Příbalový Leták

Onelar 60 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Krabička pro blistry_


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Onelar 30 mg Onelar 60 mg

enterosolventní tvrdé tobolky duloxetinum


2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 30 mg (jako duloxetini hydrochloridum). Jedna tobolka obsahuje duloxetinum 60 mg (jako duloxetini hydrochloridum).


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu a azorubin (E122). Obsahuje sacharózu.

Více naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Enterosolventní tvrdé tobolky

7 enterosolventních tvrdých tobolek 28 enterosolventních tvrdých tobolek 30 enterosolventních tvrdých tobolek 56 enterosolventních tvrdých tobolek 84 enterosolventních tvrdých tobolek 98 enterosolventních tvrdých tobolek 100 enterosolventních tvrdých tobolek 140 enterosolventních tvrdých tobolek 196 enterosolventních tvrdých tobolek 500 enterosolventních tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Registrační číslo: 30/176/16-C Registrační číslo: 30/177/16-C

13    ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16.    INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


onelar 30 mg onelar 60 mg


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH PVC/PE/PVDC-Al blistr nebo PA/Al/PVC-Al blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Onelar 30 mg Onelar 60 mg

enterosolventní tvrdé tobolky duloxetinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


MEDOCHEMIE LTD


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


3/3