o asi 0,5 hodiny při podání s jídlem ve srovnání s podáním na lačno. Tyto změny nebyly považovány za klinicky významné.

Distribuce

Vazba saxagliptinu a jeho hlavního metabolitu v lidském séru na proteiny v podmínkách in vitro je zanedbatelná. Nepředpokládá se, že změny koncentrací proteinů krve při různých onemocněních, např. poškození ledvin nebo jater, ovlivňují chování saxagliptinu v organizmu.

Biotransformace

Biotransformace saxagliptinu je primárně zprostředkována cytochromem P450 3A4/5 (CYP3A4/5). Hlavní metabolit saxagliptinu je též selektivní, reverzibilní, kompetitivní inhibitor DPP-4, s poloviční účinností ve srovnání se saxagliptinem.

Eliminace

Průměrný plazmatický terminální poločas (t1/2) pro saxagliptin a hlavní metabolit saxagliptinu je 2,5, resp. 3,1 hodiny a průměrná t1/2 hodnota inhibice plazmatické DPP-4 je 26,9 hodiny. Saxagliptin je vylučován ledvinami a játry. Po podání jednotlivé dávky 50 mg 14C-saxagliptinu bylo v moči detekováno 24 %, resp. 36 %, resp. 75 % dávky jako saxagliptin, hlavní metabolit a celková radioaktivita. Průměrná renální clearance saxagliptinu (asi 230 ml/min) byla vyšší než průměrná odhadovaná glomerulární filtrační rychlost (asi 120 ml/min), což předpokládá částečnou aktivní renální sekreci. Hodnoty renální clearance pro hlavní metabolit byly srovnatelné s hodnotou glomerulární filtrační rychlosti. Celkem 22 % radioaktivity bylo nalezeno ve stolici, což reprezentuje podíl saxagliptinu, který se vylučuje do žluči a/nebo nevstřebané léčivo z gastrointestinálního traktu.

Linearita

Hodnoty Cmax a AUC saxagliptinu a jeho hlavního metabolitu se proporcionálně zvyšují s dávkou saxagliptinu. Po opakovaném podání jednou denně v jakékoliv dávce nebyla pozorována kumulace saxagliptinu a jeho hlavního metabolitu. Nebyla pozorována závislost clearance saxagliptinu a jeho hlavního metabolitu na dávce a na čase po 14denním podávání saxagliptinu jednou denně v dávkovém rozmezí 2,5 až 400 mg.

Zvláštní populace pacientů Poškození ledvin

Byla provedena jednodávková otevřená studie hodnotící farmakokinetiku saxagliptinu v dávce 10 mg u jedinců s různým stupněm chronického poškození ledvin ve srovnání s jedinci s normální funkcí ledvin. Studie zahrnovala pacienty s poškozenou funkcí ledvin klasifikovanou na základě clearance kreatininu (podle vzorce Cockcroft-Gault) jako mírné (> 50 až < 80 ml/min.), středně závažné (> 30 až < 50 ml/min.) nebo závažné (< 30 ml/min.) poškození ledvin, včetně pacientů s ESRD na hemodialýze.

Stupeň poškození funkce ledvin nemá vliv na Cmax saxagliptinu nebo jeho hlavního metabolitu.

U jedinců s mírným poškozením funkce ledvin byla průměrná hodnota AUC saxagliptinu, resp. jeho hlavního metabolitu 1,2krát, resp. 1,7krát vyšší než průměrná hodnota AUC u jedinců s normální funkcí ledvin. Vzhledem k tomu, že zvýšení v tomto intervalu není klinicky významné, nedoporučuje se úprava dávkování u pacientů s mírným poškozením funkce ledvin. U pacientů se středně závažným, resp. závažným poškozením funkce ledvin, resp. u pacientů s ESRD na hemodialýze byly hodnoty AUC pro saxagliptin, resp. jeho hlavní metabolit až 2,1krát, resp. 4,5krát vyšší než hodnoty AUC u jedinců s normální funkcí ledvin. Dávku přípravku Onglyza je nutné u pacientů se středně závažným nebo závažným poškozením funkce ledvin snížit na 2,5 mg jednou denně (viz body 4.2 a 4.4).

Poškození jater

U pacientů s mírným (Child-Pugh Class A), středně závažným (Child-Pugh Class B) nebo závažným (Child-Pugh Class C) poškozením jater došlo ke 1,1; 1,4 a 1,8násobnému zvýšení expozice saxagliptinu resp. k 22%, 7% a 33% zvýšení expozice BMS-510849 než u pacientů s normální funkcí jater.

Starší pacienti (> 65 let)

Starší pacienti (65 až 80 let) měli asi o 60 % vyšší hodnotu AUC pro saxagliptin než mladší pacienti (18 až 40 let). Tento rozdíl se nepovažuje za klinicky relevantní, a proto se nedoporučuje upravovat dávku přípravku Onglyza pouze na základě věku.

5.3 Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

U opic rodu cynomolgus vyvolal saxagliptin v dávkách > 3 mg/kg/den reverzibilní kožní léze (strupovitost, ulcerace a nekrózy) na periferních částech těla (ocas, prsty, šourek, a/nebo nos). Hladina, při které se nevytvoří žádná léze (NOEL), je 1krát, resp. 2krát vyšší než je expozice saxagliptinu, resp. hlavnímu metabolitu u lidí při doporučené dávce 5 mg/den (RHD).

Klinická relevance kožních lézí není známa, ovšem v klinickém hodnocení se saxagliptinem nebyl pozorován klinický korelát ke kožním lézím pozorovaným u opic.

U všech druhů zvířat byl hlášen výskyt imunologicky podmíněné minimální, neprogredující lymfoidní hyperplazie sleziny, lymfatických uzlin a kostní dřeně při expozici 7krát převyšující RHD.

Saxagliptin vykazoval gastrointestinální toxicitu u psů, včetně krvavé/mukoidní stolice a enteropatie ve vyšších dávkách při NOEL 4krát, resp. 2krát vyšší než je expozice saxagliptinu, resp. hlavnímu metabolitu u lidí při RHD.

Saxagliptin nebyl genotoxický v žádném běžném testování na genotoxicitu in vitro a in vivo. Nebyl pozorován karcinogenní potenciál ve 2letém testování na karcinogenitu u myší a potkanů.

Byl pozorován vliv saxagliptinu na plodnost u samců a samic potkanů při vysokém dávkování a vyvolávající zjevné známky toxicity. Saxagliptin nebyl teratogenní v žádné studované dávce u potkanů a u králíků. Ve vysokých dávkách u potkanů způsobuje saxagliptin malé a reverzibilní zpoždění osifikace fetální pánve a snížení hmotnosti plodu (v přítomnosti mateřské toxicity) při NOEL 303krát, resp. 30krát vyšší než je expozice saxagliptinu, resp. hlavnímu metabolitu u lidí při RHD.

U králíků byl tento účinek limitován na menší změny skeletu pozorované pouze v dávkách toxických pro matku (NOEL 158krát, resp. 224krát vyšší než je expozice saxagliptinu, resp. hlavnímu metabolitu u lidí při RHD). Ve studii zaměřené na prenatální a postnatální vývoj u potkanů způsoboval saxagliptin snížení hmotnosti mláďat v dávkách toxických pro matku, při NOEL 488krát, resp. 45krát vyšších než je expozice saxagliptinu, resp. hlavnímu metabolitu u lidí při RHD. Vliv na tělesnou hmotnost mláďat byl pozorován až do 92. dne resp. 120. dne od narození u samic, resp. u samců.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1    Seznam pomocných látek

Jádro tablety: monohydrát laktosy mikrokrystalická celulosa (E460i) sodná sůl kroskarmelosy (E468) magnesium-stearát

Potahová vrstva:

polyvinylalkohol

makrogol 3350

oxid titaničitý (E171)

mastek (E553b)

červený oxid železitý (E172)

Inkoust použitý k potisku: šelak

hlinitý lak indigokarmínu (E132)

6.2    Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3    Doba použitelnosti

3 roky.

6.4    Zvláštní opatření pro uchovávání

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

6.5    Druh obalu a velikost balení Alu/Alu blistr.

Velikost balení: 14, 28, 56 nebo 98 potahovaných tablet v neperforovaných blistrech.

Velikost balení: 14, 28, 56 nebo 98 potahovaných tablet v neperforovaných blistrech kalendářního balení.

Velikost balení: 30x1 nebo 90x1 potahovaných tablet v perforovaných jednodávkových blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6    Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

AstraZeneca AB SE-151 85 Sodertálje Švédsko

8.    REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

EU/1/09/545/001-010

9.    DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 1. října 2009

Datum posledního prodloužení registrace: 18. července 2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

PŘÍLOHA II

A.    VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

B.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

C.    DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE

D.    PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

A. VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ

Název a adresa výrobců odpovědných za propouštění šarží

AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg 183 22880 Wedel Německo

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield

Cheshire

SK10 2NA

Velká Británie

Bristol-Myers Squibb Company Contrada Fontana del Ceraso IT-03012 Anagni (FR)

Itálie

V příbalové informaci k léčivému přípravku musí být uveden název a adresa výrobce odpovědného za propouštění dané šarže.

B. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

C. DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE • Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti

Požadavky pro předkládání pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a jakékoli následné změny jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky.

D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

   Plán řízení rizik (RMP)

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých schválených následných aktualizacích RMP.

Aktualizovaný RMP je třeba předložit:

•    na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky;

•    při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

VNĚJŠÍ KRABIČKA Onglyza 2,5 mg potahované tablety


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Onglyza 2,5 mg potahované tablety saxagliptinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje saxagliptinum 2,5 mg (jako saxagliptini hydrochloridum).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahujelaktosu. Další informace jsou uvedeny v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


14 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30x1 potahovaných tablet 90x1 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


AstraZeneca AB


SE-151 85 Sodertalje Švédsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/09/545/011


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


onglyza 2,5 mg


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU VNĚJŠÍ KRABIČKA Onglyza 5 mg potahované tablety


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Onglyza 5 mg potahované tablety saxagliptinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tableta obsahuje saxagliptinum 5 mg (jako saxagliptini hydrochloridum).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahujelaktosu. Další informace viz v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


14 potahovaných tablet 28 potahovaných tablet 30x1 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet 90x1 potahovaných tablet 98 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


AstraZeneca AB SE-151 85 Sodertalje Švédsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


EU/1/09/545/001

EU/1/09/545/002

EU/1/09/545/003

EU/1/09/545/004

EU/1/09/545/005

EU/1/09/545/006

EU/1/09/545/007

EU/1/09/545/008

EU/1/09/545/009

EU/1/09/545/010


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


onglyza 5 mg


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Onglyza 2,5 mg tablets saxagliptinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


AstraZeneca AB


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Onglyza 5 mg tablets saxagliptinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


AstraZeneca AB


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Onglyza 2,5 mg tablets saxagliptinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


AstraZeneca AB


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Onglyza 5 mg tablets saxagliptinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


AstraZeneca AB


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Onglyza 2,5 mg potahované tablety

saxagliptinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.    Co je přípravek Onglyza a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Onglyza užívat

3.    Jak se přípravek Onglyza užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Onglyza uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Onglyza a k čemu se používá

Onglyza obsahuje léčivou látku saxagliptin. Saxagliptin patří do skupiny léčiv označovaných „perorální antidiabetika“. Antidiabetika pomáhají kontrolovat hladinu cukru ve Vaší krvi.

Onglyza se používá k léčbě „diabetes mellitus 2. typu“ u dospělých pacientů ve věku od 18 let, jestliže nemoc nelze spolehlivě kontrolovat jedním perorálním antidiabetikem, dietou a pohybovou aktivitou. Přípravek Onglyza se používá samotný nebo spolu s inzulinem nebo jinými perorálními antidiabetiky.

Je důležité, abyste dodržoval(a) dietní a pohybový režim, který Vám předal Váš lékař nebo zdravotní sestra.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Onglyza užívat Neužívejte přípravek Onglyza

•    jestliže jste alergický(á) na saxagliptin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    jestliže jste měl(a) vážnou alergickou reakci na jakékoliv jiné podobné léky, které jste užíval(a) ke kontrole hladiny krevního cukru. Viz bod 4.

Upozornění a opatření

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete užívat přípravek Onglyza:

•    jestliže užíváte inzulin. Přípravek Onglyza nelze užívat namísto inzulinu;

•    jestliže máte diabetes mellitus 1. typu (ve Vašem těle se nevytváří žádný inzulin) nebo diabetickou ketoacidózu (komplikaci diabetes mellitus s vysokou hladinou cukru v krvi, rychlou ztrátou tělesné hmotnosti, nucením na zvracení a zvracením); přípravek Onglyza není určen

k léčbě těchto stavů;

•    jestliže užíváte inzulin nebo antidiabetikum označované jako „sulfonylmočovina“, lékař může snížit dávku inzulinu nebo sulfonylmočoviny, když budete kterýkoliv z nich užívat spolu

s přípravkem Onglyza, aby předešel nízké hladině cukru v krvi;

•    jestliže jste onemocněl(a) nemocí, která snižuje Vaše obranné schopnosti k infekcím, např. AIDS, nebo užíváte léky po transplantaci orgánů, které mohou tuto schopnost snižovat;

•    jestliže máte selhání srdce nebo jiné rizikové faktory pro vývoj srdečního selhání jako je porucha funkce ledvin. Váš lékař Vám poradí ohledně známek a příznaků srdečního selhání. Měl(a) byste volat lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře ihned, jakmile zaznamenáte kterýkoli z těchto příznaků. Příznaky mohou zahrnovat stupňující se dušnost, rychlý nárůst tělesné hmotnosti a otok kotníků (otok chodidel), ale neomezují se pouze na ně;

•    jestliže máte středně závažné až závažné problémy s ledvinami, budete užívat nižší dávku přípravku Onglyza. Jestliže chodíte na hemodialýzu, není pro Vás přípravek Onglyza vhodný.

•    jestliže máte středně závažné nebo závažné poškození jater. Pokud máte závažné poškození jater, nedoporučujeme Vám užívat přípravek Onglyza.

Kožní problémy jsou typickou komplikací diabetu. Kožní vyrážka byla pozorována při podávání přípravku Onglyza (viz bod 4) a při podávání antidiabetik ze stejné skupiny jako je Onglyza. Je žádoucí, abyste pečoval(a) o pokožku a nohy podle doporučení, které Vám dal lékař nebo zdravotní sestra.

Děti a dospívající

Přípravek Onglyza se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let. Není známo, zda je tento léčivý přípravek bezpečný a účinný, pokud je podáván dětem a dospívajím ve věku do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Onglyza

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte lékaře zejména, pokud užíváte léky s obsahem následujících léčivých látek:

•    karbamazepin, fenobarbital, fenytoin. Tyto léky se mohou užívat k léčbě křečí nebo chronické bolesti.

•    dexamethason - steroidní léčivo. Tento lék je určen k léčbě zánětů v různých částech těla.

•    rifampicin. Toto antibiotikum je určeno k léčbě infekcí, např. tuberkulózy.

•    ketokonazol. Tento lék může být použit k léčbě plísňových infekcí.

•    diltiazem. Tento lék se užívá ke snížení krevního tlaku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem ještě předtím než začnete užívat přípravek Onglyza. Přípravek Onglyza nesmíte užívat, pokud jste těhotná.

Informujte lékaře, jestliže chcete kojit v průběhu léčby přípravkem Onglyza. Není známo, zda Onglyza přechází do mateřského mléka u lidí. Tento přípravek byste neměla užívat, pokud kojíte nebo plánujete, že budete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud máte závratě, když užíváte přípravek Onglyza, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné stroje. Hypoglykemie může ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nebo pracovat s bezpečnou oporou a při užívání tohoto přípravku existuje riziko hypoglykemie, pokud se tento přípravek užívá v kombinaci s jinými léčivými přípravky známými tím, že vyvolávají hypoglykémii, např. inzulin a deriváty sulfonylmočoviny.

Přípravek Onglyza obsahuje laktosu

Tablety obsahují laktosu (mléčný cukr). Jestliže Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, upozorněte lékaře před zahájením léčby tímto přípravkem.

3. Jak se přípravek Onglyza užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku Onglyza je jedna 5 mg tableta jednou denně.

Pokud máte nemocné ledviny, lékař Vám může předepsat nižší dávku. To je jednu tabletu 2,5 mg jednou denně. K dispozici je jiná síla tablety s touto dávkou.

Lékař Vám může předepsat přípravek Onglyza samotný nebo spolu s inzulinem nebo dalšími antidiabetiky podávanými ústy. Pokud se to vztahuje i na Vás, dobře si zapamatujte, jak máte tyto další léky užívat, aby co nejvíce prospěly Vašemu zdraví.

Jak užívat přípravek Onglyza

Tablety Onglyza se nesmí půlit nebo dělit. Tabletu spolkněte celou a zapijte trochou vody. Tablety můžete užívat s jídlem nebo mimo jídlo. Tabletu můžete užívat v jakoukoliv denní dobu, ale přesto se snažte užívat tabletu vždy ve stejnou denní dobu. To Vám pomůže k tomu, abyste nezapomínal(a) užít tabletu.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Onglyza, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více tablet než Vám předepsal lékař, zavolejte mu hned o radu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Onglyza

•    Pokud jste zapomněl(a) užít dávku Onglyza, užijte ji hned, jakmile si vzpomenete. Pokud se již blíží čas pro další dávku, vynechte zapomenutou dávku.

•    Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Nikdy neužívejte dvě dávky ve stejný den.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Onglyza

Nepřestávejte užívat přípravek Onglyza, dokud Vám to neřekne lékař. To Vám pomůže udržet hladinu krevního cukru pod kontrolou.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé příznaky vyžadují okamžitou lékařskou pomoc:

Pokud se dostaví následující příznaky nízké hladiny cukru v krvi, je třeba, abyste přestal(a) užívat přípravek Onglyza a ihned kontaktoval(a) lékaře: třes, pocení, úzkost, poruchy vidění, brnění rtů, bledost, změny nálady, špatná orientace nebo zmatenost (hypoglykemie): objevuje se velmi často (může se objevit u více než 1 pacienta z 10).

Příznaky závažné alergické reakce (vyskytuje se vzácně, může se objevit až u 1 uživatele z 1000) mohou zahrnovat:

•    rash (vyrážka)

•    vystouplé (plastické) červené    skvrny    na kůži (kopřivka)

•    otok tváře, rtů, jazyka a krku,    který může    vyvolat dýchací nebo polykací obtíže.

Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, přestaňte užívat přípravek Onglyza a zavolejte ihned lékaře nebo zdravotní sestru. Lékař Vám může předepsat léky k léčbě alergické reakce a jiný lék k léčbě cukrovky.

Pokud zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat přípravek Onglyza a okamžitě vyhledejte svého lékaře:

•    silná a vytrvalá bolest břicha (v oblasti žaludku), která se může šířit až do zad, doprovázená nevolností a zvracením, neboť může jít o projevy zánětu slinivky břišní (pankreatitidy).

Měl(a) byste volat lékaři, pokud se dostaví následující nežádoucí účinek:

• Silná bolest kloubů.

U některých pacientů se objevily následující nežádoucí účinky při užívání přípravku Onglyza a metforminu:

•    časté, mohou se vyskytnout u 1 až 10 uživatelů ze 100: infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest, zánět žaludku nebo střev obvykle způsobené infekcí (gastroenteritida), infekce vedlejších nosních dutin doprovázená pocity bolesti a tlaku za tváří a okem (sinusitida), zánět nosu a krku s příznaky nachlazení nebo bolesti v krku (nazofaryngitida), bolest hlavy, bolest svalů, zvracení, gastritida (zánět žaludku), křeče žaludku a dyspepsie (trávicí potíže).

•    méně časté: mohou se objevit u 1 až 10 uživatelů z 1000: bolest kloubů a erektilní dysfunkce (porucha dosažení a udržení erekce).

U některých pacientů se objevily následující nežádoucí účinky při užívání přípravku Onglyza a sulfonylmočoviny:

•    velmi časté: nízká hladina cukru v krvi (hypoglykemie).

•    časté: infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest, zánět žaludku nebo střev obvykle způsobené infekcí (gastroenteritida), infekce vedlejších nosních dutin doprovázené pocity bolesti a tlaku za tváří a okem (sinusitida), bolest hlavy, křeče žaludku a zvracení.

•    méně časté: únava, abnormální hladiny lipidů (mastných kyselin) (dyslipidemie a hypertriglyceridemie).

U některých pacientů se objevily následující nežádoucí účinky při užívání přípravku Onglyza a thiazolidindionu:

•    časté: infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest, zánět žaludku nebo střev obvykle způsobené infekcí (gastroenteritida), infekce vedlejších nosních dutin doprovázené pocity bolesti a tlaku za tváří a okem (sinusitida), bolest hlavy, zvracení, křeče v žaludku a otoky rukou, kotníků nebo chodidel (periferní edém).

U některých pacientů se objevily následující nežádoucí účinky při užívání přípravku Onglyza, metforminu a sulfonylmočoviny:

•    časté: závrať, únava, křeče v žaludku a plynatost.

U některých pacientů užívajících samotný přípravek Onglyza se objevily následující nežádoucí účinky:

•    časté: závrať, průjem a křeče v žaludku.

Při používání přípravku Onglyza samotného nebo v kombinaci se u některých pacientů objevila zácpa s neznámou frekvencí (z dostupných údajů nelze určit).

Při používání přípravku Onglyza samotného nebo v kombinaci došlo u některých pacientů ke snížení počtu jednoho typu bílých krvinek (lymfocytů) prokázané při kontrole krve.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Onglyza uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za EXP. nebo Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že balení je poničené nebo bylo otevřené.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Onglyza obsahuje

Léčivou látkou je saxagliptinum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje saxagliptinum 2,5 mg (jako saxagliptini hydrochloridum).

Dalšími složkami jsou:

•    Jádro tablety: monohydrát laktosy; mikrokrystalická celulosa (E460i); sodná sůl kroskarmelosy (E468); magnesium-stearát.

•    Potahová vrstva: polyvinylalkohol; makrogol 3350; oxid titaničitý (E171); mastek (E553b); žlutý oxid železitý (E172).

•    Inkoust k potisku: šelak; hlinitý lak indigokarmínu (E132).

Jak přípravek Onglyza vypadá a co obsahuje toto balení

•    Potahované tablety 2,5 mg jsou bledě žluté až světle žluté oboustranně vypuklé kulaté tablety. Na jedné straně jsou potisknuty modrým inkoustem „2,5“ a na druhé straně „4214“.

•    Tablety jsou dostupné v hliníkových laminovaných blistrech.

•    Tablety 2,5 mg jsou dostupné v balení po 14, 28 nebo 98 potahovaných tabletách

v neperforovaných kalendářních blistrech a jako 30x1 nebo 90x1 potahovaných tablet v perforovaných jednodávkových blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

AstraZeneca AB SE-151 85 Sodertálje Švédsko

Výrobce

AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg 183 22880 Wedel Německo

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield

Cheshire

SK10 2NA

Velká Británie

Bristol-Myers Squibb Company Contrada Fontana del Ceraso

IT-03012 Anagni (Fr)

Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Btarapna

Acrpa3eHeKa Etarapna EOOfl Tea.: +359 (2) 44 55 000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft. Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS Tlf: +47 21 00 64 00

EXXáSa

AstraZeneca A.E.

Tn^: +302 106871500

Osterreich

AstraZeneca Osterreich GmbH Tel: +43 1 711 31 0

Espaňa

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmaceuticos, Lda. Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o. Tel: +385 1 4628 000

Románia

AstraZeneca Pharma SRL Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z. Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A. Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy Puh/Tel: +358 10 23 010

Kúnpoq

A^skt^p Oap^aKeuxiKq AtS Tn^: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija Tel: +371 67377100


AstraZeneca UK Ltd Tel: +44 1582 836 836


Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Belgie/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 370 48 11


Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva Tel: +370 5 2660550


Příbalová informace: informace pro pacienta

Onglyza 5 mg potahované tablety

saxagliptinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

•    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

•    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

•    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

•    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Onglyza a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Onglyza užívat

3.    Jak se přípravek Onglyza užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Onglyza uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Onglyza a k čemu se používá

Onglyza obsahuje léčivou látku saxagliptin. Saxagliptin patří do skupiny léčiv označovaných „perorální antidiabetika“. Antidiabetika pomáhají kontrolovat hladinu cukru ve Vaší krvi.

Onglyza se používá k léčbě „diabetes mellitus 2. typu“ u dospělých od 18 let, jestliže nemoc nelze spolehlivě kontrolovat jedním perorálním antidiabetikem, dietou a pohybovou aktivitou. Přípravek Onglyza se používá samotný nebo spolu s inzulinem nebo jinými perorálními antidiabetiky.

Je důležité, abyste dodržoval(a) dietní a pohybový režim, který Vám předal Váš lékař nebo zdravotní sestra.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Onglyza užívat Neužívejte přípravek Onglyza

•    jestliže jste alergický(á) na saxagliptin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    jestliže jste měl(a) závažnou alergickou reakci na jakékoliv jiné podobné léky, které jste užíval(a) ke kontrole hladiny krevního cukru. Viz bod 4.

Upozornění a opatření

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete užívat přípravek Onglyza:

•    jestliže užíváte inzulin. Přípravek Onglyza nelze užívat nemísto inzulinu;

•    jestliže máte diabetes mellitus 1. typu (ve Vašem těle se nevytváří žádný inzulin) nebo diabetickou ketoacidózu (komplikaci diabetes mellitus s vysokou hladinou cukru v krvi, rychlou ztrátou tělesné hmotnosti, nucením na zvracení a zvracením); přípravek Onglyza není určen

k léčbě těchto stavů;

•    jestliže užíváte inzulin nebo antidiabetikum označované jako „sulfonylmočovina“, lékař může snížit dávku inzulinu nebo sulfonylmočoviny, když budete kterýkoliv z nich užívat spolu

s přípravkem Onglyza, aby předešel nízké hladině cukru v krvi;

•    jestliže jste onemocněl(a) nemocí, která snižuje Vaše obranné schopnosti k infekcím, např. AIDS, nebo užíváte léky po transplantaci orgánů, které mohou tuto schopnost snižovat;

•    jestliže máte selhání srdce nebo jiné rizikové faktory pro vývoj srdečního selhání jako je porucha funkce ledvin. Váš lékař Vám poradí ohledně známek a příznaků srdečního selhání. Měl(a) byste volat lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře ihned, jakmile zaznamenáte kterýkoli z těchto příznaků. Příznaky mohou zahrnovat stupňující se dušnost, rychlý nárůst tělesné hmotnosti a otok kotníků (otok chodidel), ale neomezují se pouze na ně;

•    jestliže máte středně závažné až závažné problémy s ledvinami, budete užívat nižší dávku přípravku Onglyza. Jestliže chodíte na hemodialýzu, není pro Vás přípravek Onglyza vhodný.

•    jestliže máte středně závažné nebo závažné poškození jater. Pokud máte závažné poškození jater, nedoporučujeme Vám uživat přípravek Onglyza.

Kožní problémy jsou typickou komplikací diabetu. Kožní vyrážka byla pozorována při podávání přípravku Onglyza (viz bod 4) a při podávání antidiabetik ze stejné skupiny jako je Onglyza. Je žádoucí, abyste pečoval(a) o pokožku a nohy podle doporučení, které Vám dal lékař nebo zdravotní sestra.

Děti a dospívající

Přípravek Onglyza se nedoporučuje podávat dětem a dospívajícím do 18 let. Není známo, zda je tento léčivý přípravek bezpečný a účinný, pokud je podáván dětem a dospívajím ve věku do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Onglyza

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte lékaře zejména, pokud užíváte léky s obsahem následujících léčivých látek:

•    karbamazepin, fenobarbital, fenytoin. Tyto léky se mohou užívat k léčbě křečí nebo chronické bolesti.

•    dexamethason - steroidní léčivo. Tento lék je určen k léčbě zánětů v různých částech těla.

•    rifampicin. Toto antibiotikum je určeno k léčbě infekcí, např. tuberkulózy.

•    ketokonazol. Tento lék může být použit k léčbě plísňových infekcí.

•    diltiazem. Tento lék se užívá ke snížení krevního tlaku.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem ještě předtím než začnete užívat přípravek Onglyza. Přípravek Onglyza nesmíte užívat, pokud jste těhotná.

Informujte lékaře, jestliže chcete kojit v průběhu léčby přípravkem Onglyza. Není známo, zda Onglyza přechází do mateřského mléka u lidí. Tento přípravek byste neměla užívat, pokud kojíte nebo plánujete, že budete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud máte závratě, když užíváte přípravek Onglyza, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte žádné stroje. Hypoglykemie může ovlivnit Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nebo pracovat s bezpečnou oporou a při užívání tohoto přípravku existuje riziko hypoglykemie, pokud se tento přípravek užívá v kombinaci s jinými léčivými přípravky známými tím, že vyvolávají hypoglykémii, např. inzulin a deriváty sulfonylmočoviny.

Přípravek Onglyza obsahuje laktosu

Tablety obsahují laktosu (mléčný cukr). Jestliže Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, upozorněte lékaře před zahájením léčby tímto přípravkem.

3. Jak se přípravek Onglyza užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku Onglyza je jedna 5 mg tableta jednou denně.

Pokud máte nemocné ledviny, lékař Vám může předepsat nižší dávku. To je jednu tabletu 2,5 mg jednou denně. K dispozici je jiná síla tablety s touto dávkou.

Lékař Vám může předepsat přípravek Onglyza samotný nebo spolu s inzulinem nebo dalšími antidiabetiky podávanými ústy. Pokud jde o Váš případ, dobře si zapamatujte, jak máte tyto další léky užívat, aby co nejvíce prospěly Vašemu zdraví.

Jak užívat přípravek Onglyza

Tablety se nesmí půlit nebo dělit. Tabletu spolkněte celou a zapijte trochou vody. Tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla. Tabletu můžete užívat v jakoukoliv denní dobu, ale přesto se snažte užívat tabletu vždy ve stejnou denní dobu. To Vám pomůže k tomu, abyste nezapomínal(a).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Onglyza, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více tablet než Vám předepsal lékař, zavolejte mu hned o radu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Onglyza

•    Pokud jste zapomněl(a) užít dávku Onglyza, užijte ji hned, jakmile si vzpomenete. Pokud se již blíží čas pro další dávku, vynechte zapomenutou dávku.

•    Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Nikdy neužívejte dvě dávky ve stejný den.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Onglyza

Nepřestávejte užívat přípravek Onglyza, dokud Vám to neřekne lékař. To Vám pomůže udržet hladinu krevního cukru pod kontrolou.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé příznaky vyžadují okamžitou lékařskou pomoc:

Pokud se dostaví následující příznaky nízké hladiny cukru v krvi, je třeba, abyste přestal užívat přípravek Onglyza a ihned kontaktoval(a) lékaře: třes, pocení, úzkost, poruchy vidění, brnění rtů, bledost, změny nálady, špatná orientace nebo zmatenost (hypoglykemie); objevuje se velmi často (může se objevit u více než 1 pacienta z 10).

Příznaky závažné alergické reakce (vyskytuje se vzácně, může se objevit až u 1 uživatele z 1000) mohou zahrnovat:

•    rash (vyrážka)

•    vystouplé (plastické) červené    skvrny    na kůži (kopřivka)

•    otok tváře, rtů, jazyka a krku,    který může    vyvolat dýchací nebo polykací obtíže.

Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, přestaňte užívat přípravek Onglyza a zavolejte ihned lékaře nebo zdravotní sestru. Lékař Vám může předepsat léky k léčbě alergické reakce a jiný lék k léčbě cukrovky.

Pokud zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat přípravek Onglyza a okamžitě vyhledejte svého lékaře:

•    silná a vytrvalá bolest břicha (v oblasti žaludku), která se může šířit až do zad, doprovázená nevolností a zvracením, neboť může jít o projevy zánětu slinivky břišní (pankreatitidy).

Měl(a) byste volat lékaři, pokud se dostaví následující nežádoucí účinek: • Silná bolest kloubů.

U některých pacientů se objevily následující nežádoucí účinky při užívání přípravku Onglyza a metforminu:

•    časté, mohou se objevit u 1 až 10 uživatelů ze 100: infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest, zánět žaludku nebo střev obvykle způsobené infekcí (gastroenteritida), infekce vedlejších nsních dutin doprovázené pocity bolesti a tlaku za tváří a okem (sinusitida), zánět nosu a krku s příznaky nachlazení nebo bolesti v krku (nazofaryngitida), bolest hlavy, bolest svalů, zvracení, gastritida (zánět žaludku), křeče v žaludku a dyspepsie (trávicí potíže).

•    méně časté, mohou se objevit u 1 až 10 uživatelů z1000: bolest kloubů a erektilní dysfunkce (porucha dosažení a udržení erekce).

U některých pacientů se objevily následující nežádoucí účinky při užívání přípravku Onglyza a sulfonylmočoviny:

•    velmi časté: nízká hladina cukru v krvi (hypoglykemie).

•    časté: infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest, zánět žaludku nebo střev obvykle způsobené infekcí (gastroenteritida), infekce vedlejších nosních dutin doprovázené pocity bolesti a tlaku za tváří a okem (sinusitida), bolest hlavy a zvracení.

•    méně časté: únava, abnormální hladiny lipidů (mastných kyselin) (dyslipidemie a hypertriglyceridemie).

U některých pacientů se objevily následující nežádoucí účinky při užívání přípravku Onglyza a thiazolidindionu:

•    časté: infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest, zánět žaludku nebo střev obvykle způsobené infekcí (gastroenteritida), infekce vedlejších nosních dutin doprovázené pocity bolesti a tlaku za tváří a okem (sinusitida), bolest hlavy, zvracení, křeče v žaludku a otoky rukou, kotníků nebo chodidel (periferní edém).

U některých pacientů se objevily následující nežádoucí účinky při užívání přípravku Onglyza, metforminu a sulfonylmočoviny:

•    časté: závrať, únava, křeče v žaludku a plynatost.

U některých pacientů užívajících samotný přípravek Onglyza se objevily následující nežádoucí účinky:

•    časté: závrať, průjem a křeče v žaludku.

Při používání přípravku Onglyza samotného nebo v kombinaci se u některých pacientů objevila zácpa s neznámou frekvencí (z dostupných údajů nelze určit).

Při používání přípravku Onglyza samotného nebo v kombinaci došlo u některých pacientů ke snížení počtu jednoho typu bílých krvinek (lymfocytů) prokázané při kontrole krve.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Onglyza uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za EXP. nebo Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že balení je poničené nebo bylo otevřené.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Onglyza obsahuje

Léčivou látkou je saxagliptinum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje saxagliptinum5 mg (jako saxagliptini hydrochloridum).

Dalšími složkami jsou:

•    Jádro tablety: monohydrát laktosy; mikrokrystalická celulosa (E460i); sodná sůl kroskarmelosy (E468); magnesium-stearát.

•    Potahová vrstva: polyvinylalkohol; makrogol 3350; oxid titaničitý (E171); mastek (E553b); červený oxid železitý (E172).

•    Inkoust k potisku: šelak; hlinitý lak indigokarmínu (E132).

Jak přípravek Onglyza vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety 5 mg jsou růžové oboustranně vypuklé kulaté tablety. Na jedné straně jsou potisknuty modrým inkoustem „5“ a na druhé straně „4215“.

•    Tablety jsou dostupné v hliníkových laminovaných blistrech.

•    Tablety 5 mg jsou dostupné v balení po14, 28, 56 nebo 98 potahovaných tabletách

v neperforovaných blistrech kalendářních blistrech a 30x1 nebo 90x1 potahovaných tabletách v perforovaných jednodávkových blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

AstraZeneca AB SE-151 85 Sodertálje Švédsko

Výrobce

AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg 183 22880 Wedel Německo

AstraZeneca UK Limited

Silk Road Business Park

Macclesfield

Cheshire

SK10 2NA

Velká Británie

Bristol-Myers Squibb Company Contrada Fontana del Ceraso IT-03012 Anagni (Fr)

Itálie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Btarapna

Acrpa3eHeKa Etarapna EOOfl Tea.: +359 (2) 44 55 000

Luxembourg/Luxemburg

AstraZeneca S.A./N.V. Tél/Tel: +32 2 370 48 11

Česká republika

AstraZeneca Czech Republic s.r.o. Tel: +420 222 807 111

Magyarország

AstraZeneca Kft. Tel.: +36 1 883 6500

Danmark

AstraZeneca A/S Tlf: +45 43 66 64 62

Malta

Associated Drug Co. Ltd Tel: +356 2277 8000

Deutschland

AstraZeneca GmbH Tel: +49 41 03 7080

Nederland

AstraZeneca BV Tel: +31 79 363 2222

Eesti

AstraZeneca Tel: +372 6549 600

Norge

AstraZeneca AS Tlf: +47 21 00 64 00

EXXáSa

AstraZeneca A.E.

Tn^: +302 106871500

Osterreich

AstraZeneca Osterreich GmbH Tel: +43 1 711 31 0

Espaňa

AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A. Tel: +34 91 301 91 00

Polska

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 245 73 00

France

AstraZeneca

Tél: +33 1 41 29 40 00

Portugal

AstraZeneca Produtos Farmaceuticos, Lda. Tel: +351 21 434 61 00

Hrvatska

AstraZeneca d.o.o. Tel: +385 1 4628 000

Románia

AstraZeneca Pharma SRL Tel: +40 21 317 60 41

Ireland

AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) Ltd Tel: +353 1609 7100

Slovenija

AstraZeneca UK Limited Tel: +386 1 51 35 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

AstraZeneca AB, o.z. Tel: +421 2 5737 7777

Italia

AstraZeneca S.p.A. Tel: +39 02 9801 1

Suomi/Finland

AstraZeneca Oy Puh/Tel: +358 10 23 010

Kúnpoq

A^skt^p Oap^aKeuxiKq AtS Tn^: +357 22490305

Sverige

AstraZeneca AB Tel: +46 8 553 26 000

Latvija

United Kingdom

SIA AstraZeneca Latvija Tel: +371 67377100


AstraZeneca UK Ltd Tel: +44 1582 836 836


Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

Belgie/Belgique/Belgien

AstraZeneca S.A./N.V. Tel: +32 2 370 48 11


Lietuva

UAB AstraZeneca Lietuva Tel: +370 5 2660550


62