Příbalový Leták

Omeprazol Mylan 20 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM A MALÉM VNITŘNÍM OBALU KRABIČKA A HDPE LAHVIČKA


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Omeprazol Mylan 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky

omeprazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu.

Více informací naleznete v příbalové informaci.


4.    LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Enterosolventní tvrdé tobolky

Lahvičky:

7, 14, 15, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 100, 112, 200 nebo 500 enterosolventních tvrdých tobolek

2 x 50 enterosolventních tvrdých tobolek

250 enterosolventních tvrdých tobolek (nemocniční balení)

Blistry:

7, 14, 15, 21, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 112, 200 nebo 500 enterosolventních tvrdých tobolek

2 x 50 enterosolventních tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Tobolky polykejte vcelku. Tobolky se nesmí žvýkat ani drtit. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněný před vlhkostí. Lahvička: Lahvičku pečlivě uzavírejte, aby byl přípravek chráněný před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


09/141/11-0


13. ČÍSLO ŠARŽE


Č. šarže


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

omeprazol mylan 20 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Omeprazol Mylan 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky

omeprazolum


2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Generics [UK] Ltd.


3. POUŽITELNOST


EXP


4. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


5. JINÉ


4/4