Příbalový Leták

Omeprazol Galmed 20 Mg

Informace pro variantu: Enterosolventní Tvrdá Tobolka (56,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (56 Ii,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (28,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (56 I,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (28 I,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (28 Ii,20mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Krabička_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Omeprazol Galmed 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky omeprazolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharosu. Další informace viz příbalová informace.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

enterosolventní tvrdá tobolka

28 enterosolventních tvrdých tobolek 56 enterosolventních tvrdých tobolek

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Držitel rozhodnutí o registraci: Galmed a.s., Ostrava, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg. č.: 09/012/16-C 13 ČÍSLO ŠARŽE

č.š.:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU omeprazol galmed 20 mg

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH Blistr_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Omeprazol Galmed 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky omeprazolum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Galmed a.s.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot

5. JINÉ


ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITRNÍM OBALU

LAHVIČKA_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Omeprazol Galmed 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky omeprazolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sacharosu. Další informace viz příbalová informace.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

enterosolventní tvrdá tobolka

28 enterosolventních tvrdých tobolek 56 enterosolventních tvrdých tobolek

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ_

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7.    DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8.    POUŽITELNOST

EXP:

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

10 ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ_

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Galmed a.s., Ostrava, Česká republika 12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

09/012/16-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU

5