Příbalový Leták

Omeprazol Dr.Max 10 Mg

Informace pro variantu: Enterosolventní Tvrdá Tobolka (14,10mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (28,10mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (7,10mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (20,10mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (14,10mg), Enterosolventní Tvrdá Tobolka (10,10mg), zobrazit další variantu

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA - OTC


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Omeprazol Dr.Max 10 mg enterosolventní tvrdé tobolky omeprazolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK

Jedna enterosolventní tvrdá tobolka obsahuje omeprazolum 10 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Přípravek obsahuje sacharosu.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ


Enterosolventní tvrdé tobolky

7 enterosolventních tvrdých tobolek 10 enterosolventních tvrdých tobolek 14 enterosolventních tvrdých tobolek 20 enterosolventních tvrdých tobolek 28 enterosolventních tvrdých tobolek


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


EXP

Lahvička: Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


10.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11.

NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Dr. Max Pharma Limited, Londýn, Velká Británie

12.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA

Reg.

č.: 09/377/16-C

13.

ČÍSLO ŠARŽE

Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.


15. NÁVOD K POUŽITÍ


Ke krátkodobé léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy, kyselé regurgitace) u dospělých. Užívejte dvě 10 mg tobolky jednou denně po dobu 14 dnů. Pokud příznaky po této době zcela neustoupí, obraťte se na svého lékaře.


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


omeprazol dr.max 10 mg


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


Neuplatňuje se._

18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


Neuplatňuje se.


MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA BLISTRECH NEBO STRIPECH BLISTR_

1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Omeprazol Dr.Max 10 mg enterosolventní tvrdé tobolky omeprazolum

2.    NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI_

Dr. Max Pharma Limited

3.    POUŽITELNOST_

EXP

4.    ČÍSLO ŠARŽE_

Lot

5.    JINÉ

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU HDPE lahvička


1.    NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU_

Omeprazol Dr.Max 10 mg enterosolventní tvrdé tobolky omeprazolum

2.    OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY / LÉČIVÝCH LÁTEK_

Jedna enterosolventní tvrdá tobolka obsahuje omeprazolum 10 mg.

3.    SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK_

Přípravek obsahuje sacharosu.

4.    LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ_

Enterosolventní tvrdé tobolky 14 enterosolventních tvrdých tobolek

5.    ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ_

Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ

8. POUŽITELNOST


EXP

Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Dr. Max Pharma Limited, Londýn, Velká Británie


12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA


09/377/16-C


13. ČÍSLO ŠARŽE


Lot


14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


15. NÁVOD K POUŽITÍ


16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU


17. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - 2D ČÁROVÝ KÓD


18. JEDINEČNÝ IDENTIFIKÁTOR - DATA ČITELNÁ OKEM


5/5