Příbalový Leták

Omeprazol Farmax 20 Mg Enterosolventní Tvrdá Tobolka

Informace pro variantu: Enterosolventní Tvrdá Tobolka (7,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (14,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (7,20mg), zobrazit další variantu

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Omeprazol Farmax 20 mg enterosolventní tvrdá tobolka omeprazolum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu. Další informace viz příbalový leták.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Enterosolventní tvrdé tobolky

Blistr:

15 tobolek 28 tobolek 30 tobolek 50 tobolek 56 tobolek 60 tobolek 90 tobolek 98 tobolek 100 tobolek 140 tobolek 280 tobolek 500 tobolek

Lahvička HDPE:

5 tobolek 15 tobolek 28 tobolek 30 tobolek 50 tobolek 56 tobolek 60 tobolek 90 tobolek 100 tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:

Lahvička HDPE: Použijte do 3 měsíců po otevření.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Krabička na blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Krabička na lahvičku: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


SVUS Pharma a.s. Smetanovo nábřeží 1238/20a 500 02 Hradec Králové Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


09/178/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.s.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


Omeprazol Farmax 20 mg enterosolventní tvrdá tobolkaOmeprazol Farmax 20 mg enterosolventní tvrdá tobolka omeprazolum

2 OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg


3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje sacharózu. Další informace viz příbalový leták.


4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Enterosolventní tvrdé tobolky

Blistr:

15 tobolek 28 tobolek 30 tobolek 50 tobolek 56 tobolek 60 tobolek 90 tobolek 98 tobolek 100 tobolek 140 tobolek 280 tobolek 500 tobolek

Lahvička HDPE:

5 tobolek 15 tobolek 28 tobolek 30 tobolek 50 tobolek 56 tobolek 60 tobolek 90 tobolek 100 tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. Perorální podání.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)


8.    POUŽITELNOST_

Použitelné do:

Lahvička HDPE: Použijte do 3 měsíců po otevření.

9.    ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ_

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


SVUS Pharma a.s. Smetanovo nábřeží 1238/20a 500 02 Hradec Králové Česká republika


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


09/178/14-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. 15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR


1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


Omeprazol Farmax 20 mg enterosolventní tvrdá tobolka omeprazol

2. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


SVUS Pharma a.s., Hradec Králové, Česká republika 3. POUŽITELNOST


Použitelné do:


4. ČÍSLO ŠARŽE


č.š.:


5. JINÉ


7