Příbalový Leták

Olpinat 10 Mg

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KRABIČKA na blistry_

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU


OLPINAT 10 mg potahované tablety olanzapinum


2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK


Jedna potahovaná tableta obsahuje olanzapinum 10 mg.


3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK


Obsahuje monohydrát laktosy a sójový lecithin. Pro další údaje čtěte příbalovou informaci.


4. LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ


Potahované tablety.

28 potahovaných tablet 56 potahovaných tablet


5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ


Perorální podání.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.


6.    ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ZE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ


Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.


7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ


8. POUŽITELNOST


Použitelné do:


9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ


Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.


10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ


Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.


11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI


Vipharm S.A.


ul. A. i F. Radziwiltów 9 05-850 Ozarów Mazowiecki Polsko

12. REGISTRAČNÍ CÍSLO/CÍSLA

68/258/10-C 13 ČÍSLO ŠARŽE

Č. šarže:

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ


Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 15 NÁVOD K POUŽITÍ

16. INFORMACE V BRAILLOVE PÍSMU


OLPINAT 10 mg

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

OLPINAT 10 mg potahované tablety olanzapinum

2. NÁZEV DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Vipharm S.A.

3. POUŽITELNOST

EXP

4. ČÍSLO ŠARŽE

Lot:

5. JINÉ


3/3