Příbalový Leták

Olwexya 150 Mg

sp.zn. sukls84395/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Olwexya 37,5 mg Olwexya 75 mg Olwexya 150 mg

tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním

venlafaxinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-    Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-    Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-    Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-    Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1.    Co je přípravek Olwexya a k čemu se používá

2.    Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olwexya užívat

3.    Jak se přípravek Olwexya užívá

4.    Možné nežádoucí účinky

5.    Jak přípravek Olwexya uchovávat

6.    Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Olwexya a k čemu se používá

Přípravek Olwexya je antidepresivum, které patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI). Tato skupina léčiv se používá k léčení deprese a dalších onemocnění, jako např. úzkostné poruchy. Má se za to, že lidé, kteří jsou depresivní a/nebo úzkostní, mají nižší hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. Není zcela známo, jak antidepresiva fungují, ale mohou pomáhat tím, že zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku.

Přípravek Olwexya je určen k léčbě dospělých s depresí. Přípravek Olwexya je určen také k léčbě dospělých s následujícími úzkostnými poruchami: generalizovaná úzkostná porucha, sociální úzkostná porucha (strach nebo vyhýbání se sociálním situacím), panická porucha (panické záchvaty). Správná léčba deprese nebo úzkostných poruch je důležitá k tomu, aby Vám bylo lépe. Pokud tyto poruchy nejsou léčeny, Vaše potíže mohou přetrvávat a stát se závažnějšími a hůře léčitelnými.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olwexya užívat

Neužívejte přípravek Olwexya

•    jestliže jste alergický(á) na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

•    užíváte-li nebo jste v posledních 14 dnech užíval(a) léky nazývané ireversibilní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby. Užívání ireversibilních IMAO s přípravkem Olwexya může vyvolat závažné nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po ukončení užívání přípravku Olwexya, než začnete užívat nějaký IMAO (viz také bod s názvem „Další léčivé přípravky a přípravek Olwexya“ a informace v části „Serotoninový syndrom“).

Upozornění a opatření

Pokud se Vás některý z následujících bodů týká, informujte prosím svého lékaře, než začnete přípravek Olwexya užívat:

•    Užíváte-li další léky, které při současném užívání s přípravkem Olwexya mohou zvýšit riziko rozvoje serotoninového syndromu (viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Olwexya“).

•    Máte-li oční problémy, jako např. určitý druh glaukomu (zvýšený nitrooční tlak).

•    Máte-li v anamnéze vysoký krevní tlak.

•    Máte-li v anamnéze srdeční onemocnění.

•    Máte-li v anamnéze záchvaty (křeče).

•    Máte-li v anamnéze nízkou hladinu sodíku v krvi (hyponatrémie).

•    Máte-li sklon ke vzniku podlitin nebo k častému krvácení (porucha krvácení v anamnéze) nebo pokud užíváte další léky, které mohou zvýšit riziko krvácení, např. warfarin (užívaný k prevenci tvorby krevních sraženin).

•    Zvyšuje-li se Vám hladina cholesterolu.

•    Máte-li nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl mánii nebo bipolární poruchu (nadměrný pocit vzrušení nebo euforie).

•    Máte-li v anamnéze agresivní chování.

Přípravek Olwexya může vyvolat během prvních týdnů léčby pocit neklidu nebo neschopnosti sedět nebo stát na místě. Pokud se Vám to přihodí, měl(a) byste informovat lékaře.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy

Jestliže máte depresi a/nebo máte úzkostnou poruchu, můžete mít někdy myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu. Tyto se mohou zvýšit poté, co začnete poprvé užívat antidepresiva, protože všechny tyto léky potřebují určitou dobu, než začnou účinkovat, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy déle.

Je pravděpodobnější, že tyto myšlenky budete mít:

•    Jestliže už jste předtím měl(a) myšlenky na sebevraždu nebo na sebepoškození.

•    Jestliže jste mladý(á) dospělý(á). Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (věk do 25 let) s psychiatrickými onemocněními, kteří byli léčeni antidepresivy.

Pokud budete mít kdykoli myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, ihned vyhledejte lékaře nebo jděte přímo do nemocnice.

Možná Vám pomůže, když řeknete příbuzným nebo blízkým přátelům, že máte deprese nebo úzkostnou poruchu, a požádáte je o přečtení této příbalové informace. Můžete je požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.

Sucho v ústech

Bylo zaznamenáno, že 10 % pacientů léčených venlafaxinem trpí suchem v ústech. To může zvýšit riziko vzniku zubního kazu. Proto byste měl(a) věnovat zvláštní pozornost hygieně dutiny ústní.

Diabetes

Užívání přípravku Olwexya u Vás může pozměnit hladinu glukózy v krvi. Proto může být potřeba upravit Vaše dávky léků na diabetes.

Užívání u dětí a dospívajících ve věku do 18 let

Přípravek Olwexya by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měl(a) byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Lékař přesto může přípravek Olwexya pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal tento přípravek pacientovi do 18 let a Vy se o tom chcete poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Měl(a) byste také informovat lékaře, pokud se u pacienta do 18 let, léčeného tímto přípravkem, objeví nebo zhorší výše uvedené příznaky. Rovněž dlouhodobé sledování bezpečnosti tohoto přípravku ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebylo dosud v této věkové skupině doloženo.

Další léčivé přípravky a přípravek Olwexya

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Lékař by měl rozhodnout, zda můžete užívat přípravek Olwexya současně s dalšími léky.

Nezačínejte užívat ani neukončujte užívání jakéhokoli léku, včetně těch, které jste si koupili bez lékařského předpisu, přírodních a rostlinných přípravků, aniž byste se předtím poradili s lékařem nebo lékárníkem.

•    Inhibitory monoaminooxidázy, které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby, se nesmí během léčby přípravkem Olwexya užívat. Pokud jste během posledních 14 dní užíval(a) tyto léky, sdělte tuto skutečnost Vašemu lékaři. (IMAO: viz bod „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olwexya užívat“).

•    Serotoninový syndrom:

Při léčení venlafaxinem může dojít k potenciálně život ohrožujícímu stavu nazývanému serotoninový syndrom nebo k reakcím podobným neuroleptickému malignímu syndromu (viz bod „Možné nežádoucí účinky“), zvláště pak při užívání současně s jinými léky.

Příkladem těchto léků jsou: o Triptany (používané k léčení migrény)

o Léky používané k léčení deprese, např. SNRI, SSRI, tricyklická antidepresiva nebo léky s obsahem lithia

o Léky obsahující linezolid, antibiotikum (používané k léčení infekcí) o    Léky obsahující moklobemid, reverzibilní IMAO (používaný k léčení deprese)

o    Léky obsahující sibutramin (používaný ke snížení tělesné hmotnosti)

o Léky obsahující tramadol (proti bolesti)

o Léky obsahující methylenovou modř (používanou k léčbě vysoké hladiny methemoglobinu v krvi)

o Přípravky obsahující rostlinu třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, přírodní rostlinný přípravek, používaný k léčení mírných depresí) o Přípravky obsahující tryptofan (používaný při poruchách spánku a depresi) o Antipsychotika (používána k léčbě nemoci se symptomy jako: slyšení, vidění či vnímání věcí, které nejsou, mylná přesvědčení, neobvyklá podezíravost, nejasný úsudek a pocit uzavřenosti)

Známky a příznaky serotoninového syndromu mohou zahrnovat kombinaci následujících stavů: neklid, halucinace, ztrátu koordinace, zrychlení srdečního tepu, zvýšení tělesné teploty, náhlé změny krevního tlaku, zesílené reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení.

Serotoninový syndrom může ve své nejzávažnější formě připomínat neuroleptický maligní syndrom (NMS). Známky a příznaky NMS mohou zahrnovat kombinaci horečky, rychlého srdečního tepu, pocení, rozsáhlé svalové ztuhlosti, zmatenosti, zvýšené hladiny svalových enzymů (zjištěné pomocí krevního testu).

Pokud se domníváte, že máte serotoninový syndrom, okamžitě sdělte tuto skutečnost svému lékaři nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice.

Následující léky mohou také ovlivňovat účinek přípravku Olwexya a měly by být užívány s opatrností. Je obzvláště důležité informovat lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte léky obsahující:

Ketokonazol (lék proti plísním)

•    Haloperidol nebo risperidon (k léčení psychiatrických stavů)

•    Metoprolol (betablokátor k léčení vysokého krevního tlaku a srdečních potíží)

Přípravek Olwexya s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Olwexya se má užívat s jídlem (viz bod 3 „Jak se přípravek Olwexya užívá“).

Po dobu užívání přípravku Olwexya byste neměl(a) pít alkohol.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud v průběhu užívání přípravku Olwexya otěhotníte, nebo se snažíte otěhotnět, informujte svého lékaře. Měla byste užívat přípravek Olwexya až poté, co lékař zvážil potenciální přínosy a rizika pro Vaše nenarozené dítě.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Olwexya. Užívání podobných látek (tzv. SSRI) během těhotenství může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním kůže. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.

Pokud užíváte tento přípravek v průběhu těhotenství, dalším příznakem, který může Vaše dítě mít vedle potíží s dýcháním, je neprospívání. Pokud by Vaše dítě mělo po narození tyto příznaky a měla jste obavy, kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku, kteří Vám budou schopni poradit.

Přípravek Olwexya se vylučuje do mateřského mléka. Existuje riziko, že bude účinkovat na dítě. Proto byste se měla poradit s lékařem a on/ona rozhodne, zda přerušíte kojení nebo léčení tímto přípravkem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje, dokud si neověříte, jak Vás tento přípravek ovlivňuje.

Přípravek Olwexya obsahuje sacharosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Olwexya užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená počáteční dávka přípravku k léčbě deprese, generalizované úzkostné poruchy a sociální úzkostné poruchy je 75 mg denně. Dávka může být lékařem postupně zvýšena, a pokud je to nutné, až na maximální dávku 375 mg denně při depresi. Při léčení panické poruchy se začíná s nižší dávkou (37,5 mg), která se pak postupně zvyšuje. Maximální dávka k léčení generalizované úzkostné poruchy, sociální úzkostné poruchy a panické poruchy je 225 mg/den.

Užívejte přípravek Olwexya každý den přibližně ve stejnou denní dobu, buď ráno, nebo večer.

Tobolky se musí polykat celé, zapíjet tekutinou, nesmí se otevřít, drtit, žvýkat ani rozpouštět.

Přípravek Olwexya se má užívat s jídlem.

Trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin, řekněte to, prosím, svému lékaři, neboť je možné, že bude třeba Vaši dávku tohoto přípravku upravit.

Nepřestávejte tento přípravek užívat bez předchozí porady s lékařem. (viz bod „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Olwexya“).

Jestliže jste užil(a) více přípravku Olwexya, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) větší množství tohoto přípravku, než máte předepsáno, neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat zrychlení srdečního tepu, změny v bdělosti (v rozmezí od ospalosti až po kóma), rozmazané vidění, křeče nebo záchvaty a zvracení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Olwexya

Jestliže zapomenete užít dávku, vezměte si ji co nejdříve poté, kdy si to uvědomíte. Pokud je však již čas k užití následující dávky, vynechejte zapomenutou dávku a užijte pouze jednotlivou dávku jako obvykle. Neužívejte větší množství přípravku Olwexya, než máte na každý den předepsáno.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Olwexya

Nepřestávejte v užívání léčiva ani nesnižujte sami dávku bez vědomí lékaře, a to ani tehdy, cítíte-li se už lépe. Pokud si Váš lékař myslí, že už déle nepotřebujete přípravek Olwexya, poradí Vám jak postupně snižovat dávku, než léčbu úplně ukončíte. Po ukončení užívání tohoto přípravku se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, zvláště je-li léčba ukončena náhle, nebo když jsou dávky sníženy příliš rychle. Někteří pacienti mohou pocítit nežádoucí účinky jako je únava, závratě, pocit „točení hlavy“, bolest hlavy, nespavost, noční můry, sucho v ústech, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, průjem, nervozita, vzrušení, zmatenost, zvonění v uších, mravenčení nebo vzácně vjemy elektrického šoku, slabost, pocení, křeče, nebo příznaky chřipky.

Lékař Vám poradí, jak by měla být léčba přípravkem Olwexya postupně ukončena Pocítíte-li některé z těchto příznaků nebo jiné příznaky, které Vás budou trápit, požádejte lékaře o další rady.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.    Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se dostaví některý z následujících účinků, neužívejte dále přípravek Olwexya. Neprodleně

informujte svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice:

•    Tíha na hrudi, sípání, obtížné polykání nebo dýchání.

•    Otok obličeje, hrdla, rukou nebo nohou.

•    Pocit nervozity nebo úzkosti, závratě, bušení srdce, náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka.

•    Závažná vyrážka, svědění nebo kopřivka, (vyvýšené červené nebo bílé skvrny na kůži, které často svědí).

•    Známky a příznaky serotoninového syndromu, které mohou zahrnovat neklid, halucinace, ztrátu koordinace, zrychlení srdečního tepu, zvýšení tělesné teploty, rychlé změny krevního tlaku, zesílené reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení.

Serotoninový syndrom ve své nejzávažnější formě může připomínat neuroleptický maligní syndrom (NMS). Známky a příznaky NMS mohou zahrnovat kombinaci horečky, rychlého srdečního tepu, pocení, rozsáhlé svalové ztuhlosti, zmatenosti, zvýšené hladiny svalových enzymů (zjištěné pomocí krevního testu).

Další nežádoucí účinky, o kterých byste měl(a) informovat svého lékaře, jsou:

•    Kašel, sípání, dýchavičnost a vysoká teplota.

•    Černá (dehtově) stolice nebo krev ve stolici.

•    Zežloutnutí kůže nebo oční spojivky, svědění nebo tmavá moč, což mohou být známky zánětu

jater (hepatitida).

•    Srdeční poruchy, jako zrychlený nebo nepravidelný tep, zvýšený krevní tlak.

•    Oční poruchy, jako rozmazané vidění nebo rozšířené zornice.

•    Nervové poruchy, jako závratě, píchání a mravenčení, pohybové poruchy, křeče nebo záchvaty.

•    Psychiatrické poruchy, jako hyperaktivita a euforie (pocit neobvyklého vzrušení).

•    Vysazení léku (viz „Jak se přípravek Olwexya užívá“ a „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Olwexya“).

•    Prodloužené krvácení - pokud se říznete, nebo zraníte, může trvat déle než obvykle, než přestanete krvácet.

Úplný seznam nežádoucích účinků

Frekvence (pravděpodobnost výskytu) nežádoucích účinků je klasifikována následovně:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

   Závrať; bolest hlavy

•    Nevolnost; sucho v ústech

•    Pocení (včetně nočního pocení)

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

   Snížení chuti k jídlu

•    Zmatenost; pocit odloučení (odpojení) od sebe samotného; neschopnost dosáhnout orgasmu; snížený pohlavní pud; nervozita; nespavost; neobvyklé sny

•    Ospalost; třes; brnění a mravenčení; zvýšené svalové napětí

•    Poruchy zraku zahrnující rozmazané vidění; rozšíření zorniček; neschopnost oka automaticky zaostřit ze vzdálených na blízké předměty

•    Zvonění v uších (tinitus)

•    Bušení srdce

•    Zvýšení krevního tlaku; návaly horka

•    Zívání

•    Zvracení; zácpa; průjem

•    Zvýšená frekvence močení; obtížné močení

•    Poruchy menstruace jako zvýšené krvácení nebo zvýšená nepravidelnost krvácení; abnormální výron semene/orgasmus (u mužů); porucha erekce (impotence)

•    Slabost (astenie); únava; zimnice

•    Zvýšení hladiny cholesterolu

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

   Halucinace; pocit odloučení (odpojení) od skutečnosti; pohybový neklid; neobvyklý orgasmus (u žen); nedostatek citu nebo emocí; pocit nadměrného vzrušení; skřípání zuby

•    Pocit neklidu nebo neschopnost v klidu stát nebo sedět; mdloby; nedobrovolné pohyby svalů; porušená koordinace a rovnováha; změny chuti

•    Zrychlení srdečního rytmu; závrať (zvláště když vstanete moc rychle)

•    Zvracení krve, černá dehtovitá stolice nebo krev ve stolici, které mohou být příznaky vnitřního krvácení

•    Kožní otoky, především otok obličeje, úst, jazyka, oblasti hrdla nebo rukou a nohou a/nebo se může vyskytnout svědivá kožní vyrážka (kopřivka); citlivost na sluneční záření; tvorba modřin; vyrážka; výrazné vypadávání vlasů

•    Neschopnost močit

•    Zvýšení hmotnosti; snížení hmotnosti

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob)

   Křeče nebo záchvaty

•    Neschopnost kontrolovat    močení

•    Nadměrná aktivita, překotné myšlenky a snížená potřeba spánku (mánie)

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

   Snížený počet krevních destiček v krvi vedoucí ke zvýšenému riziku vzniku podlitin a krvácení; poruchy krve, které mohou vést ke zvýšenému riziku infekce

•    Otok obličeje nebo jazyka, dušnost nebo obtížné dýchání, často s kožní vyrážkou (což může být závažná alergická reakce)

•    Nadměrný příjem vody (známý jako SIADH)

•    Snížená hladina sodíku v krvi

•    Myšlenky na sebevraždu nebo sebevražedné chování; během léčby venlafaxinem nebo krátce po jejím ukončení byly hlášeny případy myšlenek na sebevraždu nebo sebevražedné chování (viz bod 2: „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olwexya užívat“)

•    Dezorientace a zmatenost často spojená s halucinacemi (delirium); agresivita

•    Vysoká teplota se ztuhlými svaly, zmatenost nebo pohybový neklid a pocení, nebo záškuby svalů, které nelze ovládat, což mohou být příznaky závažných stavů, známých jako neuroleptický maligní syndrom; pocit euforie, ospalost, trvalé rychlé pohyby očí, nemotornost, neklid, pocit opilosti, pocení nebo svalová ztuhlost, což jsou příznaky serotoninového syndromu; ztuhlost, stahy a nedobrovolné pohyby svalů

•    Závažné bolesti očí a zhoršené nebo rozmazané vidění

•    Závratě (pocit otáčení se)

•    Snížení krevního tlaku; nenormální, rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, který může vést ke mdlobám, nevysvětlitelné krvácení, např. krvácení dásní, krev v moči nebo při zvracení, tvorba nevysvětlitelných modřin nebo prasknutí krevních cév/žil

•    Kašel, sípání, dušnost a vysoká teplota, což jsou příznaky zánětu plic spojeného se zvýšením počtu bílých krvinek (plicní eozinofilie)

•    Silné bolesti břicha nebo zad (které mohou indikovat závažné problémy střev, jater nebo slinivky břišní)

•    Svědění, zežloutnutí kůže nebo očí, tmavá moč, nebo příznaky podobné chřipce, což jsou příznaky zánětu jater (hepatitida); mírné změny hladin jaterních enzymů v krvi

•    Kožní vyrážka, která může vést k těžkým puchýřům a olupování kůže; svědění; mírná vyrážka

•    Nevysvětlitelná bolest svalů, citlivost na dotek nebo slabost (rhabdomyolýza)

•    Abnormální tvorba mateřského mléka

Přípravek Olwexya někdy vyvolává nežádoucí účinky, kterých si nemusíte být vědom(a), jako zvýšení krevního tlaku nebo abnormální srdeční rytmus; mírné změny hladin jaterních enzymů, sodíku nebo cholesterolu v krvi. Vzácněji může přípravek Olwexya snižovat počet krevních destiček, což může vést ke zvýšenému riziku podlitin nebo krvácení. Váš lékař proto může příležitostně provést vyšetření krve, zvláště pokud užíváte přípravek Olwexya dlouhodobě.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Olwexya uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace Co přípravek Olwexya obsahuje

-    Léčivou látkou je venlafaxinum. Jedna tobolka s prodlouženým uvolňováním obsahuje venlafaxini hydrochloridum odpovídající venlafaxinum 37,5 mg, 75 mg nebo 150 mg.

-    Dalšími složkami obsahu tobolky jsou sacharosa, kukuřičný škrob, hyprolosa, povidon K-30, ethylcelulosa, dibutyl-sebakát, mastek.

-    Dalšími složkami obalu tobolky jsou želatina, červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172) - pouze v tobolkách 75 mg a 150 mg.

Jak přípravek Olwexya vypadá a co obsahuje toto balení

Olwexya 37,5 mg: hnědo-růžové a bílé (tělo: bílé, víčko: hnědo-růžové) tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním plněné bílými až téměř bílými peletami.

Olwexya 75 mg: světle růžové tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním plněné bílými až téměř bílými peletami.

Olwexya 150 mg: oranžovo-hnědé tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním plněné bílými až téměř bílými peletami.

Velikost balení:

7 (pouze tobolky 37,5 mg), 10, 14, 20, 28, 30, 50, 60, 98 nebo 100 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním balených v blistru a krabičce.

50, 100 a 250 tvrdých tobolek s prodlouženým uvolňováním balených v HDPE nádobce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79 186 00 Praha 8 Tel: 221 115 150 info@krka.cz

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

v

Česká republika

Olwexya 37,5 mg, 75 mg, 150 mg

Dánsko

Venlafaxin Krka 37,5 mg, 75 mg, 150mg harde depotkapsler

Estonsko

ALVENTA

Finsko

Venlafaxin Krka 37,5 mg, 75 mg, 150mg deptokapseli, kova

Litva

Alventa 37,5 mg, 75 mg, 150mg pailginto atpalaidavimo kietosios kapsules

Lotyšsko

Alventa 37,5 mg, 75 mg, 150mg ilgstošás darbibas cietas kapsulas

Německo

Venlafaxin Krka 37,5 mg, 75 mg, 150mg Hartkapseln, retardiert

Nizozemsko

Venlafaxine retard 37,5 mg, 75 mg, 150mg Focus capsule met verlengde afgifte, hard

Norsko

Venlafaxin Krka 37,5 mg, 75 mg, 150mg depotkapsel, hard

Polsko

Alventa, 37,5 mg, 75 mg, 150mg, kapsulki o przedlužonym uwalnianiu, twarde

Portugalsko

Venlafaxina Krka 37,5 mg, 75 mg, 150mg cápsulas de liberta^ao prolongada

Slovenská republika

Alventa 37,5 mg, 75 mg, 150mg, tvrdé kapsuly s predíženým uvolňovaním

u

Španělsko

Venlafaxina Retard Krka 37,5 mg, 75 mg, 150mg cápsulas duras de liberación prolongada

v

Švédsko

Venlafaxin Krka 37,5 mg, 75 mg, 150mg depotkapsel, hárd

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.2.2016

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).

9