Příbalový Leták

Omnic Tocas 0,4

Informace pro variantu: Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (100,0,4mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (10,0,4mg), Tableta S Prodlouženým Uvolňováním (30,0,4mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNÉJSÍM OBALU Krabička


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Omnic TOCAS 0,4

tablety s prodlouženým uvolňováním. tamsulosinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÁTEK


Tamsulosini hydrochloridum 0,4 mg v 1 tabletě.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH


10 tablet s prodlouženým uvolňováním 30 tablet s prodlouženým uvolňováním 100 tablet s prodlouženým uvolňováním


5. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOSAH A DOHLED DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Astellas Pharma s.r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)


Registrační číslo: 87/005/05-C


13. ČÍSLO ŠARŽE

Č. š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


omnic tocas 0,4


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH A STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Omnic TOCAS 0,4

tablety s prodlouženým uvolňováním tamsulosinum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Astellas


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot:


3