Příbalový Leták

zastaralé informace, vyhledat novější

Omeprazol Zentiva 10 Mg

zastaralé informace, vyhledat novější

ÚDAJE ÚVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU

Krabička na lahvičku a etiketa

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Omeprazol Actavis 10 mg Omeprazol Actavis 20 mg Enterosolventní tvrdé tobolky Omeprazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna enterosolventní tobolka obsahuje omeprazolum 10 mg. Jedna enterosolventní tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu. Více informací naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Omeprazol Actavis 10 mg 30 enterosolventních tobolek 56 enterosolventních tobolek 60 enterosolventních tobolek 90 enterosolventních tobolek 100 enterosolventních tobolek 500 enterosolventních tobolek

Omeprazol Actavis 20 mg 7 enterosolventních tobolek 14 enterosolventních tobolek 28 enterosolventních tobolek 30 enterosolventních tobolek 56 enterosolventních tobolek 60 enterosolventních tobolek 90 enterosolventních tobolek 100 enterosolventních tobolek 500 enterosolventních tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C, v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Omeprazol Actavis 10 mg: Reg. č.: 09/057/10-C Omeprazol Actavis 20 mg: Reg. č.: 09/058/10-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMĚ


(jen na krabičce) omeprazol actavis 10 mg omeprazol actavis 20 mg


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Omeprazol Actavis 10 mg Omeprazol Actavis 20 mg Enterosolventní tvrdé tobolky Omeprazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna enterosolventní tobolka obsahuje omeprazolum 10 mg. Jedna enterosolventní tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu. Více informací naleznete v příbalové informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Omeprazol Actavis 10 mg 30 enterosolventních tobolek 50 enterosolventních tobolek 56 enterosolventních tobolek 60 enterosolventních tobolek 90 enterosolventních tobolek 98 enterosolventních tobolek 100 enterosolventních tobolek 140 enterosolventních tobolek 280 enterosolventních tobolek 500 enterosolventních tobolek

Omeprazol Actavis 20 mg 7 enterosolventních tobolek

14    enterosolventních tobolek

15    enterosolventních tobolek 28 enterosolventních tobolek 30 enterosolventních tobolek 50 enterosolventních tobolek 56 enterosolventních tobolek 60 enterosolventních tobolek 90 enterosolventních tobolek 98 enterosolventních tobolek 100 enterosolventních tobolek 140 enterosolventních tobolek 280 enterosolventních tobolek 500 enterosolventních tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 220 Hafnarfjordur Island


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Omeprazol Actavis 10 mg: Reg. č.: 09/057/10-C Omeprazol Actavis 20 mg: Reg. č.: 09/058/10-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15.    NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMĚ


omeprazol actavis 10 mg omeprazol actavis 20 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Omeprazol Actavis 10 mg Omeprazol Actavis 20 mg Enterosolventní tvrdé tobolky Omeprazolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Actavis


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


6