Příbalový Leták

Omeprazol Teva Pharma 20 Mg

Informace pro variantu: Enterosolventní Tvrdá Tobolka (28,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (15,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (100,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (60,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (50,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (15,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (21,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (30,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (98,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (56,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (60,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (21,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (84,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (98,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (500,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (84,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (20,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (50,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (500,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (42,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (28,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (30,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (20,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (56,20mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM OBALU

Krabička - Rx výdej_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg enterosolventní tvrdá tobolka

omeprazolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Obsahuje sacharózu. Bližší údaje viz příbalová informace.

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ enterosolventní tvrdá tobolka

15 tobolek

20    tobolek

21    tobolek 28 tobolek 30 tobolek 42 tobolek 50 tobolek 56 tobolek 60 tobolek 84 tobolek 98 tobolek 100 tobolek 500 tobolek

5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.

Tobolky se musí užívat vcelku a zapíjejí se sklenicí vody. Nesmí se žvýkat nebo drtit.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte v původním obalu.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


TEVA Pharma B.V.,

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem, Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


09/006/08-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg enterosolventní tvrdá tobolka

omeprazolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Obsahuje sacharózu. Bližší údaje viz příbalová informace.

4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


enterosolventní tvrdá tobolka

15 tobolek

20    tobolek

21    tobolek 28 tobolek 30 tobolek 42 tobolek 50 tobolek 56 tobolek 60 tobolek 84 tobolek 98 tobolek 100 tobolek 500 tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA /CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Tobolky se musí užívat vcelku a zapíjejí se sklenicí vody. Nesmí se žvýkat nebo drtit. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30°C v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte v původním obalu.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


TEVA Pharma B.V.,

Swensweg 5,

2031 GA Haarlem, Nizozemsko


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


09/006/08-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMUOMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg enterosolventní tvrdá tobolka

omeprazolum

2. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

TEVA Pharma B.V.,

3. POUŽITELNOST


EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže

5. JINÉ