Příbalový Leták

Omeprazol Dr.Max 20 Mg

Informace pro variantu: Enterosolventní Tvrdá Tobolka (14,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (7,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (10,20mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (14,20mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA - OTC


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Omeprazol Dr.Max 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky omeprazolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna enterosolventní tvrdá tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Přípravek obsahuje sacharosu.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Enterosolventní tvrdé tobolky

7 enterosolventních tvrdých tobolek 10 enterosolventních tvrdých tobolek 14 enterosolventních tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP

Lahvička: Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Dr. Max Pharma Limited, Londýn, Velká Británie 12 REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


Reg. č.: 09/378/16-C 13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Ke krátkodobé léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy, kyselé regurgitace) u dospělých. Užívejte jednu 20 mg tobolku jednou denně po dobu 14 dnů. Pokud příznaky po této době zcela neustoupí, obraťte se na svého lékaře.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


omeprazol dr.max 20 mg

17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


2D čárový kód s jedinečným identifikátorem.

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


PC:

SN:

NN:


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Omeprazol Dr.Max 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky omeprazolum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI_

Dr. Max Pharma Limited

3.    POUŽITELNOST_

EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE_

Lot

5.    JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU HDPE lahvička


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Omeprazol Dr.Max 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky omeprazolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK_

Jedna enterosolventní tvrdá tobolka obsahuje omeprazolum 20 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Přípravek obsahuje sacharosu.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ_

Enterosolventní tvrdé tobolky 14 enterosolventních tvrdých tobolek

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ_

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST


EXP

Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Dr. Max Pharma Limited, Londýn, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


09/378/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


5/5