Příbalový Leták

Ondansetron Sandoz 8 Mg Potahované Tablety

ÚDAJE UVADENE NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA


1.    NÁZEV LEQVEHO PŘÍPRAVKU_

Ondansetron Sandoz 8 mg potahované tablety ondansetronum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVYCH LÁTEK

Léčivá látka: Jedna potahovaná tableta obsahuje ondansetronum 8 mg (ve formě ondansetronum hydrochloridum dihydricum).

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Pomocné látky: Obsahuje bezvodou laktosu a monohydrát laktosy. Další informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

2, 4, 6, 10, 10x1, 15, 30, 30x1, 50, 50x1 a 100 potahovaných tablet 20 potahovaných tablet (nemocniční balení)

5.    ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

0 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí!

"7    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ upozornění, pokud je potřebné

8.    POUŽITELNOST_

Použitelné do:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.    NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko

12.    REGISTRAČNÍ OSLO/OSLA Reg. číslo: 20/429/05-C

13.    ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14.    KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.

15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


Ondansetron 8 mg

minimální údaje uvadene na blistrech nebo stripech

BLISTR_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Ondansetron Sandoz 8 mg potahované tablety ondansetronum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTI O REGISTRACI

Sandoz GmbH

3.    POUŽITELNOST

EXP

4.    ČÍSLO šarže

č.š.:

"5    JINÉ