Příbalový Leták

Omeprazol Dr.Max 40 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA - Rx


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Omeprazol Dr.Max 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky omeprazolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna enterosolventní tvrdá tobolka obsahuje omeprazolum 40 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Přípravek obsahuje sacharosu.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Enterosolventní tvrdé tobolky

7 enterosolventních tvrdých tobolek 10 enterosolventních tvrdých tobolek 14 enterosolventních tvrdých tobolek 20 enterosolventních tvrdých tobolek 28 enterosolventních tvrdých tobolek 30 enterosolventních tvrdých tobolek 40 enterosolventních tvrdých tobolek 50 enterosolventních tvrdých tobolek 56 enterosolventních tvrdých tobolek 60 enterosolventních tvrdých tobolek 70 enterosolventních tvrdých tobolek 80 enterosolventních tvrdých tobolek 90 enterosolventních tvrdých tobolek 98 enterosolventních tvrdých tobolek 100 enterosolventních tvrdých tobolek 120 enterosolventních tvrdých tobolek

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST


EXP

Lahvička: Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců.


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Dr. Max Pharma Limited, Londýn, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 09/379/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


omeprazol dr.max 40 mg


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Omeprazol Dr.Max 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky omeprazolum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI_

Dr. Max Pharma Limited

3.    POUŽITELNOST_

EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE_

Lot

5.    JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU HDPE lahvička


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Omeprazol Dr.Max 40 mg enterosolventní tvrdé tobolky omeprazolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna enterosolventní tvrdá tobolka obsahuje omeprazolum 40 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Přípravek obsahuje sacharosu.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Enterosolventní tvrdé tobolky

14 enterosolventních tvrdých tobolek 30 enterosolventních tvrdých tobolek 100 enterosolventních tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP

Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Dr. Max Pharma Limited, Londýn, Velká Británie 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


09/379/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


5/5